Länsstyrelsen i Värmlands län jobb i Karlstad

Hitta lediga jobb hos Länsstyrelsen i Värmlands län i Karlstad. Välj att läsa mer om ett jobb eller gå vidare och ansök jobbet i Karlstad.

Utvecklingsledare social hållbarhet

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Sep 20
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.

Beskrivning
På enheten för Social hållbarhet arbetar vi bland annat med mänskliga rättigheter, jämställdhet, barns rättigheter, förebyggande mot mäns våld mot kvinnor, integrationsfrågor, ANDTS, föräldrastödssamordning, brottsförebyggande med mera.

Vår roll är att arbeta långsiktigt, strategiskt och samordnande i länet. Som utvecklingsledare för social hållbarhet arbetar du inom myndighetens olika uppdrag inom fältet social hållbarhet där huvuduppdraget kan variera över tid. Ditt grunduppdrag initialt kommer dock att vara inom myndighetens brottsförebyggande uppdrag.Arbetsuppgifter
Inom Länsstyrelsens brottsförebyggande uppdrag arbetar du för att stödja utvecklingen av ett kunskapsbaserat, effektivt och långsiktigt lokalt och regionalt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete, så att berörda aktörer arbetar tillsammans för att utveckla samhällets förebyggande insatser. En viktig del är att bidra till att samarbete och erfarenhetsutbyte utvecklas på lokal och regional nivå. Det handlar om att utveckla samverkan med länets kommuner, polisen och andra myndigheter, näringslivet och frivilligorganisationer med flera. Länsstyrelsen i Värmland fokuserar i sitt brottsförebyggande uppdrag också på tidig prevention bland annat genom satsningar inom föräldraskapsstöd och utbildning av förebyggandecoacher i länet. I uppdraget ingår att fånga upp lokala och regionala behov av stöd, arbeta i nätverk och stärka samarbetet mellan olika aktörer i länet.

Arbetet sker i nära samverkan med närliggande uppdrag på Länsstyrelsen framförallt med myndighetens arbete inom ANDTS och föräldraskapsstöd. Uppdraget kan också innebära insatser och planering inom andra uppdrag på enheten för Social hållbarhet.

Du arbetar med samordning av och med att stötta länets aktörer, du arbetar verksamhetsutvecklande i uppdraget, förebyggande och bidrar med kunskap och metodutveckling lokalt och regionalt. I uppdraget ingår att upprätta skriftliga rapporter, hålla muntliga presentationer och i stor utsträckning bedriva samverkans- och samordningsarbete såväl internt på myndigheten men också med övriga aktörer i länet. Utöver detta sker också en del arbete på nationell nivå genom kontakter och nätverksträffar med andra myndigheter och länsstyrelser. Vidare kan det förekomma att du i din roll som utvecklingsledare får svara på remisser för länsstyrelsens räkning. Du ansvarar för att, tillsammans med enhetschef, verksamhetsplanera för dina ansvarsområden och följa upp verksamhet. Verksamhetsplanering och den löpande verksamheten genomförs i samverkan med såväl övriga medarbetare på enheten som andra enheter på myndigheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en akademisk utbildning med inriktning mot kriminologi, beteendevetenskap, statsvetenskap, sociologi eller annan utbildning som bedöms likvärdig.

Vi ser att du har erfarenhet av att arbeta med brottsförebyggande arbete eller har dokumenterad erfarenhet av tidigt förebyggande arbete lokalt eller regionalt. Erfarenhet av att arbeta med sociala hållbarhetsfrågor eller liknande utvecklingsfrågor sedan tidigare liksom av samordnande och verksamhetsutvecklande arbetsuppgifter är meriterande. Du har dokumenterad erfarenhet av att självständigt planera och driva utvecklingsarbete och samverkan med andra aktörer. Erfarenhet av att hålla i större möten, utbildningsinsatser och processutvecklande insatser är meriterande. Som person är du initiativtagande, självgående och har en god samarbetsförmåga. Du har en god förmåga att kommunicera och kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska. Området innebär samverkan med en rad aktörer och olika sakområden varför du bör vara lyhörd och kunna se helheten samt vara duktig på att strukturera och prioritera.

Villkor
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.

o Demokrati

o Legalitet

o Objektivitet, saklighet och likabehandling

o Fri åsiktsbildning

o Respekt för alla människors lika värde

o Effektivitet och serviceVi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/varmland/personuppgifter

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansök nu

Handläggare bostadsförsörjning och tillsyn

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Sep 9
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.

Beskrivning
På enheten för Samhällsbyggnad arbetar vi med frågor som rör boende och byggande, kulturmiljö, infrastruktur, miljömål, grön infrastruktur och klimatanpassning.

Arbetsuppgifter
I tjänsten ingår att arbeta övergripande och utvecklingsinriktat inom länets uppdrag med bostadsförsörjningsfrågor. Du förväntas att tillsammans med kollegor på Länsstyrelsen utveckla länets bostadsförsörjningsarbete.

Du kommer att arbeta med den årliga bostadsmarknadsanalysen, utföra tillsyn på tidigare beslutade bidragsärenden gällande byggande av hyresbostäder, äldreboende samt energieffektivisering. I arbetet ingår vidare att granska kommunala bostadsförsörjningsprogram, svara på remisser, sammanställa och kommunicera rapporter och andra underlag samt stödja i andra ärenden kopplat till bostadsförsörjning och bostadssociala frågor. Handläggning av bidragsansökningar kan bli aktuellt.

Kvalifikationer
Du som söker har universitets- eller högskoleutbildning med inriktning mot samhällsplanering, bygg, energi- och hållbarhetsfrågor, eller annan för tjänsten relevant utbildning. Det är meriterande om du har kunskap om bostadssociala frågor och erfarenhet av att genomföra och följa upp komplexa uppdrag och projekt.

Du har god analytisk förmåga. Därutöver har du en god förmåga att kommunicera och kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska. Du har en god administrativ förmåga och lätt för att arbeta både självständigt och i grupp. Vi fäster stor vikt vi personlig lämplighet.

Villkor
Tjänsten är ett vikariat till och med 2024-01-31, eventuellt finns möjlighet till förlängning.

För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.

o Demokrati

o Legalitet

o Objektivitet, saklighet och likabehandling

o Fri åsiktsbildning

o Respekt för alla människors lika värde

o Effektivitet och serviceVi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/varmland/personuppgifter

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansök nu

Miljöhandläggare inom naturtillsyn

Miljöhandläggare
Läs mer Jul 8
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.

Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.

På Miljöskyddsenheten jobbar 22 kunniga och engagerade medarbetare med prövning och tillsyn enligt miljöbalken inom miljöfarlig verksamhet, förorenade områden och natur. Vi arbetar även med tillsynsvägledning gentemot länets kommuner. Naturtillsynsfunktionen är en del inom Miljöskyddsenheten och består av sju medarbetare som i huvudsak arbetar med handläggning och tillsyn av naturvårdsärenden enligt miljöbalken. Den som vill bedriva verksamheter som kan påverka naturen ansöker om samråd, dispens eller tillstånd hos länsstyrelsen. I vår prövning ser vi till att hänsyn tas till hotade arter, ekosystem, biologisk mångfald och friluftsvärden när samhället eller verksamheter utvecklas. Många av de ärenden som vi hanterar är samråd om förändringar i naturmiljön. Det rör sig om åtgärder som kan påverka värdefulla skogsområden, naturbetesmarker, skyddsvärda träd eller hänsynskrävande arter. Vi handlägger också ett stort antal dispenser och tillståndsprövningar för åtgärder som berör fridlysta arter eller skyddade biotoper, som tex. alléer, småvatten och stenmurar eller som berör naturreservat eller Natura 2000-områden. Vi deltar också med vår kompetens i plan- och infrastrukturprojekt och i prövningar av miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet. Naturtillsynsgruppen arbetar också med tillsyn av skyddad natur, arter, biotoper och invasiva arter.

Nu förstärker Länsstyrelsen sin naturtillsynsfunktion med en ytterligare handläggare - är det du?

ARBETSUPPGIFTER
Arbetsuppgifterna består av handläggning och tillsyn av naturvårdsärenden enligt Miljöbalken. Det innebär att genomföra tillsynsprojekt, vägleda länets kommuner gällande lagstiftning, hantera inkomna tips om skador på naturmiljön och att följa upp egna dispenser och tillstånd, för att se till att lagar och villkor följs. Vägledning och information är viktiga delar i tillsynsarbetet. Det ingår även att delta i enhetens övriga arbete utifrån lämplighet och kompetens.

Arbetet är självständigt men även till stor del ett teamarbete med avstämningar av inriktning, prioritering och bedömningar inom gruppen och innebär många kontakter och dialog såväl internt som externt med enskilda personer, företag och kommuner.
Arbetsuppgifterna kommer till viss del att kunna styras utifrån din tidigare erfarenhet, kompetens- och intresseområden.

Möjlighet till distansarbete finns i den omfattning som arbetsuppgifterna tillåter.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har naturvårdsbiologisk kompetens med en högskoleutbildning inriktad mot ekologi och naturvård eller motsvarande, alternativt juridikutbildning inriktad mot miljörätt med naturvårdstillämpning. Det är meriterande om du tidigare har arbetat med naturvårdsfrågor och med prövnings- eller tillsynsfrågor enligt miljöbalken.

Vi söker dig som är strukturerad och bra på att planera och prioritera i ditt arbete. Du är självgående och lösningsfokuserad och driver dina ärenden framåt med en god förmåga att göra avvägningar och färdigställa uppgifter. Du har god kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift. Du månar om ett professionellt bemötande, en god dialog och samverkan både internt och externt. Arbetsuppgifterna förutsätter en förmåga att kunna hantera flera samtidigt pågående ärenden. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

B-körkort är ett krav för anställning då arbetet kräver bedömningar ute i fält.

ÖVRIGT
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.
o Demokrati
o Legalitet
o Objektivitet, saklighet och likabehandling
o Fri åsiktsbildning
o Respekt för alla människors lika värde
o Effektivitet och service

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/varmland/personuppgifter
Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten.

Ansök nu

Handläggare till Rättssekretariatet

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Jul 4
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.

Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.

Rättssekretariatet är en juridisk enhet och arbetar dels med egna ärenden och ansvarsområden, dels som juridiskt stöd åt Länsstyrelsen i övrigt och medverkan i enheters ärenden. Bland annat handlägger Rättssekretariatet överklagnings- och överprövningsärenden av olika slag, främst enligt miljöbalken samt plan- och bygglagen, liksom tillstånd och förordnanden samt tillsyn och föreskrifter enligt annan lagstiftning. Vi söker nu en handläggare till enheten.

ARBETSUPPGIFTER
Arbetet som handläggare innebär framför allt självständig handläggning av egna förvaltningsärenden av olika slag men kan även bestå i att biträda juristerna med handläggningsuppgifter i andra ärenden samt medverka i enhetens verksamhet i övrigt. Arbetet innebär en del kontakter med allmänheten, parter, kommuner, andra myndigheter samt inom Länsstyrelsen.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har gymnasial utbildning samt erfarenhet av självständig ärendehandläggning inom myndighet, domstol, kommun eller motsvarande erfarenhet från annan arbetsgivare. För att lyckas med jobbet och för att trivas på Länsstyrelsen måste du vara bekväm och fungera väl i rollen som myndighetsperson samt bidra aktivt till ett positivt arbetsklimat inom Rättssekretariatet och Länsstyrelsen i övrigt. Arbetet kräver att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Du behöver också vara noggrann, flexibel och effektiv. God samarbetsförmåga är av största vikt. Särskilt meriterande är de angivna personliga egenskaperna, främst noggrannhet, flexibilitet, effektivitet och samarbetsförmåga.

ÖVRIGT
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.
o Demokrati
o Legalitet
o Objektivitet, saklighet och likabehandling
o Fri åsiktsbildning
o Respekt för alla människors lika värde
o Effektivitet och service

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/varmland/personuppgifter
Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten.

Ansök nu

Miljöhandläggare vattenskyddsområden

Miljöhandläggare
Läs mer Jun 3
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.

Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.

Vi söker en vikarierande miljöhandläggare då en av våra medarbetare ska vara föräldraledig. Tjänsten är placerad på Enheten för Vattenskydd som består av drygt 10 medarbetare som arbetar i nära samverkan med varandra. Enheten handlägger tillsyns- och prövningsärenden enligt 11 kap. miljöbalken, handlägger vattenskyddsärenden och ärenden enligt lagen om allmänna vattentjänster, ansvarar för tillsyn av vattenskyddsområden, dammsäkerhet och fiske samt ansvarar för processen enligt den nationella planen för vattenkraftens miljöanpassning,

ARBETSUPPGIFTER
Dricksvattenfrågorna blir allt viktigare i samhället och vi söker en person som vill bidra till att vi har dricksvatten av god kvalitet i Värmlands län. Som miljöhandläggare kommer du huvudsakligen att arbeta med kommuners ansökan om att bilda vattenskyddsområden men i arbetsuppgifterna ingår även att handlägga dispensärenden och utöva tillsyn av vattenskyddsområden. I tjänsten ingår vidare fortsatt arbete med en regional vattenförsörjningsplan, att hantera ansökan om bidrag till åtgärder för en tryggad tillgång till dricksvatten samt att vid behov även utföra andra på enheten förekommande arbetsuppgifter.

Arbetet är självständigt men kommer att utföras i nära samarbete med ordinarie miljöhandläggare på enheten och med andra personer inom länsstyrelsen. Du förväntas också bidra med din kompetens i ärenden och projekt som hanteras av andra enheter på myndigheten. Du kommer även ha kontakter med externa aktörer såsom vattenproducenter och kommuner.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig med naturvetenskaplig utbildning på högskole- eller universitetsnivå inom hydrologi, geologi, miljö- och hälsoskyddsinspektör eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som lämplig.

Meriterande:
• erfarenhet av arbete med myndighetsutövning
• erfarenhet av arbete med vattenskyddsområden eller områdesskydd
• erfarenhet av arbete med prövnings- eller tillsynsfrågor, särskilt med koppling till vatten
• kunskap om tillämpning av miljöbalken i ärendehandläggning

Arbetet ställer krav på noggrannhet i handläggningen samt kompetens att hantera olika typer av frågor och ärenden. Du som söker ska vara prestigelös, lyhörd och konstruktiv och trivas med ett nära samarbete med andra. Du ska vara strukturerad och bra på att planera och prioritera i ditt arbete. Du kan driva dina egna ärenden framåt självständigt samtidigt som du bidrar till gruppens arbete och ett gott arbetsklimat. Arbetet innebär kontakter såväl internt som externt och förmåga att skapa och förvalta goda relationer är därför viktigt. Du har god kommunikativ förmåga och månar om ett bra och professionellt bemötande. Du ska också ha god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.

Stor vikt kommer att fästas vid den personliga lämpligheten.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning. Den genomförs av länsstyrelsen när urvalsprocessen är klar.

Processen med säkerhetsprövning samt semesterperioden innebär att rekryteringsförfarandet kan ta längre tid än vad som är brukligt.

ÖVRIGT
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.
o Demokrati
o Legalitet
o Objektivitet, saklighet och likabehandling
o Fri åsiktsbildning
o Respekt för alla människors lika värde
o Effektivitet och service

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/varmland/personuppgifter

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Ansök nu

Projektadministratör

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Jun 8
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.

Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.

Enheten för Social hållbarhet arbetar med myndighetens uppdrag inom till exempel integration, mänskliga rättigheter, jämställdhet, folkhälsa, brottsförebyggande, ANDT-samordning och mycket annat. På enheten arbetar 17 personer och vi arbetar i samverkan för att bidra till bästa måluppfyllelse.

ARBETSUPPGIFTER
Länsstyrelsen i Värmland har sökt medel från AMIF (Asyl-, Migrations- och Integrationsfonden) för projektet Yrkesväg och under förutsättning att projektet beviljas medel söker vi nu en projektadministratör till vår projektorganisation. Projekttiden sträcker sig mellan den 1 november 2022 och den 30 juni 2026.

Länsstyrelsen är projektägare och projektets leds av en central styrgrupp. På länsstyrelsen finns ett centralt projektkontor som utgörs av tre projektkoordinatorer, projektekonom, kommunikatör samt projektadministratör. Projektet genomförs i samverkan med 15 kommuner, både inom och utanför länet, som har lokala styrgrupper och delprojektledare. I projektet finns också flera centrala projektpartner som har i uppdrag att stötta kommunerna i deras utvecklingsarbete.

Projektets målgrupp är tredjelandsmedborgare och syftet är att skapa en tydlig utbildningskedja som möjliggör stegförflyttning för målgruppen, samt att skapa bättre förutsättningar för snabbare språkutveckling och progression inom utbildningssystemet. Kommunerna ska också utveckla nya metoder och arbetssätt i arbetet med målgruppen samt utveckla samverkan mellan olika verksamheter både lokal och mellan länen. Ett av projektets mål är att öka målgruppens anställningsbarhet och matchningsbarhet mot arbete.

Som projektadministratör ingår du i det centrala projektkontoret som tillsammans med projektets styrgrupp, projektkoordinator och projektekonom ansvarar för att koordinera och samordna projektet. I dina arbetsuppgifter ingår arbeta med AMIF-relaterad rapportering och administration, strukturera och arbeta med projektrelaterad administration, arbeta med olika former av sammanställningar, underlag och publikationer. I uppdraget ingår att stötta det centrala projektkontoret och projektets styrgrupp med administrativa uppgifter. Du ska också vara behjälplig i arbete med projektets seminarium, workshops och konferenser. Dina arbetsuppgifter kan också komma att uppdateras och kompletteras under projekttiden.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning, t ex inom offentlig förvaltning eller utbildning som bedöms som likvärdig. Du har dokumenterad erfarenhet av att arbeta i EU-projekt eller i projektverksamhet. Erfarenhet av administration i EU-projekt är meriterande, liksom erfarenhet av arbete inom offentlig förvaltning.
Du har goda kunskaper i Officeprogrammet och god datorvana i allmänhet. Du är kommunikativ och behärskar svenska språket väl i både tal och skrift och hanterar även det engelska språket.

För att lyckas väl i rollen är det viktigt att god struktur och noggrannhet kännetecknar ditt arbete. Arbetsuppgifterna kommer variera och innebär många olika kontaktytor, varför du även behöver visa flexibilitet, ha gott omdöme och vara professionell i din roll och i möten.

ÖVRIGT
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.
o Demokrati
o Legalitet
o Objektivitet, saklighet och likabehandling
o Fri åsiktsbildning
o Respekt för alla människors lika värde
o Effektivitet och service

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/varmland/personuppgifter
Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten.

Ansök nu

Två projektkoordinatorer

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Jun 8
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.

Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.

Enheten för Social hållbarhet arbetar med myndighetens uppdrag inom till exempel integration, mänskliga rättigheter, jämställdhet, folkhälsa, brottsförebyggande, ANDT-samordning och mycket annat. På enheten arbetar 17 personer och vi arbetar i samverkan för att bidra till bästa måluppfyllelse.

ARBETSUPPGIFTER
Länsstyrelsen i Värmland har sökt medel från AMIF (Asyl-, Migrations- och Integrationsfonden) för projektet Yrkesväg och under förutsättning att projektet beviljas medel söker vi två drivna projektkoordinatorer som tillsammans med en tredje projektkoordinator ska leda projektets arbete. Projekttiden sträcker sig mellan den 1 november 2022 och den 30 juni 2026.

