Centio Consulting Group AB jobb i Karlstad

Hitta lediga jobb hos Centio Consulting Group AB i Karlstad. Välj att läsa mer om ett jobb eller gå vidare och ansök jobbet i Karlstad.

Bygg- och projekteringsledare

Byggledare
Läs mer Jul 9
Vi söker en Bygg- och projekteringsledaretill underhållsbeläggning för Trafikverket i Karlstad.
Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Uppdraget innebär byggledning, projektering och uppföljning av leveranskvalitet av beläggningsunderhåll på det statliga vägnätet i Värmlands län.Arbetsuppgifterna omfattar olika slag av insatser före, under samt efter beläggningsentreprenadernas genomförande. De består bland annat av planering och administration, utreda och bevaka olika omständigheter och även praktiskt arbete såsom olika former av inmätning. Menockså att följa upp arbeten och förutsättningar, genom främst olika slag av kontroller och inventering. Därutöver ingår att ta fram tekniska handlingar och förutsättningar för utförande. En väsentlig del är kommunikation och kontakter med entreprenörer och andra, vilket ävenförekommer i mer eller mindre formella möten där protokoll kan fordras.ArbetsuppgifterUppdragskonsults huvudsakliga arbetsuppgifter i uppdraget byggledning och projekteringsstöd avseende beläggningsunderhåll inom VO Underhåll, Värmlands län är: • Uppföljning av leveranskvalitet genom att följa upp entreprenörens kvalitetsplan, kontrollprogram och egenkontroll. Kontrollera entreprenörens verifikat.• Upprätta samt följa upp egenkontrollplan utifrån kontraktshandlingar gentemot entreprenören• Kontrollera och säkerställa att entreprenören lämnar i kontraktet föreskriven dokumentation samt att denna till såväl innehåll som form uppfyller ställda krav• Utföra syner av arbetsområdet och protokollföra dessa• Följa upp entreprenörens dagbok minst 1 gång/vecka samt föra dagbok över eget arbete• Genomföra stickprov på entreprenörens uppmätning och mängdberäkning.• Förberedelse, genomförande och dokumentation av olika former av tilläggsbeställningar rörande beläggningskontrakt• Bereda beslutsunderlag för i kontraktet specificerade mängd- och kostnadsregleringar samt bereda beslutsunderlag för ÄTA etc. • Granska och godkänna verifikat som underlag för entreprenörens fakturering.• Förbereda slutbesiktningar av beställda åtgärder• Biträda, bereda och hantera kontakter på projektledarens uppdrag, med särskild inriktning mot kontakter som berör genomförandeskedet • Granska arbetsberedningar innan arbete påbörjas • Genomföra löpande tillsyn av entreprenadarbetena• Förberedelser inför etablering och uppstart av beläggningskontrakt • Projekteringsstöd• Inventera behov av åtgärder i vägkropp och/eller beläggning• Framtagande av FFU • Provtagning med koppling till vägunderhåll och miljö• Delta i beläggningsplaneringen• Utökad kontroll av TA (förutom de APV-kontrollanterna gör), enligt förenklad checklista• Redovisning av objekt i PMS beläggning• Arbete i PMSV4• Dokumentation i Projektportalen (PP)
Krav (OBS, obligatoriska)
• Kunna uttrycka sig väl på svenska i tal och skrift• Erfarenhet från arbete i projektgrupper där samordning varit viktig• Inneha giltigt B-körkort• Mycket goda kunskaper inom väg-, och beläggningsprojektering• Goda kunskaper inom AB 04, ABT 06• Goda kunskaper i AMA (gällande version)• Ha god kännedom om lagar och förordningar samt standarder och föreskrifter inom aktuellt område • Goda kunskaper gällande Trafikverkets regler för reglering av beläggningsarbeten, bitumenbundna lager och obundna lager• Goda kunskaper i PMS beläggning från de senaste 5 årenSjälvständigt ha utfört inventeringar/tillståndsbedömningar i fält. Inventeringen ska ha resulterat i åtgärdsförslag och framtagning av mängdförteckningar, enligt AMA anläggning, till minst en genomförd upphandling av underhållsbeläggningar med varm massa om >10 miljoner kr.Ha minst 5 års arbetserfarenhet som byggledare eller i arbetsledande funktion inom det aktuella teknikområdet (beläggning/underhållsbeläggningar). Arbetserfarenheten ska ej vara äldre än 5 år.Och ha genomfört följande:Beläggningsentreprenader minst tre (3st) med varmmassa om > 15 miljoner kr (beläggningens del av entreprenaden) samt minst en (1st) tankbeläggning om > 5 miljoner kr (beläggningens del av entreprenaden).


