Karlstad: Universitetslektor i matematikens didaktik

Hitta ansökningsinfo om jobbet Universitetslektor i matematikens didaktik i Karlstad. Är det intressant kan du gå vidare och ansöka jobbet. Annars kan du klicka på arbetsgivaren eller yrkesbenämningen för att se alla jobb i Karlstad inom den kategorin.

Publicerad: 2022-09-20 // Varaktighet: Heltid

Beskrivning

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap söker en universitetslektor i matematikens didaktik med placering på institutionen för matematik och datavetenskap.

Vid institutionen för matematik och datavetenskap finns två forskarutbildningsämnen, matematik och datavetenskap. Matematikens didaktik ingår i forskarutbildningsämnet matematik. Inom inriktningen finns för närvarande sex lektorer varav två är docenter, fem adjunkter, tre doktorander, en licentiand samt ytterligare forskare och lärare anknutna. Forskarmiljön inom är en del av forskningscentret SMEER (Science, Mathematics and Engineering Education Research) som idag har ca femton seniora forskare och tolv forskarstuderande. Den forskning som bedrivs inom matematikens didaktik vid institutionen inriktar sig i huvudsak mot lärande och undervisning med digitala verktyg, lärares professionsutveckling, samt förskolans och förskoleklassens matematikundervisning. För mer information se www.kau.se/matematik.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår undervisning, kursutveckling, kursansvar och handledning av examensarbeten i matematikdidaktik inom förskollärar-, grundlärar- och ämneslärarutbildningen samt forskning. Kompetensutveckling/forskning ingår enligt gällande lokalt avtal.

I anställningen ingår även samverkan med det omgivande samhället för ömsesidigt utbyte och att den kunskap och kompetens som finns vid universitetet kommer samhället till nytta. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten förutsätts innehavaren av denna anställning vara närvarande och delta i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor i matematikens didaktik är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens i matematikens didaktik, alternativt någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Då merparten av undervisningen sker på svenska kräver arbetet goda kunskaper i svenska i tal och skrift.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen såväl som väl genomförd högskolepedagogisk utbildning.

Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den inom ramen för kompetensutvecklingstiden under de första två årens anställning eller ansöker om att validera motsvarande kunskap. För samtliga behörighetskrav hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning: https://www.kau.se/files/2020-12/Anställningsordning 201126.pdf

Bedömningsgrunder

Vid bedömningen kommer lika vikt att fästas vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet.

Av särskild vikt för denna anställning är:

- dokumenterad erfarenhet av undervisning i matematik och matematikens didaktik inom lärarutbildning,
- dokumenterad pedagogisk skicklighet,
- goda forskningsmeriter och dokumenterad förmåga att framgångsrikt söka extern

forskningsfinansiering, såväl nationellt som internationellt.

Av stor vikt för denna anställning är:

- dokumenterad erfarenhet från undervisning och utvecklingsarbete i matematik inom fritidshem, för- och/eller grundskola,
- den sökandes personliga egenskaper, såsom samarbetsförmåga, engagemang för verksamheten, förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater och studenter och förmåga att ta egna initiativ.

Pedagogiska utmärkelser/priser är meriterande.

Villkor

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Information om hur din ansökan kan se ut hittar du i "Vad ska ingå i min ansökan?”
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

- cv
- personligt brev
- fördjupad redogörelse för pedagogiska meriter
- intyg på högskolepedagogisk utbildning, om genomförd eller redogörelse för motsvarande kunskaper
- fördjupad redogörelse för vetenskaplig verksamhet
- redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet
- redogörelse för erfarenhet från ledarskap och administration
- planer för framtida verksamhet
- redogörelse för samverkan, erfarenhet från internationella nätverk m.m.
- publikationslista (vid sampublicering ska den egna rollen framgå)
- intyg över språkkunskaper
- kopia på utfärdad doktorsexamen eller intyg om motsvarande vetenskaplig kompetens, alternativt intyg om annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
- högst 10 vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten för att förmedla kunskaper, t.ex läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar
- två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef


Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte enbart länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas i tre exemplar till nedanstående adress.

Karlstads universitet
Josefin Rönnqvist
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 25 oktober 2022                                      

Ange referensnr: Rek. 2022/223

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Alla platsannonser →

Andra jobb i Karlstad som Universitets- och högskolelektor

Nedan visas andra jobb i Karlstad som Universitets- och högskolelektor.