Länsstyrelsen är projektägare och projektets leds av en central styrgrupp. På länsstyrelsen finns ett centralt projektkontor med stödfunktioner inom bland annat ekonomi, administration och kommunikation. Projektet genomförs i samverkan med 15 kommuner, både inom och utanför länet, som har lokala styrgrupper och delprojektledare. I projektet finns också flera centrala projektpartner som har i uppdrag att stötta kommunerna i deras utvecklingsarbete.

Projektets målgrupp är tredjelandsmedborgare och inom ramen för projektet ska kommunerna utveckla målgruppsanpassade utbildningsinsatser i tre spår inom vuxenutbildningen i nära samverkan med kommunernas arbetsmarknads- och integrationsverksamheter, samt med individ- och familjeomsorgen. I projektets utbildningsmodell integreras SFI/SVA med olika samhälls-, arbetslivs- och yrkesintegrerade utbildningsinsatser på heltid i kombination med praktiska inslag. Syftet är att skapa en tydlig utbildningskedja som möjliggör stegförflyttning för målgruppen, samt att skapa bättre förutsättningar för snabbare språkutveckling och progression inom utbildningssystemet. Kommunerna ska också utveckla nya metoder och arbetssätt i arbetet med målgruppen samt utveckla samverkan mellan olika verksamheter både lokal och mellan länen. Ett av projektets mål är att öka målgruppens anställningsbarhet och matchningsbarhet mot arbete.

Som projektkoordinator ansvarar du för att samordna och koordinera projektets arbete enligt framtagen projektplan och uppsatta mål. Du planerar, organiserar, genomför och följer upp projektets arbete och samarbetar med extern följeutvärderare. Du anordnar aktiviteter med fokus på kompetensutveckling, lärande och erfarenhetsutbyte mellan länen. Du samarbetar med, och stöttar, delprojektledare, lokala styrgrupper och centrala projektpartners.

I rollen som projektkoordinator ingår även samarbeten med övriga kollegor och funktioner på enheten för Social hållbarhet och du ingår i enhetens gemensamma arbetsgrupp.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en akademisk utbildning med inriktning mot statsvetenskap, samhällsanalys, pedagogik, studie- och yrkesvägledning, projektledning eller annan akademisk utbildning som bedöms likvärdig.

Du har dokumenterad erfarenhet av projektledning i EU-finansierade projekt.
Du har arbetat med strategiskt utvecklingsarbete inom minst ett av områdena: vuxenutbildning, arbetsmarknad eller integration. Erfarenhet av strategiskt utvecklingsarbete inom fler av områdena är särskilt meriterande. Erfarenhet av regionala projekt och mellankommunal samverkan är meriterande. Du har god kunskap om arbete med projektets målgrupp.

Du är en skicklig organisatör som kan se helheten och har en god förmåga att prioritera. Du är strukturerad, strategisk och initiativtagande. Tjänsten förutsätter god förmåga till och erfarenhet av samarbete med såväl interna som externa samarbetspartners. I ditt ledarskap arbetar du med inkludering och delaktighet.

ÖVRIGT
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.
o Demokrati
o Legalitet
o Objektivitet, saklighet och likabehandling
o Fri åsiktsbildning
o Respekt för alla människors lika värde
o Effektivitet och service

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/varmland/personuppgifter
Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten.

Ansök nu

Handläggare samhällsskydd och beredskap

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Maj 6
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.

Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.

Enheten Risk & Säkerhet arbetar med uppgifter inom samhällsskydd och beredskap samt geografiska informationssystem (GIS). Verksamheten befinner sig i ett intensivt skede och kan förväntas expandera för att bygga ett robustare län.

Inom enheten verkar vi för att utveckla förmågor och samverkan mellan aktörer i länet, i syfte att säkerställa hög beredskap och effektiv krishantering. Detta gäller i hela hotskalan det vill säga till vardags, vid kriser eller allvarliga samhällsstörningar liksom inför och under höjd beredskap. Uppgifterna omfattar bland annat områdena olyckor, krishantering, civilt försvar, säkerhetsskydd samt utbildning och övning.

ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att handlägga ärenden inom krisberedskapsområdet, bland annat samhällsviktig verksamhet och kontinuitetshantering samt leda samverkan med näringslivet och det organiserade civilsamhället.
Arbetet innebär ansvar för att utveckla såväl Länsstyrelsen som att stödja kommunerna och regionen samt andra aktörer i länet.
Arbetet kräver omfattande samverkan med aktörer på alla samhällsnivåer.

Arbetet innefattar analys, information, stöd och inriktning, rapportering, uppföljning liksom utveckling samt ledning av projekt och nätverk. Du kommer att leda egna verksamheter och projekt samt delta i funktionens övriga uppdrag inom det svenska krishanteringssystemet.

KVALIFIKATIONER
Du har en för tjänsten lämplig högskole-/universitetsutbildning, eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som lämplig.

Du har dokumenterat god kunskap om det svenska krishanteringssystemet och erfarenhet arbete inom samhällsskydd och beredskap.

Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.

Då arbetet innebär en del resor är B-körkort ett krav.


Meriterande är
- kunskap om totalförsvaret, främst det civila försvaret
- erfarenhet av arbete på en statlig myndighet
- erfarenhet av samverkan mellan lokal, regional och/eller nationell nivå
- erfarenhet av att utbilda samt leda övning

Arbetet medför såväl interna som externa kontakter. Du har lätt för att samarbeta, att skapa goda relationer och bevara dessa.
Du har god analytisk förmåga, är flexibel, noggrann och har förmågan att leverera i tid. Du ser helheter och skapar sammanhang. För att lyckas i rollen behöver du vara initiativtagande och strukturerad.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning. Den genomförs av länsstyrelsen när urvalsprocessen är klar. Processen med säkerhetsprövning innebär att rekryteringsförfarandet kan ta längre tid än vad som är brukligt.

Tjänsten innebär placering i myndighetens kris-och krigsorganisation.

ÖVRIGT
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.
o Demokrati
o Legalitet
o Objektivitet, saklighet och likabehandling
o Fri åsiktsbildning
o Respekt för alla människors lika värde
o Effektivitet och service

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten.

Ansök nu

Handläggare landsbygdsstöd

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Maj 5
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.

Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.

Enheten Lantbruk handlägger, kontrollerar och beslutar om EU-stöd inom jordbruket. En stor del av stöden är miljöersättningar som ska bidra till att uppfylla de svenska miljökvalitetsmålen. På Lantbruk bedrivs också kurs- och rådgivningsverksamhet riktad till lantbrukare.

ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att arbeta med handläggning av ansökningar om landsbygdsstöd inom landsbygdsprogrammet. Du kommer att arbeta i nära samarbete med andra handläggare som har likartade arbetsuppgifter. Huvuddelen av arbetsuppgifterna består i att utreda och granska ansökningar om stöd eller om utbetalning av stöd samt att informera om landsbygdsprogrammets möjligheter. Arbetet innebär mycket kontakter med stödsökande för att reda ut frågetecken gällande ansökningarna eller för att begära in kompletteringar. Även andra arbetsuppgifter på enheten kan bli aktuella.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har utbildning inom ekonomi eller har motsvarande utbildning/erfarenhet som vi bedömer likvärdig. Det är meriterande om du har arbetat med företagsekonomi och/eller redovisning. Det är önskvärt att du har kunskap inom lantbruks- och landsbygdsområdet. Du ska ha vana att arbeta i olika datasystem samt ha goda språkkunskaper i svenska och engelska.

Som person är du stabil, effektiv och strukturerad. Du har en god administrativ förmåga samt kan följa rutiner och regelverk. Du har lätt för att skapa förtroende i både interna och externa kontakter och du har förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Du tar ansvar för ditt och arbetsgruppens gemensamma uppdrag och uppsatta mål. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

ÖVRIGT
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.
o Demokrati
o Legalitet
o Objektivitet, saklighet och likabehandling
o Fri åsiktsbildning
o Respekt för alla människors lika värde
o Effektivitet och service

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten.

Ansök nu

Webbredaktör/kommunikatör

Informatör/Kommunikatör
Läs mer Maj 3
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.

Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.

Som kommunikatör kommer du att arbeta på enheten Verksamhetsstöd som omfattar kommunikation, ekonomi, HR, service samt arkiv och registratur.

Vi erbjuder våra medarbetare att efter överenskommelse med chef arbeta på distans om verksamheten och arbetsuppgifterna tillåter det.

ARBETSUPPGIFTER
Du ska, i nära samarbete med vår webbansvarige, arbeta med att utveckla vår externwebb, vårt intranät och andra webbmiljöer. Tillsammans med övriga kommunikatörer arbetar du med stöd i löpande intern- och extern myndighetskommunikation. Det innebär såväl operativt som strategiskt arbete, dock med fokus på webbpublicering/utveckling och digitala medier. I arbetsuppgifterna ingår också att medverka med stöd till verksamheternas projekt och kommunikationsrådgivning.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en högskole-/universitetsexamen inom kommunikationsområdet, eller annan motsvarande utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har dokumenterad kunskap om och erfarenhet av webbpubliceringsmiljöer och Adobe CS-programmen. Du ska även behärska digitala och sociala medier. En stor del av arbetet är webborienterat, varför du också ska ha goda kunskaper i webbpublicering och webbstrategiskt arbete. Du är en van användare av Officepaketet i PC-miljö och har mycket god förmåga att hantera det svenska språket i tal och skrift.

Meriterande för tjänsten är:
• erfarenhet av arbete med webbanalys/statistik-verktyg
• erfarenhet av arbete med grafisk design
• erfarenhet av produktion av rörlig media
• erfarenhet av arbete med tillgänglighetsanpassning i praktiken
• erfarenhet av arbete inom offentlig förvaltning.

Du är drivande, kan arbeta självständigt och tar ansvar för resultatet av ditt arbete och att uppsatta mål uppnås. Arbetets karaktär ställer höga krav på flexibilitet och förmåga att arbeta i grupp. Tjänsten innebär ett nära samarbete med chefer och medarbetare inom myndigheten. Därför är det viktigt med ett konsultativt förhållningssätt och god samarbetsförmåga som gör det lätt att skapa goda relationer samt en känsla för service och tillgänglighet.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning. Den genomförs av Länsstyrelsen när urvalsprocessen är klar. Processen med säkerhetsprövning innebär att rekryteringsförfarandet kan ta längre tid än vad som är brukligt.

Tjänsten innebär placering i myndighetens kris-och krigsorganisation.

ÖVRIGT
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.
o Demokrati
o Legalitet
o Objektivitet, saklighet och likabehandling
o Fri åsiktsbildning
o Respekt för alla människors lika värde
o Effektivitet och service

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Ansök nu

Jurist, vikariat

Länsjurist
Läs mer Maj 3
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.

Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.

Vikariatet är vid Rättssekretariatet som är en juridisk enhet, tillträde i juni eller efter överenskommelse och vikariatet varar längst till och med december 2022.

ARBETSUPPGIFTER
Rättssekretariatet arbetar dels med egna ärenden och ansvarsområden, dels som juridiskt stöd åt Länsstyrelsen i övrigt och medverkan i enheters ärenden. Bland annat handlägger Rättssekretariatet överklagnings- och överprövningsärenden av olika slag, främst enligt miljöbalken samt plan- och bygglagen, liksom tillstånd, tillsyn och föreskrifter enligt annan lagstiftning.

Du kommer i huvudsak att få arbeta självständigt med förvaltningsärenden av olika slag och komplexitet inom Rättssekretariatets ansvarsområden samt stöd åt andra enheter inom Länsstyrelsen.

Arbetet innebär även kontakter med allmänheten, parter, kommuner och andra myndigheter samt media.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har juridisk utbildning samt erfarenhet av juridiskt arbete.

Särskilt meriterande är erfarenhet av arbete inom länsstyrelse, framför allt med ärenden avseende strandskydd, plan- och bygglagen samt trafikfrågor.

För att lyckas med jobbet och för att trivas på Länsstyrelsen måste du vara bekväm och fungera väl i rollen som myndighetsperson samt bidra aktivt till ett positivt arbetsklimat inom Rättssekretariatet och länsstyrelsen i övrigt. Arbetet kräver att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Du behöver också vara noggrann, flexibel och effektiv. God samarbetsförmåga är av största vikt.

Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning innebär krav på säkerhetsklass. Ett krav för att få anställning är godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll.

Säkerhetsprövningen kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.

ÖVRIGT
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.
o Demokrati
o Legalitet
o Objektivitet, saklighet och likabehandling
o Fri åsiktsbildning
o Respekt för alla människors lika värde
o Effektivitet och service

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten.

Ansök nu

Utvecklingsledare social hållbarhet

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Apr 29
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.

Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.

På enheten för Social hållbarhet arbetar vi bland annat med mänskliga rättigheter, jämställdhet, förebyggande mot mäns våld mot kvinnor, integration, ANDT, föräldrastödssamordning med mera. Vår roll är att arbeta långsiktigt, strategiskt och samordnande i länet.

ARBETSUPPGIFTER
Som utvecklingsledare för social hållbarhet arbetar du inom myndighetens olika uppdrag inom fältet social hållbarhet där huvuduppdraget kan variera över tid.

Ditt grunduppdrag, initialt, kommer att ligga inom länsstyrelsens nya uppdrag inom det folkhälsopolitiska området. Inom detta uppdrag ska Länsstyrelsen bland annat stödja införandet av folkhälsopolitiken, stärka lokala och regionala förutsättningar för främjande och förebyggande arbete, genomföra en regional kartläggning av aktörer och behov samt bidra till samarbeten och erfarenhetsutbyten i länet.

Du arbetar med samordning av och med att stötta länets aktörer, du arbetar verksamhetsutvecklande i uppdraget, förebyggande och bidrar med kunskap och metodutveckling regionalt.

I uppdraget ingår att upprätta skriftliga rapporter, hålla muntliga presentationer och i stor utsträckning bedriva samverkans- och samordningsarbete såväl internt på myndigheten men också med övriga aktörer i länet.

Utöver detta sker också en del arbete på nationell nivå genom kontakter och nätverksträffar med andra myndigheter och länsstyrelser. Vidare kan det förekomma att du i din roll som utvecklingsledare får svara på remisser för länsstyrelsens räkning.

Du ansvarar för att, tillsammans med enhetschef och kollegor, verksamhetsplanera för dina ansvarsområden och följa upp verksamhet. Verksamhetsplanering och den löpande verksamheten genomförs i samverkan med såväl övriga medarbetare på enheten som andra enheter på myndigheten.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en akademisk utbildning med inriktning mot folkhälsovetenskap, beteendevetenskap, sociologi, statsvetenskap eller annan utbildning som bedöms likvärdig.

Du har erfarenhet av att arbeta med folkhälsofrågor eller liknande utvecklingsfrågor sedan tidigare. Du har också tidigare erfarenhet av att arbeta med samordning och av strategiskt arbete, gärna regionalt.

Du har dokumenterad erfarenhet av att självständigt planera och driva utvecklingsarbete och samverkan med andra aktörer. Erfarenhet av att hålla i större möten, utbildningsinsatser och processutvecklande insatser är meriterande. Likaså är analysarbete meriterande.

Som person är du initiativtagande, självgående och har en god samarbetsförmåga. Du har en god förmåga att kommunicera i tal och skrift.

ÖVRIGT
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.
o Demokrati
o Legalitet
o Objektivitet, saklighet och likabehandling
o Fri åsiktsbildning
o Respekt för alla människors lika värde
o Effektivitet och service

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten.

Ansök nu

Nu söker vi registratorer till Länsstyrelsen i Värmland

Registrator
Läs mer Apr 26
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.

Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.

Vi behöver nu förstärka organisationen med två registratorer. Är du registrator och trivs du med både självständigt arbete och samarbete? Då är detta tjänsten för dig!

ARBETSUPPGIFTER
Arbetet består av registrering och utlämning av handlingar samt posthantering. Även hantering av säkerhetsskyddsklassad information. Stundtals utförs det dagliga arbetet i högt tempo.

Du kommer också att vara delaktig med råd och stöd till verksamheterna rörande registratur och hantering av allmänna handlingar.

Totalt får du cirka sex personer som nära kollegor och du kommer även att ha kontakt med andra administrativa funktioner inte minst när det gäller utvecklingsarbete.

KVALIFIKATIONER
Vem är du?
Vi söker dig som har utbildning och/eller några års arbetslivserfarenhet av liknande arbete. Du behöver ha tidigare erfarenhet av diarieföring inom offentlig verksamhet.

För att nå framgång i rollen tror vi att du är trygg i din erfarenhet och kunskap, noggrann och intresserad av att förbättra/delta i förändringsarbete. Du är lösningsorienterad, en god administratör med hög förmåga att prioritera i det dagliga arbetet. Du har lätt för att skapa goda relationer samt att kommunicera. Du trivs med att arbeta såväl självständigt som i grupp och du delar gärna med dig av dina erfarenheter. Tillsammans på funktionen bidrar alla till hög kvalitet och service.

Krav
- Gymnasieutbildning och/eller registratorsutbildning eller erfarenhet som bedöms likvärdig
- Erfarenhet av diarieföring inom offentlig verksamhet
- Erfarenhet av ärendehanteringssystem
- Svenska i tal och skrift

Meriterande
-Erfarenhet av diarieföring inom statlig verksamhet
-Erfarenhet av arbete inom arkivområde
-Erfarenhet från arbete vid Länsstyrelse

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet samtidigt som vi värdesätter yrkeserfarenhet och kunskaper inom arbetsområdet.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning. Den genomförs av Länsstyrelsen när urvalsprocessen är klar. Processen med säkerhetsprövning innebär att rekryteringsförfarandet kan ta längre tid än vad som är brukligt.

Tjänsten innebär placering i myndighetens kris-och krigsorganisation.

ÖVRIGT
Detta är en rekrytering med samarbete mellan Länsstyrelsen Värmland och Adecco.
Tjänsterna med anställning på Länsstyrelsen Värmland är på heltid med start efter överenskommelse och det finns möjlighet till distansarbete ett flertal veckor/månad.

Sista ansökningsdag är 220517 men rekryteringsarbetet sker löpande under ansökningstiden.

För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.
o Demokrati
o Legalitet
o Objektivitet, saklighet och likabehandling
o Fri åsiktsbildning
o Respekt för alla människors lika värde
o Effektivitet och service

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten.

Ansök nu

Upphandlare/inköpare

Upphandlare
Läs mer Mar 30
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.

Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.

Ekonomi tillhör enheten Verksamhetsstöd och har en central roll i myndighetens arbete tillsammans med funktionerna HR, kommunikation, arkiv och registratur samt intern service. Totalt får du strax över 20 personer som kollegor.

Vi erbjuder våra medarbetare att efter överenskommelse med chef arbeta på distans om verksamheten och arbetsuppgifterna tillåter det.

ARBETSUPPGIFTER
Arbetet innebär att du ansvarar för och leder processer för upphandling av varor, tjänster och entreprenader. Du har ett samordnande ansvar för inköp och du driver miljöledningsprocesser.

En av huvuduppgifterna är att ansvara för upphandling och avrop av gemensamma tjänster och därmed är du huvudansvarig för dessa avtal. Arbetet omfattar hela processen, alltifrån analyser och upprättande av upphandlingsdokument till förvaltning av avtal. Större upphandlingar genomförs i projektform i nära samverkan med verksamhetsföreträdare där upphandlaren fungerar som projektledare.