Om oss
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan!

Ansök nu

Projektledare inom väg

Projektledare, bygg och anläggning
Läs mer Mar 28
Vi söker en projektledare inom väg till Trafikverket i Karlstad.
Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Projektledaren ansvarar för att tillsammans med Trafikverkets projektledare ochs självständigtdriva, ledaoch samordna arbetet i projektet. I rollen ingår att planera, genomföra samt följa uppprojektet och projektorganisationen mot ställda mål och leveranskvalitéer.
Tillsammans med Trafikverkets projektledare beslutar projektledaren om åtgärder, handlingsalternativoch resursanvändning inom projektets ram. Omfattande tekniska ändringar och kostnadsfördyringar hänförs till överordnad chef. Projektledaren ansvarar för att arbetet genomförs enligt de lagar, regler, riktlinjer, förordningar och interna arbetsinstruktioner som finns.Arbetsuppgifter• Tillsammans med Trafikverkets projektledare vara ledare utan chefsansvar för ett antal medarbetare.• Tillsammans med Trafikverkets projektledare leda projekt med varierande storlek och komplexitet eller delprojekt i ett stort komplext projekt.• Skapar med sitt ledarskap en kreativ och produktiv miljö.• Tillsammans med Trafikverkets projektledare leda projekt med fokus på tid, kostnad och innehåll.• Tillsammans med Trafikverkets projektledare leda projekt baserat på beprövad erfarenhetoch etablerade metoder med anpassning till projektets speciella förutsättningar.• Samlar och bygger kunskaper och erfarenheter av projekt och projektledning.• Följer omvärldens behov och tar hänsyn till dessa i projektet.• Förstår varje projekts specifika förutsättningar.• Deltar tillsammans med Trafikverkets projektledare vid omvärldskontakter med allmänhet, kommuner och andra intressenter.• Bedriver samråd som gagnar projektet och samhället.• Har ett affärsmässigt agerande i förhållande till leverantörer.
Krav (OBS, obligatoriska)
• Högskoleutbildning, teknisk inriktning, minst 180 hp (120 p), alternativt annan utbildning tillsammans med erfarenhet som Trafikverket bedömer likvärdig (Kontrolleras via CV).• Minst ett års yrkeserfarenhet från vägplaneskedet i befattning som projektledare, delprojektledare, uppdragsledare, projekteringsledare, teknikansvarig eller annan befattningsom Trafikverket bedömer likvärdig. Arbetslivserfarenheten ska ej vara äldre än 7 år• Minst ett års yrkeserfarenhet från bygghandlingsskede i befattning som projektledare, delprojektledare, uppdragsledare, projekteringsledare, teknikansvarig eller annan befattning som Trafikverket bedömer likvärdig. Arbetslivserfarenheten ska ej vara äldre än 7 år• Minst ett års yrkeserfarenhet från väg- och/eller järnvägsentreprenad i befattning som platschef, arbetsledare, mätchef, byggledare, projektledare, delprojektledare eller annan befattning som Trafikverket bedömer likvärdig. Arbetslivserfarenheten ska ej vara äldre än 7 år .• Har kunskap av de formella processer som är kopplade till vägplaneskedet• Har yrkeserfarenhet från detaljprojektering av väg• Yrkeserfarenhet av budget, prognoser och ekonomisk uppföljning .• Inneha ett giltigt B-körkort.• Mycket god kommunikationsförmåga i svenska språket i både skrift och tal


Om oss
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan!

Ansök nu

Delprojektledare inom projekt Karlstad C och Vikenpassagen

Projektledare, bygg och anläggning
Läs mer Mar 1
Vi söker en delprojektledare till Trafikmyndighet i Karlstad.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Projektet Karlstad C omfattar att tillsammans med Karlstads kommun, Jernhusen och Region Värmland bygga ett nytt resecentrum vid Karlstads centralstation. Myndighetens del i samarbetsprojektet är att bygga nya spår, en ny mellanplattform och Vikenpassagen - en bred, ljus tunnel som gör det enkelt för gående och cyklister att röra sig mellan centrum, resecentrum och stadsdelarna söder om järnvägen. Vi bygger även en ny passage över järnvägen - Trädgårdslänken - en gångbro som förenar stadsdelarna norr och söder om järnvägen.
Projektets syfte är att öka kapaciteten på Värmlandsbanan samt att skapa förutsättningar för att kunna bygga Karlstads resecentrum i anslutning till Karlstad C.

