Karlstad: Universitetsadjunkt i omvårdnad, vikariat

Hitta ansökningsinfo om jobbet Universitetsadjunkt i omvårdnad, vikariat i Karlstad. Är det intressant kan du gå vidare och ansöka jobbet. Annars kan du klicka på arbetsgivaren eller yrkesbenämningen för att se alla jobb i Karlstad inom den kategorin.

Publicerad: 2024-07-05 // Varaktighet: Heltid

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 17 300 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Hos oss är du är med och utbildar morgondagens sjuksköterskor!

Institutionen för hälsovetenskaper

Institutionen för hälsovetenskaper utgörs av tre ämnesmiljöer; omvårdnad, folkhälsovetenskap och oral hälsa och tillhör Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap.

Institutionen hälsovetenskap verkar för att gemensamt bygga ett starkt hälsoområde. Här får du möjlighet att arbeta inom en utbildnings- och forskningsmiljö som stimulerar till samverkan mellan olika ämnesmiljöer. Inom ämnet omvårdnad bedrivs sjuksköterskeutbildning, specialistsjuksköterskeutbildningar (ambulanssjukvård, intensivvård, operationssjukvård och distriktssköterska), fristående kurser, uppdragsutbildningar och forskarutbildning. Omvårdnad utgör huvudområde i examen på grundnivå (kandidatexamen) och avancerad nivå (magister- och masterexamen) samt ämne i examen på forskarnivå (licentiat- och doktorsexamen). Det är ca 800 studenter inskrivna i något av våra program.

Ämnets forskning omfattar tre forskningsområden som delvis integrerar med varandra: Modeller och innovationer för säker vård, Hantering av komplexa ohälsotillstånd samt Kompetens och professionsutveckling inom omvårdnad. Forskarutbildningen i ämnet är knuten till universitetets forskarskola inom hälsoområdet, Forskarskolan Hälsa.

Arbetsuppgifter

Vi erbjuder ett varierande arbete med undervisning framförallt på campus men undervisning på distans kan förekomma. Du får möjlighet att arbeta med planering och undervisning inom våra program, fristående kurser och uppdragsutbildningar. Även handledning av examensarbeten inom sjuksköterskeprogrammet kan ingå. Samverkan med vårdverksamheter i det omgivande samhället är en viktig del av arbetet. Viktiga samverkansparter är Region Värmland, de värmländska kommunerna men också andra regioner och kommuner i hela landet. Du kan få rollen som klinisk adjunkt och då ansvara för studenter i VFU och samverka med handledare. Undervisning sker även i samband med den verksamhetsförlagda utbildningen vilket kan medföra dagresor inom regionen. Samverkan regionalt och nationellt kan innebära vissa resor i anställningen. Har du specialistsjuksköterskeutbildning inom någon av de inriktningar vi ger, kan det vara aktuellt med undervisning inom aktuellt specialistsjuksköterskeprogram.

Som universitetsadjunkt ingår du i det pedagogiska utvecklingsarbetet.  Arbetet sker i en föränderlig och kreativ miljö där du aktivt deltar i utveckling av utbildning och undervisning samt bidrar till hur forskning och utbildning integreras. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av ämnet deltar du i den dagliga arbetsgemenskapen vid institutionen när arbetsuppgifterna inte är förlagda till annan plats. Du följer utvecklingen inom ämnet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete.

Behörighetskrav

För anställningen krävs magister- eller masterexamen inom omvårdnad/vårdvetenskap/vårdpedagogik eller annan examen som kan bedömas likvärdig. Då undervisning och studentkontakt mestadels sker på svenska är goda kunskaper i svenska ett krav.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning krävs att den sökande har de personliga egenskaper som behövs för att fullgöra anställningen. Alla anställda förväntas samarbeta och bemöta kollegor och studenter med respekt, ta ansvar för verksamheten och de egna arbetsuppgifterna samt bidra till en god arbetsmiljö.

För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning Anställningsordning KAU

Bedömningsgrunder

Stor vikt kommer att läggas vid:

Klinisk erfarenhet som sjuksköterska, gärna inom psykiatrisk vård.
Specialistsjuksköterskeexamen inriktning psykiatri/psykiatrisk vård.
Personliga egenskaper som förmåga till självständigt arbete, lyhördhet, samarbetsförmåga, initiativförmåga och engagemang i verksamheten.

Meriterande är:

Annan specialistsjuksköterskeexamen, som operationssjuksköterska, ambulanssjuksköterska, distriktssköterska eller intensivvårdssjuksköterska.
Förmåga att samverka med omgivande samhälle.
Erfarenhet av forskning och vetenskaplig produktion.
Goda kunskaper i engelska.
Villkor

Vikariat 100 % med start 2024-10-01 eller enligt överenskommelse, till och med 2025-06-30, med möjlighet till förlängning.

Övrigt

Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska, norska danska eller engelska är översatta och att din kompetens är dokumenterad på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

För information om vad ansökan ska innehålla se annonsen via kau.se.

Sista ansökningsdag: 22 juli 2024

Ange referensnr: REK2024/141

Välkommen med din ansökan!
HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r

Alla platsannonser →

Andra jobb i Karlstad som Universitets- och högskoleadjunkt

Nedan visas andra jobb i Karlstad som Universitets- och högskoleadjunkt.

Universitetsadjunkt i statsvetenskap

Läs mer Maj 23
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 17 300 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning

Vid statsvetenskap i Karlstad bedriver vi undervisning på alla nivåer, såväl på campus som online.