Head Teacher - Game Artist

Läs mer Sep 19
Futuregames is a leading educational provider for the Swedish games industry, with over 20 years of experience with schools in Boden, Karlstad, Skellefteå, and Stockholm specializing on educations in game art, game design, game programming, QA game testing, VR/AR, games marketing, and more.
This fall, we are expanding with a new education for GAME ARTIST in Karlstad, and we want you to come and join us to build the next generation of super talented game developers!

About the job:
The role is a full-time 100% employment, starting immediately.
You will have responsibilities for planning, developing, teaching and evaluating the Games Art education in Karlstad, in cooperation with teachers, guest teachers, heads of education and coordinators across our other sites.
Take an active role in teaching and mentoring both within the education and across educational disciplines (e.g. group projects.) both in Karlstad and at other schools.
Assist in the selection and admission process in collaboration with the respective Heads of Education and Education Coordinators.About you:
You should have experience of working in games development at a games company as a games artist and have a passion for creating great games.
You should be more than comfortable with working with game engines either Unreal or Unity and preferably both!
You are at ease working with students and other teachers participating in group discussions and in meetings.
You are passionate about the future of games development and able to enthuse our students.Must haves
Professional experience in games development from a games company.
Documented experience of working with Unity and/or Unreal.
Professional level English language (all our educations are taught in English and many of our students and teachers only have English as a common language).
Area specific skills such as lighting, rigging, animation, character and environment art.Nice to haves
A background from the games design industry working with VFX/animation.
Professional working experience in programming.
Experience of teaching (game related or other relevant experience).
Experience of working in a culturally diverse organization (we have a number of international students and staff from across the world).
Salary level: 30,000 – 40,000 SEK / month (depending on experience).

If you have any questions, please contact Ia Öberg at ia.oberg@cmeducations.se.

Please also send your application along with resume and salary requirements to Ia Öberg at ia.oberg@cmeducations.se.

Please note that interviews are ongoing and the position might be filled before that date.

Ansök nu

Universitetslektor i biologi med inriktning mot landskapsekologi

Läs mer Jun 14
Beskrivning
Vi söker en lektor i biologi med inriktning mot landskapsekologi gärna med fokus på växter och vegetation i ett forskningsområde som kompletterar den forskning som bedrivs inom NRRV vid Karlstads universitet.

Arbetsuppgifter
I anställningen som universitetslektor i biologi med inriktning mot landskapsekologi ingår undervisning och forskning. Arbetsuppgifterna inom undervisning omfattar främst undervisning på våra biologikurser på grundnivå, inom fördjupningskurser samt relevanta kurser på mastersnivå som t.ex. naturvårdsbiologi, evolutionsbiologi och landskapsekologi. Ytterligare undervisning inom lärarutbildning eller andra kurser inom biologiprogrammet kan komma i fråga.

I anställningen ingår också egen forskning som förväntas att komplettera den forskning som idag bedrivs inom biologiämnet, samt att handleda framtida doktorander inom ämnesområdet. Vi förväntar oss att lektorn utvecklar nya externfinansierade forskningsprojekt i samarbete med forskare inom forskargruppen ”Naturresurs rinnande vatten”. Möjlighet finns också att samarbeta med den didaktiska forskargruppen SMEER.

Du samverkar med det omgivande samhället för ömsesidigt utbyte och verkar för att den kunskap och kompetens som finns vid universitetet kommer samhället till nytta.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor i biologi är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i biologi med inriktning landskapsekologi, alternativt har motsvarande

vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Arbetet förutsätter goda kunskaper i svenska och engelska. Saknas kunskaper i svenska kan anställning ändå ske under förutsättning, att den som anställs, genomför en plan att aktivt inhämta dessa språkkunskaper.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen såväl som väl genomförd högskolepedagogisk utbildning.

Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den, inom ramen för kompetensutvecklingstiden, under de första två årens anställning eller ansöker om att validera motsvarande kunskap. För samtliga behörighetskrav hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning https://www.kau.se/files/2020-12/AnstÃ?¤llningsordning 201126.pdf

Bedömningsgrunder
Vid bedömningen av sökande till anställningen kommer vetenskaplig och pedagogisk skicklighet att vägas lika mycket. Bedömningen skall baseras på de bedömningsgrunder som anges i HF 4 kap § 4.