Arbetsuppgifter

Tillsammans med projektledare vara ledare utan chefsansvar för ett antal medarbetare.
Tillsammans med projektledare leda projekt med varierande storlek och komplexitet eller delprojekt i ett stort komplext projekt.
Skapar med sitt ledarskap en kreativ och produktiv miljö.
Tillsammans med projektledare leda projekt med fokus på tid, kostnad och innehåll.
Tillsammans med projektledare leda projekt baserat på beprövad erfarenhet
och etablerade metoder med anpassning till projektets speciella förutsättningar.
Samlar och bygger kunskaper och erfarenheter av projekt och projektledning.
Följer omvärldens behov och tar hänsyn till dessa i projektet.
Förstår varje projekts specifika förutsättningar.
Deltar tillsammans med projektledare vid omvärldskontakter med allmänhet,
kommuner och andra intressenter.
Bedriver samråd som gagnar projektet och samhället.
Har ett affärsmässigt agerande i förhållande till leverantörer.
Samverkar och samråder med berörda leverantörer för att säkerställa måluppfyllnad och god ekonomi.
Föra dagbok med beskrivning av vad det utförda arbetet bestått i

Krav (OBS, obligatoriska)

a) Högskoleutbildning, teknisk inriktning, minst 180 hp (120 p), alternativt utbildning
och erfarenhet som Trafikverket bedömer likvärdig.

b) Yrkeserfarenhet minst 5 år av projektledning (projektledare, byggledare, projekteringsledare, delprojektledare alternativt platschef) inom järnvägsprojekt. Arbetserfarenheten ska ej vara äldre än 10 år (Minst 80 % sysselsättningsgrad under angiven tidsperiod).

c) Konsulten ska ha arbetserfarenhet från att ha utfört minst två (2) uppdrag (minimum
2 år per uppdrag) som projektledare, byggledare, projekteringsledare, delprojektledare alternativt platschef inom Investerings järnvägsprojekt i produktionsskede med
gt;100 MSEK i entreprenadkostnad. Arbetserfarenheten ska ej vara äldre än 10 år
Minst 80 % sysselsättningsgrad av uppdragets utförandetid).

d) Konsulten ska ha arbetserfarenhet som projektledare, byggledare, projekteringsledare,
delprojektledare alternativt platschef inom Investerings järnvägsprojekt från minst två
2) uppdrag där samordningsansvar (samordningen ska ha pågått under minst 12 månader per uppdrag) mellan olika tekniker alternativt mellan externa parter varit en väsentlig del av uppdraget. Arbetserfarenheten ska ej vara äldre än 10 år (Minst 50 %
sysselsättningsgrad av uppdragets utförandetid).

e) Konsulten ska ha giltigt BASÄSKYDD

f) Kännedom om lagar och förordningar samt standarder och föreskrifter inom aktuellt
område.

g) Konsulten ska ha genomgått AMA-utbildning.

h) Konsulten ska ha genomgått projektledarutbildning.

i) Erfarenhet av budget, prognoser och ekonomisk uppföljning.

j) God förhandlingsvana och erfarenhet av entreprenadbranschen.

k) Mycket god vana att arbeta i Office-paketet

l) Inneha ett giltigt B-körkort

m) Mycket god kommunikationsförmåga i svenska språket i både skrift och tal

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan!

Ansök nu

Delprojektledare inom projekt Karlstad C till Trafikverket

Projektledare, bygg och anläggning
Läs mer Aug 31
Vi söker Delprojektledare inom projekt Karlstad C till Trafikverket.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

ppdraget är ett konsultuppdrag gällande projektledning för Trafikverket VO Investering, projektenhet IVvävj.

