Karlstads Universitet jobb i Karlstad

Hitta lediga jobb hos Karlstads Universitet i Karlstad. Välj att läsa mer om ett jobb eller gå vidare och ansök jobbet i Karlstad.

Doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap

Doktorand
Läs mer Sep 12
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Institutionen för geografi, medier och kommunikation (GMK) utlyser nu en doktorandanställning i medie- och kommunikationsvetenskap.

Anställningen inbegriper forskarstudier på heltid, med avslutning doktorsexamen. Forskningen i medie- och kommunikationsvetenskap bedrivs inom två profilerade forskningsgrupper vid institutionen:- Centrum för Geomediastudier (https://www.kau.se/geomedia/centrum-geomediastudier/geomedia), som fokuserar på vikten av media i att organisera och ge mening åt miljöer och platser och vice versa, med inriktning mot turism, vardagsliv och populärkultur.
- NODE (The Ander Centre for Research on News and Opinion in the Digital Era, https://www.kau.se/media/node), som fokuserar på journalistikens sociala funktion, utförande och publik i en digitaliserad och fragmenterad tid.

Läs mer om universitetet här: https://www.kau.se/en/

Läs mer om ämnet här: https://www.kau.se/medie-och-kommunikationsvetenskap

Forskningen inom medie- och kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet håller en hög internationell nivå och forskarna publicerar regelbundet artiklar i internationella publikationer, ger ut böcker på internationella förlag och deltar aktivt i internationella forskningsnätverk. Vår forskning finansieras till stor del av externa finansiärer, så som Vetenskapsrådet, Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond, Anderstiftelsen och EU/Interreg. Läs mer: https://www.kau.se/medie-och-kommunikationsvetenskap

Forskarstudier och arbetsuppgifter
Forskarutbildningen består av 240 högskolepoäng, inklusive doktorsavhandlingen. Doktorander ägnar sig primärt åt sina studier, men utöver forskning kan arbetsuppgifterna innefatta undervisning (i den mån doktorandens språkkunskaper gör det möjligt) eller administration, dock inte mer än 20 % av arbetstiden. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är doktoranden närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighet
Behörig att antas till utbildning på forskarnivå är den som uppfyller villkor för såväl grundläggande som särskild behörighet och som har sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35)

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet att antas till forskarutbildningen i medie-och kommunikationsvetenskap har den som fullgjort kursfordringar om minst 90 högskolepoäng i medie- och kommunikationsvetenskap eller journalistik, på grund- eller avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Antagning och bedömningsgrunder
För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande bedömas ha förmåga att tillgodogöra sig utbildningen (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35). Antagning sker efter individuell prövning

Urvalet görs baserat på den sökandes tidigare studieresultat, med särskilt fokus på kvaliteten på självständiga, forskningsrelaterade projekt, i synnerhet på avancerad nivå. Stor vikt kommer också att läggas vid den sökandes forskningsplan och hur väl den relaterar till de övergripande forskningsprofilerna i NODE/Geomedia. Stor vikt läggs även vid i vilken utsträckning den sökande avser att vara fysiskt närvarande och delta i institutionens forskningsmiljö. Av stor vikt är även den sökandes förmåga att arbeta både självständigt och i grupp samt att den sökande har god samarbetsförmåga och initiativförmåga.

Villkor
Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer en anställning som doktorand att erbjudas (Högskoleförordningen, Kap 5, § 3). Anställningen omfattar fyra års heltidsstudier, alternativt 5 års studier om 80% och 20% undervisning eller annan institutionstjänstgöring. Anställningen är tidsbegränsad på först ett år och kan därefter förlängas med högst två år i taget. En förutsättning är att alla beslut är tagna. Tillträde tidigast 2023-01-01 eller enligt överenskommelse. Huvudarbetsplats är Karlstad.
Lönen för doktorandanställningen följer den av Karlstads universitet fastställda lönestegen för doktorander.

 

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r

Ansök nu

Doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap med inr. geomediastudier

Doktorand
Läs mer Sep 9
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Institutionen för geografi, medier och kommunikation (GMK) utlyser nu en doktorandanställning i medie- och kommunikationsvetenskap.

Anställningen inbegriper forskarstudier på heltid, med avslutning doktorsexamen. Anställningen finansieras av Centrum för geomediastudier (Geomedia) – en tvärvetenskaplig forskningsmiljö som huvudsakligen består av forskare från medievetenskap och kulturgeografi. De sökandes forskningsförslag bör ha koppling till ett forskningsområde som är relevant för Geomedia.

Mer information finns här: https://www.kau.se/geomedia/centrum-geomediastudier/geomedia

Forskningen inom medie- och kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet håller en hög internationell nivå och forskarna publicerar regelbundet artiklar i internationella publikationer, ger ut böcker på internationella förlag och deltar aktivt i internationella forskningsnätverk. Vår forskning finansieras till stor del av externa finansiärer, så som Vetenskapsrådet, Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond, Anderstiftelsen och EU/Interreg.

Mer information finns här: https://www.kau.se/medie-och-kommunikationsvetenskap

Forskarstudier och arbetsuppgifter
Forskarutbildningen består av 240 högskolepoäng, inklusive doktorsavhandlingen. Doktorander ägnar sig primärt åt sina studier, men utöver forskning kan arbetsuppgifterna innefatta undervisning (i den mån doktorandens språkkunskaper gör det möjligt) eller administration, dock inte mer än 20 % av arbetstiden.. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är doktoranden på plats och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighet och bedömningsgrunder
Behörig att antas till utbildning på forskarnivå är den som uppfyller villkor för såväl grundläggande som särskild behörighet och som har sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35)

 Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet att antas till forskarutbildningen i medie-och kommunikationsvetenskap har den som fullgjort kursfordringar om minst 90 högskolepoäng i medie- och kommunikationsvetenskap eller journalistik, på grund- eller avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Antagning och bedömningsgrunder
För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande bedömas ha förmåga att tillgodogöra sig utbildningen (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35). Antagning sker efter individuell prövning.

I rangordnandet av de sökande, ges särskild vikt till forskningsplanen/den akademiska kvaliteten och originaliteten i det föreslagna avhandlingsämnet. Särskild vikt läggs också vid hur det föreslagna ämnet passar in i Geomedias forskningsområden.

Sökande bedöms och rangordnas även baserat på deras tidigare studier, med särskilt fokus på kvaliteten på den sökandes självständiga, forskningsrelaterade projekt, i synnerhet på avancerad nivå. I bedömningen ingår även i vilken utsträckning den sökande avser att aktivt delta i det dagliga arbetet i institutionens forskningsmiljö.  Av stor vikt är även den sökandes förmåga att arbeta både självständigt och i grupp samt att den sökande har god samarbetsförmåga och initiativförmåga.

Villkor
Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer en anställning som doktorand att erbjudas (Högskoleförordningen, Kap 5, § 3). Anställningen omfattar fyra års heltidsstudier, alternativt 5 års studier om 80% och 20% undervisning eller annan institutionstjänstgöring. Anställningen är tidsbegränsad på först ett år och kan därefter förlängas med högst två år i taget. En förutsättning är att alla beslut är tagna. Tillträde tidigast 2023-01-01 eller enligt överenskommelse. Huvudarbetsplats är Karlstad.

Lönen för doktorandanställningen följer den av Karlstads universitet fastställda lönestegen för doktorander.

 

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r

Ansök nu

Universitetslektor i matematikens didaktik

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Sep 20
Beskrivning

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap söker en universitetslektor i matematikens didaktik med placering på institutionen för matematik och datavetenskap.

Vid institutionen för matematik och datavetenskap finns två forskarutbildningsämnen, matematik och datavetenskap. Matematikens didaktik ingår i forskarutbildningsämnet matematik. Inom inriktningen finns för närvarande sex lektorer varav två är docenter, fem adjunkter, tre doktorander, en licentiand samt ytterligare forskare och lärare anknutna. Forskarmiljön inom är en del av forskningscentret SMEER (Science, Mathematics and Engineering Education Research) som idag har ca femton seniora forskare och tolv forskarstuderande. Den forskning som bedrivs inom matematikens didaktik vid institutionen inriktar sig i huvudsak mot lärande och undervisning med digitala verktyg, lärares professionsutveckling, samt förskolans och förskoleklassens matematikundervisning. För mer information se www.kau.se/matematik.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår undervisning, kursutveckling, kursansvar och handledning av examensarbeten i matematikdidaktik inom förskollärar-, grundlärar- och ämneslärarutbildningen samt forskning. Kompetensutveckling/forskning ingår enligt gällande lokalt avtal.

I anställningen ingår även samverkan med det omgivande samhället för ömsesidigt utbyte och att den kunskap och kompetens som finns vid universitetet kommer samhället till nytta. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten förutsätts innehavaren av denna anställning vara närvarande och delta i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor i matematikens didaktik är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens i matematikens didaktik, alternativt någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Då merparten av undervisningen sker på svenska kräver arbetet goda kunskaper i svenska i tal och skrift.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen såväl som väl genomförd högskolepedagogisk utbildning.

Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den inom ramen för kompetensutvecklingstiden under de första två årens anställning eller ansöker om att validera motsvarande kunskap. För samtliga behörighetskrav hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning: https://www.kau.se/files/2020-12/Anställningsordning 201126.pdf

Bedömningsgrunder

Vid bedömningen kommer lika vikt att fästas vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet.

Av särskild vikt för denna anställning är:

- dokumenterad erfarenhet av undervisning i matematik och matematikens didaktik inom lärarutbildning,
- dokumenterad pedagogisk skicklighet,
- goda forskningsmeriter och dokumenterad förmåga att framgångsrikt söka extern

forskningsfinansiering, såväl nationellt som internationellt.

Av stor vikt för denna anställning är:

- dokumenterad erfarenhet från undervisning och utvecklingsarbete i matematik inom fritidshem, för- och/eller grundskola,
- den sökandes personliga egenskaper, såsom samarbetsförmåga, engagemang för verksamheten, förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater och studenter och förmåga att ta egna initiativ.

Pedagogiska utmärkelser/priser är meriterande.

Villkor

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Information om hur din ansökan kan se ut hittar du i "Vad ska ingå i min ansökan?”
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

- cv
- personligt brev
- fördjupad redogörelse för pedagogiska meriter
- intyg på högskolepedagogisk utbildning, om genomförd eller redogörelse för motsvarande kunskaper
- fördjupad redogörelse för vetenskaplig verksamhet
- redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet
- redogörelse för erfarenhet från ledarskap och administration
- planer för framtida verksamhet
- redogörelse för samverkan, erfarenhet från internationella nätverk m.m.
- publikationslista (vid sampublicering ska den egna rollen framgå)
- intyg över språkkunskaper
- kopia på utfärdad doktorsexamen eller intyg om motsvarande vetenskaplig kompetens, alternativt intyg om annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
- högst 10 vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten för att förmedla kunskaper, t.ex läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar
- två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef


Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte enbart länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas i tre exemplar till nedanstående adress.

Karlstads universitet
Josefin Rönnqvist
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 25 oktober 2022                                      

Ange referensnr: Rek. 2022/223

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Ansök nu

Professor i svenska språket

Professor
Läs mer Maj 19
Beskrivning

Inom ämnet svenska språket vid Karlstads universitet bedrivs utbildning på grundläggande och avancerad nivå.

Här finns fristående kurser med språkvetenskaplig inriktning och ambitioner att bygga ut den fristående kursprogressionen ytterligare. Ämnet är dessutom i hög grad involverat tillsammans med ämnet litteraturvetenskap i lärarutbildningen från förskola till gymnasium. I didaktiska frågor samarbetar ämnet med forskargruppen Centrum för språk- och litteraturdidaktik (CSL) samt Research on Subject-specific Education (ROSE) vid Karlstads universitet, som båda initierar och utvecklar praxisnära forskning och utvecklingsarbete. Vid institutionen finns även den Kulturvetenskapliga forskargruppen (Kufo).

Arbetsuppgifter

I anställningen som professor i svenska språket ingår att leda seminarie- och forskningsverksamheten inom ämnet, bedriva egen forskning samt undervisa på kurser i svenska språket, både inom huvudområdet och inom lärarutbildningen. En viktig uppgift är att leda och vidareutveckla en ämnesmiljö som omfattar språkvetenskaplig och språkdidaktisk utbildning och forskning samt fördjupa samarbeten med andra ämnesdiscipliner, särskilt de som ryms inom CSL/ROSE. Dessutom förväntas den sökande vara drivande i kursutveckling på alla nivåer. I tjänsten ingår även administrativa uppgifter och ledningsuppdrag liksom kontakt med det omgivande samhället, särskilt relaterat till skolan. 

Behörighetskrav

För anställningen som professor i svenska språket krävs avlagd doktorsexamen i svenska språket eller nordiska språk eller motsvarande. Dessutom krävs visad vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad och på ett sådant sätt att även kvaliteten kan bedömas. Vidare krävs genomförd högskolepedagogisk utbildning samt utbildning för forskarhandledning eller på annat sätt förvärvade motsvarande kunskaper. För ytterligare anvisningar se Karlstads universitets https://www.kau.se/files/2022-02/Anstallningsordning201126.pdf

Bedömningsgrunder

Vid tillsättningen kommer lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, i övrigt hänvisas till bedömningsgrunderna i https://www.kau.se/files/2022-02/Anstallningsordning201126.pdf

Vid urval av behöriga sökande kommer dock särskild vikt att läggas vid:

- personliga egenskaper som samarbetsförmåga, kreativitet och initiativkraft
- förmåga att initiera, leda, driva och administrera forskningsverksamhet
- förmåga att initiera, leda och driva samarbetsprojekt kring utbildningsverksamhet och annan ämnesrelevant verksamhet
- erfarenhet av handledning på forskarnivå
- erfarenhet av undervisning på olika nivåer
- välutvecklade forskningsnätverk. 

Egen lärarutbildning eller erfarenhet av undervisning på lärarutbildning är meriterande. Även annan erfarenhet av skolväsendet kan vara meriterande.

Villkor

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten förväntas du delta i det dagliga arbetet och i gemenskapen på institutionen. 

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Information om hur din ansökan kan se ut hittar du i följande länk: https://www.kau.se/files/2021-12/RadForAnsokan2021.pdf Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. 

Ansökan ska bestå av: 

- cv
- personligt brev
- fördjupad redogörelse för pedagogiska meriter
- intyg på genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
- fördjupad redogörelse för vetenskaplig verksamhet
- en beskrivning på max 5 sid av hur en forsknings- och undervisningsmiljö i svenska språket kan utvecklas
- dokumenterad god erfarenhet som handledare för forskarstuderande
- redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet
- redogörelse för erfarenhet från ledarskap och administration
- planer för framtida verksamhet
- redogörelse för samverkan, erfarenhet från internationella nätverk, anställningar m.m.
- redogörelse för hållbarhetsaspekten i din forskning och undervisning
- publikationslista (vid sampublicering ska den egna rollen framgå)
- intyg över språkkunskaper
- kopior på relevanta betyg, intyg och examensbevis
- vetenskapliga publikationer, högst tio, samt arbeten avsedda att förmedla kunskaper, högst fem, t.ex. läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar
- två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.

Alla ansökningshandlingar ska vara skrivna på svenska och/eller engelska. Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller. De underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker och publikationer, ska skickas i tre exemplar till nedanstående adress.

Karlstads universitet
HR-avdelningen
651 88 KARLSTAD

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Ansök nu

Projektassistent forskning i arbetsvetenskap

Forskarassistent
Läs mer Sep 20
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Handelshögskolan vid Karlstads universitet (Karlstad Business School) startades år 2009 och består av arbetsvetenskap, företagsekonomi, informatik, juridik, nationalekonomi och statistik.

Arbetsvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som omfattar ett flertal perspektiv och teoretiska fält rörande arbete och arbetsliv. Arbetet som projektassistent kommer att ske inom ramen för ett projekt tillsammans med Region Värmland. Projektet syftar till att, baserat på en kvantitativ kartläggning, genomföra intervjuer med företrädare för olika kommunala verksamheter. Dessa kartläggningar ska tillsammans ligga till grund för en analys av arbetslösheten i de värmländska kommunerna.

Arbetsuppgifter
Projektassistenten kommer att bistå i den kvantitativa kartläggningen av arbetslösheten i länet samt att genomföra litteratursökningar inom området. I nästa steg ska ett fyrtiotal intervjuer genomföras och analyseras. Analyserna skall sedan ligga till grund för åtgärdsförslag och handlingsplaner för olika kluster av kommuner i Värmland. Inom ramen för anställningen ska projektassistenten kunna arbeta med kvantitativa och kvalitativa analyser samt ha en god förståelse för arbetsmarknadens funktionssätt.

Kvalifikationer
Sökande ska ha en utbildning på minst kandidatnivå som bedöms vara relevant i relation till arbetsuppgifterna, såsom PA-programmet. Sökande ska ha dokumenterad erfarenhet av kommunal verksamhet på en strategisk nivå och ha god kunskap om området arbetsmarknad och arbetslöshet. Goda muntliga och skriftliga färdigheter i svenska är ett krav och erfarenhet av att genomföra djupintervjuer är meriterande.

Vidare ska den sökande ha mycket god förmåga till självständigt arbete såsom att planera, genomföra och koordinera.

Viktiga personliga egenskaper är öppenhet och god samarbetsförmåga, engagemang och förmåga till helhetssyn. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper förmåga att ta egna initiativ samt förmåga att skapa goda relationer till medarbetare och en stor mängd externa parter i projektet.

Villkor
Anställningen är en särskilt visstidsanställning på deltid, omfattning 50 %.

Tillträde 2022-11-01, till och med 2023-05-31, med eventuell möjlighet till förlängning under förutsättning att erforderliga beslut fattas

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:
- personligt brev
- CV med dokumenterad beskrivning av kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll
- kopior av examensbevis och intyg

Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

Sista ansökningsdag är den 2022-10-10

Välkommen med din ansökan!

 

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r

Ansök nu

Internationell koordinator, tillsvidareanställning

Utbildningskoordinator
Läs mer Sep 15
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Inom avdelningen för utbildningsstöd finns antagning, examen, ladok, tentamensadministration och VAL samt enheten för studentstöd.

Inom enheten för studentstöd finns International Office, studie- och karriärvägledningen, samverkanskoordinatorer, studenthälsan samt riktat pedagogiskt stöd. Vid International Office arbetar vi med strategisk internationalisering, inresande och utresande studenter, personalutbyten, avtal med partneruniversitet, nationella- samt internationella nätverk och utbytesprogram.

Arbetsuppgifter
Som internationell koordinator arbetar du med olika delar av utbytesprocessen. Det kan innebära arbetsuppgifter som upprättandet av samarbetsavtal med nya partneruniversitet samt ansökan till, hantering av och uppföljning av externt finansierade utbytesprogram. Du handlägger administrativa ärenden rörande inresande och utresande utbytesstudenter och personal före, under och efter vistelsen. Det innefattar bland annat hantering av ansöknings- och nomineringsprocessen, upprätta efterfrågad dokumentation inom utbytesprogram och kontakter med svenska myndigheter. Du arbetar mycket med muntlig och skriftlig information till studenter, anställda och partneruniversitet. Likaså möter du studenter och personal i personliga möten och vid informationstillfällen både individuellt och i grupp. Som systemstöd använder vi Erasmus Dashboard, Move On4 och ladok. Andra arbetsuppgifter inom internationaliseringsområdet kan förkomma.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant akademisk examen. Internationell erfarenhet är ett krav. Meriterande är om du har en god förståelse för målgruppen och deras kommunikationsvägar samt erfarenhet av arbete med internationella frågor och mobilitet vid universitet. Du har lätt för att samordna och presentera information för multikulturella grupper och kan arbeta i datasystem med intresse för att driva förbättringsåtgärder. Då många av dina kontakter kommer att vara engelskspråkiga, krävs det mycket goda kunskaper i såväl svenska som engelska, både i tal och i skrift. Andra språkkunskaper av relevans för anställningen är meriterande.

Då du kommer att arbeta med en bred målgrupp bestående av studenter, anställda samt externa aktörer (exempelvis kontaktpersoner vid partneruniversitet utomlands) krävs att du är utåtriktad och har god förmåga att skapa och upprätthålla nätverk och goda relationer. För att lyckas med dina arbetsuppgifter krävs även att du är serviceinriktad, strukturerad och noggrann samt att du har en hög administrativ kompetens. Det krävs även att du kan arbeta självständigt, är ansvarsfull, orädd och en bra teamarbetare med förmåga att hantera mångfacetterade frågor. Periodvis kan det vara hög arbetsbelastning, tex i samband med kursstart, därför är det viktigt att du är van och trivs med en varierad arbetsbelastning, där du snabbt kan växla om och prioritera bland dina arbetsuppgifter. Vi förutsätter att du är initiativrik och drivande vad gäller förslag till utveckling inom arbetet, samt har en god förmåga att lösa problem.

Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper.

Villkor
Anställningen är tillsvidare på omfattning 100 % och gäller från 2023-01-01 eller enligt överenskommelse, provanställning kan komma att tillämpas.

Övrigt
Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ange två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.

Ansökan ska innehålla:

- Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- CV.
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis och intyg.
- Redogörelse för språkkunskaper.

Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

Sista ansökningsdag: 2022-10-06
Välkommen med din ansökan!
Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r

Ansök nu

Internationell koordinator, tidsbegränsad anställning

Utbildningskoordinator
Läs mer Sep 15
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Inom avdelningen för utbildningsstöd finns antagning, examen, ladok, tentamensadministration och VAL samt enheten för studentstöd.

Inom enheten för studentstöd finns International Office, studie- och karriärvägledningen, samverkanskoordinatorer, studenthälsan samt riktat pedagogiskt stöd. Vid International Office arbetar vi med strategisk internationalisering, inresande och utresande studenter, personalutbyten, avtal med partneruniversitet, nationella- samt internationella nätverk och utbytesprogram.

Arbetsuppgifter
Som internationell koordinator arbetar du med olika delar av utbytesprocessen. Det kan innebära arbetsuppgifter som upprättandet av samarbetsavtal med nya partneruniversitet samt ansökan till, hantering av och uppföljning av externt finansierade utbytesprogram. Du handlägger administrativa ärenden rörande inresande och utresande utbytesstudenter och personal före, under och efter vistelsen. Det innefattar bland annat hantering av ansöknings- och nomineringsprocessen, upprätta efterfrågad dokumentation inom utbytesprogram och kontakter med svenska myndigheter. Du arbetar mycket med muntlig och skriftlig information till studenter, anställda och partneruniversitet. Likaså möter du studenter och personal i personliga möten och vid informationstillfällen både individuellt och i grupp. Som systemstöd använder vi Erasmus Dashboard, Move On4 och ladok. Du kan också komma att arbeta med universitetets ansökan om Europauniversitet. Andra arbetsuppgifter inom internationaliseringsområdet kan förkomma.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant akademisk examen. Internationell erfarenhet är ett krav. Meriterande är om du har en god förståelse för målgruppen och deras kommunikationsvägar samt erfarenhet av arbete med internationella frågor och mobilitet vid universitet. Du har lätt för att samordna och presentera information för multikulturella grupper och kan arbeta i datasystem med intresse för att driva förbättringsåtgärder. Då många av dina kontakter kommer att vara engelskspråkiga, krävs det mycket goda kunskaper i såväl svenska som engelska, både i tal och i skrift. Andra språkkunskaper av relevans för anställningen är meriterande.

Då du kommer att arbeta med en bred målgrupp bestående av studenter, anställda samt externa aktörer (exempelvis kontaktpersoner vid partneruniversitet utomlands) krävs att du är utåtriktad och har god förmåga att skapa och upprätthålla nätverk och goda relationer. För att lyckas med dina arbetsuppgifter krävs även att du är serviceinriktad, strukturerad och noggrann samt att du har en hög administrativ kompetens. Det krävs även att du kan arbeta självständigt, är ansvarsfull, orädd och en bra teamarbetare med förmåga att hantera mångfacetterade frågor. Periodvis kan det vara hög arbetsbelastning, tex i samband med kursstart, därför är det viktigt att du är van och trivs med en varierad arbetsbelastning, där du snabbt kan växla om och prioritera bland dina arbetsuppgifter. Vi förutsätter att du är initiativrik och drivande vad gäller förslag till utveckling inom arbetet, samt har en god förmåga att lösa problem.

Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till 2023-08-01 med chans till förlängning, på en omfattning 50-100 % beroende på finansiering. Start enligt överenskommelse.

Övrigt
Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ange två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.

Ansökan ska innehålla:

- Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- CV.
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis och intyg.
- Redogörelse för språkkunskaper.

Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

Sista ansökningsdag: 2022-10-06
Välkommen med din ansökan!
Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r

Ansök nu

Fakultetsadministratör, vikariat

Administrativ assistent
Läs mer Sep 12
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap finns den administrativa/tekniska avdelningen.

Avdelningen, bestående av ett drygt fyrtiotal medarbetare, tillhandahåller både administrativt och tekniskt stöd till den utbildnings- och forskningsverksamhet som bedrivs inom fakulteten. Verksamheterna inom fakulteten arbetar med kunskapsbyggande på olika sätt, framförallt genom utbildning, forskning och forskarutbildning.

Som fakultetsadministratör arbetar du främst med utbildnings- och forskningsadministration, samt med administrativt stöd till forskare, chefer och olika nämnder.

Till den administrativa/tekniska avdelningen söker vi nu en fakultetsadministratör, som trivs med att ge service, jobba strukturerat med kvalificerad administration i akademisk miljö. Du kommer med största sannolikhet att arbeta närmast institutionen för hälsovetenskaper, där ämnen som bland annat omvårdnad, folkhälsovetenskap och oral hälsa finns, men andra institutioner kan också bli aktuella.  

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna är varierande och består i huvudsak av utbildningsadministration. Det omfattar bland annat information till studenter, reservantagning, registrering, administration kring tentamen och betygsrapportering. Även administrativt stöd till chefer, lärare och forskare kan ingå, exempelvis fakturahantering, rapportsammanställning, protokollskrivning, samordning av möten och administration inom forskningsprojekt. Då den administrativa avdelningen har som uppdrag att stödja all verksamhet inom fakulteten kan det även komma att ingå administrativa uppgifter inom andra delar av fakultetens verksamhetsområde.

Arbetet utförs i nära samarbete med chefer, studierektorer, lärare, andra fakultetsadministratörer och övrig personal vid fakulteten.

Kvalifikationer
För anställningen krävs utbildning på högskolenivå eller motsvarande erfarenheter. Vidare krävs att du har aktuell erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete, gärna från en utbildnings- eller forskningsmiljö. Har du erfarenhet av högskoleadministration ser vi det som meriterande.

Vi söker dig som är utåtriktad, har lätt för att samarbeta och att skapa goda relationer till kollegor och studenter. För dig är det viktigt att hålla en god servicenivå och att utföra dina arbetsuppgifter med hög kvalitet. Du arbetar strukturerat, är noggrann och har förmågan att självständigt planera ditt arbete och ta egna initiativ. Periodvis kan det vara hög arbetsbelastning, tex i samband med kursstart. Därför är det viktigt att du är van och trivs med en varierad arbetsbelastning, där du snabbt kan växla om och prioritera bland dina arbetsuppgifter. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Du har goda språkkunskaper i tal och skrift, såväl i svenska som i engelska. Du har god vana av och arbetar effektivt i digitala miljöer och lär dig snabbt nya (IT)system.

Villkor

Anställningen är ett vikariat dock längst till och med 2024-08-31 med en omfattning på 100%. Tillträde snarast, enligt överenskommelse. Anställningen kan komma att förlängas under förutsättning av erforderliga beslut.

Övrigt
Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan
Ansökan skickas via universitetets rekryteringsverktyg och ska bestå av:

- Personligt brev och CV
- Kopior på handlingar som styrker tidigare erfarenheter, exempelvis arbetsintyg, examensbevis, rekommendationsbrev
- Kontaktuppgifter till minst två referenspersoner

Sista ansökningsdag 2022-10-03

Välkommen in med din ansökan!

Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför kontakter med säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r

Ansök nu

Amanuens i informatik, 15-25 %

Lärarassistent
Läs mer Sep 13
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Handelshögskolan vid Karlstads universitet (Karlstad Business School) startades år 2009 och består av arbetsvetenskap, företagsekonomi, informatik, juridik, nationalekonomi, projektledning och statistik.

Utbildningar bedrivs på alla nivåer med stöd av en stark forskning såväl i ämnesmiljöerna som flervetenskapliga forskargrupper.

På grundnivå bedriver ämnet informatik vid Karlstads universitet undervisning inom tre program: IT-designprogrammet, Webbutvecklarprogrammet (tidigare Webb- och Multimediaprogrammet) samt distansprogrammet IT, projektledning och affärssystem. Ämnet bedriver dessutom ett masterprogram. Läs gärna mer på ämnets hemsida: https://www.kau.se/informatik.

Under höstterminen ska en anställning som amanuens i informatik inrättas.

Arbetsuppgifter
Amanuensen är en student som vid sidan av sina studier bistår ämnets lärare i olika uppgifter. Därtill förekommer arbetsuppgifter som att biträda ansvarig lärare för användarlaboratoriet, biträda lärare i laborationshandledning samt biträda lärare i konstruktion, utprovande och granskning av inlämningsuppgifter. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du i hög utsträckning närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighetskrav
Bara den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå får anställas som amanuens (HF 5 kap §10).

Den sökande ska uppvisa goda studieresultat och ha ett intresse av att delta i undervisningen inom våra program och vår forskning. Sökande ska vara antagen till något av programmen IT-design, Webbutvecklare eller Masterprogrammet i informatik och ha minst ett år kvar till fullständig examen.

Bedömningsgrunder
Vi fäster särskild vikt vid förmågan att samarbeta samt att självständigt kunna driva och slutföra givna arbetsuppgifter inom utsatt tid. Det är av särskild vikt att den sökande har god muntlig och skriftlig förmåga på engelska.

Vi fäster stor vikt vid den sökandes förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater, studenter och externa intressenter. Av stor vikt är också god administrativ förmåga och initiativförmåga samt engagemang i verksamheten.

Meriterande är den sökandes kunskap om informatiks kurser vid Karlstads universitet. Meriterande är även erfarenhet av relevanta IT-system inom kurser och forskning, liksom av lärplattformen Canvas, samt av VR-prototypingverktyg. Kunskaper i svenska är också meriterande.

Villkor
Anställning som amanuens omfattar 15 % av heltid, vilket motsvarar i genomsnitt 6 timmar eller knappt en arbetsdag per vecka över tid. Omfattningen på anställningen kan komma att utökas till 25 % av heltid efter överenskommelse under vårterminen 2023.
Arbetets förläggning kan komma att variera över tid och sker enligt överenskommelse. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse, till och med 2023-06-30. Anställningen kan komma att förlängas, dock sammanlagt längst tre år under förutsättning att behörighetskravet enl. HF 5 kap 10 § fortfarande är uppfyllt.  

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med anvisningarna i annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska bestå av:
- personligt brev
- CV
- kopior på ev. tidigare examensbevis och intyg
- intyg på pågående studier (eller antagen till Masterprogrammet)
- två referenspersoner (till exempel lärare eller tidigare chefer)

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan och vara inkomna innan ansökningstidens slut.

Ange ref.nr REK 2022/192

Sista ansökningsdag är den 30 september 2022.                              

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

 

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r

Ansök nu

Fakultetsadministratör

Utbildningsadministratör/Utbildningssekreterare
Läs mer Sep 1
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Administrativa avdelningen vid Fakulteten för humaniora- och samhällsvetenskap (HS)
HS fakultetens verksamhet är indelad i ämnen, institutioner och centrumbildningar som arbetar med kunskaps­byggande på olika sätt, framförallt genom utbildning, forskning och forskarutbildning.

Vid HS fakulteten finns en administrativ avdelning bestående av cirka sextio anställda som arbetar med utbildnings- och forsknings­­administration samt administrativt stöd till forskare, chefer och nämnder.

Vi utlyser nu en eller flera tillsvidaretjänster på 100% till fakultetens administrativa avdelning som skall arbeta med främst utbildnings­administration inom en institution.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består i huvudsak av utbildningsadministration men omfattar även annat administrativt stöd till lärare och forskare. Utbildningsadministration omfattar bland annat information till studenter, reservantagning, registrering, tentamina och betygsrapportering för kurser.

Eftersom den administrativa avdelningen har till uppgift att stödja all verksamhet inom fakulteten kan det även komma att ingå administrativa uppgifter inom andra delar av fakultetens verksamhetsområde allt efter behov. Arbetet utförs i nära samarbete med studierektor, lärare, andra fakultetsadministratörer inom institutionen, prefekt och övrig personal vid fakulteten.

Kvalifikationer
För anställningen krävs utbildning på högskolenivå eller motsvarande erfarenheter. Du har tidigare erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete, gärna inom en utbildnings- eller forskningsmiljö. Då det periodvis är en hög arbetsbelastning skall du vara stresstålig och ha förmåga att prioritera bland dina arbetsuppgifter. Du är utåtriktad och har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer till både arbetskamrater och studenter. En förutsättning för att du skall kunna hålla en god servicenivå och utföra dina arbetsuppgifter med ett gott resultat, är att du är strukturerad och noggrann samt har förmåga att självständigt planera ditt arbete och ta egna initiativ.

Du har goda språkkunskaper i tal och skrift i såväl svenska som engelska. Du arbetar strukturerat och effektivt i digitala miljöer och tar dig snabbt an nya (IT)system. Har du erfarenhet av högskoleadministration ser vi det som meriterande.

Villkor
Anställningarna är tillsvidare på 100 %. Tillträde den 1 december 2022 eller enligt överenskommelse. Vi tillämpar sex månaders provanställning.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets rekryteringsverktyg Varbi, som du når genom att logga in här nedan. Till ansökan bifogas personligt brev och CV. Ange även två referenspersoner.

Sista ansökningsdag är den 21 september 2022.

 Välkommen med din ansökan!Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster. 

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r

Ansök nu

Fakultetsadministratör, vikariat

Utbildningsadministratör/Utbildningssekreterare
Läs mer Sep 1
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
HS fakultetens verksamhet är indelad i ämnen, institutioner och centrumbildningar som arbetar med kunskaps­byggande på olika sätt, framförallt genom utbildning, forskning och forskarutbildning.

Vid HS fakulteten finns en administrativ avdelning bestående av cirka sextio anställda som arbetar med utbildnings- och forsknings­­administration samt administrativt stöd till forskare, chefer och nämnder.

Vi utlyser nu ett vikariat som skall arbeta med främst utbildnings­administration inom en institution.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består i huvudsak av utbildningsadministration men omfattar även annat administrativt stöd till lärare och forskare. Utbildningsadministration omfattar bland annat information till studenter, reservantagning, registrering, tentamina och betygsrapportering för kurser.

Eftersom den administrativa avdelningen har till uppgift att stödja all verksamhet inom fakulteten kan det även komma att ingå administrativa uppgifter inom andra delar av fakultetens verksamhetsområde allt efter behov. Arbetet utförs i nära samarbete med studierektor, lärare, andra fakultetsadministratörer inom institutionen, prefekt och övrig personal vid fakulteten.

Kvalifikationer
För anställningen krävs utbildning på högskolenivå eller motsvarande erfarenheter. Du har tidigare erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete, gärna inom en utbildnings- eller forskningsmiljö. Då det periodvis är en hög arbetsbelastning skall du vara stresstålig och ha förmåga att prioritera bland dina arbetsuppgifter. Du är utåtriktad och har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer till både arbetskamrater och studenter. En förutsättning för att du skall kunna hålla en god servicenivå och utföra dina arbetsuppgifter med ett gott resultat, är att du är strukturerad och noggrann samt har förmåga att självständigt planera ditt arbete och ta egna initiativ.

Du har goda språkkunskaper i tal och skrift i såväl svenska som engelska. Du arbetar strukturerat och effektivt i digitala miljöer och tar dig snabbt an nya (IT)system. Har du erfarenhet av högskoleadministration ser vi det som meriterande.

Villkor
Anställningen är ett vikariat med omfattning 100 %. Tillträde den 1 december 2022 eller enligt överenskommelse till och med 31 december 2023 med möjlighet till förlängning. 

Ansökan

Ansökan görs i universitetets rekryteringsverktyg Varbi, som du når genom att logga in här nedan. Till ansökan bifogas personligt brev och CV. Ange även två referenspersoner.

Sista ansökningsdag är den 21 september 2022.

Välkommen med din ansökan!


Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r

Ansök nu

Doktorand i arbetsvetenskap med avslutning licentiatexamen

Doktorand
Läs mer Jun 28
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap utlyser en plats inom forskarutbildningen med avslutning licentiatexamen i arbetsvetenskap vid Handelshögskolan, Karlstads universitet.

Arbetsvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som omfattar många perspektiv på arbete och arbetsliv. Arbetsvetenskapen studerar bland annat människors arbetsvillkor, arbetsorganisationer och ledarskap, samt belyser också arbetsmarknad i både ett nationellt och internationellt perspektiv. Makt- och inflytandefrågor, arbetsmarknadsrelationer, segregationsmönster på arbetsplatser och på arbetsmarknaden, arbetsmiljö, relationen mellan arbete och övrigt liv, arbete och teknik är exempel på områden som studeras. Arbetsvetenskap utgörs av ett femtontal personer varav två professorer, två docenter, fyra lektorer, en adjunkt och ett femtal doktorander.

Anställningens mål är att licentianden skall utveckla sådana kunskaper och färdigheter som fordras för att självständigt kunna bedriva forskning inom arbetsvetenskap samt bidra till kunskapsutvecklingen ämnet inom genom framställandet av en vetenskaplig licentiatuppsats inom området arbetsvetenskap. Licentiatanställning i arbetsvetenskap syftar också till att doktoranden utvecklar förmåga att omsätta uppnådda vetenskapliga färdigheter och kunskaper i fortsatt forskningsarbete eller i annat kvalificerat yrkesarbete. Anställningen är knuten till forskningsprojektet Det nya normala? En studie om funktionshinder och möjliggörare, distansarbete och inkluderande arbetsmiljö med utgångspunkt i coronapandemin.

Arbetsuppgifter
Huvudsakliga arbetsuppgifter är att medverka i forskningsprojektet Det nya normala? som ska undersöka hur personer med funktionsnedsättning upplevt/upplever hur det är att arbeta hemifrån. I forskningen kommer vi att använda oss av olika former av kvalitativa metoder för datainsamling. Huvudsakliga arbetsuppgifter blir att medverka aktivt i datainsamling och analysarbete, samt skrivande av vetenskapliga artiklar vilket också utgör en väsentlig del av ett eget licentiatarbete. Inläsning av aktuell forskning och relevanta teorier utgör också en central del. Forskningsarbetet kommer att ske i nära samarbete med avdelningen för Arbetsvetenskap vid Högskolan Dalarna.

En doktorand ska främst ägna sig åt egen forskarutbildning. Forskarutbildningen består av 120 hp, inklusive uppsatsen vid licentiatexamen. En doktorand arbetar självständigt och är beredd att på olika sätt bidra i ämnets och institutionens arbete. Doktorandens institutionstjänstgöring om 20 % kan innebära både undervisning och administrativt arbete.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är doktoranden aktiv i arbetet och gemenskapen vid ämnet och institutionen.

Behörighet
För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande uppfylla både grundläggande och särskilda behörighetskrav (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35).

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (Högskoleförordningen, Kap. 7, § 39).

Särskild behörighet att antas till forskarutbildning i arbetsvetenskap har den som avlagt magisterexamen och skrivit en kandidat- magister- eller masteruppsats med inriktning mot arbetslivsfrågor.

Antagning och bedömningsgrunder
För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande bedömas ha förmåga att tillgodogöra sig utbildningen (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35). Antagning sker efter individuell prövning. Bedömningsgrunderna baseras på;

Särskilt bedöms den sökandes studieresultat från tidigare utbildning, kvaliteten hos de självständiga, skriftliga arbetena som ingått i utbildningen, språkfärdighet samt den sökandes avsikt att närvara och delta i forskningsmiljön. Då anställningen kommer att förläggas till ett forskningsprojekt rörande distansarbete och inkludering i arbetslivet inom kommunal verksamhet är självständiga arbeten med fokus på just dessa område meriterande.

Stor vikt fästs vid personliga egenskaper som god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande, engagemang för verksamheten och ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter.

På grund av ämnets karaktär och det aktuella forskningsprojektets ansats är det av särskild vikt att den sökande kan tala och skriva flytande svenska och engelska språkkunskaper är av stor vikt.

Villkor
Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer en anställning som doktorand att erbjudas (Högskoleförordningen, Kap 5, § 3). Anställningen omfattar två års heltidsstudier, alternativt 2,5  års studier om 80% och 20% institutionstjänstgöring. Anställningen är tidsbegränsad på först ett år och kan därefter förlängas med resterande tid med tillträde enligt överenskommelse.

Lönen för doktorandanställningen följer den av Karlstads universitet fastställda lönestegen för doktorander. 

För mer information och fullständig annons se, kau.se/jobb

Sista ansökningsdag: 2022-09-04 

Ange referensnummer: REK 2022/185

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r

Ansök nu

Professor i medie- och kommunikationsvetenskap

Professor
Läs mer Jun 7
Beskrivning
Medie- och kommunikationsvetenskap är en del av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap och utgör en attraktiv utbildnings- och forskningsmiljö.

Gränsöverskridande kontakter och globala perspektiv är självklara i vårt arbete. Institutionen ansvarar för grundutbildning inom ett flertal utbildningsprogram samt även program på avancerad nivå. Grundutbildning genomförs i huvudsak inom två stora utbildningsprogram, Kommunikation & PR samt Medier och Kommunikation. Det senare med de två spåren Visuell kommunikation och design samt Digitala medier och analys. På avancerad nivå finns det tvååriga internationella Master-programmet Geomedia Studies: Media, Mobility and Spatial Planning. Dessutom bedriver ämnet forskarutbildning.