Utöver arbetet som processledare för upphandlingar fungerar du även som internkonsult där du ger råd och stöd i upphandlingsfrågor samt medverkar vid informationstillfällen och utbildningar. Du fungerar som avtalsansvarig för avtal och levererar god service i upphandlingsfrågor till Länsstyrelsens verksamheter. Du utarbetar förfrågningsunderlag, utvärderar anbud, deltar ibland i förhandlingar samt upprättar och implementerar avtal. Du deltar i det strategiska arbetet med att utveckla upphandlings- och inköpsarbetet och bidrar till struktur och förutsättningar för avtalsuppföljning. I arbetet ingår också att skapa förutsättningar för hållbara upphandlingar samt säkerställa att hänsyn tas till miljöpåverkan på ett systematiskt sätt i planering, genomförande, uppföljning och förbättring av verksamheten.

Vi arbetar idag i det elektroniska upphandlingsstödet e-Avrop TendSign.

KVALIFIKATIONER
Du har en YH-utbildning i offentlig upphandling eller har en för tjänsten relevant akademisk utbildning med inriktning mot inköp/upphandling, ekonomi, juridik eller teknik. Erfarenhet av arbete med LOU, upphandling och inköp är ett krav. Det är meriterande om du arbetat med entreprenadupphandlingar och miljöledning.

Vi söker dig som är lösningsorienterad, drivande och initiativtagande. Du har förmågan att skapa goda relationer och bidrar till ett positivt resultat. Du är affärsmässig, lyhörd för verksamheternas behov, har en god pedagogisk förmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska . Du är analytisk, strukturerad, har servicekänsla och är bekväm med att kommunicera med många interna och externa kontakter. Du har integritet och värnar om rättssäkerhet.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning. Den genomförs av länsstyrelsen när urvalsprocessen är klar. Processen med säkerhetsprövning innebär att rekryteringsförfarandet kan ta längre tid än vad som är brukligt.

Tjänsten innebär placering i myndighetens kris-och krigsorganisation.

ÖVRIGT
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.
o Demokrati
o Legalitet
o Objektivitet, saklighet och likabehandling
o Fri åsiktsbildning
o Respekt för alla människors lika värde
o Effektivitet och service

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Ansök nu

Handläggare inom limnisk naturvård

Limnolog
Läs mer Mar 24
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.

Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.

Tjänsten är placerad på enheten för Miljöanalys där vi arbetar med kalkning, åtgärdsprogram för hotade arter, restaurering och fiskevård, miljöövervakning, uppföljning av skyddade områden, vattenförvaltning, lokala vattenvårds- och naturvårdsprojekt (LOVA och LONA) och hantering av invasiva främmande arter (IAS).

ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att ingå i arbetsgruppen Biologisk mångfald i vatten, som arbetar med inventeringar samt restaurering och skötsel av limniska miljöer. Här ingår bland annat länets kalkningsverksamhet, restaurering av vattendrag, fiskevård, åtgärdsprogram för hotade (limniska) arter samt arbete med invasiva främmande arter.

Huvudfokus i ditt arbete kommer att vara arbete med restaurering av vattendrag samt hantering av invasiva främmande arter i sjöar och vattendrag. Arbetsuppgifter inom fler av gruppens verksamheter kan bli aktuella på sikt.

Inom arbetet med restaurering av vattendrag kommer du delta i Länsstyrelsens egna projekt gällande fiskevård och biologisk återställning. Du kommer också handlägga bidragsansökningar som inkommer till Länsstyrelsen från kommuner och ideella föreningar. I din roll ingår även att vara rådgivande till fisk- och fiskeintressenter i länet och delta som sakkunnig i fiske/fiskeribiologiska frågor internt och externt. Fältarbetet kan till exempel innebära fiskeribiologiska undersökningar i sjöar och vattendrag, bedömning av restaurerings- och fiskevårdsprojekt innan åtgärder och slutbesiktning av genomförda åtgärder.

Inom arbetet med invasiva främmande arter kommer du planera och genomföra inventeringar, åtgärder och informationssatsningar. Till en början kommer fokus i arbetet vara kartläggning och inventering av invasiva främmande arter, för att successivt övergå mot konkret åtgärdsarbete.

Arbetet sker i nära samarbete med kollegor i arbetsgruppen, och på enheten. Du kommer i frågor om såväl restaurering och fiskevård, som invasiva främmande arter att utgöra en representant för Länsstyrelsen i kontakterna med nationella myndigheter, andra länsstyrelser, projekt, kommuner, fiskevårdsområdesföreningar, vattenråd med mera.

KVALIFIKATIONER
Arbetet förutsätter god sakkunskap inom limnologi/vattenekologi och fiskbiologi samt en god förmåga att samverka med såväl externa aktörer som flera verksamheter inom Länsstyrelsen.

För tjänsten krävs:
• Högskole- eller universitetsutbildning i biologi med inriktning mot naturvård i vatten/limnologi/vattenekologi eller annan naturvetenskaplig utbildning som Länsstyrelsen bedömer som lämplig.
• Flerårig erfarenhet av arbete med naturvård i limniska miljöer.

Följande kompetenser är meriterande:
• Erfarenhet av arbete inom fiskförvaltning, fiskevård, biologisk återställning i sjöar och rinnande vatten.
• Erfarenhet av arbete med invasiva främmande arter.
• Erfarenhet av inventering av limniska arter
• Erfarenhet av myndighetsarbete
• Erfarenhet av projektbaserat arbete

Som person är du noggrann, systematisk och har god analytisk förmåga och vana av att ha ett helhetsperspektiv i ditt arbete. Tjänsten kräver också ett reflekterande och kritiskt granskande arbetssätt och flexibilitet och du ska självständigt kunna strukturera ditt arbete. Du som söker ska ha en god samarbetsförmåga och du förväntas bidra till att gruppen har ett utvecklande arbetsklimat. Du ska också ha erfarenhet av att skapa goda relationer och underhålla dessa. Du ska vidare ha god förmåga att uttrycka dig väl i det svenska språket både i tal och skrift.

B-körkort är ett krav.

ÖVRIGT
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.
o Demokrati
o Legalitet
o Objektivitet, saklighet och likabehandling
o Fri åsiktsbildning
o Respekt för alla människors lika värde
o Effektivitet och service

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Ansök nu

Djurskyddshandläggare

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Mar 22
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.

Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.

Tjänsten är placerad på enheten Djurskydd & Vilt där vi genomför kontroll och handläggning enligt djurskydds-, livsmedels- och foderlagstiftningen. Enheten ansvarar också för veterinära frågor och kontrollområden som till exempel smittskydd, djurhälsopersonal och animaliska biprodukter. Inom jakt- och viltområdet arbetar vi med klövvilt- och rovdjursförvaltning och handlägger många olika typer av viltärenden.

ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att placeras i en av två arbetsgrupper där den ena arbetar med ärendehandläggning och kontroll av djurhållningar med inriktning mot sällskapsdjur och häst. Gruppen ansvarar även för lagstiftningen gällande hundar och katter med syfte att minska olägenheter och skador orsakade av hundar. Den andra gruppen arbetar med ärendehandläggning och kontroll av djurhållning med inriktning mot livsmedelsproducerande djur samt primärproduktion av foder och livsmedel. Arbetet innefattar både kontorsjobb och fältarbete med praktiskt omhändertagande av olika djurslag. Placeringen i arbetsgrupp kommer att baseras på tidigare erfarenheter och egna önskemål.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig med akademisk utbildning som är relevant för området, exempelvis agronom, biolog, lantmästare, etologi- och djurskydd, miljö- och hälsoskydd. Erfarenhet av myndighetsarbete, gärna med koppling till offentlig kontroll, djurskydd, foder eller livsmedel, är meriterande liksom erfarenhet av praktiskt arbete inom animalieproduktion.

För att passa för jobbet måste du trivas i rollen som myndighetsperson. En stor del av arbetet innebär kontakt med människor i olika sammanhang vilket kräver att du är serviceinriktad och har förmåga att skapa förutsättningar för en god dialog. Uppgifterna kräver att du arbetar strukturerat och noggrant samt att du kan prioritera och ta egna initiativ. Då en stor del av arbetsuppgifterna förutsätter god pedagogisk och kommunikativ förmåga är det viktigt att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Arbetet innehåller uppgifter av olika karaktär vilket innebär att du behöver vara flexibel och kunna arbeta både självständigt och tillsammans med andra.

Då arbetet ibland kan vara psykiskt påfrestande är det viktigt att du har en personlig mognad, är trygg i dig själv och kan skilja mellan det personliga och det professionella. Det krävs av dig att du är lugn, stabil och kontrollerad i stressande och pressade situationer. Vi fäster stor vikt vid din personliga lämplighet och din förmåga att bidra till en god arbetsmiljö.

Körkort för personbil samt god datavana är ett krav.

Det är meriterande med:
• Praktisk erfarenhet av arbete med djur eller djurfrågor
• Utbildning eller praktisk erfarenhet av arbete med lagen om tillsyn över hundar och katter (tillsynslagen)
• Kunskaper inom systemen Platina och DSK.

ÖVRIGT
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.
o Demokrati
o Legalitet
o Objektivitet, saklighet och likabehandling
o Fri åsiktsbildning
o Respekt för alla människors lika värde
o Effektivitet och service

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Ansök nu

Utvecklingsledare social hållbarhet

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Mar 17
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.

Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.

På enheten för Social hållbarhet arbetar vi bland annat med mänskliga rättigheter, jämställdhet, barns rättigheter, förebyggande mot mäns våld mot kvinnor, integrationsfrågor, ANDTS, föräldrastödssamordning, brottsförebyggande med mera.

Vår roll är att arbeta långsiktigt, strategiskt och samordnande i länet.

ARBETSUPPGIFTER
Som utvecklingsledare för social hållbarhet arbetar du inom myndighetens olika uppdrag inom fältet social hållbarhet där huvuduppdraget kan variera över tid. Ditt grunduppdrag initialt kommer dock att vara inom myndighetens arbete inom det sjätte jämställdhetspolitiska målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Länsstyrelsen har i uppdrag att stödja genomförandet och uppföljningen av regeringens strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, som inkluderar frågor om våld i nära relationer, hedersrelaterat våld, förtyck, prostitution samt människohandel. Arbetet är en del av Länsstyrelsens arbete att främja arbetet med att nå de jämställdhetspolitiska målen i länet.

I arbetet ingår att bidra till framtagandet av handlingsplaner samt till införandet av effektiva metoder, arbetssätt och kunskapsstöd i regionala och lokala verksamheter liksom utbildning och kompetensutveckling i länet. I arbetet ingår även att utveckla förebyggande och återfallsförebyggande insatser för att bidra till att stärka statliga och kommunala verksamheters förmåga samt verka för regional likvärdighet i arbetet.
Arbetet ska vara kunskapsbaserat och samordnat med det nationella arbetet. Vi gör detta bland annat genom att initiera och ge stöd till samordning och samverkan och genom kunskapshöjande insatser och processledning. Utvecklingsledarna fungerar som en länk mellan lokal och nationell nivå, följer upp arbetet i länet och redovisar det årligen till Jämställdhetsmyndigheten.

Du arbetar med samordning av och med att stötta länets aktörer, du arbetar verksamhetsutvecklande i uppdraget, förebyggande och bidrar med kunskap och metodutveckling regionalt.

I uppdraget ingår att upprätta skriftliga rapporter, hålla muntliga presentationer och i stor utsträckning bedriva samverkans- och samordningsarbete såväl internt på myndigheten men också med övriga aktörer i länet.

Du ansvarar för att, tillsammans med enhetschef, verksamhetsplanera för dina ansvarsområden och följa upp verksamhet. Verksamhetsplanering och den löpande verksamheten genomförs i samverkan med såväl övriga medarbetare på enheten som andra enheter på myndigheten.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en akademisk utbildning med inriktning mot beteendevetenskap, statsvetenskap, sociologi, statsvetenskap eller annan utbildning som bedöms likvärdig. Du är initiativtagande, självgående och har en god samarbetsförmåga. Du har en god förmåga att kommunicera i tal och skrift.

Erfarenhet av att arbeta med sociala hållbarhetsfrågor eller liknande utvecklingsfrågor sedan tidigare liksom av samordnande och verksamhetsutvecklande arbetsuppgifter är meriterande.

Du har dokumenterad erfarenhet av att självständigt planera och driva utvecklingsarbete och samverkan med andra aktörer. Erfarenhet av att hålla i större möten, utbildningsinsatser och processutvecklande insatser är meriterande. Särskild erfarenhet och kompetens om de jämställdhetspolitiska målen är meriterande.

Området innebär samverkan med en rad aktörer och olika sakområden varför du bör vara lyhörd och kunna se helheten samt vara duktig på att strukturera och prioritera.

ÖVRIGT
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.
o Demokrati
o Legalitet
o Objektivitet, saklighet och likabehandling
o Fri åsiktsbildning
o Respekt för alla människors lika värde
o Effektivitet och service

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten.

Ansök nu

Vattenekolog inom vattenförvaltning

Ekolog
Läs mer Mar 14
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.

Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.

På enheten för Miljöanalys arbetar vi med uppdrag kopplade till vattenförvaltning, kalkning och restaurering, miljöövervakning, åtgärdsprogram för hotade arter, lokala vattenvårds- och naturvårdsprojekt (LOVA och LONA), vilda pollinatörer och invasiva främmande arter.

Tjänsten ingår i beredningssekretariatet för arbetet med EU:s Ramdirektiv för vatten där målet är att uppnå god ekologisk och kemisk status i våra sjöar, vattendrag och god kvantitativ och kemisk status i grundvatten. Arbetsgruppen omfattar idag fem personer och arbetsuppgifterna består till stor del av att genomföra uppdrag från Vattenmyndigheten i Västerhavet. Här ingår framtagande av underlag för bedömning av länets vattenförekomster. Beredningssekretariatet arbetar bland annat med övergödning, försurning, miljögifter, hydromorfologiska förändringar av vattendrag och sjöar samt grundvatten.

ARBETSUPPGIFTER
Arbetet inom vattenförvaltningen innebär att driva det regionala arbetet med EU:s vattendirektiv. Du kommer att arbeta med att kartlägga miljötillstånd, analysera påverkan och åtgärdsbehov samt med normsättning av olika vattenmiljöer avseende ekologisk status med fokus på de hydromorfologiska faktorerna och deras påverkan på biologin. I arbetet ingår även att vara sakkunnig i vattendirektivsfrågor och stötta andra enheter i handläggningen av de PBL och MB-ärenden som rör vattenförekomster.

Beredningssekretariatet ansvarar också för intern samordning av de åtgärder som åligger Länsstyrelsen i enlighet med Vattenmyndighetens åtgärdsprogram. Samverkan med berörda aktörer såväl lokalt som nationellt är centralt i vattenförvaltningsarbetet. Du kommer delta i samverkan nationellt med andra beredningssekretariat och vattenmyndigheter samt vara Länsstyrelsens kontaktperson för några av länets vattenråd.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig med naturvetenskaplig högskole- eller universitetsutbildning i biologi med inriktning mot ekologi i rinnande vatten/limnologi eller annan utbildning som vi bedömer lämplig.

Du ska ha flerårig arbetslivserfarenhet av arbete med vattenfrågor. Tidigare arbete med vattenförvaltning på Länsstyrelse eller annan myndighet är meriterande likaså erfarenheter från myndighetsarbete samt arbete med samverkansprocesser.

Arbetsuppgifterna kräver god datorvana. Erfarenhet av arbete med GIS är meriterande. Du ska vidare ha god förmåga att uttrycka dig väl i det svenska språket både i tal och skrift. Som person är du noggrann, systematisk och har god analytisk förmåga och vana av att ha ett helhetsperspektiv i ditt arbete. Tjänsten kräver också ett reflekterande och kritiskt granskande arbetssätt och flexibilitet. Du ska självständigt kunna planera och strukturera ditt arbete. Du som söker ska ha en god samarbetsförmåga och du förväntas bidra till att gruppen har ett utvecklande arbetsklimat. Du ska också ha erfarenhet av att skapa goda relationer och upprätthålla dessa.

B-körkort krävs

ÖVRIGT
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.
o Demokrati
o Legalitet
o Objektivitet, saklighet och likabehandling
o Fri åsiktsbildning
o Respekt för alla människors lika värde
o Effektivitet och service

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Ansök nu

Projektledare klimatanpassning

Miljö- och klimatstrateg
Läs mer Mar 11
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.

Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.

På enheten för Samhällsbyggnad arbetar vi med frågor som rör boende och byggande, kulturmiljö, infrastruktur, miljömål, grön infrastruktur och klimatanpassning.

ARBETSUPPGIFTER
Som projektledare för klimatanpassning innebär arbetet att genomföra åtgärder enligt Länsstyrelsens handlingsplan för klimatanpassning. I arbetet ingår bland annat att upprätthålla kontakter internt och externt för att genomföra åtgärderna, analysera nya klimatdata och sammanställa detta till uppdaterat regionalt planeringsunderlag, bevaka klimatanpassningsfrågor i Länsstyrelsens övriga arbete och stötta arbetet internt på myndigheten inom övriga uppdrag samt bidra till omvärldsbevakning inom området.

KVALIFIKATIONER
Du ska ha relevant akademisk utbildning för området, till exempel inom naturvetenskapligt eller tekniskt område med inriktning på biologi, kemi, hydrologi, meterologi, riskhantering eller liknande områden.

Meriterande är erfarenhet av :
• arbete med klimatanpassningsfrågor i en liknande roll
• arbete i en samordnande roll
• arbete i en projektledarroll och arbete i projektform

Erfarenheter och kunskap av att arbeta med GIS och digitala karttjänster är också meriterande.

Du är driven och resultatorienterad med god förmåga till självständigt arbete i projektform. Du är duktig på att prioritera och strukturera ditt arbete. Vidare leder och samordnar du grupper på ett sätt som skapar engagemang, trivsel och delaktighet. Du har en god förmåga att kommunicera och kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.

Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

ÖVRIGT
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.
o Demokrati
o Legalitet
o Objektivitet, saklighet och likabehandling
o Fri åsiktsbildning
o Respekt för alla människors lika värde
o Effektivitet och service

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Ansök nu

Medarbetare för naturreservatsskötsel, säsongsanställning

Parkarbetare/Utemiljöarbetare/Miljövärd
Läs mer Mar 10
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.

Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.

ARBETSUPPGIFTER
Bistå ordinarie reservatsskötare i skötsel av länets naturreservat och andra skyddade områden. Det innebär praktiskt arbete i hela Värmland. Arbetsuppgifterna består i exempelvis ängsslåtter, röjning och avverkning för naturvårdsändamål, gränsmarkering, underhåll och skötsel av friluftsanordningar och snickeriarbeten av enklare slag.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har intresse för naturvård, natur och miljö. Arbetet är fysiskt krävande och du behöver därför ha god fysisk kondition, vana av att röra dig i naturen och du trivs med arbete utomhus. Du har B-körkort, motorsågskörkort AB och röjsågsutbildning.

Det är meriterande om du har biologiska grundkunskaper förvärvade antingen genom studier eller erfarenhet, samt om du har förarbevis för terränghjuling och motorsågskörkort C. Det är även meriterande om du har erfarenhet av liknande arbete.

Som person är du självgående och tycker om att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Du tar ansvar för att dina arbetsuppgifter genomförs, är flexibel, noggrann, praktisk och har kunskaper i att använda tekniska hjälpmedel. Du är kommunikativ i mötet med andra. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

ÖVRIGT
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.
o Demokrati
o Legalitet
o Objektivitet, saklighet och likabehandling
o Fri åsiktsbildning
o Respekt för alla människors lika värde
o Effektivitet och service

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Ansök nu

Handläggare förorenade områden

Miljöhandläggare
Läs mer Mar 2
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.

Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.