Särskild vikt kommer att fästas vid:

- omfattande och dokumenterad forskningsskicklighet med specialisering mot landskapsekologi, gärna med fokus på växter och vegetation.
- omfattande och dokumenterad pedagogisk skicklighet, baserad på planering, genomförande och utvärdering av undervisning, handledning och examination.

Stor vikt kommer att fästas vid:

- framgång i att erhålla externa forskningsmedel, gärna av större dignitet.
- kompetens inom geografiska informationssystem (GIS).
- hur väl den sökandes forskning kompletterar forskargruppens befintliga forskningskompetens, till exempel genom nya metoder och kompetensområden. Prioritet ges efter kompetensens omfång, djup och aktualitet.
- förmåga att skapa goda relationer till kollegor och studenter samt förmåga att ta egna initiativ och visa engagemang för andras initiativ.
- god muntlig och skriftlig förmåga att uttrycka sig och undervisa på svenska och engelska.

Vikt kommer att fästas vid:

- erfarenhet av att kommunicera forskningsresultat till olika målgrupper i samhället.
- förmåga till samverkan såväl inom som utom akademien.
- omfattning av externa internationella och nationella kontaktnät inom ämnet.
- handledarerfarenhet från forskarutbildning.

Anställningen tillsätts med den sökande som, efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av ämnet biologi.

Villkor
Tillsvidareanställning på heltid med tillträde den 1 mars 2023 eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Ansök nu

Biträdande lektor i byggteknik

Läs mer Jun 28
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb
Beskrivning
Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap utlyser en anställning som biträdande lektor i byggteknik, med placering vid institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper. Institutionen har en omfattande verksamhet inom områdena byggteknik, kemi, kemiteknik och miljö- och energisystem, som omfattar både forskning och undervisning. För närvarande har institutionen cirka 60 anställda.
Anställningen som biträdande lektor syftar huvudsakligen till att locka ambitiösa och kvalificerade forskare inom området som är i början av sin karriär, med ett huvudsakligt syfte att meritera sig inom området.
Arbetsuppgifter
Huvudsakliga arbetsuppgifter: forskning i byggteknik med fokus på karaktärisering och simulering av trämaterialet då det utsätts för mekanisk belastning (korttids- eller långtidsbelastning) och/ eller fuktbelastning i olika tillämpningar och konstruktioner. Ditt arbete ska bidra till pågående forskningsprojekt och till att utveckla institutionens forskning och stärka institutionens internationella nätverk. I arbetsuppgifterna ingår även att undervisa inom utbildningsprogram och att medverka till att utveckla kurser på avancerad nivå vid ämnet byggteknik.
Behörighetskrav
Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, i byggteknik. I första hand är anställningen avsedd för den som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan ansökningstidens sista dag.
Ett krav för anställning är genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den under de första två årens anställning eller ansöker om att validera motsvarande kunskap.
Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, är ett krav. I normalfallet krävs även goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.
För att söka jobbet och läsa annonsen i sin helhet: https://kau.varbi.com/se/what:job/jobID:481624/iframeEmbedded:0/where:4
Sista datum att söka: 28 augusti 2022
-----------------------------------------
Associate senior lecturer in Building and Construction Engineering
Karlstad University, The Faculty of Health, Science and Technology is advertising a position as associate senior lecturer in Building and Construction Engineering at the Department of Engineering and Chemical Sciences.
The department conducts extensive research and provides education within the fields of building and construction engineering, chemistry, chemical engineering and environmental engineering. The department currently has approximately 60 employees.
To apply and read the full advertisement in English: https://kau.varbi.com/en/what:job/jobID:481624/iframeEmbedded:0/where:4
Last date to apply: 28 August 2022

Ansök nu

Universitetslektor i kulturstudier med inriktning konst- och bildvetenskap

Läs mer Jun 14
Beskrivning
Vi söker en universitetslektor i kulturstudier med inriktning mot konst- och bildvetenskap.

Kulturstudier kan läsas som fristående kurser eller inom kulturvetarprogrammet och utgör huvudområde i kandidatexamen. Programmet är framförallt profilerat mot kulturpolitik, ett självständigt politikområde som formerades under senare delen av 1900-talet och rör kulturen som sektor, men även mot samtida konstnärliga och kulturella uttryck samt kulturarv. Programmet utmärks av medverkan av aktörer från kultursektorn samt projekt i samarbete med konst- och kulturorganisationer på kommunal och regional nivå. Lärarna har sin forskning knuten till Kulturvetenskapliga forskargruppen (KuFo), en av universitetets prioriterade forskarmiljöer. Sedan 2019 erbjuds även utbildning på avancerad nivå i kulturstudier.