Forskning i medie- och kommunikationsvetenskap bedrivs inom två profilerade forskningsmiljöer knutna till institutionen: den tvärvetenskapliga centrumbildningen Geomedia (Centre for Geomedia Studies) http://www.kau.se/geomedia/ och forskningsprogrammet NODE (The Ander Centre for Research on News and Opinion in the Digital Era) https://www.kau.se/media/node. Inom Geomedia studeras mediernas betydelse för att organisera och ge mening åt olika rum och platser, och vice versa, med fokus på till exempel turism, arbets- och vardagsliv samt populärkultur. NODE:s forskning handlar om journalistikens samhällsroll, praktik och publik i en digital och fragmenterad tidsålder. Tillsammans bildar Geomedia och NODE en stark, dynamisk och väl integrerad bas för forskning inom medie- och kommunikationsvetenskap. Ämnets forskning har på senare år rönt stora internationella framgångar bl a i form av internationella utmärkelser och rankningar. Forskningsmiljön präglas av internationell orientering i kombination med stark kollegialitet. 

Mer information om universitetet finns på www.kau.se och mer information om ämnet finns på http://www.kau.se/media.

Arbetsuppgifter
Som professor i medie- och kommunikationsvetenskap har du en ledande roll i att utveckla forskningsverksamheten och forskarutbildningen inom ämnet. Förutom att bedriva egen forskning tar du ansvar för att initiera och söka medel för nya forskningsprojekt, samt skapa förutsättningar för juniora forskare och doktorander att utvecklas. Du ägnar också viss del av din arbetstid åt undervisning och administration inom ämnets program på grund- och avancerad nivå.  

Du samverkar med det omgivande samhället för ömsesidigt utbyte och verkar för att den kunskap och kompetens som finns vid universitetet kommer samhället till nytta.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Vi söker dig som har en forskningsprofil som anknyter till Geomedias övergripande intresseområde (se https://www.kau.se/en/geomedia/centre-geomediastudies/geomedia) och är inriktad på det samtida, alltmer digitaliserade, medielandskapet. Du förväntas ha en ledande roll i Geomedias fortsatta utveckling och på så vis bidra till att både stärka ämnet medie- och kommunikationsvetenskap och skapa kontaktytor mot angränsande discipliner och fält.

Behörighet
Behörig att anställas som professor i medie- och kommunikationsvetenskap är den som har doktorsexamen eller motsvarande i medie- och kommunikationsvetenskap eller i närliggande område och har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen. En professor ska dessutom ha genomförd handledar- och högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningarna saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra dem under de första två åren eller ansöker om att validera motsvarande kunskap. För samtliga behörighetskrav hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning https://www.kau.se/files/2022-02/Anstallningsordning201126.pdf

Bedömningsgrunder
Lika vikt läggs vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ges företräde till (1) forskning som anknyter till Geomedias intresseområde – det vill säga forskning som utifrån kritiska samhällsperspektiv analyserar samspelet mellan kommunikation, medier och rumslighet i olika samtidskontexter – samt (2) bredare, djupare och mer aktuell produktion.

Av särskild vikt är att det finns en god prognos för framtida vetenskaplig verksamhet, baserat på dels dokumenterad kvalitet (snarare än kvantitet) i tidigare vetenskaplig produktion (peer-review), dels framgångar i att erhålla forskningsfinansiering i konkurrens.

Av särskild vikt är att du besitter både djup och bred erfarenhet av undervisning och kursutveckling inom mkv och/eller ämnen som knyter an till Geomedias profilområden.

Av särskild vikt är även att du har en dokumenterad förmåga och erfarenhet av att utveckla och driva vetenskapliga projekt inom området.

Vi lägger stor vikt vid att du ingår i för anställningen relevanta vetenskapliga nationella och internationella nätverk. Erfarenhet från internationella anställningar och uppdrag är meriterande. 

Goda kunskaper i svenska är av vikt och motsvarande i engelska är av stor vikt. Om goda kunskaper i något av språken saknas krävs förmåga att aktivt förvärva dem.

Av stor vikt är även god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande, engagemang för verksamheten och ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter.

Vidare är det av vikt är att du har dokumenterad förmåga att initiera, leda och genomföra aktiviteter som utvecklar och/eller integrerar forskning och utbildning (t ex konferenser, nätverk, kurser) inom det aktuella ämnesområdet.

Det är även meriterande med aktuell erfarenhet av att samverka med det omgivande samhället och att kommunicera forskning och utvecklingsarbete.

Det är även meriterande med dokumenterad erfarenhet och förmåga att leda och kommunicera utvecklingsarbete med kollegor och studenter gällande undervisning och examination i det egna ämnet eller ämnesområdet.

Pedagogiska utnämningar är meriterande.

Villkor
Anställningen är tillsvidare och omfattningen är 100 %. Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Information om hur din ansökan bör se ut hittar du i "Vad ska ingå i min ansökan?”

Ansök nu

Amanuenser i informatik, 15-25 %

Lärarassistent
Läs mer Jun 22
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Handelshögskolan vid Karlstads universitet (Karlstad Business School) startades år 2009 och består av arbetsvetenskap, företagsekonomi, informatik, juridik, nationalekonomi, projektledning och statistik.

Utbildningar bedrivs på alla nivåer med stöd av en stark forskning såväl i ämnesmiljöerna som flervetenskapliga forskargrupper.

På grundnivå bedriver ämnet informatik vid Karlstads universitet undervisning inom tre program: IT-designprogrammet, Webbutvecklarprogrammet (tidigare Webb- och Multimediaprogrammet) samt distansprogrammet IT, projektledning och affärssystem. Ämnet bedriver dessutom ett masterprogram. Läs gärna mer på ämnets hemsida: https://www.kau.se/informatik.

Under höstterminen ska två anställningar som amanuenser i informatik inrättas.

Arbetsuppgifter
Amanuensen är en student som vid sidan av sina studier bistår ämnets lärare i olika uppgifter. Därtill förekommer arbetsuppgifter som att biträda ansvarig lärare för användarlaboratoriet, biträda lärare i laborationshandledning samt biträda lärare i konstruktion, utprovande och granskning av inlämningsuppgifter. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du i hög utsträckning närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighetskrav
Bara den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå får anställas som amanuens (HF 5 kap §10).

Den sökande ska uppvisa goda studieresultat och ha ett intresse av att delta i undervisningen inom våra program och vår forskning. Sökande ska vara antagen till något av programmen IT-design, Webbutvecklare eller Masterprogrammet i informatik och ha minst ett år kvar till fullständig examen.

Bedömningsgrunder
Vi fäster särskild vikt vid förmågan att samarbeta samt att självständigt kunna driva och slutföra givna arbetsuppgifter inom utsatt tid. Det är av särskild vikt att den sökande har god muntlig och skriftlig förmåga på svenska och engelska.

Vi fäster stor vikt vid den sökandes förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater, studenter och externa intressenter. Av stor vikt är också god administrativ förmåga och initiativförmåga samt engagemang i verksamheten.

Meriterande är den sökandes kunskap om informatiks kurser vid Karlstads universitet. Meriterande är även erfarenhet av relevanta IT-system inom kurser och forskning, liksom av lärplattformen Canvas.

Villkor
Anställning som amanuens omfattar 15 % av heltid, vilket motsvarar i genomsnitt 6 timmar eller knappt en arbetsdag per vecka över tid. Omfattningen på anställningen kan komma att utökas till 25 % av heltid efter överenskommelse under vårterminen 2023. Arbetets förläggning kan komma att variera över tid och sker enligt överenskommelse.

Tillträde tidigast 2022-08-22 eller enligt överenskommelse, till och med 2023-06-30. Anställningen kan komma att förlängas, dock sammanlagt längst tre år under förutsättning att behörighetskravet enl. HF 5 kap 10 § fortfarande är uppfyllt.  

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med anvisningarna i annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska bestå av:
- personligt brev
- CV
- kopior på ev. tidigare examensbevis och intyg
- intyg på pågående studier (eller antagen till Masterprogrammet)
- två referenspersoner (till exempel lärare eller tidigare chefer)

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan och vara inkomna innan ansökningstidens slut.

Ange ref.nr REK 2022/139

Sista ansökningsdag är den 31 augusti 2022.                              

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r

Ansök nu

Professor i psykologi

Professor
Läs mer Jun 2
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Vi söker nu efter en professor i klinisk psykologi, med inriktning inom neurokognition, hälsopsykologi eller utvecklingspsykologi, för arbete vid psykologiämnet.

Klinisk psykologi betecknar dels professionell verksamhet som avser att förebygga, bota och lindra mänskligt lidande och psykiska komponenter av ohälsa, dels systematisk utforskning av uppkomst, utveckling, diagnostik, bedömning, behandling och prevention av kliniska psykiska tillstånd.

Psykologiämnet med sina drygt 30 medarbetare har sin hemvist vid Institutionen för sociala och psykologiska studier inom Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap. Vid institutionen finns även genusvetenskap, socialt arbete och sociologi. Inom psykologiämnet ges utbildningar på grundnivå, avancerad nivå samt forskarnivå. I oktober 2014 fick ämnet rättigheter för psykologexamen och ett psykologprogram startades därmed hösten 2015. Utöver detta program ges flera fristående kurser i ämnet psykologi på grundnivå och avancerad nivå. Forskarutbildning i psykologi har funnits vid Karlstads universitet sedan årsskiftet 2006.

Psykologiämnet har även koppling till två centrumbildningar:

- Centrum för forskning om barns och ungas psykiska hälsa och uppväxtvillkor (CBU), https://www.kau.se/cbu

- Centrum för tjänsteforskning (CTF), https://www.kau.se/ctf

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår egen forskning, undervisning och handledning, att arbeta och vidareutveckla institutionens forskningsverksamhet inom området klinisk psykologi. Professorn förväntas medverka i arbetet med att skapa goda ekonomiska resurser för den kliniska forskningen vid institutionen. I anställningen ingår också att bedriva kurs- och programutveckling, undervisning och handledning på grundläggande, avancerad och forskarutbildningsnivå. 

Behörighet
Behörig att anställas som professor i psykologi är den som har doktorsexamen eller motsvarande i psykologi och har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Arbetet förutsätter goda kunskaper i svenska och engelska. Om kunskaper i svenska saknas förväntas den sökande tillägna sig sådana. Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen. En professor ska dessutom ha genomförd handledar- och högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningarna saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra dem under de första två åren.

För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Högskoleförordningen 4 kap 3 § samt https://www.kau.se/jobba-hos-oss/jobb/lediga-anstallningar

Bedömningsgrunder
Särskild vikt fästs vid vetenskaplig skicklighet och ledarförmåga inom området klinisk psykologi.

Särskild vikt fästs också vid att den sökande har omvittnad god förmåga till samarbete, utpräglade akademiska ledaregenskaper och stor förmåga att bidra till en god forskningsmiljö.

Stor vikt fästs vid pedagogisk skicklighet och förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Meriterande är legitimation som psykolog och psykoterapeut samt ett etablerat och omfattande kontaktnät inom området. 

I bedömningen av vetenskaplig skicklighet är visad god och aktuell förmåga att erhålla medel för forskningsfinansiering meriterande, såväl som erfarenhet av internationella uppdrag eller nationella och internationella nätverk. Meriterande är dessutom tidigare administrativ erfarenhet inom forskningsledning.

Villkor
Anställningen är tillsvidare på heltid (100 %). Tillträde enligt överenskommelse. Anställningen har sin placering vid Institutionen för sociala och psykologiska studier.

Övrigt
Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

För fullständig annons gå in på kau.se/jobb.

Sista ansökningsdag: 2022-08-31                                      

Ange referensnr: REK 2022/102

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r

Ansök nu

4 Doktorander i datavetenskap

Doktorand
Läs mer Jul 1
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap utlyser fyra platser inom forskarutbildningen med avslutning doktorsexamen i datavetenskap med inriktning mot data-drivna mobila nätverk och tjänster vid Institutionen för Matematik och Datavetenskap.

Datavetenskap har nyligen erhållit medel från KK-stiftelsen för en forskningsprofil om datadrivna latenskänsliga mobila tjänster för ett digitaliserat samhälle (DRIVE). Profilen är en åttaårig satsning på 130 MSEK som kommer att drivas i nära samarbete med våra industripartners Ericsson, Icomera, Mullvad, Telia, TietoEvry och Varnish.

DRIVE kommer att starta under hösten och vi söker nu därför efter fyra nya doktorander för att stärka vårt team och starta upp arbetet i forskningsprofilen.

Arbetsuppgifter
Huvudsakliga arbetsuppgifter är att bidra till forskning och utveckling inom forskningsprofilen DRIVE. Arbetet kommer att utföras i nära samarbete med både andra forskare vid institutionen och partners från näringslivet. Beroende på den sökandes intresse och kompetens kan forskningsarbetet fokuseras på ett av flera närliggande områden där vi avser att rekrytera en doktorand inom vart och ett av följande områden:

- Hur man använder ramverk för nätverksprogrammering och språk som P4 för att accelerera paketbehandlingen och tillhandahålla flexibel, QoS-medveten och skalbar konnektivitet i nästa generations mobilnät (Område 1).
- Hur man designar data-drivna protokoll och tjänster som stödjer adaptiv och latensmedveten kommunikation i framtida 5G/6G nätverk (Område 2).
- Hur man modellerar olika delar av IoT-Edge-Cloud-plattformar och designar skalbara latensmedvetna AI/ML-baserade optimeringslösningar för leverans av tjänster enligt det så kallade "cloud continuum"-konceptet (Område 3).
- Hur man mäter och analyserar fördröjningsprestanda end-to-end för att få insikter om den integrerade prestandan av lösningar som tas fram inom DRIVE, och dataanalys för nuvarande och framtida 5G/6G nätverk (Område 4).

En doktorand ska främst ägna sig åt egen forskarutbildning. Forskarutbildningen består av 240 hp, inklusive avhandlingen vid doktorsexamen och 120 hp vid licentiatexamen. En doktorand arbetar självständigt och är beredd att på olika sätt bidra i ämnets och institutionens arbete samt delta i undervisning och administration. Sådant arbete kan omfatta maximalt 20 procent av full arbetstid.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är doktoranden på plats och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighet
För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande uppfylla både grundläggande och särskilda behörighetskrav (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35).

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (Högskoleförordningen, Kap. 7, § 39).

Särskild behörighet att antas till forskarutbildningen i datavetenskap har den som avlagt magisterexamen i datavetenskap; avlagt masterexamen i datavetenskap; eller, avlagt civilingenjörsexamen i datateknik. Behörig är även den som på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Antagning och bedömningsgrunder
För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande bedömas ha förmåga att tillgodogöra sig utbildningen (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35). Antagning sker efter individuell prövning.

Villkor
Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer en anställning som doktorand att erbjudas (Högskoleförordningen, Kap 5, § 3). Anställningen omfattar fyra års heltidsstudier, alternativt 5 års studier om 80% och 20% undervisning eller annan institutionstjänstgöring. Anställningen är tidsbegränsad på först ett år och kan därefter förlängas med högst två år i taget) med tillträde enligt överenskommelse.

Lönen för doktorandanställningen följer den av Karlstads universitet fastställda lönestegen för doktorander.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Se fullständig annons på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/jobb/lediga-anstallningar

Sista ansökningsdag: 2022-08-31

Ange referensnummer: REK2022/183

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r

Ansök nu

Postdoktor i biologi

Forskarassistent
Läs mer Jul 20
Beskrivning

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap annonserar nu en postdoktorsanställning i biologi på heltid vid Institutionen för miljö- och livsvetenskap.

Ämnesområdet är ekologisk modellering med inriktning på individbaserad modellering av fiskpopulationer i vattenkraftreglerade vattendrag.

Naturresurs rinnande vatten, NRRV, är en forskningsmiljö vid Institutionen för miljö- och livsvetenskap vid Karlstads universitet, som bedriver både grundläggande och tillämpad forskning i och längs med vattendrag, sjöar och omgivande landskap. Forskningsgruppen intresserar sig för ett hållbart användande av resurser i flodområden och arbetar för miljölösningar som är till nytta för både samhälle och natur. Forskningsområden som berörs av NRRV inkluderar vattenkraftens inverkan på konnektivitet och vattenkraftens effekter, interaktioner mellan akvatiska och terrestra habitat, vinterekologi under klimatförändringar, hotade arter som målarmusslor, naturvård och socio-ekologisk forskning kopplad till reglering av vattendrag och sportfiske (https://www.kau.se/en/biology; http://www.nrrv.se. Mycket av forskningen i dessa områden bedrivs i samarbete med intressenter från näringslivet, handläggande myndigheter, intresseorganisationer och markägare.

Arbetsuppgifter

Vattenkraft är en nyckelfaktor för en omställning till ett fossilfritt samhälle, men reglering av vattendrag för vattenkraft är också en stor orsak till minskningen i akvatisk biodiversitet. Den primära arbetsuppgiften är att utveckla nya sätt att skydda och återställa habitat för laxfisk i vattenkraftreglerade vattendrag. Vattenkraft är en nyckelkälla till hållbar fossilfri energi, men dämda av vattendrag har även resulterat i förlorad biodiversitet. I det här projektet kommer vi att utveckla individbaserade modeller (IBM) för att bedöma hur fiskpopulationer kan bevaras, samtidigt som vattenkraftsproduktion bibehålls.

Vald kandidat kommer att utveckla och tillämpa avancerade individbaserade modeller (IBM) för atlantlax, öring och harr i diverse scenarier för hantering av vattendrag. Forskningen kommer att bedrivas i samverkan med intressenter från vattenkraft, länsstyrelse och kommuner, samt icke-statliga organisationer. Kandidaten förväntas vara aktiv och närvarande på universitetet, samt aktivt engagerad i forskningsmiljön.

Undervisning eller andra akademiska arbetsuppgifter (max 20 %) vid institutionen kan komma att ingå i anställningen.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen (eller kommer att ha avlagt examen före beslut om anställning är taget) i ekologi eller angränsande ämne, eller har en utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen. Examen får vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång.

Äldre examen kan beaktas när särskilda skäl föreligger t.ex ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder

Vi söker en mycket motiverad kandidat med erfarenhet av akvatisk ekologi och ekologisk modellering.

I urvalsprocessen kommer särskild vikt att läggas vid den sökandes vetenskapliga skicklighet. Bedömningen baseras på kvaliteten på den sökandes avhandling, vetenskapliga publikationer samt andra vetenskapliga meriter. Av särskild vikt är även den sökandes kunskaper gällande ekologisk modellering.

I urvalsprocessen kommer stor vikt att läggas vid den sökandes forskningserfarenhet relaterad till individbaserad modellering, geografiska informationssystem (GIS) och hydraulisk modellering. Av stor vikt är även personliga egenskaper såsom förmågan att samarbeta med och skapa goda relationer med kollegor, samt förmågan att arbeta självständigt och ta egna initiativ.

Av vikt är den sökandes intresse för och kunskap om laxekologi. Av vikt är även erfarenhet av samverkan med intressenter samt erfarenhet av att förmedla forskningsresultat.

Genomförd högskolepedagogisk utbildning är en merit. Även körkort är en merit, då visst praktiskt i fältarbete kommer att förekomma.

Villkor

Anställningen en tidsbestämd heltidsanställning på 2 år, med start 230102, eller enligt överenskommelse. Om ytterligare externa medel erhålls kan det finnas möjlighet till förlängning på ett år.

Övrigt

Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Information om hur din ansökan kan se ut hittar du i "Vad ska ingå i min ansökan?”
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

- cv
- personligt brev, med beskrivning av dina kvalifikationer och forskningsintressen i förhållande till anställningens innehåll
- publikationslista (vid sampublicering ska den egna rollen framgå)
- kopior på relevanta betyg, examensbevis, intyg som stärker tidigare anställningar och rekommendationsbrev.
- kopia på doktorsavhandling och andra relevanta publikationer
- intyg över språkkunskaper
- två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer skickas till:

Karlstads universitet
Registrator
651 88 Karlstad

Ange ref.nr: REK2022/190

Sista ansökningsdag: 2022-08-31

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Ansök nu

Universitetslektor i biologi med inriktning mot landskapsekologi

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Jun 14
Beskrivning
Vi söker en lektor i biologi med inriktning mot landskapsekologi gärna med fokus på växter och vegetation i ett forskningsområde som kompletterar den forskning som bedrivs inom NRRV vid Karlstads universitet.

Arbetsuppgifter
I anställningen som universitetslektor i biologi med inriktning mot landskapsekologi ingår undervisning och forskning. Arbetsuppgifterna inom undervisning omfattar främst undervisning på våra biologikurser på grundnivå, inom fördjupningskurser samt relevanta kurser på mastersnivå som t.ex. naturvårdsbiologi, evolutionsbiologi och landskapsekologi. Ytterligare undervisning inom lärarutbildning eller andra kurser inom biologiprogrammet kan komma i fråga.

I anställningen ingår också egen forskning som förväntas att komplettera den forskning som idag bedrivs inom biologiämnet, samt att handleda framtida doktorander inom ämnesområdet. Vi förväntar oss att lektorn utvecklar nya externfinansierade forskningsprojekt i samarbete med forskare inom forskargruppen ”Naturresurs rinnande vatten”. Möjlighet finns också att samarbeta med den didaktiska forskargruppen SMEER.