Tjänsten är placerad på enheten Miljöskydd, inom funktionen Förorenade områden (EBH). Funktionen består av 6 medarbetare som arbetar i nära samverkan med varandra.

På Miljöskydd jobbar totalt 21 personer med prövning och tillsyn enligt miljöbalken inom miljöfarlig verksamhet, förorenade områden och naturvård. Vi arbetar även med tillsynsvägledning gentemot länets kommuner.

Möjlighet till distansarbete finns i den omfattning som arbetsuppgifterna tillåter.

ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att arbeta med tillsyn av de förorenade områden där Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet. Tillsynsarbetet innebär bland annat kommunikation med berörda verksamhetsutövare och fastighetsägare, utformning av förelägganden, granskning av provtagningsplaner och undersökningsrapporter och riskklassning av objekt. I tjänsten ingår att arbeta med uppdatering och kvalitetssäkring av länets objekt i databasen EBH-stödet. Arbetet är självständigt men även ett teamarbete med avstämningar av inriktning, prioritering och bedömningar inom gruppen.

Dina ansvarsområden och arbetsuppgifter kommer till viss del att styras utifrån din tidigare erfarenhet, intresse och kunskap.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig med teknisk eller naturvetenskaplig universitets/högskoleutbildning med inriktning mot miljö och kemi.

Kunskap om miljöbalkens bestämmelser om prövning och tillsyn är en förutsättning för arbetet. Det är meriterande om du tidigare har arbetat med prövnings- eller tillsynsfrågor.

Du bör vara förtrogen med Naturvårdsverkets Metodik för Inventering av Förorenade områden (MIFO). Kunskap om och erfarenhet av riskklassning och databasen EBH-stödet är meriterande.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker dig som är strukturerad och bra på att planera och prioritera i ditt arbete. Du kan driva dina egna ärenden framåt självständigt samtidigt som du bidrar till gruppens arbete och samverkan. Du har god kommunikativ förmåga i tal och skrift och månar om ett gott och professionellt bemötande.

B-körkort är ett krav för tjänsten.

ÖVRIGT
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.
o Demokrati
o Legalitet
o Objektivitet, saklighet och likabehandling
o Fri åsiktsbildning
o Respekt för alla människors lika värde
o Effektivitet och service

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten.

Ansök nu

Enhetschef vid Lantbruk

Enhetschef, offentlig förvaltning
Läs mer Feb 14
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.

Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.

Enheten Lantbruk tillhör Landsbygdsavdelningen, där även enheterna Regional utveckling samt Djurskydd och vilt ingår. Verksamheten på Lantbruk utgörs till stor del av handläggning och kontroll av olika EU-stöd till jordbrukare. Dessutom bedriver vi kurs- och rådgivningsverksamhet inom bland annat biologisk mångfald och ekologisk produktion, genomför behörighetsutbildningar för användning av kemiska bekämpningsmedel, utövar tillsyn och ger tillsynsvägledning inom jordbruksområdet till kommunerna. För närvarande arbetar 17 personer på enheten.

ARBETSUPPGIFTER
Som enhetschef chef vid Länsstyrelsen leder du verksamheten i enlighet med Länsstyrelsens styrdokument och den statliga värdegrunden. Du är en tydlig arbetsgivarföreträdare och tar ansvar för arbetsgivarrollen. Arbetet som enhetschef innebär ansvar för att verksamheten inom enheten bedrivs effektivt och rättssäkert och att förväntade resultat uppnås inom givna budgetramar. Du har övergripande ansvar för planering och uppföljning. Du har personalansvar innebärande ledning och utveckling av medarbetarna samt bedriver ett aktivt arbetsmiljöarbete. Arbetet genomförs i dialog och nära samverkan med såväl medarbetare som avdelningschef och i samarbete med andra enhetschefer inom avdelningen och myndigheten. Deltagande i länsstyrelsegemensamma nätverk är en del av arbetet, och du har en rad externa kontakter kopplade till enhetens verksamhetsområden.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har minst tre års akademisk utbildning med för uppdraget relevant inriktning, samt erfarenhet av att arbeta i offentlig sektor. Du har goda vitsord från tidigare chefs- eller ledarerfarenhet samt dokumenterad erfarenhet av minst ett av enhetens verksamhetsområden. Du har goda kunskaper i svenska och god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.

Tidigare verksamhets-, budget-, personal- och arbetsmiljöansvar är meriterande, liksom erfarenhet av myndighetsutövning eller tillsyn. Erfarenhet av samverkan och dialog såväl inom den egna organisationen som med andra aktörer, myndigheter och enskilda är också meriterande.

För att lyckas väl i uppdraget behöver du ha förmåga att planera, organisera och prioritera enhetens verksamheter på ett tydligt och effektivt sätt. Du är noggrann, står för ordning och reda och har god förmåga att ta till dig och omsätta kunskap och information som är relevant för verksamheten. Ditt ledarskap präglas av delaktighet och öppenhet. Du står för ett tillitsbaserat ledarskap och har förmåga att skapa och behålla förtroendefulla relationer. Du ger och tar ansvar, kommunicerar på ett tydligt sätt, är lyhörd och har god samarbetsförmåga. Du har förmåga att hantera motstridiga intressen och står upp för myndighetens åtgärder och beslut.

Då befattningen är placerad i säkerhetsklass, ställs även krav på svenskt medborgarskap.

ÖVRIGT
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.
o Demokrati
o Legalitet
o Objektivitet, saklighet och likabehandling
o Fri åsiktsbildning
o Respekt för alla människors lika värde
o Effektivitet och service

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna.

För anställningen görs en säkerhetsprövning enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.

Ansök nu

Två fältarbetare för inventeringar och provfisken efter kräftor

Fiskeribiolog
Läs mer Feb 25
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.

Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.

ARBETSUPPGIFTER
Arbetet utgörs av fältinventeringar under sommaren 2022 inom Interregprojektet Svensk-norsk innsats for edelkreps/flodkräftor. Arbetsuppgifterna består framför allt av provfisken efter kräftor i vattendrag och sjöar i Värmland samt gränsområdena mot Norge. Filtrering av vatten för eDNA-analys samt insamling av material för eDNA-analys ingår också i arbetsuppgifterna. Eventuellt kan även elfiske ingå i arbetsuppgifterna.

KVALIFIKATIONER
Krav för anställning är:
• Slutförd eller pågående utbildning med inriktning mot fisk- och vattenmiljö eller annan utbildning som vi bedömer som likvärdig
• Fältvana
• Körkort för bil

Meriterande är:
• Erfarenhet av arbete med biologiska undersökningsmetoder, provfisken efter kräftor
• Erfarenhet av att framföra båt med motor
• Elfiskeutbildning

För arbetet krävs god förmåga att arbeta såväl självständigt som i samarbete med andra. Som person är du noggrann, driven och kommunikativ. Stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.
o Demokrati
o Legalitet
o Objektivitet, saklighet och likabehandling
o Fri åsiktsbildning
o Respekt för alla människors lika värde
o Effektivitet och service

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Ansök nu

Förvaltare av naturreservat

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Feb 25
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.

Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.

På enheten Naturvård arbetar vi varje dag med att uppfylla miljömålen genom att skydda värdefulla naturområden som naturreservat. Vi sköter och förvaltar länets mer än 200 skyddade områden genom olika typer av naturvårdande åtgärder och tillgängliggör områdena för friluftsliv. Vi har ett meningsfullt och hållbart arbete med trevliga och kompetenta kollegor. Hos oss arbetar vi med att få samhällen, människor, djur och natur att fungera både idag och i framtiden.

Många pratar om hållbarhet men vi arbetar med det varje dag. Vill du vara med?

ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att tillhöra arbetsgruppen med reservatsförvaltare. Din huvudsakliga arbetsuppgift blir att planera, administrera och genomföra olika typer av skötselinsatser i skyddade områden. Det kan till exempel handla om skötsel av betesmarker, restaurering av olika naturtyper och anläggande av friluftslivsanordningar. Reservatsförvaltning är ett arbete med krav på bred kompetens inom många olika sakområden. Med en biologisk kunskap som bas handlar det mycket om samverkan med markägare, entreprenörer och allmänhet, samt upphandlingar, projektledning, utredning och analysarbete. Du kommer i hög grad att ha självständiga egna arbetsuppgifter och deltar även i arbetsgruppens gemensamma uppgifter och projekt.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har:

• Flerårig högskoleutbildning inom exempelvis biologi, naturvård, skogsvetenskap eller annan utbildning som vi bedömer som relevant och likvärdig
• Erfarenhet av att planera och genomföra naturvårdande åtgärder i odlingslandskap, skog eller våtmarker
• Erfarenhet av att arbeta med upphandlingar och/eller avtalsskrivande i samband med naturvårdsåtgärder
• Erfarenhet av underhåll eller anläggande av friluftslivsanordningar
• B-körkort

Du som söker har en god förmåga att arbeta både självständigt och i samarbete med andra. Du är strukturerad, tar egna initiativ, har god förmåga att prioritera och kan hantera flera processer samtidigt. Du har lätt för att skapa förtroendefulla kontakter och har god förmåga att kommunicera på svenska i både tal och skrift. Du har god administrativ förmåga och datorvana.

Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

ÖVRIGT
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.
o Demokrati
o Legalitet
o Objektivitet, saklighet och likabehandling
o Fri åsiktsbildning
o Respekt för alla människors lika värde
o Effektivitet och service

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Ansök nu

Kontrollanter jordbruksstöd, säsongsanställning

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Feb 4
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.

Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.

Enheten Lantbruk handlägger, kontrollerar och beslutar om EU-stöd inom jordbruket. En stor del av stöden är miljöersättningar som ska bidra till att uppfylla de svenska miljökvalitetsmålen. På Lantbruk bedrivs också kurs- och rådgivningsverksamhet riktad till lantbrukare.

ARBETSUPPGIFTER
Arbetet innebär att självständigt genomföra fältkontroller och djurkontroller samt att dokumentera och bearbeta data. Arbetet ställer stora krav på noggrannhet, förmåga att göra självständiga bedömningar i fält och att kunna kommunicera med lantbrukare.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är agronom, lantmästare, biolog eller har annan, som arbetsgivaren bedömer som lämplig, utbildning inom området. Erfarenhet från kontroll av jordbrukarstöd och från praktiska förhållanden inom lantbruket är meriterande. B-körkort och goda datakunskaper är ett krav.

Som person är du ansvarstagande, noggrann och strukturerad. Du är självgående och tycker om att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. I ditt möte med människor är du trygg i dig själv, lugn och pedagogisk. Stor vikt kommer att fästas vid personliga egenskaper.


ÖVRIGT
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.
o Demokrati
o Legalitet
o Objektivitet, saklighet och likabehandling
o Fri åsiktsbildning
o Respekt för alla människors lika värde
o Effektivitet och service

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten.

Ansök nu

Handläggare fastighetsärenden i skyddad natur

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Feb 14
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.

Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.

På enheten Naturvård arbetar vi varje dag med att uppfylla miljömålen genom att skydda värdefulla naturområden som naturreservat. Vi sköter och förvaltar länets mer än 200 skyddade områden genom olika typer av naturvårdande åtgärder och tillgängliggör områdena för friluftsliv. Vi har ett meningsfullt och hållbart arbete med trevliga och kompetenta kollegor. Hos oss arbetar vi med att få samhällen, människor, djur och natur att fungera både idag och i framtiden.

Många pratar om hållbarhet men vi arbetar med det varje dag. Vill du vara med?

ARBETSUPPGIFTER
Vi behöver förstärka vår naturvårdsenhet med kompetens i juridisk och ekonomisk fastighetsförvaltning. Du kommer att arbeta med olika typer av fastighetsrättsliga frågor som anknyter till skötseln av skyddade områden. Vi hanterar frågor om andelstal i vägar till naturreservaten, samt företräder staten som markägare i lantmäteriärenden. För den mark som staten äger i naturreservaten ska markupplåtelser som arrenden, jakträttavtal och andra nyttjanderätter hanteras. Du kommer att ha kontakt med markägare och andra externa parter, och självklart även med dina kollegor som arbetar med skötsel och förvaltning av skyddade områden. Du tillhör arbetsgruppen för förvaltning av naturreservat, men kommer i hög grad att ha självständiga arbetsuppgifter. Vid behov kan du även komma att delta i arbetsgruppens gemensamma uppgifter och projekt.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har:
• Högskoleutbildning inom exempelvis lantmäteri, juridik med fastighetsrättslig inriktning eller annan utbildning som vi bedömer som relevant och likvärdig
• B-körkort

Det är meriterande om du har erfarenhet av juridisk fastighetsförvaltning och erfarenhet av att arbeta med GIS.

Du som söker har god förmåga att arbeta både självständigt och i samarbete med andra. Du är strukturerad, tar egna initiativ, är bra på att prioritera och kan hantera flera processer samtidigt. Du har lätt för att skapa förtroendefulla kontakter och har god förmåga att kommunicera på svenska i både tal och skrift. Du har god administrativ förmåga och datorvana.

Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

ÖVRIGT
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.
o Demokrati
o Legalitet
o Objektivitet, saklighet och likabehandling
o Fri åsiktsbildning
o Respekt för alla människors lika värde
o Effektivitet och service

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Ansök nu

Enhetschef vid Social hållbarhet

Enhetschef, offentlig förvaltning
Läs mer Feb 14
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.

Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.

Enheten för Social hållbarhet tillhör Samhällsavdelningen där även enheterna Risk och säkerhet samt Samhällsbyggnad ingår. Verksamheten på enheten för Social hållbarhet omfattar bland annat mänskliga rättigheter, jämställdhet, barns rättigheter, förebyggande mot mäns våld mot kvinnor, integrationsfrågor, ANDTS, föräldrastödssamordning, tillsyn inom alkohol och tobak, brottsförebyggande med mera. Vi driver också projekt med EU-finansiering. På enheten arbetar en enhetschef och i dagsläget 16 medarbetare. Vår roll är att arbeta långsiktigt, strategiskt och samordnande i länet men vi har också handläggningsuppgifter inom olika områden.

ARBETSUPPGIFTER
Som enhetschef chef vid Länsstyrelsen leder du verksamheten i enlighet med Länsstyrelsens styrdokument och den statliga värdegrunden. Du är en tydlig arbetsgivarföreträdare och tar ansvar för arbetsgivarrollen. Arbetet som enhetschef innebär ansvar för att verksamheten inom enheten bedrivs effektivt och rättssäkert och att förväntade resultat uppnås inom givna budgetramar. Du har övergripande ansvar för planering och uppföljning. Du har personalansvar innebärande ledning och utveckling av medarbetarna samt bedriver ett aktivt arbetsmiljöarbete. Arbetet genomförs i dialog och nära samverkan med såväl medarbetare som avdelningschef och i samarbete med andra enhetschefer inom avdelningen och myndigheten. Deltagande i länsstyrelsegemensamma nätverk är en del av arbetet, och du har en rad externa kontakter kopplade till enhetens verksamhetsområden.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har minst tre års akademisk utbildning med för uppdraget relevant inriktning, samt erfarenhet av att arbeta i offentlig sektor. Du har goda vitsord från tidigare chefs- eller ledarerfarenhet samt dokumenterad erfarenhet av minst ett av enhetens verksamhetsområden. Du har goda kunskaper i svenska och god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.

Tidigare verksamhets-, budget-, personal- och arbetsmiljöansvar är meriterande liksom erfarenhet av samverkan och dialog såväl inom den egna organisationen som med andra aktörer, myndigheter och enskilda.

För att lyckas väl i uppdraget behöver du ha förmåga att planera, organisera och prioritera enhetens verksamheter på ett tydligt och effektivt sätt. Du är noggrann, står för ordning och reda och har god förmåga att ta till dig och omsätta kunskap och information som är relevant för verksamheten. Ditt ledarskap präglas av delaktighet och öppenhet. Du står för ett tillitsbaserat ledarskap och har förmåga att skapa och behålla förtroendefulla relationer. Du ger och tar ansvar, kommunicerar på ett tydligt sätt, är lyhörd och har god samarbetsförmåga.

Då befattningen är placerad i säkerhetsklass, ställs även krav på svenskt medborgarskap.

ÖVRIGT
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.
o Demokrati
o Legalitet
o Objektivitet, saklighet och likabehandling
o Fri åsiktsbildning
o Respekt för alla människors lika värde
o Effektivitet och service

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna.

För anställningen görs en säkerhetsprövning enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.

Ansök nu

Enhetschef vid Djurskydd och vilt

Enhetschef, offentlig förvaltning
Läs mer Feb 14
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.

Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.

Enheten Djurskydd & Vilt tillhör Landsbygdsavdelningen där även enheterna Regional utveckling och Lantbruk ingår. Verksamheten på Djurskydd & vilt omfattar i huvudsak två övergripande områden; livsmedel, djurskydd och veterinära frågor, samt jakt och viltförvaltning. Båda områdena innehåller såväl händelsestyrda, som i förväg planerade, uppgifter. Vi handlägger en mängd olika typer av ärenden och genomför en stor mängd kontroller av bland annat djurhållningar, djurhälsopersonal och läkemedelshantering på gårdar. Inventering av stora rovdjur är en omfattande arbetsuppgift och vi har en samordnande och stödjande roll i länets klövviltförvaltning. Samverkan, dialog och kommunikation ingår som centrala delar inom våra verksamhetsområden. För närvarande arbetar 25 personer på enheten.

ARBETSUPPGIFTER
Som enhetschef chef vid Länsstyrelsen leder du verksamheten i enlighet med Länsstyrelsens styrdokument och den statliga värdegrunden. Du är en tydlig arbetsgivarföreträdare och tar ansvar för arbetsgivarrollen. Arbetet som enhetschef innebär ansvar för att verksamheten inom enheten bedrivs effektivt och rättssäkert och att förväntade resultat uppnås inom givna budgetramar. Du har övergripande ansvar för planering och uppföljning. Du har personalansvar innebärande ledning och utveckling av medarbetarna samt bedriver ett aktivt arbetsmiljöarbete. Arbetet genomförs i dialog och nära samverkan med såväl medarbetare som avdelningschef och i samarbete med andra enhetschefer inom avdelningen och myndigheten. Deltagande i länsstyrelsegemensamma nätverk är en del av arbetet, och du har en rad externa kontakter kopplade till enhetens verksamhetsområden.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har minst tre års akademisk utbildning med för uppdraget relevant inriktning, samt erfarenhet av att arbeta i offentlig sektor. Du har goda vitsord från tidigare chefs- eller ledarerfarenhet samt dokumenterad erfarenhet av minst ett av enhetens verksamhetsområden. Du har goda kunskaper i svenska och god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.

Tidigare verksamhets-, budget-, personal- och arbetsmiljöansvar är meriterande, liksom erfarenhet av myndighetsutövning eller tillsyn. Erfarenhet av samverkan och dialog såväl inom den egna organisationen som med andra aktörer, myndigheter och enskilda är också meriterande. Då de frågor som hanteras på enheten har ett stort intresse hos allmänhet och media, är erfarenhet av rollen som talesperson och verksamhetsföreträdare meriterande.

För att lyckas väl i uppdraget behöver du ha förmåga att planera, organisera och prioritera enhetens verksamheter på ett tydligt och effektivt sätt. Du är noggrann, står för ordning och reda och har god förmåga att ta till dig och omsätta kunskap och information som är relevant för verksamheten. Ditt ledarskap präglas av delaktighet och öppenhet. Du står för ett tillitsbaserat ledarskap och har förmåga att skapa och behålla förtroendefulla relationer. Du ger och tar ansvar, kommunicerar på ett tydligt sätt, är lyhörd och har god samarbetsförmåga. Du har förmåga att hantera motstridiga intressen och står upp för myndighetens åtgärder och beslut.