Inom grundutbildningen är den största delen koncentrerad till statsvetarprogrammet. På avancerad nivå kommer vi inom kort ge två olika utbildningar: ett campusbaserat masterprogram i statsvetenskap och från höstterminen 2025 ett online-baserat masterprogram i statsvetenskap med inriktning mot psykologiskt försvar och desinformation. Vid ämnet finns en väletablerad forskarutbildning. Vår utbildning expanderar och vi har även initierat ett pedagogiskt utvecklingsarbete med fokus på distansutbildning och uppdragsutbildning. Vi har ett engagerat kollegium som tillsammans arbetar för att förbättra och utveckla undervisningens kvalitet. Vi eftersträvar bland annat tydliga kopplingar mellan pågående forskning och utbildning, särskilt när det gäller våra masterutbildningar.

Forskningen inom statsvetenskap rör sig främst kring demokrati i vid mening och då framför allt frågor som rör styrning av offentlig sektor, från lokal till internationell nivå, där olika typer av maktkritiska perspektiv appliceras. Ämnets aktuella forskningsteman är artificiellt intelligens, jämställdhet, klimat och miljö, riskhantering och regional utveckling. Vår forskning är också kopplad till en bredare miljö vid Karlstads universitet och vi samarbetar framför allt med centrum för forskning om samhällsrisker (CSR) och centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (CSD). Samverkan sker över ämnesgränserna både i utbildning och forskning. Även forskningsmässigt befinner sig ämnet i en expansionsfas och vi är en av de ledande statsvetenskapliga forskningsmiljöerna i Sverige när det gäller kritiska perspektiv på politik och makt.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår framförallt undervisning på såväl grundläggande som avancerad nivå?, handledning och examination. Undervisningen sker till största del på svenska men även på engelska. Undervisningen kan ske såväl inom programkurser som fristående kurs. Anställningen förutsätter att du är beredd att delta aktivt i den dagliga verksamheten vid ämnet samt i ämnets utvecklingsarbete inom både undervisning, forskning och externa relationer.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har kandidatexamen i statsvetenskap eller annat närliggande ämnesområde.

Utöver det krävs genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den under de första två årens anställning. För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning http://intra.kau.se/dokument/upload/C10B9E191890e14FBCMJA231CC05/Anstallningsordningen_signed_20220928.pdf


Bedömningsgrunder

Av särskild vikt

Pedagogisk skicklighet
God fo?rma?ga och erfarenhet av att planera, genomföra och utvärdera kurser pa? högskole-/ universitetsnivå?.
Goda kunskaper i både svenska och engelska.
Erfarenhet av handledning av uppsatser pa? universitetsnivå?
Erfarenheter av forskningsbaserad undervisning

Av stor vikt

Förmåga att arbeta självgående och ta egna initiativ.
God samarbetsförmåga samt ansvarstagande i relation till både kollegor och studenter.

Av vikt

Erfarenhet av undervisning inom kritiska perspektiv på statsvetenskap.
Erfarenhet av forskning med kritiska perspektiv på demokrati, makt och politik, särskilt betydelser av teknologi och övervakning.

Meriterande

Pedagogiska utnämningar
Högskolepedagogisk utbildning
Förmåga att planera och genomföra utåtriktade aktiviteter kopplade forskning och undervisning.
Villkor

Tillträdesdag 1 juli 2024. Omfattning 100%. Vikariat mellan 240701 och 241231 med möjlighet till förlängning.HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r

Ansök nu

Vikarierande universitetsadjunkt i pedagogiskt arbete

Läs mer Maj 14
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 17 300 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Institutionen för pedagogiska studier har idag runt 130 medarbetare som är verksamma i alla lärarutbildningsprogram vid Karlstads universitet.

Att utbilda sig till lärare är att utbilda sig till ett framtidsyrke där vi, med din och vår samlade kompetens, kan medverka till att våra lärarstudenter går ut och gör skillnad i samhället.

Vi kan erbjuda en livaktig forskningsmiljö och kreativa arbetslag som ständigt utvecklar utbildningen. Vi har generös semester, friskvårdsbidrag och en förmånlig tjänstepension.

Vi behöver nu ha en vikarierande adjunkt under perioden 2024-08-01 – 2024-12-31.

Arbetsuppgifter
Här är exempel på några av de vanligaste arbetsuppgifterna för en universitetsadjunkt:

- Undervisning i kurser på grund- och avancerad nivå, både nät- och campusbaserade, inom i första hand de kompletterande lärarutbildningarna (KPU)
- Undervisning i uppdragsutbildningar
- Bedömning av examinationsuppgifter
- Handledning av examensarbeten (uppsatser)
- Kursledarskap kan bli aktuellt efter en tids anställning
- Kompetensutvecklingstid 10 – 20% av anställningens omfattning.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som avlagt yrkesexamen inom ämneslärarutbildning om minst 180 hp eller magisterexamen i pedagogiskt arbete, pedagogik eller annat ämnesområde som har relevans för anställningens innehåll. För att vara behörig krävs också genomgången högskolepedagogisk utbildning. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen, som da? sker under kompetensutvecklingstiden, under de två första åren av anställningen (se även HF 4 §4). Arbetet förutsätter goda kunskaper i svenska och engelska.

(För behörighetskrav i övrigt, se https://www.kau.se/files/2023-12/Anstallningsordningen Kau rev 220928_0.pdf).