Kulturstudier rymmer även kurser i konst- och bildvetenskap samt idéhistoria, motsvarande A- och B-nivå, vilka utgör valbara fördjupningar inom programmet och som även kan läsas fristående. Nu söks en universitetslektor som har kompetens i konst- och bildvetenskap, gärna med kulturvetenskaplig kompetens avseende den samtida kultursektorn, kulturarv och kulturpolitik.

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår tre huvuduppgifter.

Den första uppgiften utgörs av undervisning och handledning på grund- och avancerad nivå. Här kan även kurs- och programledarskap ingå. Du kommer få ett stort ansvar för såväl grundkursen i konst- och bildvetenskap som relevanta kulturpolitiska moment på kulturvetarprogrammet samt kurser på avancerad nivå relaterade till kulturstudier. Undervisningen genomförs huvudsakligen på svenska.

Den andra utgörs av egen forskning där du förväntas att vara aktiv i sökandet av medel från externa anslagsgivare samt publicera i såväl nationella som internationella fora.

Den tredje huvuduppgiften består av deltagande i ämnets utvecklingsarbete och samverkan med aktörer från konst- och kultursektorn. I arbetet samverkar du även med andra lärare med konst- och bildvetenskaplig inriktning inom kulturstudier samt med övriga lärare på kulturvetarprogrammet, inklusive idéhistoriker.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor i kulturstudier med inriktning konst- och bildvetenskap är den som har doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens i konstvetenskap eller konst- och bildvetenskap, alternativt någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Utöver det krävs visad pedagogisk skicklighet.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen såväl som väl genomförd högskolepedagogisk utbildning.

Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den, inom ramen för kompetensutvecklingstiden, under de första två årens anställning eller ansöker om att validera motsvarande kunskap. För samtliga behörighetskrav hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning https://www.kau.se/files/2022-02/Anstallningsordning201126.pdfBedömningsgrunder
I bedömningen av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet läggs lika vikt vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Av särskild vikt

* Erfarenhet av forskning om såväl konstvetenskaplig som kulturvetenskaplig eller kulturpolitisk inriktning, och god prognos för framtida vetenskaplig verksamhet baserat på kvalitet snarare än kvantitet.

* Erfarenhet av undervisning med såväl konstvetenskaplig som kulturvetenskaplig eller kulturpolitisk inriktning.

* Kompetens om såväl samtida kultur som kulturarv, d.v.s. aspekter av relevans för ett program som utbildar framtidens kulturvetare. Den kulturvetenskapliga kompetensen kan ha förvärvats såväl inom akademin (forskning/undervisning) som inom kultursektorn (exempelvis inom museivärlden eller genom uppdrag som utredare, sakkunnig, samordnare, koordinator, politiker eller administratör).

*  Goda muntliga och skriftliga färdigheter i svenska samt förmåga att undervisa på detta språk.

Av stor vikt

* Förmåga att kommunicera med det omgivande samhället och samverka över ämnesgränser i tvärvetenskapliga undervisningssammanhang

* Erfarenhet av samverkan med kultursektorns aktörer.

* Administrativa erfarenheter

* Personliga egenskaper som förmåga att samarbeta och ta initiativ samt skapa goda relationer till medarbetare och studenter.

* Möjlighet till hög närvaro på arbetsplatsen och deltagande i såväl ämnes- som institutionsgemensamma uppgifter

Villkor
Anställningen är en tillsvidareanställning med omfattningen 70–100 % av heltid. Tillträde under 2023 enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Kontakt
Tonje Grahn, prefekt 054-700 1433
Margareta Wallin Wictorin, studierektor för kulturstudier, docent i konst- och bildvetenskap 054 – 700 13 82

Ansök nu

Andra jobb i Karlstad från Karlstads Universitet

Nedan visas andra jobb i Karlstad från Karlstads Universitet .

Doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap

Doktorand
Läs mer Sep 12
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Institutionen för geografi, medier och kommunikation (GMK) utlyser nu en doktorandanställning i medie- och kommunikationsvetenskap.