Då befattningen är placerad i säkerhetsklass, ställs även krav på svenskt medborgarskap.

ÖVRIGT
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.
o Demokrati
o Legalitet
o Objektivitet, saklighet och likabehandling
o Fri åsiktsbildning
o Respekt för alla människors lika värde
o Effektivitet och service

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna.

För anställningen görs en säkerhetsprövning enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.

Ansök nu

Enhetschef vid Regional utveckling

Enhetschef, offentlig förvaltning
Läs mer Feb 14
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.

Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.

Enheten för Regional utveckling tillhör Landsbygdsavdelningen där även enheterna Lantbruk samt Djurskydd och vilt ingår.

Verksamheten på Regional utveckling är inriktad på arbete med att bidra till att främja länets hållbara utveckling inom ett flertal områden vilket innebär tät samverkan med interna och externa aktörer. Det innefattar både strategiskt och operativt arbete för att nationella och regionala mål och strategier ska få genomslag i länet. Enheten arbetar med handläggning av stöd inom landsbygdsprogrammet/bygdemedel samt förvärvstillstånd och klimatinvesteringsstöd. Enheten har även ansvar för att leda, samordna och driva processer och projekt inom områden som energi- och klimat, grundläggande betaltjänster, livsmedelsstrategin, friluftspolitiken, regionala skogsstrategin samt samordning av internationella projekt. På enheten arbetar en enhetschef och i dagsläget 22 medarbetare. Vår roll är att arbeta långsiktigt, strategiskt och samordnande i länet men vi har också handläggningsuppgifter inom olika områden.

ARBETSUPPGIFTER
Som enhetschef chef vid Länsstyrelsen leder du verksamheten i enlighet med Länsstyrelsens styrdokument och den statliga värdegrunden. Du är en tydlig arbetsgivarföreträdare och tar ansvar för arbetsgivarrollen. Arbetet som enhetschef innebär ansvar för att verksamheten inom enheten bedrivs effektivt och rättssäkert och att förväntade resultat uppnås inom givna budgetramar. Du har övergripande ansvar för planering och uppföljning. Du har personalansvar innebärande ledning och utveckling av medarbetarna samt bedriver ett aktivt arbetsmiljöarbete. Arbetet genomförs i dialog och nära samverkan med såväl medarbetare som avdelningschef och i samarbete med andra enhetschefer inom avdelningen och myndigheten. Deltagande i länsstyrelsegemensamma nätverk är en del av arbetet, och du har en rad externa kontakter kopplade till enhetens verksamhetsområden.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har minst tre års akademisk utbildning med för uppdraget relevant inriktning, samt erfarenhet av att arbeta i offentlig sektor. Du har goda vitsord från tidigare chefs- eller ledarerfarenhet samt dokumenterad erfarenhet av minst ett av enhetens verksamhetsområden. Du har goda kunskaper i svenska och god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.

Tidigare verksamhets-, budget-, personal- och arbetsmiljöansvar är meriterande, liksom erfarenhet av samverkan och dialog såväl inom den egna organisationen som med andra aktörer, myndigheter och enskilda. Meriterande är även erfarenhet av regionala utvecklingsfrågor eller landsbygdsutveckling.

För att lyckas väl i uppdraget behöver du ha förmåga att planera, organisera och prioritera enhetens verksamheter på ett tydligt och effektivt sätt. Du är noggrann, står för ordning och reda och har god förmåga att ta till dig och omsätta kunskap och information som är relevant för verksamheten. Ditt ledarskap präglas av delaktighet och öppenhet. Du står för ett tillitsbaserat ledarskap och har förmåga att skapa och behålla förtroendefulla relationer. Du ger och tar ansvar, kommunicerar på ett tydligt sätt, är lyhörd och har god samarbetsförmåga. Du är vidare en person med stort driv för utvecklingsfrågor både internt och externt.

Då befattningen är placerad i säkerhetsklass, ställs även krav på svenskt medborgarskap.

ÖVRIGT
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.
o Demokrati
o Legalitet
o Objektivitet, saklighet och likabehandling
o Fri åsiktsbildning
o Respekt för alla människors lika värde
o Effektivitet och service

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna.

För anställningen görs en säkerhetsprövning enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.

Ansök nu

Reservatsskötare och rovdjursinventerare

Parkarbetare/Utemiljöarbetare/Miljövärd
Läs mer Feb 11
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.

Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.

På enheten för naturvård arbetar vi med att uppfylla miljömålen genom att exempelvis skydda värdefulla naturområden genom bildande av naturreservat. Vi sköter och förvaltar även länets drygt 200 skyddade områden genom olika typer av naturvårdande åtgärder och tillgängliggör områden för friluftsliv. Vintertid sker samarbete med enheten Djurskydd & Vilt, som bland annat ansvarar för inventering av stora rovdjur i länet.

ARBETSUPPGIFTER
Under vår, sommar och höst har du ansvar för skötsel av länets naturreservat och andra skyddade områden. Det innebär praktiskt arbete i hela Värmland. Arbetsuppgifterna består av exempelvis ängsslåtter, röjning och avverkning för naturvårdsändamål, gränsmarkering genom målning och röjning, underhåll och skötsel av friluftsanordningar samt snickeriarbeten av enklare slag, till exempel spänger och informationsskyltar.

Vintertid deltar du i inventeringen av lodjur, varg, järv och kungsörn. Det innebär avsökning efter spårtecken från rovdjur med hjälp av bil eller snöskoter, samt spårning och insamling av DNA utifrån särskild metodik. Arbete med övervakningskameror kan förekomma. Arbetet sker ofta som ensamarbete, men samordnat i arbetslag, och kan tidvis innebära mycket kommunikation såväl internt som externt.

Arbetet är i huvudsak förlagt till sydvästra Värmland men hela länet utgör arbetsfält.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har biologiska grundkunskaper förvärvade genom studier eller erfarenhet som vi bedömer som likvärdig. Arbetet är fysiskt krävande och du behöver därför ha god fysisk kondition och vana av att röra dig i naturen. Du har B-körkort, motorsågskörkort AB och dokumenterad röjsågsutbildning.

Det är meriterande om du har erfarenhet av hantering av GPS samt om du har förarbevis för terränghjuling, snöskoter och motorsågskörkort C. Det är även meriterande om du har erfarenhet av liknande arbete och har genomgått Viltskadecenters utbildning i inventering av rovdjur.

Som person är du självgående och tar ansvar för att dina arbetsuppgifter genomförs. Du är bra på att planera, är praktisk, flexibel och noggrann samt har kunskaper i att använda tekniska hjälpmedel. Du har förmåga till både självständigt arbete och arbete i grupp. Du trivs med att möta människor i olika situationer och är en god representant för Länsstyrelsens verksamhet.

ÖVRIGT
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.
o Demokrati
o Legalitet
o Objektivitet, saklighet och likabehandling
o Fri åsiktsbildning
o Respekt för alla människors lika värde
o Effektivitet och service

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Ansök nu

Kontrollanter jordbruksstöd

Jordbruksrådgivare/Jordbrukskonsulent
Läs mer Feb 21
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.

Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.

ARBETSUPPGIFTER
Arbetet innebär att självständigt genomföra fältkontroller och djurkontroller samt att dokumentera och bearbeta data. Arbetet ställer stora krav på noggrannhet, förmåga att göra självständiga bedömningar i fält och att kunna kommunicera med lantbrukare.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är agronom, lantmästare eller har annan, som arbetsgivaren bedömer som lämplig, utbildning inom området. Erfarenhet från kontroll av jordbrukarstöd och från praktiska förhållanden inom lantbruket är meriterande. B-körkort och goda datakunskaper är ett krav.

Som person är du ansvarstagande, noggrann och strukturerad. Du är självgående och tycker om att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. I ditt möte med människor är du trygg i dig själv, lugn och pedagogisk. Stor vikt kommer att fästas vid personliga egenskaper.


ÖVRIGT
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.
o Demokrati
o Legalitet
o Objektivitet, saklighet och likabehandling
o Fri åsiktsbildning
o Respekt för alla människors lika värde
o Effektivitet och service

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten.

Ansök nu

Senior handläggare civilt försvar, Risk & Säkerhet

Säkerhetsrådgivare
Läs mer Dec 16
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.

Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.

Inom enheten Risk & Säkerhet finns ett tiotal medarbetare med arbetsuppgifter som spänner över ett antal verksamhetsområden inom samhällsskydd och beredskap samt två medarbetare inom geografiska informationssystem. Verksamheten befinner sig i en intensiv tid och kan förväntas expandera för att bygga ett robustare Värmlands län.

Uppgifterna handlar om att verka för att utveckla förmågor och samverkan mellan aktörer i länet i syfte att säkerställa hög beredskap och effektiv krishantering. Detta gäller i hela hotskalan det vill säga till vardags, vid kriser eller allvarliga samhällsstörningar liksom inför och under höjd beredskap. Uppgifterna omfattar bland annat områdena olyckor, krishantering, civilt försvar, riskhänsyn i planarbetet, klimatrisker, dammsäkerhet, säkerhetsskydd och informationssäkerhet, samband och signalskydd, tjänsteman i beredskap, kris- och krigsorganisation, risk- och sårbarhetsanalyser, kontinuitetsplanering, samhällsviktig verksamhet liksom utbildning och övningsverksamhet.

Geografiska informationssystem arbetar som stöd till hela myndigheten, både i form av uppdrag och som stöd till övriga GIS-användare.

Risk & Säkerhet kommer från och med årsskiftet tillsammans med ytterligare två enheter, Samhällsbyggnad och Social hållbarhet, att utgöra Samhällsavdelningen som leds av avdelningschefen.

ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att delta i handläggning av ärenden inom krisberedskapsområdet men kommer i huvudsak arbeta med handläggning av ärenden avseende planering av civilt försvar. Arbete kräver omfattande samarbete med aktörer på alla nivåer (nationellt, regionalt, lokalt och internt med både offentliga och privata aktörer).

Arbetet innefattar både information, stöd och inriktning, rapportering, uppföljning liksom utveckling och projektledning. Samverkan inom myndigheten, enheten och funktionen är en förutsättning för ett gott resultat Du kommer att självständigt leda verksamheter och projekt samt delta i funktionens uppdrag, projekt samt i andra uppgifter inom det svenska krishanteringssystemet. En viktig del av uppdraget är att lämna stöd till kommuner, regionen och till näringslivet.

KVALIFIKATIONER
Du har en för tjänsten lämplig högskole-/universitetsutbildning, eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som lämplig.

Du ska ha god kunskap om det svenska krishanteringssystemet och totalförsvaret, främst inom ramen för civilt försvar.

Meriterande är
- tidigare yrkeserfarenhet från totalförsvaret, främst inom det civila försvaret
- erfarenhet av myndighetsutövning och/eller -samverkan
mellan lokal, regional och/eller nationell nivå
- erfarenhet av tekniska ledningssystem inom krishanteringssystemet
och/eller inom totalförsvaret
- erfarenhet av civil-militär samverkan
- erfarenhet att hantera sekretessbelagd information
- erfarenhet från projektledning eller liknande inom eller i samverkan med näringslivet
- erfarenhet av att värdera samhällsrisker samt hur dessa förebyggs
och hanteras.
-erfarenhet av att utbilda samt leda övning


Arbetet medför såväl interna som externa kontakter och kräver att du som person är utåtriktad och välformulerad i tal och skrift. Du har lätt för att samarbeta, att skapa goda relationer och att bevara dessa. Då arbetsresor förekommer så är B-körkort ett krav.

Du har god analytisk förmåga, är flexibel, noggrann och har förmågan att leverera i tid. Du ser helheter och skapar sammanhang. För att lyckas i rollen behöver du vara initiativtagande och strukturerad. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning. Den genomförs av länsstyrelsen när urvalsprocessen är klar. Processen med säkerhetsprövning innebär att rekryteringsförfarandet kan ta längre tid än vad som är brukligt.

Tjänsten innebär placering i myndighetens kris- och krigsorganisation.

ÖVRIGT
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.
o Demokrati
o Legalitet
o Objektivitet, saklighet och likabehandling
o Fri åsiktsbildning
o Respekt för alla människors lika värde
o Effektivitet och service

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten.

Ansök nu

Signalskyddschef tillika länssambandskoordinator

Säkerhetsrådgivare
Läs mer Dec 16
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.

Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.

Inom enheten Risk & Säkerhet finns ett tiotal medarbetare med arbetsuppgifter som spänner över ett antal verksamhetsområden inom samhällsskydd och beredskap samt två medarbetare inom geografiska informationssystem. Verksamheten befinner sig i en intensiv tid och kan förväntas expandera för att bygga ett robustare Värmlands län.

Uppgifterna handlar om att verka för att utveckla förmågor och samverkan mellan aktörer i länet i syfte att säkerställa hög beredskap och effektiv krishantering. Detta gäller i hela hotskalan det vill säga till vardags, vid kriser eller allvarliga samhällsstörningar liksom inför och under höjd beredskap. Uppgifterna omfattar bland annat områdena olyckor, krishantering, civilt försvar, riskhänsyn i planarbetet, klimatrisker, dammsäkerhet, säkerhetsskydd och informationssäkerhet, samband och signalskydd, tjänsteman i beredskap, kris- och krigsorganisation, risk- och sårbarhetsanalyser, kontinuitetsplanering, samhällsviktig verksamhet liksom utbildning och övningsverksamhet.

Geografiska informationssystem arbetar som stöd till hela myndigheten, både i form av uppdrag och som stöd till övriga GIS-användare.

Risk & Säkerhet kommer från och med årsskiftet tillsammans med ytterligare två enheter, Samhällsbyggnad och Social hållbarhet, att utgöra Samhällsavdelningen som leds av avdelningschefen.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker en signalskyddschef. Du blir ansvarig för att förvalta och utveckla Länsstyrelsens olika sambandssystem samt deras användning i vardag, kris och höjd beredskap. Som signalskyddschef agerar du som projektledare vid planering och införande av signalskydd i länets kommuner, regionen och i ett senare skede i fler organisationer samt utöva tillsyn över dessa. Du kommer att ha ansvaret för Länsstyrelsens signalskydd samt vår ledningsplats.

Arbetet kräver omfattande samarbete med aktörer på alla nivåer (nationellt, regionalt, lokalt och internt med både offentliga och privata aktörer).

Arbetet innefattar både information, stöd och inriktning, rapportering, uppföljning liksom utveckling och projektledning. Samverkan inom myndigheten, enheten och funktionen är en förutsättning för ett gott resultat. Du kommer att leda egna verksamheter och projekt samt delta i funktionens övriga uppdrag, projekt samt i andra uppgifter inom det svenska krishanteringssystemet.

KVALIFIKATIONER
Du har en för tjänsten lämplig högskole-/universitetsutbildning, eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som lämplig.

Tjänsten kräver god kunskap om aktuella öppna och skyddade sambandssystem, exempelvis länsstyrelsernas och kommunernas kryptografiska system, Rakel och WIS, samt deras användning som ledningssystem.

Meriterande är:
- Utbildning som signalskyddschef
- Erfarenhet av att leda och använda signalskydd
- Erfarenhet av Rakel
- Erfarenhet av samverkan med Försvarsmakten och civila totalförsvarsmyndigheter
- Tidigare arbete inom offentlig verksamhet
- Erfarenhet av att utbilda samt leda övning
- Kunskap inom områdena säkerhetsskydd och informationssäkerhet.
- Erfarenhet av projektledning

Arbetet medför såväl interna som externa kontakter och kräver att du som person är utåtriktad och välformulerad i tal och skrift. Du har lätt för att samarbeta, att skapa goda relationer och att bevara dessa. Då arbetsresor förekommer så är B-körkort ett krav.

Du har god analytisk förmåga, är flexibel, noggrann och har förmågan att leverera i tid. Du ser helheter och skapar sammanhang. För att lyckas i rollen behöver du vara initiativtagande och strukturerad. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning. Den genomförs av länsstyrelsen när urvalsprocessen är klar. Processen med säkerhetsprövning innebär att rekryteringsförfarandet kan ta längre tid än vad som är brukligt.

Tjänsten innebär placering i myndighetens kris-och krigsorganisation.

ÖVRIGT
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.
o Demokrati
o Legalitet
o Objektivitet, saklighet och likabehandling
o Fri åsiktsbildning
o Respekt för alla människors lika värde
o Effektivitet och service

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten.

Ansök nu

Handläggare inom landsbygdsstöd

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Jan 14
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.

Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.

ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att arbeta med handläggning av ansökningar om landsbygdsstöd inom landsbygdsprogrammet, med fokus på företagsstöd. Du kommer att arbeta i nära samarbete med andra handläggare som har likartade arbetsuppgifter. Tjänsten är placerad på enheten Regional utveckling och du ingår i funktionen Landsbygdsstöd.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har akademisk utbildning och som har erfarenhet av administrativt arbete. Det är också meriterande om du har kunskap inom lantbruks- och landsbygdsområdet. Du ska ha goda datakunskaper och förmåga att sätta dig in i och tillämpa olika dataprogram. Du har en god administrativ förmåga samt vana av att följa rutiner och regelverk. Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska.

Som person är du stabil, effektiv och strukturerad. Du har lätt för att skapa förtroende i både interna och externa kontakter och du har förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Du tar ansvar för ditt och arbetsgruppens gemensamma uppdrag och uppsatta mål. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

ÖVRIGT
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.
o Demokrati
o Legalitet
o Objektivitet, saklighet och likabehandling
o Fri åsiktsbildning
o Respekt för alla människors lika värde
o Effektivitet och service

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Ansök nu

Samordnare intern service

Servicehandläggare
Läs mer Dec 1
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.

Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.

Intern service är en del av Verksamhetsstöd och stöttar hela myndigheten. Genom stöd och service ger Verksamhetsstöd verksamheten möjlighet att fokusera på sin uppgift. Funktionen intern service består av fyra medarbetare och ansvarar för reception, administration av inköp, avtal och abonnemang samt vaktmästeri och lokaler. Nu ser vi fram emot att välkomna en ny kollega och det kanske är just du!

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker en ansvarig samordnare till funktionen då vår erfarna medarbetare kommer att gå i pension. Du ska leda och fördela arbetet på funktionen samtidigt som du arbetar med facilitetsfrågor såsom lokalplanering, inköp, viss upphandling, kravställning och avtalshantering. Vi ser också att du deltar i arbetet med att utveckla serviceuppdraget genom att kartlägga och utveckla de olika processer som vi verkar inom. Du kommer i den här rollen att ha många kontaktytor både gentemot interna och externa kunder varför du tycker att samarbete är en faktor för framgång. Länsstyrelsen Värmland arbetar för ett hållbart samhälle och en viktig del i ditt arbete blir att vara aktiv i myndighetens miljöarbete. Under en arbetsdag är du ett stöd gentemot organisationens medarbetare och chefer, såväl över digitala plattformar som över telefon och vid fysiska möten.

Från och med januari 2022 erbjuder Länsstyrelsen Värmland våra medarbetare att efter överenskommelse med chef arbeta på distans om verksamheten och arbetsuppgifterna tillåter det.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har lägst gymnasieutbildning samt flera års erfarenhet av motsvarande arbetsuppgifter inom offentlig verksamhet, eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig. Meriterande är om du har någon typ av säkerhetsutbildning.