Bedömningsgrunder
För att kunna särskilja sökanden kommer nedanstående bedömningsgrunder ”av särskild vikt”, ”av stor vikt” och ”meriterande” att beaktas i nämnd ordning. Observera att alla de meriter du önskar åberopa skall vara styrkta genom betyg, intyg eller liknande. Meriter som inte är styrkta kommer inte att beaktas och hela din ansökan kan komma att sorteras bort.

Av särskild vikt är examen från ämneslärarprogrammet. Av särskild vikt är även dokumenterad erfarenhet av egen forskningsverksamhet och vetenskaplig produktion inom kunskapsområdet. Av särskild vikt är även pedagogisk skicklighet. Den bedöms till exempel genom dokumenterat goda insatser och erfarenhet av planering, genomförande, utvärdering, pedagogiskt utvecklingsarbete på olika nivåer och egenproducerade läromedel.

Av stor vikt är dokumenterad erfarenhet av undervisning på universitets-/högskolenivå och dokumenterad egen erfarenhet av arbete i grundskola/gymnasium.

Meriterande är sådana personliga egenskaper som självgående, flexibel och relationsskapande.

Villkor
Anställningen är ett vikariat på heltid (100%) under perioden 2024-08-01 – 2024-12-31. Möjlighet till förlängning kan bli aktuell.

Vi förutsätter att den som får anställningen, i stor omfattning, kommer att befinna sig på plats i vår miljö.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska, norska danska eller engelska är översatta och att din kompetens är dokumenterad på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

- CV
- Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter.
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer och rekommendationsbrev som styrker tidigare erfarenheter, inte minst personliga egenskaper.
- Redogörelse för språkkunskaper, eventuella intyg på språkkurser o.d.
- Två referenser, där minst en är från tidigare eller nuvarande chef

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till nedanstående adress:

Karlstads universitet
HR-administratör
651 88  KARLSTAD

Sista ansökningsdag:  2024-06-09

Ange referensnummer: REK2024/113

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r

Ansök nu

Universitetsadjunkt i datavetenskap

Läs mer Apr 17
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap söker en universitetsadjunkt i datavetenskap med placering vid institutionen för matematik och datavetenskap.

Vid institutionen bedrivs forskning och utbildning inom matematik och datavetenskap. Vid datavetenskap möts du av en arbetsplats som präglas av en generös atmosfär och du får möjlighet att jobba med kollegor från ett flertal länder. Ämnet bedriver omfattande utbildning i datavetenskap och har även uppdrag för övriga ingenjörsutbildningar vid universitetet. Vår forskning har tre huvudsakliga inriktningar, cybersäkerhet, distribuerade system och datakommunikation, samt mjukvarukvalité. Forskningsområden inom dessa inriktningar är bland annat prestandaoptimering för framtida kommunikationstjänster, integritet och sårbarhetsanalys, samt design och utveckling av stabil mjukvara för kritiska system.

Arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna som adjunkt i datavetenskap består av kursutveckling, kursansvar, undervisning och examination, samt olika former av administration.

I anställningen ingår även samverkan med övriga delar av universitetet och lokalt näringsliv. Därför är det viktigt att den som kan komma i fråga för anställningen har såväl god pedagogisk förmåga, som förmåga att samarbeta i lärarlag och i andra grupperingar.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen. 

Behörighet
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har minst kandidatexamen i datavetenskap eller annat närliggande ämnesområde. Då merparten av undervisningen sker på svenska krävs goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt. Även goda kunskaper i engelska är ett krav.

Utöver det krävs genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den under de första två årens anställning. För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning. 

Bedömningsgrunder
Särskild vikt läggs vid:

- dokumenterad erfarenhet och visad pedagogisk skicklighet av undervisning på högskolenivå,
- dokumenterad erfarenhet av arbete med programmering och programutveckling,
- aktuell erfarenhet av arbete i näringslivet inom ett område relevant för datavetenskap.

Stor vikt läggs vid:

- personliga egenskaper, såsom samarbetsförmåga, förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater och studenter, beslutsamhet, kvalitétsmedvetenhet och förmåga att ta egna initiativ.

Vikt läggs vid:

- erfarenhet av samverkansarbete och ledarskap,
- pedagogiska nomineringar eller utnämningar,
- vetenskaplig kompetens i form av akademiska meriter (magister-, master-, licentiat-, doktorsexamen).

Villkor
Anställningen är tillsvidare på 100% med start enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

 Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska, norska danska eller engelska är översatta och att din kompetens är dokumenterad på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

- CV
- Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter.
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer och rekommendationsbrev som styrker tidigare erfarenheter, inte minst personliga egenskaper.
- Redogörelse för språkkunskaper, eventuella intyg på språkkurser o.d.
- Två referenser, där minst en är från tidigare eller nuvarande chef

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till nedanstående adress:

Karlstads universitet
Hanna Ljungdal
651 88  KARLSTAD

Sista ansökningsdag:  240515

Ange referensnummer: Rek. 2024/84

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r

Ansök nu

Andra jobb i Karlstad från Karlstads Universitet

Nedan visas andra jobb i Karlstad från Karlstads Universitet .

Karlstads universitet söker 2 internationella koordinatorer

Utbildningshandläggare
Läs mer Jul 11
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 17 300 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Avdelningen för utbildningsstöd består av enheten för utbildningsservice och enheten för studentstöd, som tillsammans ansvarar för utbildningsadministrativ service och stöd till studenter.

Inom enheten för studentstöd finns International Office, studie- och karriärvägledningen, samverkanskoordinatorer, studenthälsan samt riktat pedagogiskt stöd.