Arbetsuppgifter/Ansvar
Trafikverket har som arbetsgivare rätt att leda och fördela arbetet. Det innebär att
arbetsskyldighet gäller i hela Trafikverket, och för arbetsuppgifter som medarbetaren
bedöms kompetent för. Ett mer exakt tydliggörande av arbetsuppgifter fördelas efter behov i
dialog med Trafikverkets projektledare/enhetschef. Nedan följer en lista med exempel på arbetsuppgifter:
Tillsammans med Trafikverkets projektledare vara ledare utan chefsansvar för ett antal medarbetare.
Tillsammans med Trafikverkets projektledare leda projekt med varierande storlek och komplexitet eller delprojekt i ett stort komplext projekt.
Skapar med sitt ledarskap en kreativ och produktiv miljö.
Tillsammans med Trafikverkets projektledare leda projekt med fokus på tid, kostnad och innehåll.
Tillsammans med Trafikverkets projektledare leda projekt baserat på beprövad erfarenhet
och etablerade metoder med anpassning till projektets speciella förutsättningar.
Samlar och bygger kunskaper och erfarenheter av projekt och projektledning.
Följer omvärldens behov och tar hänsyn till dessa i projektet.
Förstår varje projekts specifika förutsättningar.
Deltar tillsammans med Trafikverkets projektledare vid omvärldskontakter med allmänhet,
kommuner och andra intressenter.
Bedriver samråd som gagnar projektet och samhället.
Har ett affärsmässigt agerande i förhållande till leverantörer.
Samverkar och samråder med berörda leverantörer för att säkerställa måluppfyllnad och god
ekonomi.Krav (OBS, obligatoriska)

Högskoleutbildning, teknisk inriktning, minst 180 hp (120 p), alternativt utbildning
och erfarenhet som Trafikverket bedömer likvärdig.
Yrkeserfarenhet minst 5 år av projektledning (projektledare eller annan arbetsledande
funktion) inom järnvägsprojekt. Arbetserfarenheten ska ej vara äldre än 10 år (Minst
80 % sysselsättningsgrad under angiven tidsperiod).
Konsulten ska ha arbetserfarenhet från att ha utfört minst två (2) uppdrag som projekteringsledare, projektledare alternativt delprojektledare inom järnvägsprojekt i produktionsskede med >100 MSEK i entreprenadkostnad. Arbetserfarenheten ska ej vara
äldre än 10 år (Minst 50 % sysselsättningsgrad av uppdragets utförandetid).
Konsulten ska ha arbetserfarenhet som projekteringsledare, projektledare alternativt
delprojektledare inom järnvägsprojekt från minst två (2) uppdrag där samordningsansvar varit en väsentlig del av uppdraget. Arbetserfarenheten ska ej vara äldre än 10 år
Minst 50 % sysselsättningsgrad av uppdragets utförandetid).
Kännedom om lagar och förordningar samt standarder och föreskrifter inom aktuellt
område.
Konsulten ska ha genomgått BASÄSKYDD
Konsulten ska ha genomgått projektledarutbildning.
Erfarenhet av budget, prognoser och ekonomisk uppföljning.
God förhandlingsvana och erfarenhet av entreprenadbranschen.
Mycket god kännedom samt vana att arbeta i Office-paketet
Inneha ett giltigt B-körkort
Mycket god kommunikationsförmåga i svenska språket i både skrift och tal

Meriterande

För beställaren är det ett
mervärde att resurskonsulten har personlig mognad

För beställaren är det ett
mervärde att resurskonsulten är självgående

För beställaren är det ett
mervärde att resurskonsulten är pedagogisk

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan!

Ansök nu

Projektledare Väg/Järnväg.

Projektledare, bygg och anläggning
Läs mer Maj 29
Vi söker Projektledare Väg/Järnväg.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Uppdraget avser att tillhandahålla resurskonsult projektledare allmän väg inom verksamhetsområde
Investering. Projektenhet: Investering Väst väg och järnväg (IVvävj).

En projektledares arbetsuppgifter kan innefatta nedanstående, men är inte begränsade till, att:
i samråd med beställaren, fördela, genomföra och följa upp projektarbetet i enlighet med styrande dokument.
tillsammans med projektorganisationen och centrala stödresurser initiera, bereda och ansvara
för genomförande och uppföljning av projektet med avseende på tid, kostnad, innehåll, kvalitet, säkerhet, arbetsmiljö och miljö.
upprätta erforderliga tidplaner för projektet i samverkan med övriga projektledningsresurser
upprätta kalkyler, och budgetar enligt framställda rutiner för projektet.
ansvara för upprättande av erforderliga avtal med externa intressenter och sakägare.
tillse att erforderliga operativa möten hålls. Exempel på detta är byggmöten, ekonomimöten,
teknikmöten och projekteringsmöten.
leda periodiserande projektmöten.
utföra arbetet i samverkan och under ledning av beställaren.
följa upp och driva projekt på tid, kostnad och innehåll.
säkerställa att normer, anläggningskrav och föreskrifter (generella eller beställarens) m.m.
följs av projektör och/eller utförare.
bistå med teknisk rådgivning.
I uppdraget ingår överföring av kunskap till anställda på Trafikverket avseende de arbetsuppgifter som
resurskonsulten utför åt Trafikverket.