Du är en serviceinriktad person som kan jobba både strategiskt och operativt. Du har erfarenhet av att leda grupper och processer. Vidare har du erfarenhet av arbete inom lokaler, avtal och inköp men även av it, telefoni och praktiska frågor såsom viss fastighetsteknik. Det är meriterande om du har erfarenhet från projektledning och förändringsledning från flytt och ombyggnation av kontorslokaler. Meriterande är också erfarenhet av signalskyddsuppgifter då du som samordnare förväntas ingå i myndighetens signalskyddsorganisation.

För att vara framgångsrik i den här rollen behöver du ha ledaregenskaper, vara drivande och ta initiativ. Du ser till att uppsatta mål nås. Du är strukturerad och har förmågan att navigera och planera i en föränderlig verksamhet. Du kan prioritera mellan kort- och långsiktighet samtidigt som du har ett stort fokus på service. Som person är du lyhörd, kommunikativ och samarbetsinriktad. Du stimuleras av ett arbete där det förutsätts att du är initiativtagande och drivande. Du har också god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.

Som medarbetare på Länsstyrelsen Värmland delar du självklart den statliga värdegrunden.

På intern service på Länsstyrelsen Värmland arbetar du i en kunskapsorganisation som kontinuerligt utvecklas och förändras. Hos oss får du stora möjligheter till att utvecklas och bidra till myndighetens utveckling och ett kreativt arbete. Vi erbjuder dig flexibel arbetstid för att möjliggöra balans mellan arbete och privatliv.

Svenskt medborgarskap är ett krav då anställningen innebär placering i säkerhetsklass. Ett krav för att få anställning är godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll. Säkerhetsprövningen kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.

Anställningen innebär placering i myndighetens kris-och krigsorganisation.

ÖVRIGT
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.
o Demokrati
o Legalitet
o Objektivitet, saklighet och likabehandling
o Fri åsiktsbildning
o Respekt för alla människors lika värde
o Effektivitet och service

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Ansök nu

Länsjurist

Länsjurist
Läs mer Nov 24
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.

Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.

Tjänsten är placerad vid Rättssekretariatet som är en juridisk enhet placerad under länsrådet.

ARBETSUPPGIFTER
Rättssekretariatet arbetar dels med egna ärenden och ansvarsområden, dels som juridiskt stöd åt Länsstyrelsen i övrigt och medverkan i andra enheters ärenden. Bland annat handlägger Rättssekretariatet överklagnings- och överprövningsärenden av olika slag, främst enligt plan- och bygglagen samt miljöbalken, liksom tillstånd, tillsyn och föreskrifter enligt annan lagstiftning.

Du kommer att få arbeta självständigt med såväl egna kvalificerade och komplexa förvaltningsärenden inom Rättssekretariatets ansvarsområden som frågor och ärenden i samverkan med andra enheter inom Länsstyrelsen.

Arbetet innebär många kontakter med allmänheten, verksamhetsutövare, kommuner och andra myndigheter samt media. I arbetsuppgifterna ingår även att medverka i nätverk med andra länsstyrelser och myndigheter.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har juristexamen/juris kandidatexamen och erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete.

Särskilt meriterande är:
• notarietjänstgöring eller annan juridisk befattning vid domstol
• kvalificerat juridiskt arbete inom myndighet eller likvärdig erfarenhet från annat arbete.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. För att lyckas med jobbet och för att trivas på Länsstyrelsen måste du därför vara bekväm i rollen som myndighetsperson samt ha ett konsultativt arbetssätt och kunna skapa förtroendefulla relationer. Som person är du självgående och strukturerad, du kan planera din arbetstid och prioritera mellan arbetsuppgifter. Du har en god samarbetsförmåga med kollegor och chefer/myndighetsledning samt ett gott omdöme och bidrar aktivt till ett positivt arbetsklimat inom Rättssekretariatet och Länsstyrelsen i övrigt. Du har också god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift.

Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning innebär krav på säkerhetsklass. Ett krav för att få anställning är godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll.

Säkerhetsprövningen kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.

Tjänsten innebär placering i myndighetens kris- och krigsorganisation.

ÖVRIGT
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.
o Demokrati
o Legalitet
o Objektivitet, saklighet och likabehandling
o Fri åsiktsbildning
o Respekt för alla människors lika värde
o Effektivitet och service

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten.

Ansök nu

HR-administratör

HR-assistent
Läs mer Nov 23
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.

Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.

Som HR-administratör är du en viktig medlem i HR-teamet, som ingår i det gemensamma Verksamhetsstödet. Verksamhetsstöd innefattar även Ekonomi, Kommunikation, Arkiv & registratur samt Intern service och leds av den administrativa chefen. Länsstyrelsen befinner sig i en spännande utvecklingsfas inom flera områden, bland annat pågår ett arbete med framtidens arbetsplats och möjlighet till mer flexibla arbetsformer.

HR-teamet består av fyra engagerade medarbetare med uppgift att ge råd och stöd till organisationens olika verksamheter. Snart går en av våra kollegor över i nästa fas som pensionär. Nu ser vi fram emot att välkomna en ny kollega och det kanske är just du!

ARBETSUPPGIFTER
Länsstyrelserna har samlat sin löneadministration i en samordnad löneservice (SLS) som finns i Kronobergs län. I rollen som HR-administratör är du Länsstyrelsen Värmlands kontaktperson gentemot SLS och du arbetar med löpande arbete kopplat till vår lönecykel såsom bevakningslistor, signal och fellistor, tidredovisning, anställningsadministration samt annan förekommande administration inom HR-funktionen. I arbetet ingår även externa kontakter. Att fungera som ett administrativt stöd till övriga HR-medarbetare i rekryteringsprocesser är också ett av dina viktiga arbetsområden.

Under en arbetsdag är du ett stöd gentemot organisationens medarbetare och chefer, såväl över digitala plattformar som över telefon och fysiska möten. Som medarbetare i HR-funktionen deltar du med din specifika kompetens i vårt gemensamma utvecklingsarbete och kan även arbeta med egna utvecklingsområden.
Från och med januari 2022 erbjuder Länsstyrelsen Värmland våra medarbetare att efter överenskommelse med chef arbeta på distans om verksamheten och arbetsuppgifterna tillåter det.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har gymnasieutbildning samt flera års erfarenhet av motsvarande arbetsuppgifter inom offentlig verksamhet. Eftergymnasial utbildning inom arbetsfältet, t ex KY-utbildning/motsvarande är meriterande, liksom erfarenhet av att arbeta med statliga kollektivavtal och löneprocesser.

Du är van användare av digitala lönehanterings-, rekryterings- och/eller andra HRM-system. Du arbetar självklart med program inom MS Office. Du kommunicerar väl på svenska i tal och skrift.

För att trivas och lyckas i rollen är du van och bekväm med den konsultativa rollen. Du är strukturerad och kan planera och prioritera i arbetsvardagen. Du har förmågan att bygga och behålla goda relationer och förtroendefullt samarbete. I HR-teamet samarbetar, utvecklar och identifierar vi behov tillsammans, men behöver samtidigt mycket god individuell förmåga att vara självgående. Yrkesmässig integritet är en förutsättning för vårt arbete.

Svenskt medborgarskap är ett krav då anställningen innebär placering i säkerhetsklass. Ett krav för att få anställning är godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll. Säkerhetsprövningen kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.

Anställningen innebär placering i myndighetens kris-och krigsorganisation.

ÖVRIGT
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.
o Demokrati
o Legalitet
o Objektivitet, saklighet och likabehandling
o Fri åsiktsbildning
o Respekt för alla människors lika värde
o Effektivitet och service

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten.

Ansök nu

Länsjurist, vikariat

Länsjurist
Läs mer Nov 24
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.

Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.

Vikariatet är vid Rättssekretariatet som är en juridisk enhet, tillträde snarast efter årsskiftet och vikariatet varar till och med september 2022.

ARBETSUPPGIFTER
Rättssekretariatet arbetar dels med egna ärenden och ansvarsområden, dels som juridiskt stöd åt Länsstyrelsen i övrigt och medverkan i enheters ärenden. Bland annat handlägger Rättssekretariatet överklagnings- och överprövningsärenden av olika slag, främst enligt miljöbalken samt plan- och bygglagen, liksom tillstånd, tillsyn och föreskrifter enligt annan lagstiftning.

Du kommer i huvudsak att få arbeta självständigt med förvaltningsärenden av olika slag och komplexitet inom Rättssekretariatets ansvarsområden samt stöd åt andra enheter inom Länsstyrelsen.

Arbetet innebär även kontakter med allmänheten, parter, kommuner och andra myndigheter samt media.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har juridisk utbildning samt erfarenhet av juridiskt arbete.

Särskilt meriterande är:
• erfarenhet av ärendehandläggning vid domstol eller myndighet
• erfarenhet av ärenden avseende strandskydd samt plan- och bygglagen

För att lyckas med jobbet och för att trivas på Länsstyrelsen måste du vara bekväm i rollen som myndighetsperson samt bidra aktivt till ett positivt arbetsklimat inom Rättssekretariatet och Länsstyrelsen i övrigt. Arbetet kräver att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Du behöver också vara noggrann, flexibel och effektiv. God samarbetsförmåga är av största vikt.

Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning innebär krav på säkerhetsklass. Ett krav för att få anställning är godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll.

Säkerhetsprövningen kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.

Tjänsten innebär placering i myndighetens kris- och krigsorganisation.

ÖVRIGT
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.
o Demokrati
o Legalitet
o Objektivitet, saklighet och likabehandling
o Fri åsiktsbildning
o Respekt för alla människors lika värde
o Effektivitet och service

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten.

Ansök nu

Utvecklingsledare social hållbarhet

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Nov 1
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.

Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.

På enheten för Social hållbarhet arbetar vi bland annat med mänskliga rättigheter, jämställdhet, barns rättigheter, förebyggande mot mäns våld mot kvinnor, integrationsfrågor, ANDTS, föräldrastödssamordning, brottsförebyggande med mera.

Vår roll är att arbeta långsiktigt, strategiskt och samordnande i länet. Som utvecklingsledare för social hållbarhet arbetar du inom myndighetens olika uppdrag inom fältet social hållbarhet där huvuduppdraget kan variera över tid. Ditt grunduppdrag initialt kommer dock att vara inom myndighetens brottsförebyggande uppdrag.

ARBETSUPPGIFTER
Inom Länsstyrelsens brottsförebyggande uppdrag arbetar du för att stödja utvecklingen av ett kunskapsbaserat lokalt och regionalt brottsförebyggande arbete, så att berörda aktörer arbetar tillsammans för att utveckla samhällets förebyggande insatser. En viktig del är att bidra till att samarbete och erfarenhetsutbyte utvecklas på lokal och regional nivå. Det handlar om att utveckla samverkan med länets kommuner, polisen och andra myndigheter, näringslivet och frivilligorganisationer med flera. Länsstyrelsen i Värmland fokuserar i sitt brottsförebyggande uppdrag också på tidig prevention bland annat genom satsningar inom föräldraskapsstöd och utbildning av förebyggandecoacher i länet.

I uppdraget ingår att fånga upp lokala och regionala behov av stöd, arbeta i nätverk och stärka samarbetet mellan olika aktörer i länet. Arbetet sker i nära samverkan med närliggande uppdrag på Länsstyrelsen framförallt med myndighetens arbete inom ANDTS och föräldraskapsstöd. Uppdraget kan också innebära insatser och planering inom andra uppdrag på enheten för Social hållbarhet.

Du arbetar med samordning av och med att stötta länets aktörer, du arbetar verksamhetsutvecklande i uppdraget, förebyggande och bidrar med kunskap och metodutveckling regionalt.

I uppdraget ingår att upprätta skriftliga rapporter, hålla muntliga presentationer och i stor utsträckning bedriva samverkans- och samordningsarbete såväl internt på myndigheten men också med övriga aktörer i länet.

Utöver detta sker också en del arbete på nationell nivå genom kontakter och nätverksträffar med andra myndigheter och länsstyrelser. Vidare kan det förekomma att du i din roll som utvecklingsledare får svara på remisser för länsstyrelsens räkning.

Du ansvarar för att, tillsammans med enhetschef, verksamhetsplanera för dina ansvarsområden och följa upp verksamhet. Verksamhetsplanering och den löpande verksamheten genomförs i samverkan med såväl övriga medarbetare på enheten som andra enheter på myndigheten.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en akademisk utbildning med inriktning mot beteendevetenskap, statsvetenskap, sociologi, statsvetenskap eller annan utbildning som bedöms likvärdig.

Vi ser att du har erfarenhet av att arbeta med brottsförebyggande arbete eller har dokumenterad erfarenhet av tidigt förebyggande arbete lokalt eller regionalt. Erfarenhet av att arbeta med sociala hållbarhetsfrågor eller liknande utvecklingsfrågor sedan tidigare liksom av samordnande och verksamhetsutvecklande arbetsuppgifter är meriterande.

Du har dokumenterad erfarenhet av att självständigt planera och driva utvecklingsarbete och samverkan med andra aktörer. Erfarenhet av att hålla i större möten, utbildningsinsatser och processutvecklande insatser är meriterande.

Som person är du initiativtagande, självgående och har en god samarbetsförmåga. Du har en god förmåga att kommunicera och kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.

Området innebär samverkan med en rad aktörer och olika sakområden varför du bör vara lyhörd och kunna se helheten samt vara duktig på att strukturera och prioritera.

ÖVRIGT
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.
o Demokrati
o Legalitet
o Objektivitet, saklighet och likabehandling
o Fri åsiktsbildning
o Respekt för alla människors lika värde
o Effektivitet och service

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Ansök nu

Utvecklingsledare social hållbarhet

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Nov 1
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.

Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.

På enheten för Social hållbarhet arbetar vi bland annat med mänskliga rättigheter, jämställdhet, barns rättigheter, förebyggande mot mäns våld mot kvinnor, integrationsfrågor, ANDTS, föräldrastödssamordning, brottsförebyggande med mera.

Vår roll är att arbeta långsiktigt, strategiskt och samordnande i länet.

Som utvecklingsledare för social hållbarhet arbetar du inom myndighetens olika uppdrag inom fältet social hållbarhet där huvuduppdraget kan variera över tid. Ditt grunduppdrag initialt kommer dock att vara inom myndighetens samordningsuppdrag om ANDTS.

ARBETSUPPGIFTER
Länsstyrelsen verkar för genomförande av den nationella ANDTS-politiken (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel) i länet, bland annat genom samordnandet och förvaltandet av arbetet kring Värmlands regionala strategi. Du kommer att samordna det regionala och lokala förebyggande arbetet inom ANDTS i samverkan med myndighetens övriga folkhälsoarbete. Utifrån aktuella behov i länet ska du bidra till utvecklingen av ett långsiktigt kunskapsbaserat regionalt och lokalt arbete. Du kommer ansvara för samordningen av regionala nätverk och styrgrupper, kommunikationsinsatser och uppföljningsarbete. Därtill ligger stort fokus på att samordna utbildning och kompetensutveckling i länet. En viktig del i uppdraget är också att vara länken mellan den nationella och den lokala nivån och samverka med landets övriga Länsstyrelser och nationella myndigheter.

I arbetsuppgifterna ingår att ansvara för framtagande av strategier, handlingsplaner och genomföra kartläggningar och utredningar. Det kan även bli aktuellt med andra arbetsuppgifter beroende på din kompetens och erfarenhet. I uppdraget ingår att fånga upp lokala och regionala behov av stöd, arbeta i nätverk och stärka samarbetet mellan olika aktörer i länet. Arbetet sker i nära samverkan med närliggande uppdrag på Länsstyrelsen framförallt med myndighetens arbete inom brottsförebyggande och föräldraskapsstöd. Uppdraget kan också innebära insatser och planering inom andra uppdrag på enheten för Social hållbarhet.

Du arbetar med samordning av och med att stötta länets aktörer, du arbetar verksamhetsutvecklande i uppdraget, förebyggande och bidrar med kunskap och metodutveckling regionalt. I uppdraget ingår att upprätta skriftliga rapporter, hålla muntliga presentationer och i stor utsträckning bedriva samverkans- och samordningsarbete såväl internt på myndigheten som med övriga aktörer i länet.

Utöver detta sker också en del arbete på nationell nivå genom kontakter och nätverksträffar med andra myndigheter och länsstyrelser. Vidare kan det förekomma att du i din roll som utvecklingsledare får svara på remisser för länsstyrelsens räkning.

Du ansvarar för att, tillsammans med enhetschef, verksamhetsplanera för dina ansvarsområden och följa upp verksamhet. Verksamhetsplanering och den löpande verksamheten genomförs i samverkan med såväl övriga medarbetare på enheten som andra enheter på myndigheten.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en akademisk utbildning med inriktning mot folkhälsovetenskap, beteendevetenskap, statsvetenskap, sociologi, statsvetenskap eller annan utbildning som bedöms likvärdig.

Vi ser att du har erfarenhet av att arbeta med ANDTS-frågor, förebyggandefrågor eller folkhälsofrågor lokalt eller regionalt. Erfarenhet av att arbeta med sociala hållbarhetsfrågor eller liknande utvecklingsfrågor sedan tidigare liksom av samordnande och verksamhetsutvecklande arbetsuppgifter är meriterande.

Du har dokumenterad erfarenhet av att självständigt planera och driva utvecklingsarbete och samverkan med andra aktörer. Erfarenhet av att hålla i större möten, utbildningsinsatser och processutvecklande insatser är meriterande.

Som person är du initiativtagande, självgående och har en god samarbetsförmåga. Du har en god förmåga att kommunicera och kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.

Området innebär samverkan med en rad aktörer och olika sakområden varför du bör vara lyhörd och kunna se helheten samt vara duktig på att strukturera och prioritera.

ÖVRIGT
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.
o Demokrati
o Legalitet
o Objektivitet, saklighet och likabehandling
o Fri åsiktsbildning
o Respekt för alla människors lika värde
o Effektivitet och service

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Ansök nu

Kockar till Värmlands residens

Specialkock
Läs mer Okt 19
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.

Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.

Värmlands residens uppfördes på residenstorget i centrala Karlstad mellan år 1869-1871 och inrymmer bostads- och representationslokaler för landshövdingen i Värmlands län. På residenset bedrivs det representation för länet gentemot staten, näringslivet, organisationer och allmänheten. Residenset är en representationsplats där möten och måltider utgör en stor del av verksamheten och med Värmland i fokus - i den fysiska miljön, i värdskapet och i måltiden.

Länsstyrelsen Värmland söker nu efter erfarna kockar med starkt intresse för matlagning och som vill vara med och bidra till en kreativ och representativ måltidsupplevelse för våra gäster på Värmlands residens. Vi erbjuder anställning på timmar utifrån behov.

ARBETSUPPGIFTER
I arbetet som kock på residenset får du använda dig av dina matlagningskunskaper och laga mat på en ambitiös och kreativ nivå. Kvalité och lokalproducerat samt närodlat efter säsong ska prägla den mat som lagas. I ett nära samarbete med landshövdingen och husföreståndaren utvecklar du menyer och arbetet i köket. Du förbereder och genomför middagar, luncher samt mottagningar både för mindre sällskap och vid större tillställningar.

KVALIFIKATIONER
Krav för anställning är:

• Relevant utbildning och yrkeserfarenhet från hotell och restaurang
• Intresse av och kunskap om såväl svensk som internationell matlagning
• Erfarenhet av att planera och laga mat för olika tillställningar

Det är meriterande om du har:

• Erfarenhet av menyplanering och inköp
• Dryckeskunskap
• Erfarenhet från festvåningsverksamhet

Som person är du kreativ och lyhörd, engagerad, social och ansvarstagande. Du känner en stor yrkesstolthet för arbetet och har god organisations- och planeringsförmåga.