Vid International Office arbetar vi med strategisk internationalisering, inresande och utresande studenter, personalutbyten, avtal med partneruniversitet, nationella- samt internationella nätverk och utbytesprogram. Nu inleder universitetet en satsning för att rekrytera fler utomeuropeiska studenter, vi behöver därför ytterligare två medarbetare till International Office. Hos oss får du arbeta i ett kunnigt och engagerat team med varierande arbetsuppgifter.

Arbetsuppgifter
Som internationell koordinator handlägger du administrativa ärenden före, under och efter internationella utbyten för studenter och personal. Det innefattar bland annat hantering av ansöknings- och nomineringsprocess, upprätta efterfrågad dokumentation inom utbytesprogram och kontakter med svenska myndigheter. Inom arbetet med tredjelandsstudenter ligger fokus på samordning av aktiviteter för att rekrytera och ge stöd till studenter. I uppdraget ligger att arrangera introduktionsevent och ge ett stöd till studenterna under hela ansökningsprocessen samt på plats, däribland kontakter med andra myndigheter. I anställningen kan det även ingå arbete kring antagning, uppföljning och betalförfarande för tredjelandsstudenter.

Du arbetar mycket med muntlig och skriftlig information till studenter, anställda och har kontakt med partneruniversitet, nätverk inom internationaliseringsområdet och andra myndigheter. Likaså möter du studenter och personal och ger information både individuellt och i grupp. Som systemstöd använder vi bland annat Move On4, Nya och ladok.

Andra arbetsuppgifter inom internationaliseringsområdet kan förkomma.

För att möta studenter och ämnesmiljöerna, bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten, förväntas du förlägga huvuddelen av din arbetstid på plats på universitetet men viss möjlighet till hemarbete finns.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant akademisk examen. Du har god samarbetsförmåga och förmåga att koordinera kontakter inom universitetet och med exempelvis andra myndigheter. Din förståelse för behoven hos målgruppen internationella studenter är hög. Erfarenhet av arbete med internationella kontakter är ett krav. Erfarenhet av arbete med internationalisering och mobilitet vid universitet eller högskola är meriterande, samt egna erfarenheter av utlandsstudier. Vi värdesätter högt erfarenhet av kontakter med myndigheter och organisationer utanför EU samt kunskaper om det svenska systemet för högre utbildning. Kunskap om Karlstads universitet och våra utbildningar är också meriterande.

Din förmåga att entusiasmera och engagera värderar vi högt, likaså din flexibilitet. För att lyckas med dina arbetsuppgifter behöver du ha en beprövad administrativ kompetens, vilket innebär att du är serviceinriktad, strukturerad och noggrann. Vidare krävs att du är ansvarstagande och kan arbeta självständigt med dina uppgifter. Du har också förmåga att hantera och besvara komplexa frågeställningar samt kan hantera en periodvis hög arbetsbelastning och prioritera bland arbetsuppgifter.

Då arbetet till stor del kommer innebära både muntlig och skriftlig information krävs det vidare att du är en god kommunikatör, med förmåga att kunna uttrycka dig tydligt och anpassa din kommunikation efter mottagaren. Anställningen kräver också mycket goda kunskaper i såväl svenska som engelska och stor vana av att kommunicera på båda språken i både i tal och i skrift. Ytterligare språkkunskaper som är av relevans för anställningen är meriterande.

Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper.

Villkor
Anställningen är tillsvidare med omfattning 100 % och gäller snarast eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan
Du ansöker i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska, norska, danska eller engelska är översatta och att din kompetens är dokumenterad på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

- Personligt brev med beskrivning av dina kvalifikationer i förhållande till arbetsuppgifterna
- CV.
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis och intyg.
- Redogörelse för språkkunskaper.

Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

Sista ansökningsdag: 2024-08-18                         

Ange referensnr: REK 2024/140

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r

Ansök nu

Doktorand i Pedagogiskt arbete

Doktorand
Läs mer Jun 19
Beskrivning
Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap utlyser en plats inom forskarutbildningen med avslutning doktorsexamen i pedagogiskt arbete med en specialpedagogisk inriktning vid institutionen för pedagogiska studier.

Forskarutbildningen i ämnet pedagogiskt arbete är en av universitetets största och omfattar 40-talet forskarstuderande. Pedagogiskt arbete är ett tvärvetenskapligt forskningsfält som behandlar frågor med relevans för skolan och andra utbildningsformer. Inom ämnet ryms både pedagogiska, allmändidaktiska och specialpedagogiska frågor. Elevers och lärares arbete och barns och ungas socialisation och lärande liksom praktiknära frågor som är centrala i pedagogiskt arbete hör hit.

Arbetsuppgifter
Som doktorand ägnar du dig främst åt egen forskarutbildning. Forskarutbildningen som består av 240 hp vid doktorsexamen och 120 hp vid licentiatexamen är en möjlighet till studier med lön i kombination med arbete och chans till en början på en akademisk karriär. Som doktorand arbetar du självständigt och är beredd att på olika sätt bidra i ämnets och institutionens arbete och utveckling. Det kan efter överenskommelse bli aktuellt att delta i undervisning och administration, så kallad institutionstjänstgöring. Sådant arbete kan omfatta maximalt 20% av full arbetstid. Arbetet som doktorand ger dig stor frihet att planera och lägga upp din dag själv. Det kräver engagemang, eget driv samt förmåga att strukturera för att nå i mål med avhandlingen. Erfarna handledare stöttar dig längs med vägen. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighet
För att bli antagen till forskarutbildningen måste du uppfylla både grundläggande och särskilda behörighetskrav (högskoleförordningen, kap. 7 § 35).