Krav (OBS, obligatoriska)

a. Kunna uttrycka sig väl på svenska språket i både tal och skrift.

b. Erfarenhet från arbete i projektgrupper där samordning varit viktig.

c. B-körkort.

d. Minst 3 års arbetserfarenhet som projektledare inom det aktuella teknikområdet (Allmän väg).
Arbetserfarenheten ska ej vara äldre än 10 år.

e. Kännedom om lagar och förordningar samt standarder och föreskrifter inom aktuellt område.

f. Krav på minst 3 års arbetserfarenhet som projektledare eller i arbetsledande befattning i projekteringsskede inom det aktuella teknikområdet (Allmän väg). Arbetserfarenheten ska ej vara
äldre än 10 år.

g. Krav på minst 5 års arbetserfarenhet som projektledare eller i arbetsledande befattning i produktionsskede inom det aktuella teknikområdet (Allmän väg). Arbetserfarenheten ska ej vara
äldre än 10 år.

h. Ha genomgått utbildning för att kunna fungera som Beställarens byggarbetsmiljösamordnare,
BAS-P och BAS-U

i. Certifiering enligt TDOK 2018:0371 APV, minst enligt kraven i steg 1.0
Certifiering kan kompletteras senare, dock senast 2 månader efter kontraktstecknande.
Om resursen inte har certifiering så skall anbudsgivare i sitt anbud bekräfta att detta kompletteras utan kostnad för beställaren)

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan!

Ansök nu

Projektingenjör till Investering enhet IVvävj

Civilingenjör, järnväg
Läs mer Feb 27
Vi söker Projektingenjör till Investering enhet IVvävj

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

projektingenjör åt enhet Investering Väst väg och järnväg (IVvävj).
Resursen kommer att ingå i ett flertal projekt på enheten.

I uppdraget ingår överföring av kunskap till anställda på Trafikverket avseende de arbetsuppgifter som resurskonsulten utför åt Trafikverket.

- Precisering av uppdraget

Arbetsuppgifter/Ansvar

Trafikverket har som arbetsgivare rätt att leda och fördela arbetet.
Det innebär att arbetsskyldighet gäller i hela Trafikverket, och för arbetsuppgifter som
medarbetaren bedöms kompetent för.
Medarbetare och chef utformar i dialog ett mer exakt tydliggörande av arbetsinnehållet.
- Projektingenjören biträder en eller flera projektledare, bland annat genom att stödja i
planering, administration, ekonomi och uppföljning avseende tid, kostnad, innehåll,
risker, resurser, kvalitet, säkerhet, miljö och arbetsmiljö.
- Projektingenjören ska bistå projektledaren i interna och externa kontakter.
- Vidare kommer projektingenjören medverka vid bl.a. möte med leverantör och andra
intressenter samt ta fram underlag för att följa upp leveranser från leverantör, konsult
och entreprenör.
- Projektingenjören kommer kunna driva vissa delar självständigt inom ett projekt och
även leda vissa mindre projekt i sin helhet.

Krav (OBS, obligatoriska)

Flytande svenska i tal och skrift.

- Universitets- eller högskoleutbildning om minst 180 hp (120p) inom relevant
inriktning alternativt annan utbildning/erfarenhet som vi bedömer som likvärdig.

2. Minst 8 månaders erfarenhet de senaste 3 åren av arbete inom väg eller järnväg somprojektingenjör, entreprenadingenjör, projektör eller arbetsledare, projektkoordinator eller projektekonom. Eller annan relevant erfarenhet som vi bedömer som likvärdig.

3. Erfarenhet av riskhantering, tidsplanering och ekonomihantering i projekt.
4. Mycket god kännedom samt vana att arbeta i Office-paketet.
5. B-körkort.
6. Mycket god kommunikationsförmåga i svenska språket i både skrift och ta.

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats, tjänstepension och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan!

Ansök nu

Byggledare byggnadsverk och öppningsbara broar till Trafikverket

Civilingenjör, anläggning
Läs mer Mar 17
Vi söker en byggledare till Trafikverket i Karlstad.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Uppdraget innebär att man för Trafikverket fungerar som byggledare vid drift och underhålls

entreprenader av byggnadsverk.