Du samverkar med det omgivande samhället för ömsesidigt utbyte och verkar för att den kunskap och kompetens som finns vid universitetet kommer samhället till nytta.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor i biologi är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i biologi med inriktning landskapsekologi, alternativt har motsvarande

vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Arbetet förutsätter goda kunskaper i svenska och engelska. Saknas kunskaper i svenska kan anställning ändå ske under förutsättning, att den som anställs, genomför en plan att aktivt inhämta dessa språkkunskaper.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen såväl som väl genomförd högskolepedagogisk utbildning.

Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den, inom ramen för kompetensutvecklingstiden, under de första två årens anställning eller ansöker om att validera motsvarande kunskap. För samtliga behörighetskrav hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning https://www.kau.se/files/2020-12/AnstÃ?¤llningsordning 201126.pdf

Bedömningsgrunder
Vid bedömningen av sökande till anställningen kommer vetenskaplig och pedagogisk skicklighet att vägas lika mycket. Bedömningen skall baseras på de bedömningsgrunder som anges i HF 4 kap § 4.

Särskild vikt kommer att fästas vid:

- omfattande och dokumenterad forskningsskicklighet med specialisering mot landskapsekologi, gärna med fokus på växter och vegetation.
- omfattande och dokumenterad pedagogisk skicklighet, baserad på planering, genomförande och utvärdering av undervisning, handledning och examination.

Stor vikt kommer att fästas vid:

- framgång i att erhålla externa forskningsmedel, gärna av större dignitet.
- kompetens inom geografiska informationssystem (GIS).
- hur väl den sökandes forskning kompletterar forskargruppens befintliga forskningskompetens, till exempel genom nya metoder och kompetensområden. Prioritet ges efter kompetensens omfång, djup och aktualitet.
- förmåga att skapa goda relationer till kollegor och studenter samt förmåga att ta egna initiativ och visa engagemang för andras initiativ.
- god muntlig och skriftlig förmåga att uttrycka sig och undervisa på svenska och engelska.

Vikt kommer att fästas vid:

- erfarenhet av att kommunicera forskningsresultat till olika målgrupper i samhället.
- förmåga till samverkan såväl inom som utom akademien.
- omfattning av externa internationella och nationella kontaktnät inom ämnet.
- handledarerfarenhet från forskarutbildning.

Anställningen tillsätts med den sökande som, efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av ämnet biologi.

Villkor
Tillsvidareanställning på heltid med tillträde den 1 mars 2023 eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Ansök nu

Biträdande lektor i byggteknik

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Jun 28
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb
Beskrivning
Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap utlyser en anställning som biträdande lektor i byggteknik, med placering vid institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper. Institutionen har en omfattande verksamhet inom områdena byggteknik, kemi, kemiteknik och miljö- och energisystem, som omfattar både forskning och undervisning. För närvarande har institutionen cirka 60 anställda.
Anställningen som biträdande lektor syftar huvudsakligen till att locka ambitiösa och kvalificerade forskare inom området som är i början av sin karriär, med ett huvudsakligt syfte att meritera sig inom området.
Arbetsuppgifter
Huvudsakliga arbetsuppgifter: forskning i byggteknik med fokus på karaktärisering och simulering av trämaterialet då det utsätts för mekanisk belastning (korttids- eller långtidsbelastning) och/ eller fuktbelastning i olika tillämpningar och konstruktioner. Ditt arbete ska bidra till pågående forskningsprojekt och till att utveckla institutionens forskning och stärka institutionens internationella nätverk. I arbetsuppgifterna ingår även att undervisa inom utbildningsprogram och att medverka till att utveckla kurser på avancerad nivå vid ämnet byggteknik.
Behörighetskrav
Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, i byggteknik. I första hand är anställningen avsedd för den som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan ansökningstidens sista dag.
Ett krav för anställning är genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den under de första två årens anställning eller ansöker om att validera motsvarande kunskap.
Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, är ett krav. I normalfallet krävs även goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.
För att söka jobbet och läsa annonsen i sin helhet: https://kau.varbi.com/se/what:job/jobID:481624/iframeEmbedded:0/where:4
Sista datum att söka: 28 augusti 2022
-----------------------------------------
Associate senior lecturer in Building and Construction Engineering
Karlstad University, The Faculty of Health, Science and Technology is advertising a position as associate senior lecturer in Building and Construction Engineering at the Department of Engineering and Chemical Sciences.
The department conducts extensive research and provides education within the fields of building and construction engineering, chemistry, chemical engineering and environmental engineering. The department currently has approximately 60 employees.
To apply and read the full advertisement in English: https://kau.varbi.com/en/what:job/jobID:481624/iframeEmbedded:0/where:4
Last date to apply: 28 August 2022

Ansök nu

Universitetslektor i kulturstudier med inriktning konst- och bildvetenskap

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Jun 14
Beskrivning
Vi söker en universitetslektor i kulturstudier med inriktning mot konst- och bildvetenskap.

Kulturstudier kan läsas som fristående kurser eller inom kulturvetarprogrammet och utgör huvudområde i kandidatexamen. Programmet är framförallt profilerat mot kulturpolitik, ett självständigt politikområde som formerades under senare delen av 1900-talet och rör kulturen som sektor, men även mot samtida konstnärliga och kulturella uttryck samt kulturarv. Programmet utmärks av medverkan av aktörer från kultursektorn samt projekt i samarbete med konst- och kulturorganisationer på kommunal och regional nivå. Lärarna har sin forskning knuten till Kulturvetenskapliga forskargruppen (KuFo), en av universitetets prioriterade forskarmiljöer. Sedan 2019 erbjuds även utbildning på avancerad nivå i kulturstudier.

Kulturstudier rymmer även kurser i konst- och bildvetenskap samt idéhistoria, motsvarande A- och B-nivå, vilka utgör valbara fördjupningar inom programmet och som även kan läsas fristående. Nu söks en universitetslektor som har kompetens i konst- och bildvetenskap, gärna med kulturvetenskaplig kompetens avseende den samtida kultursektorn, kulturarv och kulturpolitik.

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår tre huvuduppgifter.

Den första uppgiften utgörs av undervisning och handledning på grund- och avancerad nivå. Här kan även kurs- och programledarskap ingå. Du kommer få ett stort ansvar för såväl grundkursen i konst- och bildvetenskap som relevanta kulturpolitiska moment på kulturvetarprogrammet samt kurser på avancerad nivå relaterade till kulturstudier. Undervisningen genomförs huvudsakligen på svenska.

Den andra utgörs av egen forskning där du förväntas att vara aktiv i sökandet av medel från externa anslagsgivare samt publicera i såväl nationella som internationella fora.

Den tredje huvuduppgiften består av deltagande i ämnets utvecklingsarbete och samverkan med aktörer från konst- och kultursektorn. I arbetet samverkar du även med andra lärare med konst- och bildvetenskaplig inriktning inom kulturstudier samt med övriga lärare på kulturvetarprogrammet, inklusive idéhistoriker.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor i kulturstudier med inriktning konst- och bildvetenskap är den som har doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens i konstvetenskap eller konst- och bildvetenskap, alternativt någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Utöver det krävs visad pedagogisk skicklighet.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen såväl som väl genomförd högskolepedagogisk utbildning.

Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den, inom ramen för kompetensutvecklingstiden, under de första två årens anställning eller ansöker om att validera motsvarande kunskap. För samtliga behörighetskrav hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning https://www.kau.se/files/2022-02/Anstallningsordning201126.pdfBedömningsgrunder
I bedömningen av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet läggs lika vikt vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Av särskild vikt

* Erfarenhet av forskning om såväl konstvetenskaplig som kulturvetenskaplig eller kulturpolitisk inriktning, och god prognos för framtida vetenskaplig verksamhet baserat på kvalitet snarare än kvantitet.

* Erfarenhet av undervisning med såväl konstvetenskaplig som kulturvetenskaplig eller kulturpolitisk inriktning.

* Kompetens om såväl samtida kultur som kulturarv, d.v.s. aspekter av relevans för ett program som utbildar framtidens kulturvetare. Den kulturvetenskapliga kompetensen kan ha förvärvats såväl inom akademin (forskning/undervisning) som inom kultursektorn (exempelvis inom museivärlden eller genom uppdrag som utredare, sakkunnig, samordnare, koordinator, politiker eller administratör).

*  Goda muntliga och skriftliga färdigheter i svenska samt förmåga att undervisa på detta språk.

Av stor vikt

* Förmåga att kommunicera med det omgivande samhället och samverka över ämnesgränser i tvärvetenskapliga undervisningssammanhang

* Erfarenhet av samverkan med kultursektorns aktörer.

* Administrativa erfarenheter

* Personliga egenskaper som förmåga att samarbeta och ta initiativ samt skapa goda relationer till medarbetare och studenter.

* Möjlighet till hög närvaro på arbetsplatsen och deltagande i såväl ämnes- som institutionsgemensamma uppgifter

Villkor
Anställningen är en tillsvidareanställning med omfattningen 70–100 % av heltid. Tillträde under 2023 enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Kontakt
Tonje Grahn, prefekt 054-700 1433
Margareta Wallin Wictorin, studierektor för kulturstudier, docent i konst- och bildvetenskap 054 – 700 13 82

Ansök nu

Universitetsadjunkt i medie- och kommunikationsvetenskap

Universitets- och högskoleadjunkt
Läs mer Jun 15
Beskrivning
Medie- och kommunikationsvetenskap är en del av fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap och utgör en attraktiv utbildnings- och forskningsmiljö.

Institutionen ansvarar för grundutbildning inom ett flertal utbildningsprogram samt även program på avancerad nivå. Gränsöverskridande kontakter och globala perspektiv är självklara i vårt arbete. Grundutbildning genomförs i huvudsak inom två stora utbildningsprogram, Kommunikation & PR samt Medier och Kommunikation. Det senare med de två spåren Visuell kommunikation och design samt Digitala medier och analys (fokuserat på teoretisk och praktisk analys av medieinnehåll och -användning i digitala miljöer, t.ex. mobila och sociala medier).

Forskning i medie- och kommunikationsvetenskap bedrivs inom två profilerade forskningsgrupper inom institutionen: forskningsmiljön Geomedia http://www.kau.se/geomedia och forskningscentret NODE (The Ander Centre for Research on News and Opinion in the Digital Era) https://www.kau.se/media/node. Mer information om universitetet finns på http://www.kau.se och mer information om ämnet finns på http://www.kau.se/media.

Arbetsuppgifter
Som medarbetare vid ämnet kommer du främst att undervisa inom utbildnings­programmen, fristående kurser och i förekommande fall uppdragsutbildningar, framför allt inom områdena journalistik, skrivande och copy. Undervisning, handledning, examinationer, kursansvar och kursutveckling ingår i tjänsten, liksom att aktivt delta i ämnets och institutionens utvecklingsarbete rörande undervisning och samverkan med det omgivande samhället. Även andra inriktningar inom ämnet kan komma att bli aktuella.

Det är viktigt för universitetet att ge medarbetare möjlighet att vidareutvecklas och ge förutsättningar att växa i takt med förändringar i omvärlden och de nya behov som kan vara kopplade till dessa. I normalfallet ges därför möjlighet till 10-20 % kompetensutvecklingstid som kan användas till forskning och annan kompetensutveckling.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetsadjunkt i medie- och kommunikationsvetenskap är den som har avlagt kandidatexamen i ämnet eller annat närliggande, för anställningen relevant område samt visat pedagogisk skicklighet. Eftersom du bland annat ska undervisa i skrivande på svenska krävs för den här anställningen goda kunskaper i svenska i tal och skrift från anställningens start.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl såväl som genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att du förbinder dig att genomföra den under de första två årens anställning. För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning https://www.kau.se/files/2020-12/AnstÃ?¤llningsordning 201126.pdf

Bedömningsgrunder
Av särskild vikt är att du har en bred kunskap kring medie- och kommunikationsvetenskap och att du har erfarenhet av att undervisa och handleda på många olika kurser med praktisk inriktning på grundläggande nivå. Eftersom undervisningen delvis genomförs på engelska är det av särskild vikt att du har goda kunskaper i engelska i såväl tal som skrift.   

Det är också av särskild vikt att du har praktisk erfarenhet av journalistiska arbetsmetoder, samt kunskap om journalistikens och mediernas roll i samhället ur bland annat juridiska och etiska perspektiv. 

 Vi lägger stor vikt vid att du har bred yrkesmässig praktisk erfarenhet från arbete med journalistik och annat skrivande inom media, information/kommunikation eller PR.

 Vidare lägger vi vikt vid att du har god samarbetsförmåga och förmåga att ta egna initiativ.

Det ses också som meriterande om du har

- erfarenhet av att utveckla och leda verksamhet
- erfarenhet av kursutveckling och webbaserad undervisning
- erfarenhet av samverkan även med det omgivande samhället.
- pedagogiska meriteringar

Villkor
Anställningen är en särskild visstidsanställning för perioden 1/11-2022 till 30/6-2023. Omfattningen är 75 %. Förlängning kan bli aktuell. 

Upplysningar
Prefekt Christer Clerwall.

Studierektor Susanne Almgren.

Båda kan nås på tfn 054-700 10 00 (vx).

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.


Ansökan ska innehålla:

- CV
- Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter.
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer och rekommendationsbrev som styrker tidigare erfarenheter.
- Redogörelse för språkkunskaper
- två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef


Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till nedanstående adress.

Karlstads universitet
Josefin Rönnqvist
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2022-08-17                                     

Ange referensnr: REK2022/124

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Ansök nu

Universitetslektor i svenska språket

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Maj 19
Beskrivning

Inom ämnet svenska språket vid Karlstads universitet bedrivs utbildning på grundläggande och avancerad nivå.

Här finns fristående kurser med språkvetenskaplig inriktning och ambitioner att bygga ut den fristående kursprogressionen ytterligare. Ämnet är dessutom i hög grad involverat tillsammans med ämnet litteraturvetenskap i lärarutbildningen från förskola till gymnasium. I didaktiska frågor samarbetar ämnet med forskargruppen Centrum för språk- och litteraturdidaktik (CSL) samt Research on Subject-specific Education (ROSE) vid Karlstads universitet, som båda initierar och utvecklar praxisnära forskning och utvecklingsarbete.  Vid institutionen finns även den Kulturvetenskapliga forskargruppen (Kufo).

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår undervisning på grundläggande och avancerad nivå. Tyngdpunkten ligger på undervisning inom lärarutbildning och fristående kurs i svenska språket. Ytterligare arbetsuppgifter som handledning, examination, kursansvar och kursutveckling ingår i anställningen, liksom att aktivt delta i ämnets, institutionens och fakultetens utvecklingsarbete rörande undervisning, forskning och samverkan med det omgivande samhället. Du förväntas undervisa både på campus och på distans. I tjänsten ingår som bas 20 % kompetensutvecklingstid som kan användas till forskning eller annan kompetensutveckling. Under tjänstens första fyra år utökas kompetensutvecklingstiden med ytterligare 30 % som ska användas till forskning. 

Medarbetaren förväntas också delta i ämnets forskningsverksamhet genom att individuellt och i grupp utveckla ansökningar om externa forskningsmedel samt delta aktivt i institutionens seminarieverksamhet.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor i svenska språket är den som har doktorsexamen i svenska språket eller nordiska språk eller motsvarande.

Enligt https://www.kau.se/files/2022-02/Anstallningsordning201126.pdfska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen såväl som genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningen saknas kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den under de första två årens anställning. 

Bedömningsgrunder

Vid tillsättningen kommer lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, i övrigt hänvisas till bedömningsgrunderna i https://www.kau.se/files/2022-02/Anstallningsordning201126.pdf. 

Vid urval av behöriga sökande kommer dock särskild vikt att läggas vid:

god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande, engagemang för verksamheten och ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter forskningsplanens vetenskapliga kvalitet och genomförbarhet Aktuell erfarenhet av att samverka med det omgivande samhället och att kommunicera forskning och utvecklingsarbete

Egen lärarutbildning eller erfarenhet av undervisning på lärarutbildning är meriterande. Även annan erfarenhet av skolväsendet kan vara meriterande.

Villkor

Anställningen är en tillsvidareanställning med omfattning heltid med tillträde snarast efter överenskommelse. Anställningen kan komma att inledas med provanställning. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten förväntas medarbetaren vara närvarande i det dagliga arbetet och gemenskapen på institutionen.

Övrigt

Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Information om hur din ansökan kan se ut hittar du i följande länk: https://www.kau.se/files/2021-12/RadForAnsokan2021.pdf Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ange två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef. 

Ansökan ska innehålla:

- personligt brev
- styrkt meritsammanställning med referenspersoner
- fördjupad redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig verksamhet
- redogörelse för erfarenhet av ledningsuppdrag, samarbeten och administrativa uppgifter
- plan som beskriver den forskning som är tänkt att bedrivas under anställningens första fyra år. (max 5 sidor exklusive referenslista)
- redogörelse för samverkan, erfarenhet från internationella nätverk, anställningar m.m
- intyg på genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande [
- publikationsförteckning (vid sampublicering ska den egna rollen framgå)
- kopior på betyg, intyg och examensbevis
- högst 10 vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten som är avsedda att förmedla kunskaper som exempelvis läromedel eller populärvetenskapliga arbeten.

Alla ansökningshandlingar ska vara skrivna på svenska och/eller engelska. Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller. De underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker och publikationer, ska skickas i tre exemplar till nedanstående adress.

Karlstads universitet
HR-avdelningen
651 88 KARLSTAD

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Ansök nu

Universitetslektor i kemi, inriktning biokemi/bioteknik

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Maj 20
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb
Vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap finns institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper med cirka 60 anställda. Institutionen består av fyra ämnen; byggteknik, kemi, kemiteknik samt miljö- och energisystem. Vi söker en universitetslektor i kemi, som kommer att undervisa i kemi och bedriva forskning inom biokemi/bioteknik.
Kemiämnet ansvarar för kurser inom ingenjörsutbildningar, lärarutbildningar, tekniskt- naturvetenskapligt basår samt på Läkemedelsanalys – kandidatprogram i kemi. Kandidatprogrammet är utvecklat i samarbete med den forskning som bedrivs inom kemiämnet. Kurser inom programmet liksom de flesta kurser inom kemi ges som både distans- och campuskurser.
Ämnet kemi bedriver forskning inom analytisk kemi, biokemi, fysikalisk kemi samt kemididaktik. Med kompetens inom biokemi/bioteknik kan en forskare samverka med olika grupperingar.
Huvudsakliga arbetsuppgifter är undervisning och forskning samt administration kopplat till dessa.
Behörig för anställningen är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i kemi, med inriktning mot biokemi/bioteknik eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
För att läsa mer om anställningen, arbetsuppgifter, behörighetskrav och bedömningsgrunder, se hela annonsen på: https://kau.varbi.com/se/what:job/jobID:483247/iframeEmbedded:0/where:4
------------------------------------------------------
Karlstad University has a total of approximately 1,400 employees and 19,000 students spread across two inspiring campus environments in Karlstad and Arvika. More information about us at: kau.se/en/work-with-us
The Faculty of Health, Science and Technology houses the Department of Engineering and Chemical Sciences, with approximately 60 employees. The department comprises the subjects of Building and Construction Engineering, Chemistry, Chemical Engineering and Energy and Environmental Technology. We are now accepting applications for a senior lecturer in Chemistry. The position comprises teaching Chemistry, as well as conducting research within Biochemistry/Biotechnology.
The discipline of Chemistry is responsible for courses in engineering programmes, teacher programmes, the preparatory year for technical and science subjects and Drug Analysis - Bachelor Programme in Chemistry. The bachelor programme is designed in consultation with the research conducted in Chemistry. Courses within the programme, as well as most courses in Chemistry, comes in both on-campus variants and as distance learning courses.
Within the discipline of Chemistry, research within Analytical Chemistry, Biochemistry, Physical Chemistry and Chemistry Education is conducted. A researcher with expertise in both Biochemistry and Biotechnology can cooperate with different teams.
The main duties are teaching and conducting research, as well as any related administration work.
To be eligible for the position, applicants are required to have demonstrated teaching skills, hold a PhD in Chemistry, specialising in Biochemistry/Biotechnology, or equal scientific or other professional qualifications deemed relevant to the nature of the position and the duties included therein.
For further information, see the full advertisement: https://kau.varbi.com/se/what:job/jobID:483247/iframeEmbedded:0/where:4

Ansök nu

Lokalvårdare - vikariat

Städare/Lokalvårdare
Läs mer Jul 11
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Avdelningen för Campusservice är en mångfacetterad avdelning som samlar funktioner som är mer av servicekaraktär snarare än myndighetsutövande karaktär.

Avdelningen är organiserad i tre enheter och arbetar med frågor inom ett brett spektra så som lokalförsörjning, tryckeri, lokalvård, välkomstcenter, tentamenssamordning, vaktmästeri och säkerhet.

Karlstads universitet jobbar för att ligga i fronten vad gäller goda pedagogiska miljöer och trivsam arbetsmiljö för anställda och studenter. Enheten för lokalvård arbetar som en servicefunktion och stöd gentemot hela universitetet. Som lokalvårdare är du en del i skapandet av en god och trevlig arbetsmiljö. På enheten för lokalvård arbetar 21 personer som är indelade i grupper med en gruppledare för varje. Om du liksom oss prioriterar riktigt god kvalité när det gäller service och städ då kan det vara dig vi söker för ett vikariat med start omgående!