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (högskoleförordningen, kap. 7 § 39).

Särskild behörighet att antas till forskarutbildningen i Pedagogiskt arbete har den som avlagt lärarexamen eller i annan ordning inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Antagning och bedömningsgrunder
För att bli antagen till forskarutbildningen måste du bedömas ha förmåga att tillgodogöra dig utbildningen (högskoleförordningen, kap 7 § 35). Särskilt bedöms ditt studieresultat från tidigare utbildning, kvaliteten hos de självständiga, skriftliga arbetena som ingått i utbildningen, forskningsplan, kunskaper i svenska och engelska samt din avsikt att närvara och delta i forskningsmiljön. I forskningsplanen redogör du för ditt tänka avhandlingsprojekt som exempelvis kan inriktas mot:

Specialpedagogiska behov och stödinsatser relaterat till genus, etnicitet och/eller socioekonomiska faktorer Barns och elevers funktionsnedsättningar och neuropsykiatriska svårigheter i förskole- och skolkontext Elevers utvecklingsvägar och skolerfarenheter i anpassad grund- och gymnasieskola Inkludering och likvärdighet relaterat till samhällets och skolans digitalisering Skriv- och läsutveckling ur inkluderande och förebyggande perspektiv

Därutöver ser vi att sökande har en förmåga att strukturera sitt arbete och har sådana personliga egenskaper som självständighet och uthållighet.

Villkor
Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer en anställning som doktorand att erbjudas (högskoleförordningen, kap 5 § 3). Anställningen omfattar fyra års heltidsstudier, alternativt fem års studier om 80% och 20% undervisning eller annan institutionstjänstgöring. Anställningen är tidsbegränsad på först ett år och kan därefter förlängas med högst två år i taget med tillträde enligt överenskommelse. Lönen för doktorandanställningen följer lokalt kollektivavtal med fasta lönesteg.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska, norska, danska eller engelska är översatta och att din kompetens är dokumenterad på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

 

Ansökan ska innehålla alla meriter du önskar åberopa och skall vara styrkta genom betyg, intyg eller liknande;
- ett personligt brev där du beskriver bakgrunden till ditt intresse för den sökta anställningen,

- en meritförteckning (CV),

- examensbevis med förteckning över ingående kurser, eller bestyrkt förteckning över genomgångna och avklarade kurser med betyg och datum,

- kopia av magister- eller masteruppsats, eller motsvarande,

- om det är aktuellt, kopior av publikationer eller intyg av andra meriter,

- en kortfattad forskningsplan (1000-2500 ord),  

- eventuellt rekommendationsbrev, samt
- två referenser, exempelvis från lärare, handledare, tidigare eller nuvarande chef.

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

Handlingar som inte kan lämnas in i digital form kan skickas till nedanstående adress:

Karlstads universitet

HR-administratör

651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2024-08-15

Ange referensnummer: REK 2024/132.


För sökande med utländsk examen

Om din examen är från ett lärosäte utanför Sverige eller inte har kontrollerats av en svensk myndighet tidigare är det viktigt att du bifogar diplom och ämnesförteckningar som underlättar bedömning.
Ange i din ansökan en kontakt (telefonnummer eller e-post) till utfärdande lärosäte som kan verifiera examen.

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Ansök nu

Doktorand i historia

Doktorand
Läs mer Jun 14
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 17 300 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap utlyser en plats inom forskarutbildningen med avslutning licentiatexamen i historia vid institutionen för samhälls-och kulturvetenskap.

Ämnet historia utgör tillsammans med kulturstudier, religion, samhällskunskap, risk- och miljöstudier samt statsvetenskap institutionen för samhälls- och kulturvetenskap. Historieämnet bedriver utbildning på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå. Vi har också kurser i arkivkunskap och ämnet spelar en viktig roll inom universitetets lärarutbildningar.

Nu söker vi ytterligare en forskarstuderande till ämnet med avslutning licentiatexamen.

Vi som arbetar på historieämnet är forskare och handledare inom exempelvis social- och politisk historia, kultur- och genushistoria, utbildningshistoria och historiedidaktik. Vi samverkar med historieämnet vid Linköpings universitet. Under din forskarutbildning kommer du utöver kurser på Karlstads universitet också ha möjlighet att läsa kurser vid andra universitet.

Licentiandprojektet kommer att knyta an till lärosätets satsning på undervisning och forskning kring beredskap och psykologiskt försvar och ska vara inriktat mot frågor som rör beredskap och totaltalförsvar i vid mening, under framförallt 1900-talets senare del i Sverige. Du ska formulera en forskningsplan som utgår från historiska perspektiv och metoder och behandla områden med koppling till beredskap och totalförsvar. Det kan handla om områden som rör:

lokala, regionala och nationella aspekter av civilförsvar, psykologiskt försvar och ekonomiskt försvar
sociala, kulturella eller ekonomiska perspektiv på totalförsvarets olika grenar
frivilliga försvarsorganisationer
skola och försvar.

https://www.kau.se/historia


Arbetsuppgifter

Som doktorand ägnar du dig främst åt egen forskarutbildning. Forskarutbildningen som består av 120 hp vid licentiatexamen är en möjlighet till studier med lön i kombination med arbete och chans till en början på en akademisk karriär. Som licentiand arbetar du självständigt och är beredd att på olika sätt bidra i ämnets och institutionens arbete och utveckling. Det kan efter överenskommelse bli aktuellt att delta i undervisning och administration, så kallad institutionstjänstgöring. Sådant arbete kan omfatta maximalt 20% av full arbetstid. Arbetet som licentiand ger dig stor frihet att planera och lägga upp din dag själv. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.