Anställningen inbegriper forskarstudier på heltid, med avslutning doktorsexamen. Forskningen i medie- och kommunikationsvetenskap bedrivs inom två profilerade forskningsgrupper vid institutionen:- Centrum för Geomediastudier (https://www.kau.se/geomedia/centrum-geomediastudier/geomedia), som fokuserar på vikten av media i att organisera och ge mening åt miljöer och platser och vice versa, med inriktning mot turism, vardagsliv och populärkultur.
- NODE (The Ander Centre for Research on News and Opinion in the Digital Era, https://www.kau.se/media/node), som fokuserar på journalistikens sociala funktion, utförande och publik i en digitaliserad och fragmenterad tid.

Läs mer om universitetet här: https://www.kau.se/en/

Läs mer om ämnet här: https://www.kau.se/medie-och-kommunikationsvetenskap

Forskningen inom medie- och kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet håller en hög internationell nivå och forskarna publicerar regelbundet artiklar i internationella publikationer, ger ut böcker på internationella förlag och deltar aktivt i internationella forskningsnätverk. Vår forskning finansieras till stor del av externa finansiärer, så som Vetenskapsrådet, Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond, Anderstiftelsen och EU/Interreg. Läs mer: https://www.kau.se/medie-och-kommunikationsvetenskap

Forskarstudier och arbetsuppgifter
Forskarutbildningen består av 240 högskolepoäng, inklusive doktorsavhandlingen. Doktorander ägnar sig primärt åt sina studier, men utöver forskning kan arbetsuppgifterna innefatta undervisning (i den mån doktorandens språkkunskaper gör det möjligt) eller administration, dock inte mer än 20 % av arbetstiden. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är doktoranden närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighet
Behörig att antas till utbildning på forskarnivå är den som uppfyller villkor för såväl grundläggande som särskild behörighet och som har sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35)

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet att antas till forskarutbildningen i medie-och kommunikationsvetenskap har den som fullgjort kursfordringar om minst 90 högskolepoäng i medie- och kommunikationsvetenskap eller journalistik, på grund- eller avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Antagning och bedömningsgrunder
För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande bedömas ha förmåga att tillgodogöra sig utbildningen (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35). Antagning sker efter individuell prövning

Urvalet görs baserat på den sökandes tidigare studieresultat, med särskilt fokus på kvaliteten på självständiga, forskningsrelaterade projekt, i synnerhet på avancerad nivå. Stor vikt kommer också att läggas vid den sökandes forskningsplan och hur väl den relaterar till de övergripande forskningsprofilerna i NODE/Geomedia. Stor vikt läggs även vid i vilken utsträckning den sökande avser att vara fysiskt närvarande och delta i institutionens forskningsmiljö. Av stor vikt är även den sökandes förmåga att arbeta både självständigt och i grupp samt att den sökande har god samarbetsförmåga och initiativförmåga.

Villkor
Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer en anställning som doktorand att erbjudas (Högskoleförordningen, Kap 5, § 3). Anställningen omfattar fyra års heltidsstudier, alternativt 5 års studier om 80% och 20% undervisning eller annan institutionstjänstgöring. Anställningen är tidsbegränsad på först ett år och kan därefter förlängas med högst två år i taget. En förutsättning är att alla beslut är tagna. Tillträde tidigast 2023-01-01 eller enligt överenskommelse. Huvudarbetsplats är Karlstad.
Lönen för doktorandanställningen följer den av Karlstads universitet fastställda lönestegen för doktorander.

 

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r

Ansök nu

Doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap med inr. geomediastudier

Doktorand
Läs mer Sep 9
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Institutionen för geografi, medier och kommunikation (GMK) utlyser nu en doktorandanställning i medie- och kommunikationsvetenskap.

Anställningen inbegriper forskarstudier på heltid, med avslutning doktorsexamen. Anställningen finansieras av Centrum för geomediastudier (Geomedia) – en tvärvetenskaplig forskningsmiljö som huvudsakligen består av forskare från medievetenskap och kulturgeografi. De sökandes forskningsförslag bör ha koppling till ett forskningsområde som är relevant för Geomedia.

Mer information finns här: https://www.kau.se/geomedia/centrum-geomediastudier/geomedia

Forskningen inom medie- och kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet håller en hög internationell nivå och forskarna publicerar regelbundet artiklar i internationella publikationer, ger ut böcker på internationella förlag och deltar aktivt i internationella forskningsnätverk. Vår forskning finansieras till stor del av externa finansiärer, så som Vetenskapsrådet, Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond, Anderstiftelsen och EU/Interreg.