Arbetsuppgifter
Våra lokalvårdare har ett eget ansvarsområde som sköts självständigt enligt bestämda arbetsrutiner. Man sköter och ansvarar för golvvård och storstädning på det egna området. Samverkan sker även mellan medarbetare och grupper för större områden än ens eget vid större insatser. Då universitetet arrangerar många olika evenemang behöver lokalvårdarna ibland med kort varsel anpassa sig efter dessa. Det kan tillfälligt förändra arbetsschemat, arbetsuppgifterna samt gruppsammansättningen.

Kvalifikationer
För anställning som lokalvårdare krävs erfarenhet inom lokalvårdsområdet. Eftersom du kommer röra dig bland studenter och anställda krävs att du är både serviceinriktad såväl som flexibel då vi stöttar många arrangemang som kräver omprioritering på vårt område.

Utöver ditt eget ansvarsområde arbetar du även vid behov tillsammans med övriga inom gruppen och mellan grupperna, vilket ställer krav på anpassning, god kommunikations- och samarbetsförmåga. Du har inga problem med att arbeta självständigt, tar egna initiativ, är noggrann och har förmågan att se förbättringsmöjligheter. Det är viktigt att du kan hantera att ha många människor omkring dig när du arbetar samt att du är stresstålig då en del lokaler på grund av undervisning måste stå klara på bestämda tider. Då du har daglig kommunikation med universitetets medarbetare och studenter är ett krav att du har goda muntliga kunskaper i svenska och engelska. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Om du har en SRY- eller motsvarande utbildning alternativt kunskaper som vi bedömer motsvarande är det meriterande. Viss städmaskinvana är även det meriterande.

Villkor
Anställningen är ett vikariat på 50-100% med start omgående till och med 2022-09-30 med eventuell möjlighet till förlängning. Omfattning och tidsperiod kan komma att variera. Arbetstiden för en heltidstjänst är förlagd mellan kl. 05:30-13:57.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ange två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.

Ansökan ska innehålla:

- Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- CV.
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis och intyg.
- Redogörelse för språkkunskaper.


Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller. Ange referensnummer REK2022/157 i din ansökan.

Sista ansökningsdag är den 14/8 2022.

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

 

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r

Ansök nu

Kommunikato?r/pressekreterare

Informatör/Kommunikatör
Läs mer Jul 19
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Kommunikationsavdelningen bidrar till att o?ka Karlstads universitets synlighet och attraktivitet inom utbildning och forskning i Sverige och internationellt.

Avdelningen arbetar bland annat med information om och marknadsfo?ring av universitetets utbildning och forskning, mediehantering och PR, kommunikation till medarbetare, studenter och externa ma?lgrupper, kriskommunikation, event, webb och sociala medier. Avdelningen har ett 20-tal medarbetare. Nu so?ker vi en kommunikato?r fo?r en tillsvidareansta?llning med inriktning som pressekreterare och med ansvar för ledningskommunikation.

A?r du redo fo?r en ny utmaning?

Arbetsuppgifter
Ansta?llningen som kommunikato?r/pressekreterare pa? Karlstads universitet inneba?r bland annat att:

- arbeta med proaktiv och reaktiv mediehantering
- skriva pressmeddelanden, debattartiklar och underlag till pressaktiviteter
- genomfo?ra medietra?ning med forskare, chefer och annan personal
- arbeta med lednings- och internkommunikation
- vara ra?dgivare i kommunikationsfra?gor i organisationen
- fo?lja debatt och nyhetsflo?de na?r det ga?ller forsknings- och utbildningsfra?gor
- skriva texter och artiklar fo?r webben
- bygga upp, utveckla och fo?rvalta webbplatser och -sidor
- arbeta fram, genomfo?ra och fo?lja upp kommunikationsplaner
- skriva interna nyheter och presentationer
- arbeta med sociala medier
- analysera och utveckla universitetets press- och mediearbete

Kvalifikationer
För ansta?llningen kra?vs ho?gskoleutbildning inom medie- och kommunikationsvetenskap eller motsvarande utbildning med la?gst kandidatexamen. Du har aktuell erfarenhet av att arbeta som kommunikato?r med inriktning mot press, PR och/ eller ledningskommunikation, och med arbetsuppgifter enligt ovan.

Arbetet sta?ller ho?ga krav pa? god samarbetsfo?rma?ga med kollegor och externa akto?rer samtidigt som du ska kunna prioritera bland arbetsuppgifterna, arbeta under tidspress, sja?lvsta?ndigt, flexibelt och med ho?g integritet.

Mycket god administrativ fo?rma?ga liksom mycket god vana att anva?nda IT-sto?d i arbetet samt erfarenhet av webbpublicering a?r en fo?rutsa?ttning. Det a?r meriterande om du kan webbpubliceringssystemet Drupal och har erfarenhet av att administrera pressrum via Notified.

Aktuell erfarenhet av arbete i ho?gskolesektorn eller annan offentlig sektor ser vi ocksa? som en merit. Ett krav a?r att du uto?ver svenska a?ven beha?rskar engelska i tal och skrift. Vi fa?ster stor vikt vid de personliga egenskaperna.

Villkor
Ansta?llningen a?r en tillsvidareansta?llning pa? heltid, med tilltra?de så snart som möjligt. Provansta?llning kan komma att tilla?mpas.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

- Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- CV.
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis och intyg.
- Redogörelse för språkkunskaper.

Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

Sista ansökningsdag: 2022-08-09

Ange referensnr: REK2022/193

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r

Ansök nu

1-3 amanuenser i kemi

Forskarassistent
Läs mer Jun 28
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning

Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper, vid fakulteten för hälsa, natur och teknikvetenskap, har cirka 60 anställda och ansvarar för kurser inom fyra ingenjörsprogram, lärarutbildning, basår och kandidatprogram med olika inriktningar.

Kemi är ett av institutionens fyra ämnen och bedriver undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Kemi är ett forskarutbildningsämne med fem inriktningar. Här arbetar cirka 20 personer, med forskning och utbildning. Lärare på kemiämnet undervisar på:

- Läkemedelsanalys – kandidatprogram i kemi
- Civilingenjör kemiteknik
- Ämneslärarprogram, gymnasiet, kemi
- Grundlärarprogram
- Basår

Antalet studenter som läser kurser inom kemi har ökat de senaste åren och ökningen förväntas fortsätta. Inom kemiämnet sker idag ett utvecklingsarbete för ett framtida program på avancerad nivå.

Under en begränsad tid har vi behov av att förstärka vår grupp med en eller flera amanuenser.
En amanuens är en student som vid sidan av sina studier arbetar med uppgifter inom undervisning, administration eller medverkan i forskning.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår huvudsakligen undervisning på grundnivå. De flesta av kurserna ges som både campus- och distanskurser. De kurser som det främst är aktuellt att undervisa på är kurser i kemi på grundnivå, men det kan även bli aktuellt att undervisa i kemi på kurser inom lärarutbildningen eller på basåret.

Undervisningen sker framför allt i form av föreläsningar, övningar, seminarier, laborationer men även andra undervisningsformer kan förekomma. I arbetsuppgifterna ingår administrativa uppgifter kopplade till undervisning. Undervisning på andra kurser och andra arbetsuppgifter kan bli aktuella.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighetskrav
Bara den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå får anställas som amanuens (HF 5 kap §10). Sökande ska vara antagen till Läkemedelsanalys – kandidatprogram i kemi eller Civilingenjör Kemiteknik vid Karlstads universitet och ha minst ett år kvar till fullständig examen.

Då undervisningen till största del är på svenska, förutsätts goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift. Det är vanligt med kurslitteratur på engelska, varför även goda kunskaper i engelska krävs.

Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande fästs särskild vikt vid:

- Aktuella kunskaper i grundläggande kemi.
- Dokumenterad erfarenhet och goda kunskaper från laborativt arbete.
- Förmåga att samarbeta samt att självständigt kunna driva och slutföra givna arbetsuppgifter inom utsatt tid.

Vid urval bland behöriga sökande fästs vikt vid:

- Dokumenterad erfarenhet från undervisning inom högre utbildning.
- Dokumenterad erfarenhet av undervisning med digitala verktyg.

Vi fäster stor vikt vid den sökandes personliga lämplighet och egenskaper. Initiativrikedom, engagemang och ett positivt förhållningssätt mot kollegor och studenter är en förutsättning för att skapa en god arbetsmiljö. Av stor vikt är även god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande samt engagemang för verksamheten.

Villkor

Anställningen som amanuens omfattar högst 50 % av heltid, vilket motsvarar 20 timmar per vecka över tid. Arbetets förläggning kan komma att variera över tid och sker enligt överenskommelse. Tillträde tidigast 2022-08-15, till och med 2023-02-28.
Anställningen kan komma att förlängas, dock sammanlagt längst tre år, under förutsättning att behörighetskravet fortfarande är uppfyllt.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med anvisningarna i annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att din kompetens är dokumenterad på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska bestå av:

- personligt brev
- CV
- kopior på betyg samt ev. tidigare examensbevis och intyg
- intyg på pågående studier (eller antagningsbevis till aktuellt program)
- minst två referenspersoner (till exempel lärare eller tidigare chefer)

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan.
Ange ref.nr REK 2022/187.

Sista ansökningsdag:  19 juni 2022                                       

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

 

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r

Ansök nu

Postdoktor i miljö- och energisystem

Miljökemist
Läs mer Jul 5
Vill du jobba med spännande forskning inom cirkulär bioekonomi? Har du erfarenhet av scenarioanalys ur hållbarhetsperspektiv? Kanske det här är jobbet för dig!

Bakgrund

Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap består av fyra ämnen: miljö- och energisystem, kemiteknik, kemi och byggteknik.

På avdelningen finns forskargruppen Pro2BE (Processer och produkter för en cirkulär bioekonomi) som fokuserar på hållbara lösningar för processteknik och produkttillämpningar inom skogsindustrin och samhället i stort. Pro2BEs forskning är inriktad på övergången från den nuvarande ekonomiska/tekniska kulturen baserad på konsumtion av icke-förnybara resurser till en ekonomi baserad på förnybara resurser.

I det pågående projektet (WoodPro) arbetar forskargrupper från Karlstads universitet (Sverige) och Naturresursinstitutet Finland (LUKE) och Östra Finlands universitet (UEF) tillsammans omvandlingen av skogsrester till nya, förädlade produkter med många industriella tillämpningar. WoodPro syftar till att öka användbarheten av skogsindustriella restprodukter, genom att gå från energiåtervinning till materialåtervinning och produktutveckling. Vi kommer att använda skogen och relaterade industrirester för att utforska tre sammanlänkade värdekedjor som leder fram till tre olika typer av produkter: finkemikalier, industriell specialråvara och bulkmaterial. Vi kommer att analysera värdekedjorna, för varje produkt som utvecklats i projektet, med avseende på miljömässig hållbarhet och ekonomisk genomförbarhet. Det mest hållbara alternativet för att uppgradera skogsrester till 2,3-butandiol, biopolymer och hydrokol kommer att fastställas.

Vi söker därför en postdoktor i miljö- och energisystem, som kommer att ha en placering vid Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper för att arbeta i WoodPro-projektet.

Arbetsuppgifter

Anställningen som Postdoktor kommer att knytas till forskargruppen Pro2BE vid Karlstads universitet och forskning kommer att ske i nära samarbete med UEF och LUKE. Fokus för anställningen är att bestämma de mest hållbara bioraffineringsalternativen för att uppgradera skogsrester till 2,3-butandiol, biopolymer och hydrokol/biokol. Värdekedjorna, för varje produkt som utvecklas inom projektet, måste analyseras med avseende på miljömässig hållbarhet och ekonomisk genomförbarhet. För detta bör den sökande vara bekant med att utveckla livscykelanalys, dynamisk materialflödesanalys och överbyggnadsmodeller för att optimera och rangordna scenarierna. Postdoktorn samlar, syntetiserar och bearbetar information för att utveckla högkvalitativa databaser, analysera bioraffinaderisystem och extrahera och driva objektiva funktioner.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som postdoktor är du som högst tre år före ansökningstidens utgång har avlagt doktorsexamen i miljö- och energisystem, miljöteknik eller industriell ekologi eller annat närliggande ämne eller som har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Äldre examen kan beaktas när särskilda skäl föreligger t.ex ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter. Goda muntliga och skriftliga färdigheter i engelska krävs.

Bedömningsgrunder

Stor vikt läggs vid forskningserfarenhet inom följande områden med relevans för projektet:

- bioraffinaderiprocesser
- livscykelanalys
- teknisk-ekonomisk analys
- superstrukturmodeller

Vikt läggs vid erfarenhet av att arbeta med programvarusystemen (Python eller MATLAB) samt på sökandes akademiska meriter och särskilt till publikationer i internationella, kollegialt granskade vetenskapliga tidskrifter inom områden som är relevanta för projektet.

Därutöver läggs vikt vid erfarenhet av framgångsrikt samarbete med partners utanför akademin. Som personliga egenskaper eftersträvar vi god samarbetsförmåga, ansvarstagande, analytiskt tänkande, kreativitet samt en positiv attityd till sitt arbete, kollegor och verksamheten.

Villkor

Anställningen är en tidsbegränsad anställning på heltid i två år från och med startdatum. Tillträdet sker från oktober 2022 eller enligt överenskommelse.

Övrigt
Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ange två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.

Ansökan ska innehålla följande handlingar:

- Personligt brev, med beskrivning av dina kvalifikationer och forskningsintressen i förhållande till anställningens innehåll
- CV
- Publikationslista
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg som stärker tidigare anställningar och rekommendationsbrev
- Kopia av doktorsavhandling och andra relevanta publikationer
- Redogörelse för språkkunskaper

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer skickas till:

Karlstads universitet
Registrator
651 88 Karlstad

Ange ref.nr: REK2022/189

Sista ansökningsdag: 2022-07-26

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Ansök nu

Projektassistent, forskning i byggteknik

Forskarassistent
Läs mer Jun 27
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
På institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper, vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, finns forskningsmiljön Pro2BE (Processer och produkter för en cirkulär BioEkonomi), vars forskning fokuserar på hållbara lösningar för processteknik och produkttillämpningar för skogsindustrin och samhället.

Läs gärna mer på http://www.kau.se/pro2be

Karlstads universitet är en av deltagarna i ett Vinnova-finansierat forskningsprojekt som handlar om att använda restprodukter från tillverkning av skivor av korslimmat trä till att utveckla det avancerade trähusbyggandet. Arbetet görs delvis inom forskargruppen Träbyggnadsteknik, som är en av forskargrupperna inom Pro2BE. Gruppen forskar om trä i avancerade konstruktionstillämpningar och en viktig del av arbetet är avancerade experimentella försök.

Vi behöver, under en viss tid, förstärka gruppen med en projektassistent forskning i byggteknik för att genomföra ett flertal experimentella försök och utvärdering av dessa.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av planering, genomförande och utvärdering av experimentella försök. Du kommer i rollen som projektassistent hjälpa till med att planera försöken, så att dessa blir genomförbara på ett sätt som leder till relevanta resultat. Du förväntas även bidra vid utvärdering av försöken, med så kallad Digital Image Correlation, DIC.

En del av din anställning är av mer generell och bred karaktär. Det kan exempelvis innebära att hjälpa till vid planering, genomförande och utvärdering av olika forskningsprojekt vid institutionen. I det arbetet kommer du att samverka nära med både laboratorie- och utvecklingsingenjörer.

Du kommer arbeta tillsammans med forskare inom projekten och det är även en nära samverkan med företagsrepresentanter.

Kvalifikationer
För anställningen krävs minst högskoleingenjörsexamen, eller motsvarande, i byggteknik eller annat område med relevans för projektet.

Vid urval kommer särskild vikt att läggas vid

- Dokumenterad förmåga att planera, genomföra och utvärdera mekaniska experiment med produkter av trä.
- Dokumenterad erfarenhet av att utvärdera experimentella försök med kamerateknik.

Vid urval kommer vikt att läggas vid

- Bred kunskap inom byggteknik.

Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, är ett krav.

Vi fäster stor vikt vid den sökandes personliga egenskaper, så som god samarbetsförmåga, engagemang, initiativförmåga och förmåga att arbeta självständigt. Ett positivt förhållningssätt gentemot kollegor är en självklarhet.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad och löper i tolv månader, med start snarast, dock senast 1 september 2022. Anställningen är på heltid.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

- Cv
- personligt brev
- dokumenterad beskrivning av kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- kopior på examensbevis, betyg, intyg och rekommendationsbrev
- Information om språkkunskaper
- Kontaktinformation till minst två referenser

Ange referensnummer: REK2022/175

Sista ansökningsdag: 2022-07-17

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r

Ansök nu

Projektassistent forskning i kemiteknik, 30-50%

Forskarassistent
Läs mer Jun 27
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap finns fem institutioner.

Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper är en av dem och ansvarar för kurser inom fyra ingenjörsprogram, lärarutbildning, basår och kandidatprogram med olika inriktningar. Vid institutionen finns cirka 60 medarbetare. Inom institutionen bedrivs forskningsprojektet MultiBarr, finansierat av KK-stiftelsen och deltagande företag, med fokus på funktionell bestrykning av papper, kartong och non-woven, samt till en uppsjö olika adsorbenter för att kunna förbättra förpackningar. Karlstads universitets arbete i projektet utförs framför allt av forskargruppen Funktionella ytor och hållbara material, som är en del av forskningsmiljön Pro2BE. Du kan läsa mer om forskningsgruppens arbete på https://www.kau.se/pro2be/forskningsomraden/funktionella-ytor-och-hallbara-material

För att kunna förbättra kunskapen om bestrykningsprocessen samt adsorptionsprocesser behöver vi under en begränsad tid förstärka vår grupp med en projektassistent forskning, med kompetens inom analytisk kemi, för att assistera forskarna i deras arbete.

Arbetsuppgifter
Arbetet innefattar framför allt att medverka i det laborativa arbetet för att studera adsorption, men det kan även förekomma arbete med bestrykning av non-woven material och testning av antibakteriell effekt.  Adsorptionsstudierna innefattar arbete med adsorptionsmätningar av olika antimikrobiella komponenter på olika adsorbenter samt enklare data analys av dessa.  Du kommer framför allt arbeta med spektroskopiska metoder, men vissa mer komplexa ämnen kräver att analysen utförs med hjälp av vätskekromatografiska metoder. Arbetet innebär också försöksplanering, utvärdering och skriftlig och muntlig rapportering.

 

Kvalifikationer
Krav för anställning är avslutad utbildning på grundnivå, alternativt pågående utbildning på avancerad nivå, inom kemi eller kemiteknik. Arbetsuppgifterna kräver goda och aktuella kunskaper inom analytisk kemi.  Godkänd grundkurs i analytisk kemi är därför ett krav. God laboratorievana och erfarenhet av att arbeta med adsorption/desorption och kromatografi är meriterande.

Erfarenheter av bestrykning och pappersteknik samt en teoretisk bakgrund inom matematik är meriterande.

Vi fäster stor vikt vid den sökandes personliga egenskaper, så som engagemang och förmåga att arbeta självständigt och i grupp. Vi värdesätter även god administrativ kompetens och god kommunikativ förmåga. Ett positivt förhållningssätt gentemot kollegor är en självklarhet.

Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift, är ett krav.

 

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad från och med 2022-08-15 eller enligt överenskommelse, till och med 2023-02-28, med möjlighet till förlängning. Omfattningen är deltid på 30-50%. Arbetets förläggning kan komma att variera över tid och sker enligt överenskommelse.

 

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla

- Personligt brev
- CV
- Kopior på handlingar som styrker tidigare erfarenheter, exempelvis intyg från utbildningar/kurser, arbetsintyg/betyg etc.
- Uppgifter om språkkunskaper
- Kontaktuppgifter till minst två referenspersoner

Ange refnr: REK2022/168

Sista ansökningsdag:  2022-07-17           

Välkommen med din ansökan!

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r

Ansök nu

Amanuens i kemiteknik, 30-50%

Forskarassistent
Läs mer Jun 27
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap finns fem institutioner.

Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper är en av dem och ansvarar för kurser inom fyra ingenjörsprogram, lärarutbildning, basår och kandidatprogram med olika inriktningar. Vid institutionen finns cirka 60 medarbetare.

Inom institutionen bedrivs forskningsprojektet MultiBarr, finansierat av KK-stiftelsen och deltagande företag, med fokus på funktionell bestrykning av papper, kartong och non-woven, samt till en uppsjö olika adsorbenter för att kunna förbättra förpackningar. Karlstads universitets arbete i projektet utförs framför allt av forskargruppen Funktionella ytor och hållbara material, som är en del av forskningsmiljön Pro2BE. Du kan läsa mer om forskningsgruppens arbete på https://www.kau.se/pro2be/forskningsomraden/funktionella-ytor-och-hallbara-material

För att kunna förbättra kunskapen om bestrykningsprocessen samt adsorptionsprocesser vill vi under en begränsad tid förstärka vår grupp med en amanuens, med kompetens inom analytisk kemi.

Amanuens är en student som vid sidan av sina studier arbetar med uppgifter inom undervisning, administration eller medverkan i forskning. I det här fallet kommer du huvudsakligen medverka i pågående forskningsprojekt genom att assistera forskarna i deras arbete.