Behörighet

För att bli antagen till forskarutbildningen måste du uppfylla både grundläggande och särskilda behörighetskrav (högskoleförordningen, kap. 7 § 35).

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (högskoleförordningen, kap. 7 § 39).

Särskild behörighet att antas till forskarutbildningen i historia har den som avlagt examen i historia (eller motsvarande inom idéhistoria eller ekonomisk historia) på avancerad nivå och fullgjort kursfordringar i ämnet/huvudområdet historia om minst 120 högskolepoäng, varav minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå där det ingår ett självständigt arbete (examensarbete) omfattande minst 15 högskolepoäng. Särskild behörighet har även den som i annan ordning, inom eller utom landet har förvärvat de förkunskaper som beskrivs i ovanstående stycken.

Antagning och bedömningsgrunder

För att bli antagen till forskarutbildningen måste du bedömas ha förmåga att tillgodogöra dig utbildningen (högskoleförordningen, kap 7. § 35). Antagning sker efter individuell prövning. Utbildningen bedrivs i huvudsak på svenska.

Av särskild vikt

Studieresultat från tidigare utbildning samt kvaliteten hos de självständiga, skriftliga arbeten som ingått i utbildningen.

Av stor vikt

Forskningsplanens inriktning och kvalitet.

Av vikt

Förmågan att kommunicera på svenska.
Förmågan att ta initiativ och arbeta självgående.
Förmågan att samarbeta med kollegor.

För att tillgodogöra dig utbildningen på bästa sätt och för att kunna bidra till utvecklingen av forskningsmiljön förutsätter vi att du i hög grad är närvarande på arbetsplatsen.

Vi välkomnar ansökningar som rör det ovan beskrivna forskningsområdet kring beredskap och totalförsvar, men kan komma att prioritera sökande som matchar forskningsinriktningen och handledarkompetensen vid ämnet.

Mer information om forskarutbildning

https://www.kau.se/forskning/forskarutbildning/forskarutbildning/forskarutbildningsamnen/historiaVillkor

Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer en anställning som doktorand att erbjudas (högskoleförordningen, kap 5 § 3). Anställningen omfattar två års heltidsstudier, alternativt två och ett halvt års studier om 80% och 20% undervisning eller annan institutionstjänstgöring. Anställningen är tidsbegränsad på först ett år och kan därefter förlängas med högst två år i taget med tillträde enligt överenskommelse. Startdatum 15 oktober eller enligt överenskommelse.

Lönen för doktorandanställningen följer lokalt kollektivavtal med fasta lönesteg.
HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r

Ansök nu

Universitetslektor i historia

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Jun 14
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 17 300 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning

Historieämnet vid Karlstads universitet är inplacerat på ISK – en flervetenskaplig institution där historia ingår tillsammans med ämnena statsvetenskap, samhällskunskap, religionsvetenskap, kulturstudier samt risk- och miljövetenskap.

Institutionen har i nuläget ca 100 medarbetare, varav 20 på ämnet historia.

Historieämnet erbjuder kurser och programutbildning på grund-, master samt forskarutbildningsnivå. Verksamheten omfattar också fristående temakurser och arkivutbildning upp till och med 60 hp-nivå. Ämnet har en lång tradition av samverkan med lokala arkivinstitutioner och har lång och bred erfarenhet av distansbaserad utbildning. Ämnets största uppdrag är knutet till lärarutbildningen, främst ämneslärarprogrammet. Forskningsmässigt ligger vår tyngdpunkt på 1900- och 1800-tal. Ämnesdidaktisk och professionsinriktad forskning spelar en viktig roll och ämnet har nära samarbete med ämnesdidaktiska miljöer som exempelvis Centrum för samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (CSD.

Läs mer på: https://www.kau.se/fakulteten-humaniora-och-samhallsvetenskap/institutionen-for-samhalls-och-kulturvetenskap 


Arbetsuppgifter

Som universitetslektor i historia kommer du att undervisa på grund- och avancerad nivå vilket kräver breda historiska kunskaper. Undervisningen omfattar planering och genomförande, handledning, examination, kursutveckling och utvärdering. Utöver det ingår även samverkan, utvecklingsarbete och administration. Arbetsuppgifter på forskarutbildningsnivå kan förekomma. I anställningen ingår i normalfallet 20 procent kompetensutvecklingstid som ska användas till forskning eller annan kompetensutveckling.

Tyngdpunkten ligger på undervisning och handledning inom lärarutbildningens kurser i historia, både på campus och distans. Undervisningen genomförs i normalfallet på svenska men i vissa fall även på engelska. Utveckling och planering sker i nära samarbete med andra lärare i ämnet och vi ser att du huvudsakligen är närvarande på plats för att aktivt kunna delta i ämnets, institutionens och fakultetens utvecklingsarbete inom undervisning, forskning och samverkan.