ÖVRIGT
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.
o Demokrati
o Legalitet
o Objektivitet, saklighet och likabehandling
o Fri åsiktsbildning
o Respekt för alla människors lika värde
o Effektivitet och service

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Ansök nu

Säkerhetsskyddschef

Säkerhetsrådgivare
Läs mer Okt 14
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.

Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.

Inom enheten Risk och säkerhet finns ett tiotal medarbetare med arbetsuppgifter som spänner över ett antal verksamhetsområden inom samhällsskydd och beredskap samt två medarbetare inom geografiska informationssystem. Verksamheten befinner sig i en intensiv tid och kan förväntas expandera för att bygga ett robustare Värmlands län.

Uppgifterna handlar om att verka för att utveckla förmågor och samverkan mellan aktörer i länet i syfte att säkerställa hög beredskap och effektiv krishantering. Detta gäller i hela hotskalan det vill säga till vardags, vid kriser eller allvarliga samhällsstörningar liksom inför och under höjd beredskap. Uppgifterna omfattar bland annat områdena olyckor, krishantering, civilt försvar, riskhänsyn i planarbetet, klimatrisker, dammsäkerhet, säkerhetsskydd och informationssäkerhet, samband och signalskydd, tjänsteman i beredskap, kris- och krigsorganisation, risk- och sårbarhetsanalyser, kontinuitetsplanering, samhällsviktig verksamhet liksom utbildning och övningsverksamhet.

Geografiska informationssystem arbetar som stöd till hela myndigheten, både i form av uppdrag och som stöd till övriga GIS-användare.

Risk och säkerhet kommer från och med årsskiftet tillsammans med ytterligare två enheter, Samhällsbyggnad och Social hållbarhet, att utgöra Samhällsavdelningen som leds av avdelningschefen.

ARBETSUPPGIFTER
Som Länsstyrelsens säkerhetsskyddschef kommer du att leda och kontrollera arbetet för ett proaktivt, systematiskt och metodiskt säkerhetsskyddsarbete samt delta i arbetet med informationssäkerhet och dataskydd inom myndigheten. Utifrån säkerhetsskyddsförordningen är säkerhetsskyddschefen i sitt uppdrag direkt underställd Länsstyrelsens myndighetschef, Landshövdingen. Du kommer särskilt att fokusera på:

• genomföra säkerhetsanalyser/ bedömningar enligt säkerhetsskyddslagen och tillämpa Säkerhetspolisens vägledning för säkerhetsskydd
• analysera och värdera aktuella hot och sårbarheter
• vidta säkerhetsskyddsåtgärder utifrån aktuella hot och sårbarheter
• planera, genomföra och utvärdera egen organisations säkerhetsskydd
• planera för utbildning och kontroll utifrån säkerhetsskyddslagens krav
• genomföra säkerhetsprövningsintervjuer vid placering i säkerhetsklass
• delta i arbetet med informationssäkerhet och dataskydd inom myndigheten
• delta och ingå i Länsstyrelsegemensamt nätverken inom säkerhetsskydd, driva och leda regionalt nätverk inom säkerhetsskydd

Utöver det kommer du att stödja länets kommuner och region med säkerhetsskydd och i ett senare skede i fler organisationer. Arbetet innebär stort behov av samverkan med offentliga och privata aktörer, intern koordinering, självständig projektledning samt att delta i enhetens ärendehantering och olika projekt.

Du ingår i ett team med kunniga kollegor och samverkar med externa aktörer på både lokal, regional och nationell nivå. Vi ser att du aktivt deltar i enhetens omvärldsbevakning.

I byggandet av ett robust Värmland kommer du även att delta i funktionens övriga ärendehantering samt större och mindre projekt. Du ingår i Länsstyrelsens krishanteringsorganisation och kommer även att arbeta med andra uppgifter inom det svenska krishanteringssystemet.

Arbetet inom enheten bygger på prestigelöst samarbete där arbetsuppgifter fördelas utifrån uppdraget, medarbetarnas kompetenser och erfarenheter. Enheten har ett tillitsbaserat arbetssätt och alla medarbetare förväntas bidra till gemensam och personlig utveckling. Risk och säkerhet arbetar med såväl långsiktigt planeringsarbete som pågående krishantering. Alla medarbetare på enheten ingår i Länsstyrelsens krisorganisation och flera har ansvar för att bemanna rollen som tjänsteperson i beredskap - TIB.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har:
• relevant akademisk utbildning, exempelvis inom risk- och säkerhet, juridik eller annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som lämplig
• erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
• god teknisk förståelse
• erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet
• god kunskap inom områdena säkerhetsskydd och informationssäkerhet

Det är meriterande om du har signalskyddsutbildning och/eller motsvarande samt erfarenhet från säkerhetsarbete inom statlig myndighet eller annan offentlig aktör.
Arbetet medför såväl interna som externa kontakter och kräver att du som person är utåtriktad och välformulerad i tal och skrift. Du har lätt för att samarbeta, att skapa goda relationer och att bevara dessa. Då arbetsresor förekommer så är B-körkort ett krav.
Du har god analytisk förmåga, är flexibel, noggrann och har förmågan att leverera i tid. Du ser helheter och skapar sammanhang. För att lyckas i rollen behöver du vara initiativtagande och strukturerad. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning. Den genomförs av länsstyrelsen när urvalsprocessen är klar. Processen med säkerhetsprövning innebär att rekryteringsförfarandet kan ta längre tid än vad som är brukligt.

Tjänsten innebär placering i myndighetens kris-och krigsorganisation.

ÖVRIGT
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.
o Demokrati
o Legalitet
o Objektivitet, saklighet och likabehandling
o Fri åsiktsbildning
o Respekt för alla människors lika värde
o Effektivitet och service

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten.

Ansök nu

Informationssäkerhetssamordnare

Säkerhetsrådgivare
Läs mer Okt 20
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.

Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.

Inom enheten Risk och säkerhet finns ett tiotal medarbetare med arbetsuppgifter som spänner över ett antal verksamhetsområden inom samhällsskydd och beredskap samt två medarbetare inom geografiska informationssystem. Verksamheten befinner sig i en intensiv tid och kan förväntas expandera för att bygga ett robustare Värmlands län.

Uppgifterna handlar om att verka för att utveckla förmågor och samverkan mellan aktörer i länet i syfte att säkerställa hög beredskap och effektiv krishantering. Uppgifterna omfattar bland annat områdena olyckor, krishantering, civilt försvar, riskhänsyn i planarbetet, klimatrisker, dammsäkerhet, säkerhetsskydd och informationssäkerhet, samband och signalskydd, tjänsteman i beredskap, kris- och krigsorganisation, risk- och sårbarhetsanalyser, kontinuitetsplanering, samhällsviktig verksamhet liksom utbildning och övningsverksamhet.

Risk och säkerhet kommer från och med årsskiftet tillsammans med ytterligare två enheter, Samhällsbyggnad och Social hållbarhet, att utgöra Samhällsavdelningen som leds av avdelningschefen.

ARBETSUPPGIFTER
Din huvudsakliga uppgift kommer att vara att ansvara för det systematiska informationssäkerhetsarbetet på länsstyrelsen. I arbetsuppgifterna kan även ingå andra uppgifter inom säkerhetsområdet. Som informationssäkerhetssamordnare ska du identifiera utvecklingsbehov samt driva, samordna och utveckla arbetet inom informationssäkerhet inom Länsstyrelsen där du kommer att ha en nyckelfunktion på myndigheten och arbeta nära myndighetens säkerhetsskyddschef. Du ingår även i den nationella organisationen för informationssäkerhetssamordnare där du samverkar med kolleger på alla länsstyrelser, ingår i olika projekt/arbetsgrupper samt bevakar nationella projekt och initiativ.

Du kommer särskilt att fokusera på:
• Göra risk- och sårbarhetsanalyser och genomföra informationsklassningar
• Samordna och utveckla myndighetens ledningssystem för informationssäkerhet
• Utforma relevanta interna rutiner och styrdokument
• Löpande informera och utbilda inom informationssäkerhet
• Följa upp att informationssäkerhetsarbetet efterföljs och vara ett löpande stöd i dessa frågor

Utöver det kommer du att stödja länets kommuner och region och i ett senare skede fler organisationer. Arbetet innebär stort behov av samverkan med offentliga och privata aktörer, intern koordinering, självständig projektledning samt att delta i enhetens ärendehantering och olika projekt.

Du kommer också bli involverad i Länsstyrelsens arbete med säkerhetsskydd. Du ingår i ett team med kunniga kollegor och samverkar med externa aktörer på både lokal, regional och nationell nivå. Vi ser att du aktivt deltar i enhetens omvärldsbevakning. I byggandet av ett robust Värmland kommer du även att delta i funktionens övriga ärendehantering samt större och mindre projekt. Du ingår i Länsstyrelsens krishanteringsorganisation och kommer även att arbeta med andra uppgifter inom det svenska krishanteringssystemet. Arbetet inom enheten bygger på prestigelöst samarbete där arbetsuppgifter fördelas utifrån uppdraget, medarbetarnas kompetenser och erfarenheter. Enheten har ett tillitsbaserat arbetssätt och alla medarbetare förväntas bidra till gemensam och personlig utveckling. Risk och säkerhet arbetar med såväl långsiktigt planeringsarbete som pågående krishantering. Alla medarbetare på enheten ingår i Länsstyrelsens krisorganisation och flera har ansvar för att bemanna rollen som tjänsteperson i beredskap - TIB.

KVALIFIKATIONER
Du har erfarenhet från arbete med informationssäkerhet samt examen från högskola eller universitet eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Som person har du integritet, ett högt säkerhetsmedvetande och stor förmåga att fokusera på uppgiften. Du behöver vara självgående och ha en vilja och förmåga att ta egna initiativ i ditt arbete. Du har god förmåga att tolka, utvärdera och hantera komplex och skyddsvärd information och utifrån det göra prioriteringar. Med din pedagogiska förmåga skapar du förståelse för det systematiska informationssäkerhetsarbetet på olika nivåer. I din kommunikation är du både lyhörd och prestigelös, vilket leder till goda relationer med de du samarbetar med. Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbets- och samarbetsklimat.

Meriterande är:
• erfarenhet inom ISO 27000
• erfarenhet av arbete inom offentlig förvaltning
• erfarenhet av att arbeta med WIS
• kunskap om det svenska krishanteringssystemet

Körkort för bil är ett krav.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning. Den genomförs av länsstyrelsen när urvalsprocessen är klar. Processen med säkerhetsprövning innebär att rekryteringsförfarandet kan ta längre tid än vad som är brukligt. Tjänsten innebär placering i myndighetens kris-och krigsorganisation.

ÖVRIGT
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.
o Demokrati
o Legalitet
o Objektivitet, saklighet och likabehandling
o Fri åsiktsbildning
o Respekt för alla människors lika värde
o Effektivitet och service

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten.

Ansök nu

GIS-samordnare

GIS-samordnare
Läs mer Okt 8
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.

Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.

Tjänsten är placerad inom GIS-funktionen som tillhör enheten Risk och Säkerhet. GIS-funktionen levererar databaser och GIS-verktyg till hela Länsstyrelsen. Den genomför GIS-analyser och levererar kartunderlag till såväl interna som externa kunder.

Geodata är en viktig del av Länsstyrelsens verksamhet. I många verksamheter är kartunderlag viktiga delar i planerings- och beslutsunderlag. Digitala geodata är en nödvändig grundsten i byggandet av ett hållbart samhälle.

Risk och säkerhet kommer från och med årsskiftet tillsammans med ytterligare två enheter, Samhällsbyggnad och Social hållbarhet, att utgöra Samhällsavdelningen som leds av avdelningschefen.


ARBETSUPPGIFTER
Som GIS-samordnare arbetar du främst med den dagliga service och stöd som ges till Länsstyrelsens olika enheter och dess verksamheter, vilket innebär följande:

• Delta i olika projekt där GIS-kompetens och GIS-analyser krävs
• Uppbyggnad och förvaltning av geodata för hela Länsstyrelsen
• Utveckling och förvaltning av myndighetens webbGIS och andra verksamhetsspecifika GIS-applikationer
• Ta fram och genomföra utbildningar och bistå med teknisk kompetens inom Länsstyrelsen

Du arbetar även för att utveckla GIS-verksamheten på myndigheten genom utveckling samt implementering av ny teknik, arbetsrutiner och policys.

Som GIS-samordnare hos Länsstyrelsen ingår du i ett nationellt GIS-samordnarnätverk med samtliga Länsstyrelser och deltar i arbetet med förvaltningen av nationell geodata i länsstyrelsernas gemensamma GIS-system.

Arbetet är utåtriktat och innebär en tät kontakt med kärnverksamheten men även allmänheten, verksamhetsutövare, andra myndigheter samt konsulter.

Du kommer att arbeta självständigt men tillsammans med både interna och externa uppdragsgivare. Du kommer utöver det att vara en aktiv part i att skapa en effektiv verksamhet.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en för tjänsten lämplig universitets-/högskoleutbildning, exempelvis GIS-ingenjör. Du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter som ingår i tjänsten och har dokumenterad erfarenhet av att arbeta med ESRIs produktfamilj, däribland ArGIS Pro.

Meriterande:
• Erfarenhet av Portal for ArcGIS
• Erfarenhet av Collector och/eller Survey123
• Erfarenhet av StoryMaps
• Flerårig erfarenhet av liknande arbetsuppgifter som ingår i tjänsten
• Arbete med GIS inom statlig myndighet eller annan offentlig verksamhet.
• Det är även meriterande om du har erfarenhet av förändringsarbete samt arbete i projekt

Som person är du analytisk, driven och har lätt för att såväl skapa som bevara goda relationer. Vidare krävs att du är strukturerad och självständigt kan planera och prioritera i ditt arbete. Din samarbetsförmåga är god och du bidrar aktivt till ett positivt arbetsklimat. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning innebär placering i säkerhetsklass. Ett krav för att få anställning är godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll. Säkerhetsprövningen kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.

Tjänsten innebär placering i myndighetens kris-och krigsorganisation.

ÖVRIGT
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.
o Demokrati
o Legalitet
o Objektivitet, saklighet och likabehandling
o Fri åsiktsbildning
o Respekt för alla människors lika värde
o Effektivitet och service

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten.

Ansök nu

Handläggare Naturtillsyn

Miljöhandläggare
Läs mer Sep 9
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.

Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.

Tjänsten är placerad på enheten Miljöskydd, inom funktionen Naturtillsyn.

På Miljöskydd jobbar totalt 21 personer med prövning och tillsyn enligt miljöbalken inom miljöfarlig verksamhet, förorenade områden och natur. Vi arbetar även med tillsynsvägledning gentemot länets kommuner.

ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att ingå i funktionen Naturtillsyn som består av 6 medarbetare. Gruppen arbetar i huvudsak med handläggning och tillsyn av naturvårdsärenden enligt miljöbalken vilket innebär samrådsärenden rörande naturmiljö och tillstånd och dispenser inom bland annat artskydd, biotop- och områdesskydd.

Naturtillsynsgruppen medverkar även i länsstyrelsens granskning av kommunala detalj- och översiktsplaner samt vindkraft- och infrastrukturprojekt.

Du bidrar även med din kompetens i ärenden och projekt som drivs av andra funktioner på enheten eller andra delar av länsstyrelsen.

Arbetet är självständigt men även ett teamarbete med avstämningar av inriktning, prioritering och bedömningar inom gruppen och innebär många kontakter med enskilda personer, företag och kommuner.

Arbetsuppgifterna kommer till viss del att kunna styras utifrån din tidigare erfarenhet, kompetens- och intresseområden.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig med universitets-/högskoleutbildning inom naturvård /ekologi. Kunskap om miljöbalkens bestämmelser om prövning och tillsyn är en förutsättning för arbetet. Det är meriterande om du tidigare har arbetat med naturvårdsfrågor och med prövnings- eller tillsynsfrågor enligt miljöbalken.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker dig som är strukturerad och bra på att planera och prioritera i ditt arbete. Du är självgående och driver dina egna ärenden framåt samtidigt som du bidrar till utveckling av gruppens arbetssätt och samverkan. Du har god kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift och månar om ett gott och professionellt bemötande. Tjänsten kräver en förmåga att kunna hantera många samtidigt pågående ärenden.

B-körkort är ett krav för tjänsten.

ÖVRIGT
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.
o Demokrati
o Legalitet
o Objektivitet, saklighet och likabehandling
o Fri åsiktsbildning
o Respekt för alla människors lika värde
o Effektivitet och service

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten.

Ansök nu

Utvecklingsledare social hållbarhet

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Sep 3
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.

Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.

På enheten för Social hållbarhet arbetar vi bland annat med mänskliga rättigheter, jämställdhet, förebyggande mot mäns våld mot kvinnor, integration, ANDT, föräldrastödssamordning med mera. Vår roll är att arbeta långsiktigt, strategiskt och samordnande i länet.

ARBETSUPPGIFTER
Som utvecklingsledare för social hållbarhet arbetar du inom myndighetens olika uppdrag inom fältet social hållbarhet där huvuduppdraget kan variera över tid. Ditt huvudsakliga uppdrag under perioden kommer att ligga inom länsstyrelsens integrationsuppdrag med särskilt ansvar för myndighetens statsbidrag inom integrationsuppdragen. Inom ditt huvudsakliga uppdrag ansvarar du för att planera och samordna arbetet med statsbidragen samt arbeta med handläggning, administration och uppföljning tillsammans med övriga kollegor inom integrationsgruppen.

Du arbetar med samordning av och med att stötta länets aktörer, du arbetar verksamhetsutvecklande i uppdraget, förebyggande och bidrar med kunskap och metodutveckling regionalt.

I uppdraget ingår att upprätta skriftliga rapporter, hålla muntliga presentationer och i stor utsträckning bedriva samverkans- och samordningsarbete såväl internt på myndigheten men också med övriga aktörer i länet.

Utöver detta sker också en del arbete på nationell nivå genom kontakter och nätverksträffar med andra myndigheter och länsstyrelser. Vidare kan det förekomma att du i din roll som utvecklingsledare får svara på remisser för länsstyrelsens räkning.

Du ansvarar för att, tillsammans med enhetschef, verksamhetsplanera för dina ansvarsområden och följa upp verksamhet. Verksamhetsplanering och den löpande verksamheten genomförs i samverkan med såväl övriga medarbetare på enheten som andra enheter på myndigheten.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en akademisk utbildning med inriktning mot beteendevetenskap, samhällsanalys, sociologi, statsvetenskap eller annan utbildning som bedöms likvärdig.

Vi ser att du har erfarenhet av att arbeta med sociala hållbarhetsfrågor eller liknande utvecklingsfrågor sedan tidigare. Du har dokumenterad erfarenheter av samordnande och verksamhetsutvecklande arbetsuppgifter samt av att leda regional samverkan med olika aktörer.

Tidigare erfarenhet av regionalt arbete med integrationsfrågor är ett krav.

Du har dokumenterad erfarenhet av att självständigt planera och driva utvecklingsarbete och samverkan med andra aktörer. Du har tidigare erfarenhet av att arbeta med integrationsfrågor och nyanländas etablering på statlig myndighet. Tidigare erfarenhet av arbete inom länsstyrelsens integrationsuppdrag och av statliga eller EU-finansierade projekt är meriterande.

Som person är du initiativtagande, självgående och har en god samarbetsförmåga. Du har en god förmåga att kommunicera i tal och skrift.

Området innebär samverkan med en rad aktörer och olika sakområden varför du bör vara lyhörd och kunna se helheten samt vara duktig på att strukturera och prioritera.