Arbetsuppgifter
Du kommer framför allt medverka i laborativt arbetet för att studera adsorption, men det kan även förekomma arbete med bestrykning av nonwowen material och testning av antibakteriell effekt.  Adsorptionsstudierna innefattar arbete med adsorptionsmätningar av olika antimikrobiella komponenter på olika adsorbenter samt enklare data analys av dessa. Du kommer främst arbeta med spektroskopiska metoder, men vissa mer komplexa ämnen kräver att analysen utförs med hjälp av vätskekromatografiska metoder. Arbetet innebär även försöksplanering, utvärdering och skriftlig och muntlig rapportering.

Behörighetskrav
Bara den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå får anställas som amanuens (HF 5 kap §10).  

Sökande ska vara antagen till civilingenjörsprogrammet kemiteknik eller liknande. Sökande ska ha minst en kurs i analytisk kemi avslutad. Godkänd grundkurs i analytisk kemi är ett krav.

Bedömningsgrunder
Arbetsuppgifterna kräver goda och aktuella kunskaper inom analytisk kemi.  God laboratorievana och erfarenhet av att arbeta med adsorption/desorption och kromatografi är meriterande.

Erfarenheter av bestrykning och pappersteknik samt en teoretisk bakgrund inom matematik är meriterande.

Vi fäster stor vikt vid den sökandes personliga egenskaper, så som engagemang och förmåga att arbeta självständigt och i grupp. Vi värdesätter även god administrativ kompetens och god kommunikativ förmåga. Ett positivt förhållningssätt gentemot kollegor är en självklarhet.

Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift, är ett krav.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad från och med 2022-08-15 eller överenskommelse, till och med 2023-02-28, med möjlighet till förlängning. Omfattningen är deltid på 30-50%. Arbetets förläggning kan komma att variera över tid och sker enligt överenskommelse.

Anställningen kan förlängas (Högskoleförordningen 5 kap 12 §) under förutsättning att behörighetskraven fortfarande är uppfyllda.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla

- Personligt brev
- CV
- Kopior på handlingar som styrker tidigare erfarenheter, exempelvis intyg från utbildningar/kurser, arbetsintyg/betyg etc.
- Intyg på pågående studier
- Uppgifter om språkkunskaper
- Kontaktuppgifter till minst två referenspersoner (till exempel lärare eller tidigare chefer).

Ange refnr: REK2022/179

Sista ansökningsdag: 2022-07-17

Välkommen med din ansökan!

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r

Ansök nu

Utbildningsadministratör Vikariat

Administrativ assistent
Läs mer Jun 7
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Universitetspedagogiska enheten har en samlad kompetens inom lärande, IT-stöd och pedagogik och vårt uppdrag är att ge ett aktivt och professionellt stöd för kvalitetsutveckling i utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Vi har ett nära samarbete med universitets undervisande personal där vi ger support och handledning, genomför undervisning, undersöker användningsmönster och anordnar workshops allt i syfte att erbjuda bästa möjliga undervisning för våra studenter. Enheten ansvarar även för förvaltning och utveckling gällande den universitetsgemensamma lärplattformen Canvas.

Arbetsuppgifter
Du kommer att ingå i ett väl sammansatt team med olika kompletterande kompetenser inom området och arbetet erbjuder stor variation. Din roll blir bland annat att hantera kursadministration från start till mål, med delar som utformning av kursinbjudningar, kursanmälningar, kommunikation med sökande och kursintyg. Du medverkar vid planering och genomförande av konferenser arrangerade av enheten och bokar vid behov förtäring och lokaler. Med andra ord har du en viktig roll i att allt flyter på. Utöver kurshantering och konferenser ingår redigeringsarbete av inlämnade rapporter, kontakter med tryckeri samt utformande av informationsmaterial för hemsidan. Du ansvarar även för enhetens mailbox och andra enhetsgemensamma uppgifter kan ingå.

Kvalifikationer
Krav för anställning:

- Aktuell och relevant erfarenhet av administrativt arbete
- God förmåga i tal och skrift i både svenska och engelska

Det är meriterande om du har:

- Erfarenhet av administrativt arbete inom universitets- och högskolesektorn
- Examen från universitet eller högskola exempelvis inom pedagogik eller systemvetenskap alternativt motsvarande som är relevant för tjänsten
- Arbetat med följande system: Canvas Lärplattform, Wordpress, Gravity forms

Du är en del i ett mindre team med tätt samarbete och därför värdesätter vi att du som person är kommunikativ och lyhörd för verksamhetens behov. Du arbetar både med administration och kontakt med människor vilket ställer stora krav på hög servicenivå, att du är initiativrik och har förmåga att arbeta strukturerat. För att klara redigeringsarbetet krävs noggrannhet och ett öga för detaljer.

Vid tillsättningen kommer vi att lägga stor vikt vid de personliga egenskaperna.

Villkor
Anställningen är ett vikariat med en omfattning på 100%. Vikariatet sträcker sig from 15 augusti 2022 till och med 31 augusti 2023, med möjlighet till förlängning. 

Övrigt
Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

- CV
- Personligt brev
- Två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.

Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

Sista ansökningsdag: 2022-06-28                                                

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

 

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r

Ansök nu

Universitetsadjunkt i kulturstudier med idéhistorisk inriktning

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Jun 3
Beskrivning
Kulturstudier kan läsas som fristående kurser eller inom kulturvetarprogrammet och utgör huvudområde i kandidatexamen.

Programmet är profilerat i första hand mot kulturpolitik, ett självständigt politikområde som formerades under senare delen av 1900-talet och rör kulturen som sektor, men det har även en inriktning mot samtida kulturella uttryck samt kulturarv. Programmet utmärks av medverkan av aktörer från kultursektorn samt projekt i samarbete med konst- och kulturorganisationer på kommunal och regional nivå.

Kulturstudier rymmer även kurser i idéhistoria motsvarande A- och B-nivå, vilka utgör fördjupningar inom programmet och även kan läsas fristående.

Idéhistoria har vid Karlstads universitet en särskild kulturprofil och är brett definierat, med filosofins, vetenskapens och den politiska teorins historia i centrum, med ingående element av kulturhistoria, estetikhistoria och kulturteori, men även medicinhistoria, mentalitetshistoria, miljöhistoria, teknikhistoria och utbildningshistoria.

Den vetenskapsteoretiska undervisningen kombinerar klassisk vetenskapsfilosofi och moderna vetenskapsstudier och är inriktad mot det naturvetenskapliga och teknologiska fältet.

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår undervisning och handledning på framförallt grundnivå, främst på kulturvetarprogrammet men även i idéhistoria motsvarande A- och B-nivå samt i vetenskapsteori.

På kulturvetarprogrammet kommer du att undervisa på både teoretiska och praktiska kurser om till exempel armlängds avstånd-principen, samverkansmodellen, cultural planning, de kulturpolitiska målen, institutionella logiker, kulturpolitiska rationaliteter, förhållandet ekonomisering–kulturalisering, det kulturella systemet (och dess olika delsystem), samt om internationella och historiska kulturpolitiska modeller, kulturarv och kulturens globalisering.

Du kommer att vara en del i en grupp med nära samarbetande kolleger där du har en aktiv del i ämnets och institutionens utvecklingsarbete rörande undervisning och samverkan med det omgivande samhället, framförallt med aktörer inom konst-och kultursektorn. Även övriga institutionsgemensamma uppgifter kan ingå.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighetskrav
Behörig för anställning är den som har avlagt magister- eller masterexamen i idéhistoria eller idé- och lärdomshistoria. Ett krav är goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och engelska. Ett ytterligare krav är visad pedagogisk skicklighet samt genomförd behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen under de två första årens anställning, inom ramen för kompetensutvecklingstiden. För behörighetskrav i övrigt, se Högskoleförordningen 4 kap. 4 § samt https://www.kau.se/files/2022-02/Anstallningsordning201126.pdf.

Bedömningsgrunder
Av särskild vikt

- Pedagogisk skicklighet.
- Undervisningserfarenheter inom kulturstudier med tonvikt på kulturpolitiska perspektiv, den samtida kulturen som sektor, dess institutionella förutsättningar och system för produktion och distribution av estetiska uttryck och samtida populär- och konstkultur samt frågor om kulturarv och globalisering.
- Undervisning inom idéhistoria.
- Undervisning inom vetenskapsteori och vetenskapsfilosofi, avseende främst det naturvetenskapliga och teknologiska fältet.
- Erfarenhet av kursansvar och kursutveckling inom kulturpolitiskt orienterade kulturstudier samt idéhistoria och vetenskapsteori.
- Möjlighet till hög närvaro och deltagande i det dagliga arbetet och den kollegiala gemenskapen.

Av stor vikt

- Personliga egenskaper som förmåga att samarbeta och ta initiativ samt skapa goda relationer till medarbetare och studenter.
- Erfarenhet av samverkan med kultursektorns aktörer.

Av vikt

- Förmåga att kommunicera med det omgivande samhället och samverka över ämnesgränser i tvärvetenskapliga undervisningssammanhang.

Meriterande

- Påbörjad eller avslutad forskarutbildning med kulturpolitisk, idéhistorisk eller vetenskapsteorisk inriktning.

Villkor
Anställningen är en tillsvidareanställning med omfattningen 30 % av heltid. Tillträde 2023-01-01 eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Kontakt

Tonje Grahn, prefekt 054-700 1433
Kristian Petrov, ämnesföreträdare för kulturstudier, docent i idéhistoria 054-700 23 05/0703-969581

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.


Ansökan ska innehålla:

- CV;
- Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll;
- Intyg på egen genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper;
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis och intyg från tidigare verksamhetsmiljöer och rekommendationsbrev som styrker tidigare erfarenheter
- Redogörelse för språkkunskaper;
- Två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef, t.ex. studierektor, prefekt eller motsvarande.


Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till nedanstående adress.

Karlstads universitet
Josefin Rönnqvist
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2022-06-22                      

Ange referensnr: REK2022/137Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Ansök nu

Kurator, vikariat

Kurator
Läs mer Jun 1
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Inom Avdelningen för utbildningsstöd finns bland annat enheten för studentstöd med verksamheter som studenthälsa, studie- och karriärvägledning, riktat pedagogiskt stöd, International Office och samverkanskoordinatorer.

Inom studenthälsan har vi valt att profilera vår verksamhet mot förebyggande arbete på individ-, grupp- och organisationsnivå vad gäller studierelaterad ohälsa. Vi fokuserar på kurativa stödsamtal, hälsoupplysning, preventivt arbete vad gäller alkohol, narkotika, doping och tobak, psykisk hälsa samt normkritiska frågor. Inom verksamheten görs inga sjukvårdande eller behandlande insatser. Vi arbetar efter konceptet framgångsrika studier, vilket innebär att vi utgår från aktivt lärande, motivation och balans i livet. Inom studenthälsan arbetar fyra personer varav tre är kuratorer och en hälsopedagog. I studenthälsans lokaler finns även verksamheten riktat pedagogiskt stöd med två samordnare samt universitetskyrkans präst och pastor. Vi arbetar inom studenthälsan i nära samverkan med Universitetskyrkan.

Verksamhetens huvudsakliga målgrupp är studenter vid Karlstads universitet. Det innefattar både distansstudenter och campusstudenter i Karlstad och Arvika.

Avdelningen för utbildningsstöd inrymmer även enheten för utbildningsservice.

Arbetsuppgifter
Samtliga anställda vid studenthälsan ansvar för att erbjuda och genomföra individuella stödsamtal.

Gemensamma uppdrag för studenthälsoteamet:

- Att arbeta preventivt för att minska studenternas psykiska och fysiska ohälsa.
- Att identifiera och uppmärksamma situationer som skapar studierelaterad ohälsa.
- Att utveckla och genomför gruppaktiviteter som kan stärka studenterna för att få förutsättningar att må bättre och vara förberedda för ett arbetsliv på ett framgångsrikt sätt.
- Att delta i informationsinsatser kring studieliv och hälsa.

Utöver sitt grunduppdrag har medarbetarna även individuella ansvarsområden.

Arbetet innebär i huvudsak stöd och service till studenter individuellt och i grupp. Samverkan sker med verksamheter både inom universitetet och i det omgivande samhället. Som anställd deltar du även i de gemensamma aktiviteterna inom enheten för studentstöd såväl som inom avdelningen för utbildningsstöd. I tjänsten kan det komma att ingå arbete vid Musikhögskolan Ingesund, Campus Arvika del av tid.

Kvalifikationer
För anställningen krävs att du är utbildad socionom eller socialpedagog. Ett krav är även att du har vidareutbildning steg 1, gärna integrativ eller KBT-inriktning. Arbetslivserfarenhet inom kurativ verksamhet är meriterande. Det är även meriterande om du har dokumenterad pedagogisk förmåga och erfarenhet av att starta och leda gruppverksamheter. Arbetet kräver att du kan planera och prioritera arbetet samt driva samtal och gruppverksamhet framåt. Du skall även ha god samarbetsförmåga, vara lyhörd och kunna arbeta självständigt.

Dina språkkunskaper ska vara dokumenterat goda och du kan uttrycka dig väl i tal och i skrift, både på svenska och på engelska. Stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet.

Villkor
Anställningen är ett vikariat på heltid från och med 1 september 2022 eller enligt överenskommelse till och med 31 augusti 2023. Med chans till förlängning.

För anställningen innebär terminsstart en arbetstopp som kräver kvälls- och helgarbete. Även vid vissa utbildningstillfällen för studenter krävs kvälls- och helgarbete. Tjänsteresor förekommer.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

- Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll
- CV
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis och intyg
- Redogörelse för språkkunskaper

Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

Sista ansökningsdag: 2022-06-22.

Ange referensnummer: REK2022/160

Varmt välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r

Ansök nu

Doktorand i datavetenskap

Doktorand
Läs mer Maj 31
Beskrivning

Är du intresserad av samspelet mellan maskininlärning, hantering av komplexa energisystem och edge/cloud compute?

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap tar nu emot ansökningar för en doktorandanställning som leder till en doktorsexamen i datavetenskap, med inriktning mot tillämpning av maskininlärning i smarta elnät för storskalig solcellsintegration, vid Institutionen för matematik och datavetenskap.

I ditt avhandlingsprojekt kommer du att utveckla maskininlärningsbaserade metoder för mer exakta prognoser av energiproduktionen i solcellsystem, samt förutse energiefterfrågan och utforska hur ofullständiga data påverkar energinätsprognoser och dess osäkerhet. För integrering av sådana prognosalgoritmer i verkliga system, kommer du att arbeta med driftdetektion och automatiska inlärningstekniker för att utveckla mer effektiva lösningar för realtidsdrift och planering av elnät. Slutligen kommer du även att integrera dina algoritmer i IoT-baserade konstruktioner som edge computing för att begränsa nätinvesteringar för förstärkningar av nätet och datainsamlingspunkter.

Doktorandanställningen ingår i en flervetenskaplig forskningsgrupp, samt AI4ENERGY-projektet som finansieras av Energimyndigheten och Solelforskningscentrum Sverige, SOLVE. Du kommer att samarbeta med forskare och doktorander vid Karlstads universitet, Dalarnas högskola, Mälardalens universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, RISE och Uppsalas universitet.

Arbetsuppgifter
En doktorand ska främst ägna sig åt egen forskarutbildning, i vilken deltagande i forskningsprojekt och forskarkurser ingår. Forskarutbildningen består av 240 hp, inklusive avhandlingen vid doktorsexamen och 120 hp vid licentiatexamen.

Doktoranden kommer att undersöka hur maskininlärningsalgoritmer och edge/molnlösningar kan resultera i bättre hantering och kontroll av smarta elnät. Syftet med projektet är att ta fram välställda, datadrivna modeller och använda dem till prognoser inom smarta elnätsområdena.

Behörighetskrav
För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande uppfylla både grundläggande och särskilda behörighetskrav (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35).

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. (Högskoleförordningen, Kap. 7, § 39).

Särskild behörighet har den som avlagt magisterexamen i datavetenskap, avlagt masterexamen i datavetenskap, eller avlagt civilingenjörsexamen i datateknik. Behörig är även den som på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Antagning och bedömningsgrunder
För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande bedömas ha förmåga att tillgodogöra sig utbildningen (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35). Antagning sker efter individuell prövning.

Urval baseras på studieresultat. Särskild vikt ges kvaliteten på självständiga forsknings- eller examensprojekt utförda under tidigare studier, i synnerhet arbeten på masternivå och inom relevant forskningsinriktning. De viktigaste bedömningsgrunderna för urvalet är vetenskaplig skicklighet, lämplighet för forskningsprojektet och dokumenterad förmåga att arbeta både självständigt och i grupp.Vikt ges kunskap om och bakgrund inom tillämpad maskininlärning. Erfarenhet av utveckling av algoritmer för maskininlärning och deras praktiska implementering i edge computing-plattformar är meriterande.

För mer information om forskningsutbildningen i datavetenskap vid Karlstads universitet, se http://www.kau.se/cs

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Sista ansökningsdag: 2022-06-02

Ange ref.nr: REK 2022/104.

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare av rekryteringstjänster.

Ansök nu

Amanuenser i informatik, 15-25 %

Lärarassistent
Läs mer Maj 6
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Handelshögskolan vid Karlstads universitet (Karlstad Business School) startades år 2009 och består av arbetsvetenskap, företagsekonomi, informatik, juridik, nationalekonomi, projektledning och statistik.

Utbildningar bedrivs på alla nivåer med stöd av en stark forskning såväl i ämnesmiljöerna som flervetenskapliga forskargrupper.

På grundnivå bedriver ämnet informatik vid Karlstads universitet undervisning inom tre program: IT-designprogrammet, Webbutvecklarprogrammet (tidigare Webb- och Multimediaprogrammet) samt distansprogrammet IT, projektledning och affärssystem. Ämnet bedriver dessutom ett masterprogram. Läs gärna mer på ämnets hemsida: https://www.kau.se/informatik.

Under höstterminen ska två anställningar som amanuenser i informatik inrättas.

Arbetsuppgifter
Amanuensen är en student som vid sidan av sina studier bistår ämnets lärare i olika uppgifter. Därtill förekommer arbetsuppgifter som att biträda ansvarig lärare för användarlaboratoriet, biträda lärare i laborationshandledning samt biträda lärare i konstruktion, utprovande och granskning av inlämningsuppgifter. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du i hög utsträckning närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighetskrav
Bara den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå får anställas som amanuens (HF 5 kap §10).

Den sökande ska uppvisa goda studieresultat och ha ett intresse av att delta i undervisningen inom våra program och vår forskning. Sökande ska vara antagen till något av programmen IT-design, Webbutvecklare eller Masterprogrammet i informatik och ha minst ett år kvar till fullständig examen.

Bedömningsgrunder
Vi fäster särskild vikt vid förmågan att samarbeta samt att självständigt kunna driva och slutföra givna arbetsuppgifter inom utsatt tid. Det är av särskild vikt att den sökande har god muntlig och skriftlig förmåga på svenska och engelska.

Vi fäster stor vikt vid den sökandes förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater, studenter och externa intressenter. Av stor vikt är också god administrativ förmåga och initiativförmåga samt engagemang i verksamheten.

Meriterande är den sökandes kunskap om informatiks kurser vid Karlstads universitet. Meriterande är även erfarenhet av relevanta IT-system inom kurser och forskning, liksom av lärplattformen Canvas.

Villkor
Anställning som amanuens omfattar 15 % av heltid, vilket motsvarar i genomsnitt 6 timmar eller knappt en arbetsdag per vecka över tid. Omfattningen på anställningen kan komma att utökas till 25 % av heltid efter överenskommelse under vårterminen 2023. Arbetets förläggning kan komma att variera över tid och sker enligt överenskommelse.

Tillträde tidigast 2022-08-22 eller enligt överenskommelse, till och med 2023-06-30. Anställningen kan komma att förlängas, dock sammanlagt längst tre år under förutsättning att behörighetskravet enl. HF 5 kap 10 § fortfarande är uppfyllt.  

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med anvisningarna i annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska bestå av:
- personligt brev
- CV
- kopior på ev. tidigare examensbevis och intyg
- intyg på pågående studier (eller antagen till Masterprogrammet)
- två referenspersoner (till exempel lärare eller tidigare chefer)

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan och vara inkomna innan ansökningstidens slut.

Ange ref.nr REK 2022/139

Sista ansökningsdag är den 20 juni 2022.                              

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r

Ansök nu

Universitetslektor i datavetenskap

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Maj 23
Vill du jobba med spännande undervisning och forskning inom datavetenskap tillsammans med ett hängivet team av lärare och forskare inom högkvalitativ mjukvaruutveckling, nätverk, cloud, datasäkerhet och personlig integritet?

Beskrivning
Institutionen för matematik och datavetenskap vid Karlstads universitet utlyser nu en anställning som universitetslektor i datavetenskap.

Vi söker dig som har en gedigen erfarenhet av undervisning och forskning inom datavetenskap.

Institutionen för matematik och datavetenskap består av två ämnen: matematik och datavetenskap, och har drygt 90 medarbetare. Inom datavetenskap är forskning och utbildning fokuserad på datakommunikation och distribuerade system, cybersäkerhet och personlig integritet samt programvaruteknik.