Behörighetskrav

Behörig till anställningen som universitetslektor i historia är den som har visat pedagogisk skicklighet. Utöver det krävs doktorsexamen i historia eller motsvarande vetenskaplig kompetens, alternativt någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Utöver det krävs goda kunskaper i svenska, norska eller danska såväl som förmåga att undervisa på svenska och på engelska.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen, det innebär bland annat att du har förmågan att samarbeta och bemöta kollegor och studenter med respekt, tar ansvar för verksamheten och de egna arbetsuppgifterna samt bidrar till en god arbetsmiljö, såväl som genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den, inom ramen för kompetensutvecklingstiden, under de första två årens anställning eller ansöker om att validera motsvarande kunskap. För samtliga behörighetskrav hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning https://intra.kau.se/dokument/upload/C10B9E191890e14FBCMJA231CC05/Anstallningsordningen_signed_20220928.pdf 

Bedömningsgrunder

I bedömningen av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet kommer lika vikt att fästas vid graden av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Av särskild vikt:
Dokumenterad god pedagogisk erfarenhet av undervisning i historia på grund och avancerad nivå.
Vetenskaplig skicklighet dokumenterad genom egen aktuell forskning i historia samt god prognos för framtida vetenskaplig verksamhet baserat på kvalitet snarare än kvantitet.
Personliga egenskaper så som god samarbetsförmåga och förmåga att vara strukturerad.
Visad pedagogisk skicklighet.
Av stor vikt:
Erfarenhet av forskning inom området tidigmodern tid och/eller medeltid.
Dokumenterad erfarenhet av undervisning i historia för studenter inom lärarutbildning.
Av vikt:
Aktuell erfarenhet av att samverka med det omgivande samhället.
Förmåga att kommunicera forskning och utvecklingsarbete.
Dokumenterad förmåga att söka och erhålla extern finansiering för forskningsprojekt.
Meriterande:
Pedagogiska utnämningar
Erfarenhet av undervisning i arkivvetenskap.
Erfarenhet av undervisning i historiedidaktik.
Villkor

Tillträdesdag 2024-01-01 eller enligt överenskommelse. Omfattning 100%. Provanställning kan komma att tillämpas.
HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r

Ansök nu

Professor i specialpedagogik

Professor
Läs mer Jun 19
Beskrivning
Institutionen för pedagogiska studier har idag runt 130 medarbetare som är verksamma i alla

lärarutbildningsprogram vid Karlstads universitet.

Institutionen består av tre ämnen; pedagogiskt arbete, specialpedagogik och idrottsvetenskap.

Ämnet specialpedagogik driver bland annat speciallärarprogrammet, uppdragsutbildningar, magister/master utbildning och A – C-kurser både på campus och distans. Vi har också ansökt om examensrätt för specialpedagogprogrammet.

Vi erbjuder en livlig arbetsplats med studenter, medarbetare och besökare från olika delar av världen. Vi erbjuder generös semester, friskvårdsbidrag och en förmånlig tjänstepension.

Arbetsuppgifter
I professors arbetsuppgifter ingår exempelvis att:

- Bedriva forskning,
- Undervisa i kurser på grund-, avancerad- och forskarnivå på campus och distans,
- Handledning på grund-, avancerad- och forskarnivå,
- Uppdrag som examinator,
- Bidra till utvecklingen av den specialpedagogiska forskningsmiljön vid institutionen,
- Ansöka om externa forskningsmedel,
- Ingå i institutionens professorsgrupp.

Du samverkar med det omgivande samhället för ömsesidigt utbyte och verkar för att de kunskap och kompetens som finns vid universitetet kommer samhället till nytta.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du i stor omfattning närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighet
Behörig att anställas som professor i specialpedagogik är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.

För denna anställning är behörighetskraven doktorsexamen i specialpedagogik, pedagogik, pedagogiskt arbete eller annat ämnesområde som har relevans för anställningens innehåll samt professorskompetens inom specialpedagogik. Arbetet förutsätter goda kunskaper i svenska och engelska.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen, i detta fall självständighet, initiativtagande och samarbetsförmåga. En professor ska dessutom ha genomfört handledar- och högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningarna saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra dem under de första två åren eller ansöker om att validera motsvarande kunskaper. För samtliga behörighetskrav hänvisas till https://www.kau.se/files/2023-12/Anstallningsordningen Kau rev 220928_0.pdf.

Bedömningsgrunder
Bedömningen av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet kommer att värderas lika. För att särskilja kandidater som uppfyller behörighetskraven kommer följande områden att beaktas:

Av särskild vikt

- God publiceringsgrad i internationella vetenskapliga tidskrifter inom det specialpedagogiska forskningsfältet,
- Erfarenhet av att leda och utveckla forsknings-, samverkans- och utbildningsmiljöer,
- Upparbetade nationella och internationella nätverk inom det specialpedagogiska området,
- Dokumenterad omfattande erfarenhet av att undervisa och handleda doktorander,
- Dokumenterad förmåga att erhålla externa forskningsmedel.

Av stor vikt

- Erfarenhet av att initiera och genomföra samverkansprojekt med externa aktörer,

Av vikt

- Erhållna pedagogiska utnämningar,
- Genomförda internationella uppdrag som t ex anställning, postdoc, gästforskare.

Villkor
Anställningen är tillsvidare på heltid (100 %). Tillträde så snart som möjligt enligt överenskommelse.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Information om hur din ansökan bör se ut hittar du i "https://www.kau.se/files/2021-12/RadForAnsokan2021.pdf?”