I huvudsak avser uppdraget Byggnadsverk på väg vilket inkluderar öppningsbara broar. Anta-let är ca 740 st fasta broar i Värmland varav 5 st öppningbara broar. Övriga öppningsbara broar fördelar sig med 12st i Dalsland samt 18 st Västra Götaland.

Uppdraget kan även omfatta broar på järnväg.Arbetsuppgifter/Ansvar:

Byggledare ska inneha god kännedom om berörda regelverk och rutiner samt goda kunskaper i projektering, ekonomi, entreprenadjuridik och i de vanligaste datorprogrammen.

I arbetet som byggledare ingår:

Företräda Trafikverket vid genomförandet av entreprenader efter delgiven dele-gering.

Ge Trafikverket löpande information om arbetet tekniskt, ekonomiskt och tids-mässigt.

Biträda och ge Trafikverket underlag vid eventuella tvister.

Granska och godkänna verifikat som underlag för entreprenörens fakturering.

Bereda beslutsunderlag för i kontraktet specifierad mängd- och kostnadsregle-ringar samt bereda beslutsunderlag för ÄTA etc.

Uppföljning av leveranskvalite genom att följa upp entreprenörens kvalitetsplan och egenkontroll. Kontrollera entreprenörens verifikat.

Arbeta med Bro- och tunnelförvaltningssytemet BaTMan.

Upprätta samt följa upp egenkontrollplan utifrån kontraktshandlingar gente-mot entreprenören.

Kontrollera och säkerställa att entreprenören lämnar I kontraktet föreskriven documentation samt att denna till såväl innehåll som form uppfyller ställda krav.

Utföra stickprovskontroller i pågående entreprenader inklusive entreprenörens uppmätning och mängdberäkning.

Rapportera löpande till projektledaren om framdrift, väsentliga förändringar och möjligheter till förbättringar inom tilldelat ansvarsområde.

Följa upp entreprenörens dagbok minst 1 gång/vecka samt föra dagbok över eget arbete

Upprätta goda samarbetsformer med kontrakterade entreprenörer.

Närvara vid kritiska arbeten.

Delta i de möten som förekommer i entreprenaderna och internt i Trafikverket samt protokollföra dessa i samråd med beställaren.

Vid tidskritiska, trafikkänsliga och akuta entreprenader arbeta kväll, natt, helg och semestertid.

Utföra stickprov på trafikanordningar.

Medverka vid projektering samt vara delaktig i granskning/remissarbeten vid framtagande av bygghandlingar.

Granska handlingar vid projekt.

Arbeta med handlingar och dokumentation i Projektportalen.

Krav

A. Byggledare ska ha erfarenhet, dvs arbetat med uppgifter beskrivna under punkt 3.2

Precisering av uppdrag, inom broreparationer inklusive bergarbeten samt drift och

underhållsarbeten av fasta brokonstruktioner inom ett tidspann på minst 2 år där slutförandet av uppdraget får vara maximalt 4 år gammalt, intyg om detta sker genom

uppvisat intyg/referens.B. Byggledare ska ha erfarenhet, dvs arbetat med uppgifter beskrivna under punkt 3.2

Precisering av uppdrag, inom broreparationer samt drift och underhållsarbeten av

brokonstruktioner avseende öppningsbara broar inom ett tidspann på minst 2 år där

slutförandet av uppdraget får vara maximalt 4 år gammalt, intyg om detta sker genom

uppvisat intyg/referens.C. Genomgått utbildning för att kunna fungera som beställarens byggarbetsmiljösamordnare, BAS-P och BAS-UD. Kompetens enligt TDOK 2018:0371 APV, minst steg 3. Godkänd och giltig utbildning

kan kompletteras senare, dock senast 2022-10-31. Anbudsgivaren betalar i förekommande fall utbildningen.E. Ha kunskap och förståelse för följande litteratur: AMA. Handbok för broinspektion. Trafikverksföreskrifter ”TRVINFRA-00227 Bro och broliknande konstruktion byggande” samt ”TRVINFRA-00228 Bro och broliknande konstruktion, Brounderhåll”. AB samt ABT.F. Ha kunskap om montage av vägräcken, broräcken samt beläggning inom asfalt.G. Körkort BH. Betongkurs klass 1

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats, tjänstepension och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan!

Ansök nu