Ämnet är ansvarigt för fyra utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå och just nu utvecklar man masterprogrammet, Software-defined networked systems and cybersecurity, för att ytterligare stärka sina kärnområden och utveckla sin internationella position inom utbildning och forskning. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med regionala, nationella, och internationella partners från både universitetsvärlden och näringslivet.

Forskningen bedrivs primärt inom och mellan tre forskargrupper: DISCO (Distributed Systems and Communication) som bland annat forskar inom internetprotokoll, trådlösa system, edge/molntjänster och nästa generations teknologier såsom programmerbara nätverk, SDN/NFV och 5G/6G. PriSec (Privacy and Security) som fokuserar på olika aspekter av cybersäkerhet såsom nätverkssäkerhet, integritetsförbättrande tekniker samt datasäkerhet och personlig integritet. SQuaD (Software Quality and Digital Modernisation) som bland annat studerar design och utveckling av säkerhets- och integritetskritiska system, kvalitetshöjande tekniker, som testning, för långlivade system, samt degradering av mjukvaruarkitektur och andra former av teknisk skuld.

Som universitetslektor kommer du att spela en viktig roll i att driva och utveckla undervisningen på institutionen både på grund och avancerad nivå, samt stärka någon av de etablerade forskargrupperna vid datavetenskap.  Vi söker nu därför dig som har ett stort intresse för att medverka i, och utveckla, vår utbildning på både grund och avancerad nivå och som vill utveckla och förnya vår forskning och forskarutbildning.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår undervisning, forskning, handledning samt kursadministration.

Du förväntas stärka utbildningen vid ämnet genom undervisning av hög kvalitet på datavetenskapliga kurser inom ingenjörs-, kandidat- och mastersprogrammen. Du förväntas även arbeta med kursutveckling, samt handleda examensarbeten på grund- och avancerad nivå.

Du förväntas vidare bidra till utveckling av forskningen vid ämnet genom att bedriva forskning och forskarutbildning av hög kvalitet i samarbete med kollegor samt internationella och nationella partners. Du förväntas stärka vårt nationella och internationella nätverk. Forskningen förväntas stärka någon (eller några) av ämnets forskargrupper.

Du förväntas samverka med det omgivande samhället för ömsesidigt utbyte och verka för att den kunskap och kompetens som finns vid universitetet kommer samhället till nytta.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor i datavetenskap är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i datavetenskap, alternativt har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl såväl som genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen, som då sker under kompetensutvecklingstiden, under de två första åren av anställningen.

Arbetet förutsätter goda kunskaper i svenska och engelska. Saknas kunskaper i svenska kan anställning ändå ske under förutsättning att den som anställs aktivt arbetar för att inhämta kunskaperna.

För samtliga behörighetskrav hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning https://www.kau.se/files/2020-12/AnstÃ?¤llningsordning 201126.pdf

Bedömningsgrunder
Särskild vikt läggs vid den sökandes dokumenterade förmåga och erfarenhet av undervisning inom datavetenskap på grund- och avancerad nivå. Särskild vikt läggs vid den sökandes undervisningskompetens inom databaser, programspråk, datastrukturer och algoritmer.

Se fullständiga bedömningsgrunder på Karlstads universitets hemsida. 

Villkor
Anställningen är tillsvidare och på heltid, med preliminär start 2022-10-01 eller enligt överenskommelse. Vi kan komma att tillämpa provanställning.

Övrigt
Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet. 

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Sista ansökningsdag: 2022-06-19

Ange referensnr: REK2022/96

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Ansök nu

Projektassistent forskning, idrottsvetenskap 80%

Forskarassistent
Läs mer Jun 3
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Institutionen för pedagogiska studier utlyser en visstidsanställning på 80% som projektassistent för forskning i ämnet idrottsvetenskap.

Vi söker en person som ska medverka vid datainsamling och bearbetning av data i ett forskningsprojekt under perioden 1 juli - 30 november 2022.

Forskningsprojektet På lånad tid? handlar om fritidsbankernas roll för jämlika villkor för barn och ungas rörelse och fritid. Specifikt är syftet att undersöka på vilket sätt fritidsbankens verksamhet bidrar till ökat deltagande i olika fritidsaktiviteter, ökad fysisk aktivitet samt sociala möten över sociala gränser.

Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av datainsamling och databearbetning inom ramen för projektet. Du ska i första hand samordna datainsamling som sker på landets fritidsbanker. Det betyder att du har kontakt med personal som ska distribuera enkäter och underlättar arbetet med att samla in data. Du har även hand om frågor som rör samtycken, ersättningar osv. Du kan även själv behöva hjälpa till att samla in data på fältet. Detta kan ske på stationära fritidsbanker eller i den mobila verksamheten. Resor med kort varsel inom landet samt övernattning förekommer.

Du kommer även driva delar av bearbetning och analys av data. Till detta hör kodning av enkätdata samt övrigt arbete för att strukturera data. Även visst analysarbete ingår i anställningen då du kommer göra delar av analysen i studien. Arbetet utgår från Karlstads universitet och vi förutsätter att du, i stor omfattning, finns på plats i vår miljö. 

Behörighetskrav
För anställning krävs att du har avklarat minst 160 högskolepoäng inom idrottsvetenskap och har goda kunskaper i svenska och engelska. Vidare krävs att du innehar körkort (B) och har tillgång till egen bil.

Bedömningsgrunder
För att kunna särskilja sökanden kommer nedanstående bedömningsgrunder ”av stor vikt” och ”meriterande” att beaktas i nämnd ordning. Observera att alla de meriter du önskar åberopa skall vara styrkta genom betyg, intyg eller liknande. Meriter som inte är styrkta kommer inte att beaktas och hela din ansökan kan komma att sorteras bort.

Av stor vikt är goda kunskaper inom kvantitativa metoder och bearbetning av statistiskt material. Du behöver ha god förmåga att hantera enkätverktyget Survey & Report samt analysprogrammet SPSS.  

Eftersom arbetsuppgifterna innebär många kontakter ställs höga krav på god samarbetsförmåga och social kompetens.

Stor vikt fästs även vid personliga egenskaper som noggrannhet, initiativförmåga, god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande, engagemang för verksamheten, flexibilitet och ett positivt förhållningssätt till kollegor.

Det är meriterande om du har kunskap om och tidigare erfarenheter av sociologiska eller psykologiska idrottsvetenskapliga begrepp som rör inkludering så som socioekonomiska faktorer och upplevd idrottskompetens.

Det är också meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med studier om betydelsen av material/utrustning för barns och ungas möjligheter till en meningsfull fritid. Samt är det positivt om du har kunskap om idrottens betydelse för individers välmående.

Villkor
Anställningen är en visstidsanställning på 80 % under fem månader. Tillträde så snart som möjligt enligt överenskommelse, dock senast 2022-07-01.

Arbetstidens förläggning kan komma att variera under anställningsperioden.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

- Cv
- personligt brev
- dokumenterad beskrivning av kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- kopior på betyg, intyg och examensbevis.
- två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.

Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

Sista ansökningsdag 2022-06-19

Välkommen in med din ansökan!

Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför kontakter med säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r

Ansök nu

Universitetslektor i sociologi

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Maj 13
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Inom ämnet sociologi och sociologi med inriktning socialpsykologi bedrivs undervisning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå.

Ämnet ansvarar också för ett samhällsvetenskapligt program: Samhällsanalytikerprogrammet. Vi är ca 20 personer som arbetar med både forskning, utbildning och externa kontakter. Vi deltar i flera forskningsprojekt och har ca 450 studenter. Ämnet ingår i flera nationella och internationella samarbeten.

Forskningen som bedrivs fokuserar emotioner och personligt liv, ålder, genusordning, arbetsorganisationer, småföretagande m.m., ofta utifrån intersektionella ansatser. Vi är öppna för att bredda och utveckla ämnets forskning genom nya forskningsområden. 

Ämnet ingår i en flerämnesinstitution tillsammans med socialt arbete, psykologi och genusvetenskap.

Arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna är undervisning i sociologi och socialpsykologi på A-D nivå på fristående kurser och inom vårt program. Ytterligare arbetsuppgifter som handledning, examination, kursansvar och kursutveckling ingår i anställningen, liksom att aktivt delta i den dagliga verksamheten i ämnets, institutionens och fakultetens utvecklingsarbete rörande undervisning, forskning och samverkan med det omgivande samhället. Du förväntas också delta i forskningen på ämnet, driva egna forskningsprojekt och bidra till att externa medel kommer ämnet till del. Anställningen förväntas att till minst 20 procent fullgöras inom grundutbildningen. Handledning och undervisning på forskarutbildningsnivå kan förekomma. Arbetsuppgifterna kan också komma att omfatta undervisning på andra program som socionomprogrammet, psykologprogrammet och lärarprogrammet.

Behörighetskrav
För anställning som universitetslektor krävs avlagd doktorsexamen i sociologi (eller motsvarande), visad pedagogisk skicklighet och genomförd högskolepedagogisk utbildning/motsvarande. Om
högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen och att den inplaneras inom ramen för
kompetensutvecklingstiden under de två första åren av anställning. För behörighetskrav i övrigt till HF 4 kap och Karlstads universitets anställningsordning.

Vidare krävs att den sökande har god förmåga att i tal och skrift kunna kommunicera på både svenska och engelska.

Bedömningsgrunder
Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom sociologi är av särskild vikt för anställningen. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten.

Vi fäster också stor vikt vid dina sociala förmågor som samarbetsförmåga, förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater och förmåga att ta egna initiativ och visa engagemang för andras arbete.

Av vikt är god administrativ kompetens, god förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete liksom god förmåga att samverka med det omgivande samhället.

Forskningserfarenhet av både kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder är meriterand

Villkor
Anställningen är en tillsvidareanställning med omfattning på heltid med tillträde snarast efter
överenskommelse. För att skapa förutsättningar för gott samarbete och bidra till god arbetsmiljö vill vi att Du ska vara närvarande på institutionen i så stor utsträckning som möjligt. Provanställning kan komma att tillämpas.

Övrigt
Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

För att se komplett annons gå in på  https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Sista ansökningsdag: 2022-06-19                                      

Ange referensnr: REK 2022/16

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r

Ansök nu

Universitetslektor i pedagogiskt arbete

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Maj 27
Bakgrund  
Efterfrågan på behöriga lärare är idag stor och kommer sannolikt att förbli så i flera år framöver.

På institutionen för pedagogiska studier finns en spännande utbildningsmiljö där vi specialiserat oss på att utbilda lärare.                                                                        

Institutionen har idag runt 120 medarbetare men vi behöver bli fler. Vi är verksamma i alla lärarutbildningsprogram på Karlstads universitet. Att utbilda sig till lärare är att utbilda sig till ett framtidsyrke där vi, med din och vår samlade kompetens, kan medverka till att nya lärare går ut och gör skillnad.

Vi söker nu en eller flera lektorer som ska verka inom något eller några av de utbildningsprogram där institutionen är verksam. Vi är delaktiga vid utbildning av förskollärare, fritidshemslärare, grundlärare, ämneslärare, speciallärare och yrkeslärare. Vi har dessutom en stor uppdragsutbildning med bland annat rektorsprogrammet. Vi söker därför personer med relevant erfarenhet av något eller några av dessa områden. Din individuella erfarenhet och profil kommer sedan att ligga till grund för inom vilket av dessa områden du kan komma att erbjudas anställning.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna kan bland annat följande ingå:

- Undervisning i kurser på grund-, avancerad- och forskarnivå, både nät- och campusbaserat
- Undervisning i uppdragsutbildningar
- Kurs- och programledarskap
- Handledning på grund-, avancerad- och forskarnivå
- Uppdrag som examinator pa? grund- och avancerad nivå
- Bidra till en levande och aktiv forskningsmiljö och delta i något av institutionens forskarseminarier.
- Aktivt delta i ämnets utvecklingsarbete

Forsknings-/kompetensutvecklingstid ingår i anställningen med 20%. Möjlighet till utökad tid för forskning finns om externa medel dras in.

Vi ser det som viktigt att den som får anställningen i stor omfattning kommer att befinna sig på plats i vår miljö på Karlstads universitet.

Behörighetskrav                                                                                           
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamenexamen i pedagogiskt arbete/pedagogik eller annat ämnesområde som har relevans för den utbildningsvetenskapliga kunskapssfären. Ett annat behörighetskrav är genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen, som då sker under kompetensutvecklingstiden, under de två första åren av anställningen (se även HF 4 §4). Arbetet förutsätter goda kunskaper i svenska och engelska.

Bedömningsgrunder
För att kunna särskilja sökanden kommer nedanstående bedömningsgrunder att beaktas. Observera att alla de meriter du önskar åberopa skall vara styrkta genom betyg, intyg eller liknande. Meriter som inte är styrkta kommer inte att beaktas och hela din ansökan kan komma att sorteras bort.

Av särskild vikt är:  

- förmåga att genomföra utbildnings- och utvecklingsinsatser på vetenskaplig grund och utifrån ett genomtänkt pedagogiskt förhållningssätt. Pedagogisk skicklighet bedöms genom dokumenterat goda insatser och erfarenheter av planering, genomförande, utvärdering och utveckling av undervisning på olika nivåer.
- erfarenhet av forskningsverksamhet. Vetenskaplig skicklighet bedöms utifrån bredd, djup, aktualitet, originalitet, självständighet och omfattning.
- erfarenhet av undervisning på högskolenivå.

Av stor vikt är:                                                                                                                           

- erfarenhet av arbete/undervisning i för-, grund-, gymnasieskola.
- i konkurrens erhållna forskningsmedel och samverkan med det omgivande samhället.
- personliga egenskaper som samarbetsförmåga, förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater och studenter och förmåga att ta egna initiativ.

Meriterande är:

- lärarexamen som har relevans för anställningens innehåll
- erfarenhet av handledning/mentorskap på grund-, avancerad- och forskarnivå.
- en yrkesmässig bredd, till exempel genom att du har kvalifikationer och intresse av att jobba inom flera av institutionens utbildningsprogram och verksamheter

Lika vikt kommer att läggas vid prövningen av den sökandes vetenskapliga och pedagogiska förmåga.

Villkor
Anställningen är tillsvidare på heltid (100 %) med tillträde snarast enligt överenskommelse. Provanställning kan förekomma.

Ansökan
Ansökningar görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ange två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.

Ansökan ska innehålla;

- Personligt brev med beskrivning av egna kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll
- Meritsammanställning/CV
- Fördjupad redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig verksamhet
- Intyg på egen genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper  
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer och rekommendationsbrev som styrker tidigare erfarenheter
- Publikationsförteckning
- Redogörelse för språkkunskaper

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till nedanstående adress.

Karlstads universitet
HR-avdelningen, Josefin Rönnqvist
651 88 KARLSTAD

Sista anso?kningsdag: 2022-06-19

Ange referensnr: REK2022/153

Va?lkommen med din anso?kan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Ansök nu

Kommunikatör med fokus på forskningskommunikation

Informatör/Kommunikatör
Läs mer Jun 1
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Kommunikationsavdelningen bidrar till att öka kunskapen om Karlstads universitets utbildning och forskning i Sverige och internationellt.

Avdelningen arbetar strategiskt och operativt med bland annat forskningskommunikation, marknadsföring av universitetets utbildningar, varumärkesfrågor, mediekontakter och PR samt kommunikation till medarbetare, studenter och externa målgrupper genom bland annat webb, sociala medier och evenemang. Avdelningen utgör en del i universitetets centrala stödfunktioner och består av ett tjugotal medarbetare som drivs av engagemang, nyfikenhet, kreativitet och en stark vilja att bidra till universitetets mål och utveckling.  

Nu söker vi en erfaren kommunikatör med fokus på forskningskommunikation. Är du redo för en ny utmaning hos en av Värmlands största arbetsgivare, i en härligt kreativ, akademisk miljö med många kontaktytor?

Arbetsuppgifter
Arbetet innebär att kommunicera universitetets forskning på svenska och engelska till externa och interna målgrupper, till exempel via webb, sociala medier och mediekontakter. Du har regelbunden kontakt med forskare, prefekter och föreståndare för forskningscentra. Du kommer även arbeta med att marknadsföra universitetet. Du arbetar i nära samarbete med avdelningens övriga kommunikatörer och bidrar i den löpande uppföljningen och utvecklingen av kommunikationsarbetet.

Arbetet omfattar såväl strategiskt som operativt kommunikationsarbete, till exempel att:

- utforma, genomföra och följa upp kommunikationsplaner. 
- vara rådgivare i kommunikationsfrågor inom organisationen, särskilt forskningskommunikation.
- skriva texter för interna och externa målgrupper som är relevanta, begripliga och som kan förmedla forskningens betydelse i samhället.
- uppdatera och vidareutveckla webbplatser.
- utveckla och underhålla universitetets sociala medier, med fokus på forskningskommunikation.
- delta i arbetet med att marknadsföra universitetet och att stärka vårt arbetsgivarvarumärke.
- vara rådgivare, beställare och utförare när det gäller produktion av marknadsföringsmaterial, till exempel film och foto.
- skriva och publicera material i externa pressrum och ha mediekontakter i samarbete med universitetets pressekreterare.
- utföra omvärldsbevakning, som bland annat innebär att följa debatt och nyhetsflöde när det gäller forsknings- och utbildningsfrågor.

Vem är du?
Vi söker dig som har en akademisk examen inom kommunikation, journalistik eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer som relevant. Du har en aktuell och gedigen erfarenhet av arbete som kommunikatör med erfarenhet av att kommunicera forskning och av att arbeta med marknadsföring. Vi förutsätter att du har ett starkt intresse av forskning, att sprida kunskap om forskning och forskningsresultat i samhället och vill samarbeta med forskare om deras arbete och projekt. Vi fäster stor vikt vid förmågan att förmedla forskning på ett intresseväckande och kommunikativt sätt. Det är meriterande om du har erfarenhet att ha arbetat i eller nära forskningsprojekt finansierade av EU eller andra större aktörer. Vi ser gärna att du har vana av att arbeta med någon form av webbpubliceringsverktyg, till exempel Drupal och/eller Wordpress.

Som person är du ansvarskännande, strukturerad, prestigelös, lyhörd, serviceinriktad samt har en god förmåga att samarbeta med olika grupper inom och utanför organisationen. Det är viktigt att du har en egen drivkraft, kan arbeta självständigt samtidigt som du ser dig som en del av ett team. Du är tydlig, kommunikativ, har en god förmåga att prioritera dina arbetsuppgifter, trivs med ett stundtals högt tempo och kan tänka kreativt kring lösningar på olika utmaningar.

Villkor
Anställningen är på heltid och är tidsbegränsad under 11 månader med tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse och med eventuell möjlighet till förlängning. Individuell lönesättning tillämpas.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ange två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.

Ansökan ska innehålla
- CV.
- personligt brev med en beskrivning av dina kvalifikationer i förhållande till anställningen.
- för anställningen relevanta dokument.
- arbetsprov i form av exempelvis en pressrelease på svenska och engelska.

Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller. Ange referensnummer REK2022/163 i din ansökan.

Sista ansökningsdag är den 17 juni 2022.

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r

Ansök nu

Amanuens i juridik

Lärarassistent
Läs mer Maj 27
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Är du duktig på att ge service till andra, lätt för att lära dig nya system och vill bli amanuens vid ämnet juridik på Karlstads universitet? Läs vidare och sök anställningen som amanuens i juridik!

Beskrivning
Handelshögskolan vid Karlstads universitet (Karlstad Business School) startades år 2009 och består av arbetsvetenskap, företagsekonomi, informatik, juridik, nationalekonomi och statistik.

Ämnet juridik har ett omfattande undervisningsuppdrag. Sedan höstterminen 2017 ges ett juristprogram (270 hp) med fördjupningsmöjligheter inom affärsjuridik, skatterätt, straff- och processrätt samt humanjuridik. Vidare ges magisterprogram i skatterätt (60 hp). Ämnet har även ett utbud av kurser som främst riktar sig till studenter inom Civilekonomprogrammet, Personal- och arbetslivsprogrammet samt Politices kandidatprogrammet. Juridikkurser ges även inom ramen för bland annat Fastighetsekonomprogrammet och Socionomprogrammet. Till kommande läsår ska en anställning som amanuens inrättas hos oss på juridik.

Arbetsuppgifter
Amanuensen är student som vid sidan av sina studier ska biträda program- och kursansvariga med de kurser som ges på juristprogrammet. Det innebär arbetsuppgifter som att biträda forskarna med sökning, beställning, kopiering och sortering av forskningsmaterial, skötsel av ämnets hemsida, besvara frågor om kursinnehåll, upplägg och tentamina samt med planering och arrangemang av konferenser, seminarier som ges av eller inom ämnet.

Behörighetskrav
Bara den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå får anställas som amanuens (HF 5 kap §10). Sökande ska vara antagen till juristprogrammet vid Karlstads universitet och ha minst ett och ett halvt år kvar till fullständig examen.

Bedömningsgrunder
Av särskild vikt är god organisatorisk förmåga, god samarbetsförmåga, flexibilitet och noggrannhet samt hög servicenivå. Vi lägger stor vikt vid att du som söker har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska och har goda kunskaper i Office-paketet samt lätt att lära dig nya datasystem. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Villkor
Anställningen som amanuens omfattar 10 % av heltid. Arbetets förläggning kan komma att variera över tid och sker enligt överenskommelse. Omfattningen på anställningen kan komma att utökas upp till 15 % efter överenskommelse och under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Tillträde snarast enligt överenskommelse, till och med 2023-06-30. Anställningen kan förlängas, dock sammanlagt längst tre år och under förutsättning att sökande fortfarande är antagen till och aktivt studerar på juristprogrammet vid Karlstads universitet.