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska, norska, danska eller engelska är översatta och att din kompetens är dokumenterad på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.Ansökan ska innehålla:

- cv
- personligt brev, med beskrivning av dina kvalifikationer och intressen i förhållande till anställningens innehåll
- fördjupad redogörelse för vetenskaplig verksamhet
- fördjupad redogörelse för pedagogiska meriter
- intyg på högskolepedagogiska utbildningar, om genomförd eller redogörelse för motsvarande kunskaper
- dokumenterad god erfarenhet som handledare för forskarstuderande samt dess omfattning
- redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet
- redogörelse för erfarenhet från ledarskap och administration
- planer för framtida verksamhet
- redogörelse för samverkan, erfarenhet från internationella nätverk m.m.
- publikationslista (vid sampublicering ska den egna rollen framgå)
- intyg över språkkunskaper
- kopior på relevanta betyg, intyg och examensbevis
- högst 10 vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten för att förmedla kunskaper, t.ex läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar
- två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas i tre exemplar till nedanstående adress.

Karlstads universitet
HR-administratör
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2024-08-15                                    

Ange referensnr: REK2024/131

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Ansök nu

Amanuens i idrottsvetenskap

Forskarassistent
Läs mer Jun 27
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 17 300 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Är du nyfiken på en karriär i akademin eller kanske bara vill ha ett extraarbete vid sidan av studierna? Ta chansen att bli amanuens och bygg din kompetens, ditt CV och skaffa värdefulla referenser inför kommande jobbsökande!


Beskrivning
Institutionen för pedagogiska studier har idag runt 130 medarbetare som är verksamma i alla lärarutbildningsprogram vid Karlstads universitet.

Institutionen söker nu en Amanuens i Idrottsvetenskap med inriktning mot ungas (13-16 år) välmående och fysisk aktivitet under skoldagen. Tjänsten omfattar 50% av heltid och skall vara knuten till forskargruppen i Idrottsvetenskap. Inom institutionen bedrivs bland annat Idrotts- och Hälsocoachprogrammet (Kandidatnivå, 180 hp) och ett Masterprogram i Idrottsvetenskap (120 hp). Våra utbildningar fokuserar på innehåll som rör ledarskap och coaching i syfte att främja ungas hälsa, välmående, hälsofrämjande fysiska aktivitet och idrott under skoldagen och på fritiden.

Arbetsuppgifter
Som amanuens kommer du att ingå i en projektgrupp av forskare på ämnet Idrottsvetenskap som genomför ett utvärderingsprojekt inom skolans verksamhet. De huvudsakliga arbetsuppgifterna består bland annat av att samla in data både genom intervjuer och enkäter, sammanställa data, analysera data, följa upp och värdera och analysera praktisk implementering av hälsofrämjande aktiviteter i skolans verksamhet, samt att avrapportera (muntligt och skriftligen) och informera både internt och externt till berörda parter.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighetskrav

Du ska vara antagen som programstudent på masterprogrammet i Idrottsvetenskap på Kau, samt haft en tydlig inriktning mot barn och ungas hälsa och fysiska aktivitet i sina tidigare studier (inom Idrotts- och Hälsocoachprogrammet eller motsvarande) samt ha dokumenterad erfarenhet av ledarskapsuppdrag för unga inom idrott.

Bedömningsgrunder
För att kunna särskilja sökanden kommer nedanstående bedömningsgrunder ”av särskild vikt”, ”av stor vikt” och ”av vikt” att beaktas i nämnd ordning. Observera att alla de meriter du önskar åberopa skall vara styrkta genom betyg, intyg eller liknande. Meriter som inte är styrkta kommer inte att beaktas och hela din ansökan kan komma att sorteras bort.

Av särskild vikt är att inom sin grundutbildning ha studerat ungas villkor för fysisk aktivitet och idrott i skolmiljön och på fritiden. Därutöver är det av särskild vikt att vid sidan av Idrottsvetenskapliga studier att ha studerat kompletterande utbildning med särskild inriktning mot pedagogisk utbildning inom skolans verksamhet. Dessutom är det av särskild vikt att behärska statistiska analysmetoder och analysverktyget SPSS samt ha erfarenhet av att intervjua och analysera kvalitativa data.

Av stor vikt är att ha dokumenterade erfarenheter av ledarskapsuppdrag inom idrott, och även ha god kunskap om alternativa fysiska aktiviteter för att främja barns ökade fysiska aktivitet som sker i samverkan med idrottsrörelsen.

Av vikt är personliga egenskaper som noggrannhet, självständighet och god kommunikationsförmåga både i tal och skrift, samt en hög grad av flexibilitet då delar av arbetet genomförs ute i skolans verksamhet, på universitetet och på hemmakontor.

Villkor

Anställningen som amanuens omfattar 50% av heltid, vilket motsvarar 20 timmar eller 2,5 arbetsdag per vecka över tid. Arbetets förläggning kan komma att variera över tid och sker enligt överenskommelse. Tillträde tidigast 2024-08-26, till och med 2025-08-25.
Anställningen kan komma att förlängas, dock sammanlagt längst tre år, under förutsättning att behörighetskravet fortfarande är uppfyllt.

Ansökan
Till ansökan bifogar du väl dokumenterade meriter. Du ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med anvisningarna för annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska, norska, danska eller engelska är översatta. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

- cv
- personligt brev, med beskrivning av dina kvalifikationer och intressen i förhållande till anställningens innehåll
- kopior på betyg samt ev. tidigare examensbevis och intyg
- intyg på pågående studier (eller antagningsbevis till Masterprogrammet i Idrottsvetenskap på Kau)
- minst två referenspersoner (till exempel lärare eller tidigare chefer)

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte enbart länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

Sista ansökningsdag: 2024-07-31

Ange referensnr: REK2024/138                                                   

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

 

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r

Ansök nu