ÖVRIGT
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.
o Demokrati
o Legalitet
o Objektivitet, saklighet och likabehandling
o Fri åsiktsbildning
o Respekt för alla människors lika värde
o Effektivitet och service

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten.

Ansök nu

Avdelningschef landsbygd

Avdelningschef, statlig
Läs mer Jul 16
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.

Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.


Länsstyrelsen Värmland skapar förutsättningar för människor, företag och organisationer att leva och verka i och för ett hållbart Värmland.

Länsstyrelsen är en effektiv och rättssäker myndighet som arbetar med helhetssyn, där verksamheten direkt eller indirekt bidrar till målen i Agenda 2030 och där vi arbetar strategiskt för att bidra till att målen uppfylls inom ramen för vårt uppdrag. I all vår verksamhet och i alla våra uppdrag antar Länsstyrelsen ett rättighetsperspektiv.

Länsstyrelsens kärnverksamhet kommer från och med årsskiftet att bestå av tre avdelningar. Avdelningen för Landsbygd består av ca. 65 medarbetare och är fördelad på tre enheter: Djurskydd & Vilt, Lantbruk och Regional utveckling. Avdelningschefen driver det strategiska arbetet inom avdelningens ansvarsområde tillsammans med enhetscheferna.

ARBETSUPPGIFTER
Som avdelningschef ansvarar du tillsammans med övriga avdelningschefer för att skapa förutsättningar för myndighetens tvärsektoriella arbete och för verksamhetsutveckling och samverkan både externt och internt. Som chef vid Länsstyrelsen leder du verksamheten i enlighet med länsstyrelsens styrdokument och värdegrund. Ditt ledarskap präglas av delaktighet, öppenhet och tillit. Självklart är du även en tydlig arbetsgivarföreträdare som tar ansvar för arbetsgivarrollen och stödjer avdelningens chefer i deras roller.

Avdelningschefen har övergripande ansvar för avdelningens resultat och att verksamheten inom avdelningen bedrivs effektivt och utvecklas i enlighet med Länsstyrelsens vision och målbild. Det inbegriper ansvar för planering, samordning, utveckling och uppföljning av avdelningens verksamhet och budget samt ansvar för att verksamheten bedrivs resurseffektivt och rättssäkert. Avdelningschefen har även ett strategiskt ansvar för att avdelningen har den kompetens som krävs för att nå verksamhetens mål på kort och lång sikt, systematiskt arbetar för en god arbetsmiljö samt verkar för att skapa goda förutsättningar för samverkan.

Avdelningschefen har ansvar för att inom avdelningens verksamhetsområde företräda Länsstyrelsen och verka för länets bästa och utgör därmed en viktig länk i strategiska samarbeten och dialoger.

Avdelningschefen rapporterar till länsrådet och ingår i Länsstyrelsens ledningsgrupp med gemensamt ansvar för strategiska frågor som rör Länsstyrelsens hela verksamhet.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer således innebära att:

• Bidra till att det tvärsektoriella arbetet vid Länsstyrelsen genomförs effektivt
• Personalansvar för samt leda, coacha och utveckla chefer inom avdelningen
• Driva strategiska frågor inom avdelningen och representera myndigheten inom avdelningens verksamhetsområde
• Ansvara för ledning och samordning av den löpande verksamheten inom avdelningen
• Säkerställa att ärenden av principiell karaktär eller större betydelse, särskilt omfattande och/eller komplexa ärenden avgörs på rätt organisatorisk nivå och med adekvat beredning
• Leda avdelningens deltagande i myndighetens arbete med att hantera och avväga frågor utifrån Länsstyrelsens breda uppdrag
• Bistå länsledningen i det strategiska myndighetsövergripande arbetet

KVALIFIKATIONER
Krav:
• Minst 3 års akademisk utbildning med för tjänsten relevant inriktning
• Erfarenhet från något eller några av sakområdena inom avdelningen
• Minst 3 års chefs- och ledarerfarenhet med ansvar för verksamhet och personal i en kunskapsintensiv organisation.
• Erfarenhet av offentlig sektor

Meriterande:
• Erfarenhet som chef för andra chefer
• Upparbetat nätverk inom avdelningens ansvarsområde

Viktiga personliga egenskaper/förmågor:
För att lyckas väl i rollen, skapa förtroende och ett tillitsfullt ledarskap behövs intresse för verksamhetsutveckling, prestigelöshet, helhetssyn och samarbetsinriktning. Ytterligare viktiga egenskaper är:

• God administrativ förmåga, förmåga att planera, organisera och skapa engagemang inom ditt ansvarsområde
• Strategisk, analytisk och se övergripande samband mellan olika verksamheter
• Är bekväm i kontakt med medier
• Uttrycker dig i tal och skrift vårdat, omdömesgillt och begripligt på svenska och engelska
• Visar omdöme vid uttalanden, agerande och beslut
• Har intresse för och goda kunskaper om hur samhället i stort fungerar samt goda kunskaper om den rådande politiken, dess aktörer på nationell, regional och lokal nivå
• Lösnings- och utvecklingsinriktad inställning och förmåga till strategisk analys och strukturerat processarbete

Stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet.

Svenskt medborgarskap är ett krav då anställningen innebär placering i säkerhetsklass. Ett krav för att få anställning är godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll. Säkerhetsprövningen kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.

Tjänsten innebär placering i myndighetens kris-och krigsorganisation.

ÖVRIGT
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.
o Demokrati
o Legalitet
o Objektivitet, saklighet och likabehandling
o Fri åsiktsbildning
o Respekt för alla människors lika värde
o Effektivitet och service

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten.

Ansök nu

Avdelningschef samhälle

Avdelningschef, statlig
Läs mer Jul 16
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.

Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.


Länsstyrelsen Värmland skapar förutsättningar för människor, företag och organisationer att leva och verka i och för ett hållbart Värmland.

Länsstyrelsen är en effektiv och rättssäker myndighet som arbetar med helhetssyn, där verksamheten direkt eller indirekt bidrar till målen i Agenda 2030 och där vi arbetar strategiskt för att bidra till att målen uppfylls inom ramen för vårt uppdrag. I all vår verksamhet och i alla våra uppdrag antar Länsstyrelsen ett rättighetsperspektiv.

Länsstyrelsens kärnverksamhet kommer från och med årsskiftet att bestå av tre avdelningar.
Avdelningen för Samhälle består av ca. 45 medarbetare och är fördelad på tre enheter: Samhällsbyggnad, Social hållbarhet och Risk & Säkerhet. Avdelningschefen driver det strategiska arbetet inom avdelningens ansvarsområde tillsammans med enhetscheferna.

ARBETSUPPGIFTER
Som avdelningschef ansvarar du tillsammans med övriga avdelningschefer för att skapa förutsättningar för myndighetens tvärsektoriella arbete och för verksamhetsutveckling och samverkan både externt och internt. Som chef vid Länsstyrelsen leder du verksamheten i enlighet med länsstyrelsens styrdokument och värdegrund. Ditt ledarskap präglas av delaktighet, öppenhet och tillit. Självklart är du även en tydlig arbetsgivarföreträdare som tar ansvar för arbetsgivarrollen och stödjer avdelningens chefer i deras roller.

Avdelningschefen har övergripande ansvar för avdelningens resultat och att verksamheten inom avdelningen bedrivs effektivt och utvecklas i enlighet med Länsstyrelsens vision och målbild. Det inbegriper ansvar för planering, samordning, utveckling och uppföljning av avdelningens verksamhet och budget samt ansvar för att verksamheten bedrivs resurseffektivt och rättssäkert. Avdelningschefen har även ett strategiskt ansvar för att avdelningen har den kompetens som krävs för att nå verksamhetens mål på kort och lång sikt, systematiskt arbetar för en god arbetsmiljö samt verkar för att skapa goda förutsättningar för samverkan.

Avdelningschefen har ansvar för att inom avdelningens verksamhetsområde företräda Länsstyrelsen och verka för länets bästa och utgör därmed en viktig länk i strategiska samarbeten och dialoger.

Avdelningschefen rapporterar till länsrådet och ingår i Länsstyrelsens ledningsgrupp med gemensamt ansvar för strategiska frågor som rör Länsstyrelsens hela verksamhet.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer således innebära att:

• Bidra till att det tvärsektoriella arbetet vid Länsstyrelsen genomförs effektivt
• Personalansvar för samt leda, coacha och utveckla chefer inom avdelningen
• Driva strategiska frågor inom avdelningen och representera myndigheten inom avdelningens verksamhetsområde
• Ansvara för ledning och samordning av den löpande verksamheten inom avdelningen
• Säkerställa att ärenden av principiell karaktär eller större betydelse, särskilt omfattande och/eller komplexa ärenden avgörs på rätt organisatorisk nivå och med adekvat beredning
• Leda avdelningens deltagande i myndighetens arbete med att hantera och avväga frågor utifrån Länsstyrelsens breda uppdrag
• Bistå länsledningen i det strategiska myndighetsövergripande arbetet

KVALIFIKATIONER
Krav:
• Minst 3 års akademisk utbildning med för tjänsten relevant inriktning
• Erfarenhet från något eller några av sakområdena inom avdelningen
• Minst 3 års chefs- och ledarerfarenhet med ansvar för verksamhet och personal i en kunskapsintensiv organisation.
• Erfarenhet av offentlig sektor

Meriterande:
• Erfarenhet som chef för andra chefer
• Upparbetat nätverk inom avdelningens ansvarsområde

Viktiga personliga egenskaper/förmågor:
För att lyckas väl i rollen, skapa förtroende och ett tillitsfullt ledarskap behövs intresse för verksamhetsutveckling, prestigelöshet, helhetssyn och samarbetsinriktning. Ytterligare viktiga egenskaper är:

• God administrativ förmåga, förmåga att planera, organisera och skapa engagemang inom ditt ansvarsområde
• Strategisk, analytisk och se övergripande samband mellan olika verksamheter
• Är bekväm i kontakt med medier
• Uttrycker dig i tal och skrift vårdat, omdömesgillt och begripligt på svenska och engelska
• Visar omdöme vid uttalanden, agerande och beslut
• Har intresse för och goda kunskaper om hur samhället i stort fungerar samt goda kunskaper om den rådande politiken, dess aktörer på nationell, regional och lokal nivå
• Lösnings- och utvecklingsinriktad inställning och förmåga till strategisk analys och strukturerat processarbete

Stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet.

Svenskt medborgarskap är ett krav då anställningen innebär placering i säkerhetsklass. Ett krav för att få anställning är godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll. Säkerhetsprövningen kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.

Tjänsten innebär placering i myndighetens kris-och krigsorganisation.

ÖVRIGT
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.
o Demokrati
o Legalitet
o Objektivitet, saklighet och likabehandling
o Fri åsiktsbildning
o Respekt för alla människors lika värde
o Effektivitet och service

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten.

Ansök nu

Avdelningschef natur och miljö

Avdelningschef, statlig
Läs mer Jul 16
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.

Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.


Länsstyrelsen Värmland skapar förutsättningar för människor, företag och organisationer att leva och verka i och för ett hållbart Värmland.

Länsstyrelsens är en effektiv och rättssäker myndighet som arbetar med helhetssyn, där verksamheten direkt eller indirekt bidrar till målen i Agenda 2030 och där vi arbetar strategiskt för att bidra till att målen uppfylls inom ramen för vårt uppdrag. I all vår verksamhet och i alla våra uppdrag antar Länsstyrelsen ett rättighetsperspektiv.

Länsstyrelsens kärnverksamhet kommer från och med årsskiftet att bestå av tre avdelningar. Avdelningen för natur och miljö består av ca 90 medarbetare och verksamheten är fördelad på fyra enheter: Naturvård, Miljöskydd, Vattenskydd och Miljöanalys. Avdelningschefen driver det strategiska arbetet inom avdelningens ansvarsområde tillsammans med enhetscheferna.

ARBETSUPPGIFTER
Som avdelningschef ansvarar du tillsammans med övriga avdelningschefer för att skapa förutsättningar för myndighetens tvärsektoriella arbete och för verksamhetsutveckling och samverkan både externt och internt. Som chef vid Länsstyrelsen leder du verksamheten i enlighet med länsstyrelsens styrdokument och värdegrund. Ditt ledarskap präglas av delaktighet, öppenhet och tillit. Självklart är du även en tydlig arbetsgivarföreträdare som tar ansvar för arbetsgivarrollen och stödjer avdelningens chefer i deras roller.

Avdelningschefen har övergripande ansvar för avdelningens resultat och att verksamheten inom avdelningen bedrivs effektivt och utvecklas i enlighet med Länsstyrelsens vision och målbild. Det inbegriper ansvar för planering, samordning, utveckling och uppföljning av avdelningens verksamhet och budget samt ansvar för att verksamheten bedrivs resurseffektivt och rättssäkert. Avdelningschefen har även ett strategiskt ansvar för att avdelningen har den kompetens som krävs för att nå verksamhetens mål på kort och lång sikt, systematiskt arbetar för en god arbetsmiljö samt verkar för att skapa goda förutsättningar för samverkan.

Avdelningschefen har ansvar för att inom avdelningens verksamhetsområde företräda Länsstyrelsen och verka för länets bästa och utgör därmed en viktig länk i strategiska samarbeten och dialoger.

Avdelningschefen rapporterar till länsrådet och ingår i Länsstyrelsens ledningsgrupp med gemensamt ansvar för strategiska frågor som rör Länsstyrelsens hela verksamhet.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer således innebära att:

• Bidra till att det tvärsektoriella arbetet vid Länsstyrelsen genomförs effektivt
• Personalansvar för samt leda, coacha och utveckla chefer inom avdelningen
• Driva strategiska frågor inom avdelningen och representera myndigheten inom avdelningens verksamhetsområde
• Ansvara för ledning och samordning av den löpande verksamheten inom avdelningen
• Säkerställa att ärenden av principiell karaktär eller större betydelse, särskilt omfattande och/eller komplexa ärenden avgörs på rätt organisatorisk nivå och med adekvat beredning
• Leda avdelningens deltagande i myndighetens arbete med att hantera och avväga frågor utifrån Länsstyrelsens breda uppdrag
• Bistå länsledningen i det strategiska myndighetsövergripande arbetet

KVALIFIKATIONER
Krav:
• Minst 3 års akademisk utbildning med för tjänsten relevant inriktning
• Erfarenhet från något eller några av sakområdena inom avdelningen
• Minst 3 års chefs- och ledarerfarenhet med ansvar för verksamhet och personal i en kunskapsintensiv organisation.
• Erfarenhet av offentlig sektor

Meriterande:
• Erfarenhet som chef för andra chefer
• Upparbetat nätverk inom avdelningens ansvarsområde

Viktiga personliga egenskaper/förmågor:
För att lyckas väl i rollen, skapa förtroende och ett tillitsfullt ledarskap behövs intresse för verksamhetsutveckling, prestigelöshet, helhetssyn och samarbetsinriktning. Ytterligare viktiga egenskaper är:

• God administrativ förmåga, förmåga att planera, organisera och skapa engagemang inom ditt ansvarsområde
• Strategisk, analytisk och se övergripande samband mellan olika verksamheter
• Är bekväm i kontakt med medier
• Uttrycker dig i tal och skrift vårdat, omdömesgillt och begripligt på svenska och engelska
• Visar omdöme vid uttalanden, agerande och beslut
• Har intresse för och goda kunskaper om hur samhället i stort fungerar samt goda kunskaper om den rådande politiken, dess aktörer på nationell, regional och lokal nivå
• Lösnings- och utvecklingsinriktad inställning och förmåga till strategisk analys och strukturerat processarbete

Stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet.

Svenskt medborgarskap är ett krav då anställningen innebär placering i säkerhetsklass. Ett krav för att få anställning är godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll. Säkerhetsprövningen kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.

Tjänsten innebär placering i myndighetens kris-och krigsorganisation.

ÖVRIGT
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.
o Demokrati
o Legalitet
o Objektivitet, saklighet och likabehandling
o Fri åsiktsbildning
o Respekt för alla människors lika värde
o Effektivitet och service

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten.

Ansök nu

Två handläggare inom vattentillsyn

Naturvårdsingenjör
Läs mer Jul 2
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.

Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.

Tjänsterna är placerade på enheten för Vattenskydd som består av drygt 10 medarbetare som arbetar i nära samverkan med varandra. Enheten handlägger tillsyns- och prövningsärenden enligt 11 kapitlet miljöbalken, handlägger vattenskyddsärenden och ärenden enligt lagen om allmänna vattentjänster, ansvarar för tillsyn av vattenskyddsområden, dammsäkerhet och fiske samt ansvarar för processen enligt den nationella planen för vattenkraftens miljöanpassning,

ARBETSUPPGIFTER
Vi har nu behov av att förstärka enhetens resurser främst för att arbeta med dammsäkerhet och med miljöanpassning av vattenkraften inom ramen för den nationella planen (NAP). Även andra uppgifter inom prövning och tillsyn av vattenverksamheter kommer att vara aktuellt.
Tillsynsarbetet innebär bland annat att kontrollera att verksamhetsutövarna har rutiner för egenkontroll, att tillstånd följs och att man lever upp till övriga krav som ställs på verksamheten enligt miljöbalken. Arbetet innebär kommunikation med berörda verksamhetsutövare och fastighetsägare, nätverksmöten, utformning av förelägganden och andra beslut, granskning av handlingar, miljö- och undersökningsrapporter och riskklassning av dammar. Arbetet med NAP innebär bland annat arbete inom den samverkansprocess med verksamhetsutövare och andra berörda som länsstyrelserna leder.
Även andra uppgifter inom enhetens arbetsområden kan bli aktuella. Du förväntas också bidra med din kompetens i ärenden och projekt som hanteras av andra enheter på Länsstyrelsen. Arbetet är självständigt men även ett teamarbete med avstämningar av inriktning, prioritering och bedömningar inom enheten och inom arbetsgruppen för NAP.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en universitets- eller högskoleutbildning med inriktning mot exempelvis biologi, vattenteknik, hydrologi, geologi eller är ingenjör med lämplig inriktning eller annan inriktning eller utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant.

Meriterande
• erfarenhet av arbete med myndighetsutövning
• erfarenhet av arbete med prövnings- eller tillsynsfrågor, och särskilt kopplat till vattenverksamhet eller dammsäkerhet
• kunskap om tillämpning av 11 kap miljöbalken i ärendehandläggning
• erfarenhet av vattenkraft och säkerhet kring dammarDu som söker ska trivas med att arbeta i team och ha god förmåga att vara konstruktiv tillsammans med andra. Du ska vara strukturerad och bra på att planera och prioritera i ditt arbete. Du kan driva dina egna ärenden framåt självständigt samtidigt som du bidrar till gruppens arbete och samverkan och bidrar till ett gott arbetsklimat. Arbetet innebär mycket kontakter såväl internt som externt och förmåga att skapa och förvalta goda relationer är därför viktigt. Du har god kommunikativ förmåga och månar om ett bra och professionellt bemötande. Du ska också ha god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.

Stor vikt kommer att fästas vid den personliga lämpligheten.
B-körkort är ett krav för tjänsterna.

Svenskt medborgarskap är ett krav då tjänsterna innebär krav på säkerhetsklassning. Ett krav för att få anställning är godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll.
Säkerhetsprövningen kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.

Tjänsterna innebär placering i myndighetens kris-och krigsorganisation.

ÖVRIGT
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.
o Demokrati
o Legalitet
o Objektivitet, saklighet och likabehandling
o Fri åsiktsbildning
o Respekt för alla människors lika värde
o Effektivitet och service

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten.

Ansök nu