Mer information finns här: https://www.kau.se/medie-och-kommunikationsvetenskap

Forskarstudier och arbetsuppgifter
Forskarutbildningen består av 240 högskolepoäng, inklusive doktorsavhandlingen. Doktorander ägnar sig primärt åt sina studier, men utöver forskning kan arbetsuppgifterna innefatta undervisning (i den mån doktorandens språkkunskaper gör det möjligt) eller administration, dock inte mer än 20 % av arbetstiden.. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är doktoranden på plats och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighet och bedömningsgrunder
Behörig att antas till utbildning på forskarnivå är den som uppfyller villkor för såväl grundläggande som särskild behörighet och som har sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35)

 Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet att antas till forskarutbildningen i medie-och kommunikationsvetenskap har den som fullgjort kursfordringar om minst 90 högskolepoäng i medie- och kommunikationsvetenskap eller journalistik, på grund- eller avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Antagning och bedömningsgrunder
För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande bedömas ha förmåga att tillgodogöra sig utbildningen (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35). Antagning sker efter individuell prövning.

I rangordnandet av de sökande, ges särskild vikt till forskningsplanen/den akademiska kvaliteten och originaliteten i det föreslagna avhandlingsämnet. Särskild vikt läggs också vid hur det föreslagna ämnet passar in i Geomedias forskningsområden.

Sökande bedöms och rangordnas även baserat på deras tidigare studier, med särskilt fokus på kvaliteten på den sökandes självständiga, forskningsrelaterade projekt, i synnerhet på avancerad nivå. I bedömningen ingår även i vilken utsträckning den sökande avser att aktivt delta i det dagliga arbetet i institutionens forskningsmiljö.  Av stor vikt är även den sökandes förmåga att arbeta både självständigt och i grupp samt att den sökande har god samarbetsförmåga och initiativförmåga.

Villkor
Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer en anställning som doktorand att erbjudas (Högskoleförordningen, Kap 5, § 3). Anställningen omfattar fyra års heltidsstudier, alternativt 5 års studier om 80% och 20% undervisning eller annan institutionstjänstgöring. Anställningen är tidsbegränsad på först ett år och kan därefter förlängas med högst två år i taget. En förutsättning är att alla beslut är tagna. Tillträde tidigast 2023-01-01 eller enligt överenskommelse. Huvudarbetsplats är Karlstad.

Lönen för doktorandanställningen följer den av Karlstads universitet fastställda lönestegen för doktorander.

 

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r

Ansök nu

Professor i svenska språket

Professor
Läs mer Maj 19
Beskrivning

Inom ämnet svenska språket vid Karlstads universitet bedrivs utbildning på grundläggande och avancerad nivå.

Här finns fristående kurser med språkvetenskaplig inriktning och ambitioner att bygga ut den fristående kursprogressionen ytterligare. Ämnet är dessutom i hög grad involverat tillsammans med ämnet litteraturvetenskap i lärarutbildningen från förskola till gymnasium. I didaktiska frågor samarbetar ämnet med forskargruppen Centrum för språk- och litteraturdidaktik (CSL) samt Research on Subject-specific Education (ROSE) vid Karlstads universitet, som båda initierar och utvecklar praxisnära forskning och utvecklingsarbete. Vid institutionen finns även den Kulturvetenskapliga forskargruppen (Kufo).

Arbetsuppgifter

I anställningen som professor i svenska språket ingår att leda seminarie- och forskningsverksamheten inom ämnet, bedriva egen forskning samt undervisa på kurser i svenska språket, både inom huvudområdet och inom lärarutbildningen. En viktig uppgift är att leda och vidareutveckla en ämnesmiljö som omfattar språkvetenskaplig och språkdidaktisk utbildning och forskning samt fördjupa samarbeten med andra ämnesdiscipliner, särskilt de som ryms inom CSL/ROSE. Dessutom förväntas den sökande vara drivande i kursutveckling på alla nivåer. I tjänsten ingår även administrativa uppgifter och ledningsuppdrag liksom kontakt med det omgivande samhället, särskilt relaterat till skolan. 

Behörighetskrav

För anställningen som professor i svenska språket krävs avlagd doktorsexamen i svenska språket eller nordiska språk eller motsvarande. Dessutom krävs visad vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad och på ett sådant sätt att även kvaliteten kan bedömas. Vidare krävs genomförd högskolepedagogisk utbildning samt utbildning för forskarhandledning eller på annat sätt förvärvade motsvarande kunskaper. För ytterligare anvisningar se Karlstads universitets https://www.kau.se/files/2022-02/Anstallningsordning201126.pdf

Bedömningsgrunder

Vid tillsättningen kommer lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, i övrigt hänvisas till bedömningsgrunderna i https://www.kau.se/files/2022-02/Anstallningsordning201126.pdf

Vid urval av behöriga sökande kommer dock särskild vikt att läggas vid:

- personliga egenskaper som samarbetsförmåga, kreativitet och initiativkraft
- förmåga att initiera, leda, driva och administrera forskningsverksamhet
- förmåga att initiera, leda och driva samarbetsprojekt kring utbildningsverksamhet och annan ämnesrelevant verksamhet
- erfarenhet av handledning på forskarnivå
- erfarenhet av undervisning på olika nivåer
- välutvecklade forskningsnätverk. 

Egen lärarutbildning eller erfarenhet av undervisning på lärarutbildning är meriterande. Även annan erfarenhet av skolväsendet kan vara meriterande.

Villkor

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten förväntas du delta i det dagliga arbetet och i gemenskapen på institutionen. 

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Information om hur din ansökan kan se ut hittar du i följande länk: https://www.kau.se/files/2021-12/RadForAnsokan2021.pdf Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. 

Ansökan ska bestå av: 

- cv
- personligt brev
- fördjupad redogörelse för pedagogiska meriter
- intyg på genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
- fördjupad redogörelse för vetenskaplig verksamhet
- en beskrivning på max 5 sid av hur en forsknings- och undervisningsmiljö i svenska språket kan utvecklas
- dokumenterad god erfarenhet som handledare för forskarstuderande
- redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet
- redogörelse för erfarenhet från ledarskap och administration
- planer för framtida verksamhet
- redogörelse för samverkan, erfarenhet från internationella nätverk, anställningar m.m.
- redogörelse för hållbarhetsaspekten i din forskning och undervisning
- publikationslista (vid sampublicering ska den egna rollen framgå)
- intyg över språkkunskaper
- kopior på relevanta betyg, intyg och examensbevis
- vetenskapliga publikationer, högst tio, samt arbeten avsedda att förmedla kunskaper, högst fem, t.ex. läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar
- två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.

Alla ansökningshandlingar ska vara skrivna på svenska och/eller engelska. Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller. De underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker och publikationer, ska skickas i tre exemplar till nedanstående adress.

Karlstads universitet
HR-avdelningen
651 88 KARLSTAD

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Ansök nu

Projektassistent forskning i arbetsvetenskap

Forskarassistent
Läs mer Sep 20
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Handelshögskolan vid Karlstads universitet (Karlstad Business School) startades år 2009 och består av arbetsvetenskap, företagsekonomi, informatik, juridik, nationalekonomi och statistik.

Arbetsvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som omfattar ett flertal perspektiv och teoretiska fält rörande arbete och arbetsliv. Arbetet som projektassistent kommer att ske inom ramen för ett projekt tillsammans med Region Värmland. Projektet syftar till att, baserat på en kvantitativ kartläggning, genomföra intervjuer med företrädare för olika kommunala verksamheter. Dessa kartläggningar ska tillsammans ligga till grund för en analys av arbetslösheten i de värmländska kommunerna.

Arbetsuppgifter
Projektassistenten kommer att bistå i den kvantitativa kartläggningen av arbetslösheten i länet samt att genomföra litteratursökningar inom området. I nästa steg ska ett fyrtiotal intervjuer genomföras och analyseras. Analyserna skall sedan ligga till grund för åtgärdsförslag och handlingsplaner för olika kluster av kommuner i Värmland. Inom ramen för anställningen ska projektassistenten kunna arbeta med kvantitativa och kvalitativa analyser samt ha en god förståelse för arbetsmarknadens funktionssätt.

Kvalifikationer
Sökande ska ha en utbildning på minst kandidatnivå som bedöms vara relevant i relation till arbetsuppgifterna, såsom PA-programmet. Sökande ska ha dokumenterad erfarenhet av kommunal verksamhet på en strategisk nivå och ha god kunskap om området arbetsmarknad och arbetslöshet. Goda muntliga och skriftliga färdigheter i svenska är ett krav och erfarenhet av att genomföra djupintervjuer är meriterande.

Vidare ska den sökande ha mycket god förmåga till självständigt arbete såsom att planera, genomföra och koordinera.

Viktiga personliga egenskaper är öppenhet och god samarbetsförmåga, engagemang och förmåga till helhetssyn. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper förmåga att ta egna initiativ samt förmåga att skapa goda relationer till medarbetare och en stor mängd externa parter i projektet.

Villkor
Anställningen är en särskilt visstidsanställning på deltid, omfattning 50 %.

Tillträde 2022-11-01, till och med 2023-05-31, med eventuell möjlighet till förlängning under förutsättning att erforderliga beslut fattas

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:
- personligt brev
- CV med dokumenterad beskrivning av kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll
- kopior av examensbevis och intyg

Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

Sista ansökningsdag är den 2022-10-10

Välkommen med din ansökan!

 

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r

Ansök nu

Internationell koordinator, tillsvidareanställning

Utbildningskoordinator
Läs mer Sep 15
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Inom avdelningen för utbildningsstöd finns antagning, examen, ladok, tentamensadministration och VAL samt enheten för studentstöd.

Inom enheten för studentstöd finns International Office, studie- och karriärvägledningen, samverkanskoordinatorer, studenthälsan samt riktat pedagogiskt stöd. Vid International Office arbetar vi med strategisk internationalisering, inresande och utresande studenter, personalutbyten, avtal med partneruniversitet, nationella- samt internationella nätverk och utbytesprogram.

Arbetsuppgifter
Som internationell koordinator arbetar du med olika delar av utbytesprocessen. Det kan innebära arbetsuppgifter som upprättandet av samarbetsavtal med nya partneruniversitet samt ansökan till, hantering av och uppföljning av externt finansierade utbytesprogram. Du handlägger administrativa ärenden rörande inresande och utresande utbytesstudenter och personal före, under och efter vistelsen. Det innefattar bland annat hantering av ansöknings- och nomineringsprocessen, upprätta efterfrågad dokumentation inom utbytesprogram och kontakter med svenska myndigheter. Du arbetar mycket med muntlig och skriftlig information till studenter, anställda och partneruniversitet. Likaså möter du studenter och personal i personliga möten och vid informationstillfällen både individuellt och i grupp. Som systemstöd använder vi Erasmus Dashboard, Move On4 och ladok. Andra arbetsuppgifter inom internationaliseringsområdet kan förkomma.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant akademisk examen. Internationell erfarenhet är ett krav. Meriterande är om du har en god förståelse för målgruppen och deras kommunikationsvägar samt erfarenhet av arbete med internationella frågor och mobilitet vid universitet. Du har lätt för att samordna och presentera information för multikulturella grupper och kan arbeta i datasystem med intresse för att driva förbättringsåtgärder. Då många av dina kontakter kommer att vara engelskspråkiga, krävs det mycket goda kunskaper i såväl svenska som engelska, både i tal och i skrift. Andra språkkunskaper av relevans för anställningen är meriterande.

Då du kommer att arbeta med en bred målgrupp bestående av studenter, anställda samt externa aktörer (exempelvis kontaktpersoner vid partneruniversitet utomlands) krävs att du är utåtriktad och har god förmåga att skapa och upprätthålla nätverk och goda relationer. För att lyckas med dina arbetsuppgifter krävs även att du är serviceinriktad, strukturerad och noggrann samt att du har en hög administrativ kompetens. Det krävs även att du kan arbeta självständigt, är ansvarsfull, orädd och en bra teamarbetare med förmåga att hantera mångfacetterade frågor. Periodvis kan det vara hög arbetsbelastning, tex i samband med kursstart, därför är det viktigt att du är van och trivs med en varierad arbetsbelastning, där du snabbt kan växla om och prioritera bland dina arbetsuppgifter. Vi förutsätter att du är initiativrik och drivande vad gäller förslag till utveckling inom arbetet, samt har en god förmåga att lösa problem.

Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper.

Villkor
Anställningen är tillsvidare på omfattning 100 % och gäller från 2023-01-01 eller enligt överenskommelse, provanställning kan komma att tillämpas.

Övrigt
Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ange två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.

Ansökan ska innehålla:

- Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- CV.
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis och intyg.
- Redogörelse för språkkunskaper.

Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

Sista ansökningsdag: 2022-10-06
Välkommen med din ansökan!
Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r

Ansök nu