Ansökan
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med anvisningarna i annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

- personligt brev
- CV
- kopior på ev. tidigare examensbevis och andra relevanta intyg
- intyg på pågående studier
- minst två referenspersoner  (till exempel lärare, handledare eller tidigare chefer)

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan och vara inkomna innan ansökningstidens slut. Ange ref.nr REK2022/148 i din ansökan.

Sista ansökningsdag är den 16 juni 2022.

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r

Ansök nu

Doktorand i tillämpad matematik

Doktorand
Läs mer Maj 11
Beskrivning
Är du intresserad av samspelet mellan stokastisk modellering, hantering av komplexa energisystem och programmering?

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap tar nu emot ansökningar för en doktorandanställning som leder till en doktorsexamen i tillämpad matematik vid Institutionen för matematik och datavetenskap, inom Solforskningscentrum Sverige (SOLVE), som har stöd från Energimyndigheten.

Komplexa energisystem byggs på ett antal komponenter som samverkar via olika mekanismer. Utvärderingen av ett sådant komplext systems prestanda kräver simuleringsverktyg som klarar av att hantera osäkerhet. Utgångspunkten i det här arbetet är att undersöka fall av icke-försumbar osäkerhet i datan, oavsett om den beror på mätningar, plötsliga fel eller prognoser. För att ta osäkerhetseffekter i beaktning, så krävs noggranna studier av resultaten i jämförelse med ingångsdatan.

Det här projektet inbegriper utvecklandet av mikro-makro-verktyg för stokastisk modellering, flerskaliga polynomkaosexpansioner, numeriska simulering och optimering av de parametrar som styr solenergisystemen. Målet är att använda denna data för att förbättra modellerna och därmed åstadkomma en bättre prognos.

Arbetsuppgifter
En doktorand ska främst ägna sig åt egen forskarutbildning, i vilken deltagande i forskningsprojekt och forskarkurser ingår. Forskarutbildningen består av 240 hp, inklusive avhandlingen vid doktorsexamen och 120 hp vid licentiatexamen.

Doktoranden kommer att undersöka nya, flerskaliga stokastiska modelleringsverktyg och optimeringstekniker vid behov, när parametrar och processidentifikation uppstår i utvalda matematiska modeller av komplexa energihanteringssystem. Syftet med projektet är att ta fram välställda, datadrivna modeller och använda dem till prognoser.

Behörighetskrav
För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande uppfylla både grundläggande och särskilda behörighetskrav (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35).

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. (Högskoleförordningen, kap. 7, § 39)

Särskild behörighet att antas till forskarutbildningen i matematik har den som avlagt en magister- eller masterexamen med huvudområde matematik med en fördjupning inom relevant område eller har en examen med samma fördjupning i matematik, eller som i någon annan ordning inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Antagning och bedömningsgrunder
För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande bedömas ha förmåga att tillgodogöra sig utbildningen (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35). Antagning sker efter individuell prövning.

Urval baseras på studieresultat. Särskild vikt ges kvaliteten på självständiga forsknings- eller examensprojekt utförda under tidigare studier, i synnerhet arbeten på masternivå och inom relevant forskningsinriktning. De viktigaste bedömningsgrunderna för urvalet är vetenskaplig skicklighet, lämplighet för forskningsprojektet och dokumenterad förmåga att arbeta både självständigt och i grupp.

För mer information om forskningsutbildningen i matematik vid Karlstads universitet, se https://www.kau.se/en/mathematics

Villkor
Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer en anställning som doktorand att erbjudas (Högskoleförordningen, Kap 5, § 3). Anställningen omfattar fyra års heltidsstudier, alternativt 5 års studier om 80 % och 20 % undervisning eller annan institutionstjänstgöring. Anställningen är tidsbegränsad på först ett år och kan därefter förlängas med högst två år i taget. Tillträdesdag enligt överenskommelse.

Lönen för doktorandanställningen följer den av Karlstads universitet fastställda lönestegen för doktorander.

Övrigt
Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.Ansökan ska innehålla följande handlingar:

- Personligt brev som kortfattat beskriver varför du är intresserad av anställningen och varför du tror att dina kvalifikationer och forskningsintressen passar för anställningens innehåll (max en sida),
- CV
- examensbevis med förteckning över ingående kurser, eller bestyrkt förteckning över genomgångna och avklarade kurser med betyg och datum,
- kopia av magister- eller masteruppsats i matematik/tillämpad matematik eller likvärdigt arbete, samt relevanta vetenskapliga publiceringar,
- Ange två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef, eller motsvarande.
- Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

Handlingar som inte kan lämnas in i digital form kan skickas till nedanstående adress:

Karlstads universitet
Josefin Rönnqvist
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2022-06-15

Ange ref.nr: REK2022/97

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare av rekryteringstjänster.

Ansök nu

Universitetsadjunkt i medie- och kommunikationsvetenskap

Universitets- och högskoleadjunkt
Läs mer Maj 11
Beskrivning
Medie- och kommunikationsvetenskap är en del av fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap och utgör en attraktiv utbildnings- och forskningsmiljö.

Institutionen ansvarar för grundutbildning inom ett flertal utbildningsprogram samt även program på avancerad nivå. Gränsöverskridande kontakter och globala perspektiv är självklara i vårt arbete. Grundutbildning genomförs i huvudsak inom två stora utbildningsprogram, Kommunikation & PR samt Medier och Kommunikation. Det senare med de två spåren Visuell kommunikation och design samt Digitala medier och analys (fokuserat på teoretisk och praktisk analys av medieinnehåll och -användning i digitala miljöer, t.ex. mobila och sociala medier).

Forskning i medie- och kommunikationsvetenskap bedrivs inom två profilerade forskningsgrupper inom institutionen: forskningsmiljön Geomedia http://www.kau.se/geomedia och forskningscentret NODE (The Ander Centre for Research on News and Opinion in the Digital Era) https://www.kau.se/media/node. Mer information om universitetet finns på http://www.kau.se och mer information om ämnet finns på http://www.kau.se/media.

Arbetsuppgifter
Som medarbetare vid ämnet kommer du främst att undervisa inom utbildnings­programmen, fristående kurser och i förekommande fall uppdragsutbildningar, framför allt inom områdena journalistik, skrivande och copy. Undervisning, handledning, examinationer, kursansvar och kursutveckling ingår i tjänsten, liksom att aktivt delta i ämnets och institutionens utvecklingsarbete rörande undervisning och samverkan med det omgivande samhället. Även andra inriktningar inom ämnet kan komma att bli aktuella.

Det är viktigt för universitetet att ge medarbetare möjlighet att vidareutvecklas och ge förutsättningar att växa i takt med förändringar i omvärlden och de nya behov som kan vara kopplade till dessa. I normalfallet ges därför möjlighet till 10-20 % kompetensutvecklingstid som kan användas till forskning och annan kompetensutveckling.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetsadjunkt i medie- och kommunikationsvetenskap är den som har avlagt kandidatexamen i ämnet eller annat närliggande, för anställningen relevant område samt visat pedagogisk skicklighet. Eftersom du bland annat ska undervisa i skrivande på svenska krävs för den här anställningen goda kunskaper i svenska i tal och skrift från anställningens start.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl såväl som genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att du förbinder dig att genomföra den under de första två årens anställning. För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning https://www.kau.se/files/2020-12/AnstÃ?¤llningsordning 201126.pdf

Bedömningsgrunder
Av särskild vikt är att du har en bred kunskap kring medie- och kommunikationsvetenskap och att du har erfarenhet av att undervisa och handleda på många olika kurser med praktisk inriktning på grundläggande nivå. Eftersom undervisningen delvis genomförs på engelska är det av särskild vikt att du har goda kunskaper i engelska i såväl tal som skrift.   

Det är också av särskild vikt att du har praktisk erfarenhet av journalistiska arbetsmetoder, samt kunskap om journalistikens och mediernas roll i samhället ur bland annat juridiska och etiska perspektiv. 

 Vi lägger stor vikt vid att du har bred yrkesmässig praktisk erfarenhet från arbete med journalistik och annat skrivande inom media, information/kommunikation eller PR.

 Vidare lägger vi vikt vid att du har god samarbetsförmåga och förmåga att ta egna initiativ.

Det ses också som meriterande om du har

- erfarenhet av att utveckla och leda verksamhet
- erfarenhet av kursutveckling och webbaserad undervisning
- erfarenhet av samverkan även med det omgivande samhället.
- pedagogiska meriteringar

Villkor
Anställningen är en särskild visstidsanställning för perioden 1/11-2022 till 30/6-2023. Omfattningen är 75 %. Förlängning kan bli aktuell. 

Upplysningar
Prefekt Christer Clerwall.

Studierektor Susanne Almgren.

Båda kan nås på tfn 054-700 10 00 (vx).

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.


Ansökan ska innehålla:

- CV
- Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter.
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer och rekommendationsbrev som styrker tidigare erfarenheter.
- Redogörelse för språkkunskaper
- två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef


Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till nedanstående adress.

Karlstads universitet
Josefin Rönnqvist
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2022-06-12                                     

Ange referensnr: REK2022/124

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Ansök nu

Fakultetshandläggare

Utbildningshandläggare
Läs mer Maj 30
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Administrativa avdelningen vid Fakulteten för humaniora- och samhällsvetenskap (HS)
HS fakultetens verksamhet är indelad i ämnen, institutioner och centrumbildningar som arbetar med kunskaps­byggande på olika sätt, framförallt genom utbildning, forskning och forskar-utbildning.

Vid HS fakulteten finns en administrativ avdelning bestående av cirka sextio anställda som arbetar med utbildnings- och forsknings­­administration samt administrativt stöd till forskare, chefer och nämnder.

Vi utlyser nu en tillsvidareanställning på 100% som fakultetshandläggare till fakultetens administrativa avdelning. Fakultetshandläggaren är placerad vid fakultetens kansli och arbetar främst med att ge stöd till fakultetens ledning.

Arbetsuppgifter
Som fakultetshandläggare medverkar du i fakultetens arbete med att säkerställa och utveckla kvaliteten i utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Som fakultets­hand­läggare arbetar du i nära samarbete med fakultetsledning och kansliets övriga personal. Du kommer även att ha många kontakter med personal vid fakultetens institutioner och vara ett administrativt stöd för dem i olika frågor.

Huvudsakliga arbetsuppgifter är löpande administrativt arbete såsom diarie­föring, att skriva underlag för beslut, skriva minnesanteckningar och protokoll samt uppföljningsarbete. Men det kan även innebära att göra mindre utredningar, bereda och föredra ärenden till fakultets-nämndens utskott, skapa och uppdatera webbsidor samt att vara med och utveckla rutiner och processer för det fakultetsinterna arbetet.

Kvalifikationer
För anställningen krävs avlagd relevant examen på högskolenivå. Du ska ha en mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och god förmåga att uttrycka dig på engelska, samt erfarenhet av administrativt arbete. Kännedom om och intresse för högskoleadministrativa och förvaltnings­­rättsliga frågor är särskilt viktigt.

Vi ser att du är serviceinriktad samt kan bidra till ett gott arbets­klimat inom fakultetens kansli. Vi fäster stor vikt vid din förmåga att arbeta strukturerat och uppskattar att du tar egna initiativ samt är drivande när det gäller utveckling av verksam­heten och rutiner.

I ditt arbete har du kontakt med många människor med olika funktioner och därför är dina personliga egenskaper vad gäller kommunikations- och samarbetsförmåga av stor vikt.

Karlstads universitet välkomnar sökande som kompletterar vår fakultet med avseende på jämställdhet och mångfald.

Villkor
Tillträde 1 augusti 2022 eller enligt överenskommelse. Anställningen är tillsvidare på heltid. Provanställning kan förekomma.

Ansökan
Ansöker gör du i universitetets rekryteringsverktyg Varbi som nås genom att logga in här nedan. Sista ansökningsdag är den 12 juni. Till ansökan bifogas personligt brev och CV. Ange två referenspersoner i din ansökan.

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r

Ansök nu

Kommunikatör med inriktning som webbredaktör, vikariat 100 %

Informatör/Kommunikatör
Läs mer Maj 16
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Vilka är vi?
Kommunikationsavdelningen bidrar till att öka Karlstads universitets synlighet och attraktivitet inom utbildning och forskning i Sverige och internationellt.

Avdelningen arbetar bland annat med information om och marknadsföring av universitetets utbildning och forskning, PR, kommunikation till medarbetare, studenter och externa målgrupper, event, webb och sociala medier. Avdelningen har ett 20-tal medarbetare. Nu söker vi en vikarierande kommunikatör som kan förstärka vår avdelning inom webbområdet. Är du redo för en ny utmaning?

Om anställningen
Som kommunikatör med inriktning som webbredaktör skapar och publicerar du innehåll på vår externa webb och på intranätet. Det kan även innebära att du projektleder uppdrag inom kommunikationsavdelningens ansvarsområden och då primärt inom webbområdet.

Arbetsuppgifterna innefattar uppdatering och utveckling på webben, så att kanalerna håller hög kvalitet och möter målgruppernas behov. Webbplatserna rör forskning, utbildning och samverkan och riktar sig till såväl externa som interna användare. Det huvudsakliga arbetsredskapet är webbpubliceringsverktyget Drupal. Webbredaktören arbetar självständigt, men ingår i ett webbteam. 

Exempel på arbetsuppgifter:
- Vara ett stöd till redaktörer i verksamheten.
- Jobba med utbildning av redaktörer.
- Leda utvecklingsprojekt kopplat till vår interna och externa webb.
- Delta i projekt för att kvalitetssäkra och utveckla webbinnehåll och webbplatsstruktur utifrån målgruppsperspektiv.
- Tillgänglighetsanpassa dokument, filmer och webbsidor.
- Stötta övriga institutioner och avdelningar i deras webbarbete genom att till exempel genomföra utbildningar och workshopar.
- Producera, redigera och publicera innehåll på externa och interna webbplatser.
- Du använder verktyget Drupal i första hand, men även andra plattformar som till exempel Wordpress kan vara aktuella.

Vem är du?
Vi söker dig som har:

- Relevant utbildning inom webb- och kommunikationsområdet, eller har arbetslivserfarenhet som vi bedömer likvärdig.
- Aktuell erfarenhet av operativt arbete med webbpublicering vilket innebär att du är van användare av CMS i allmänhet och gärna verktyget Drupal.
- God förmåga att uttrycka dig i skrift på svenska och engelska.
- Erfarenhet av redaktionellt skrivande.
- Kunskaper i digital bildhantering och god vana i att använda verktyg för webbpublicering, bildredigering och formgivning i InDesign och Photoshop.
- Vana att arbetat med formulär, digitala enkäter och rörlig bild.
- Erfarenhet av arbete med webbanalysverktyg.
- Utbildning och/eller erfarenhet av att arbeta med tillgänglighet på webben.
- Grundläggande kunskaper i HTML och en god allmänteknisk förståelse inom webb och kommunikation.

Du är självgående vilket innebär att du har en kommunikativ förmåga, strukturerar, tar ansvar för och driver dina arbetsuppgifter framåt. Det är självklart för dig att vara serviceinriktad, vilket innebär att du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och du anstränger dig för att leverera lösningar. Vidare har du lätt för att samarbeta med människor inom olika professioner och i team. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.

Villkor
Anställningen är ett vikariat på heltid (100 %) med tillträde så snart som möjligt, till och med den 31 mars 2023. Eventuell möjlighet till förlängning.

Ansökan
Ansökan skickas in elektroniskt via vårt rekryteringsverktyg Varbi. Ansökan ska innehålla personligt brev och CV samt för anställningen relevanta dokument som arbetsprover och examensbevis, samt en beskrivning av dina kvalifikationer i förhållande till anställningen. 

Sista ansökningsdag 2022-06-07

Välkommen in med din ansökan!

Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför kontakter med säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r

Ansök nu

Universitetslektor i biologi med inriktning mot zoologi

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Maj 6
Beskrivning
Biologiämnet har ca 40 anställda och tillhör institutionen för miljö- och livsvetenskaper inom fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap.

I ämnet biologi ges kandidat- och masterexamen samt ämneslärarexamen i biologi respektive naturkunskap. Biologi är forskarutbildningsämne med för närvarande 18 doktorander. Vid ämnet bedrivs huvudsakligen forskning inom ekologi och biologididaktik. Biologididaktisk forskning bedrivs inom forskningscentrumet SMEER (Science Mathematics and Engineering Education Research) https://www.kau.se/en/smeer

Forskargruppen Naturresurs Rinnande Vatten (NRRV) bedriver grundläggande och tillämpad forskning i sjöar, vattendrag och omgivande landskap. NRRV spelar en central roll i biologins forskning och riktar sig framförallt mot hållbar användning av naturresurser för att finna lösningar på miljöproblem som gynnar såväl det mänskliga samhället som naturen. Forskningsområden som berörs av NRRV inkluderar vattenkraftens effekter på konnektivitet och habitat, akvatisk-terrestra interaktioner, vinterekologi under klimatförändringar, hotade arter, naturvård och socio-ekologisk forskning https://www.kau.se/nrrv. Många forskningsprojekt genomförs i samarbete med olika aktörer från industrin, myndigheter, intresseorganisationer och markägare.

Arbetsuppgifter
I anställningen som universitetslektor i biologi med inriktning mot zoologi ingår undervisning och forskning. Universitetslektorn förväntas vara delaktig i planering, genomförande och utvärdering av undervisning i främst zoologi och cellbiologi inom biologiprogrammet samt till viss del inom ämneslärarprogrammets biologi respektive naturkunskap. Kursmoment på masterprogrammet med inriktning mot ekologi och naturvård kan ingå, liksom handledning av examensarbeten på kandidat- och masternivå. Vi söker en universitetslektor som är en engagerad och god pedagog och som deltar aktivt i ämnets utveckling både vad gäller undervisning och forskning. Vi förutsätter att den sökande aktivt bidrar till utvecklingen av ämnets externa kontaktnät och till nya externfinansierade forskningsprojekt. Vi välkomnar all zoologisk forskning som kompletterar NRRVs forskningskompetenser.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor i biologi är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i biologi, alternativt har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl såväl som genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen, som da? sker under kompetensutvecklingstiden, under de två första åren av anställningen. Mer information om allmänna behörighetskrav hittar du i Karlstads universitets anställningsordning: https://www.kau.se/files/2022-02/Anstallningsordning201126.pdf

Sista ansökningsdag: 2022-06-05

Ange referensnr: REK2022/134

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Ansök nu

Lektor i biologi med inriktning mot zoologi, tidsbegränsad anställning

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Maj 6
Beskrivning
Biologiämnet har ca 40 anställda och tillhör institutionen för miljö- och livsvetenskaper inom fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap.

I ämnet biologi ges kandidat- och masterexamen samt ämneslärarexamen i biologi respektive naturkunskap. Biologi är forskarutbildningsämne med för närvarande 18 doktorander. Vid ämnet bedrivs huvudsakligen forskning inom ekologi och biologididaktik. Biologididaktisk forskning bedrivs inom forskningscentrumet SMEER (Science Mathematics and Engineering Education Research) https://www.kau.se/en/smeer

Forskargruppen Naturresurs Rinnande Vatten (NRRV) bedriver grundläggande och tillämpad forskning i sjöar, vattendrag och omgivande landskap. NRRV spelar en central roll i biologins forskning och riktar sig framförallt mot hållbar användning av naturresurser för att finna lösningar på miljöproblem som gynnar såväl det mänskliga samhället som naturen. Forskningsområden som berörs av NRRV inkluderar vattenkraftens effekter på konnektivitet och habitat, akvatisk-terrestra interaktioner, vinterekologi under klimatförändringar, hotade arter, naturvård och socio-ekologisk forskning https://www.kau.se/nrrv. Många forskningsprojekt genomförs i samarbete med olika aktörer från industrin, myndigheter, intresseorganisationer och markägare.

Arbetsuppgifter
I anställningen som universitetslektor i biologi med inriktning mot zoologi ingår undervisning och kompetensutvecklingstid. Universitetslektorn förväntas vara delaktig i planering, genomförande och utvärdering av undervisning i främst zoologi inom biologiprogrammet samt till viss del inom ämneslärarprogrammets biologi respektive naturkunskap. Kursmoment på masterprogrammet med inriktning mot ekologi och naturvård kan ingå, liksom handledning av examensarbeten på kandidat- och masternivå. Vi söker en universitetslektor som är en engagerad och god pedagog och som deltar aktivt i ämnets utveckling.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor i biologi är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i biologi, alternativt har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl såväl som genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen, som da? sker under kompetensutvecklingstiden, under de två första åren av anställningen. Mer information om allmänna behörighetskrav hittar du i Karlstads universitets anställningsordning: https://www.kau.se/files/2022-02/Anstallningsordning201126.pdf

Bedömningsgrunder
Vid tillsättningen kommer lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Vid urval av behöriga sökanden kommer särskild vikt att läggas vid

- omfattande och dokumenterad forskningsskicklighet med specialisering mot zoologi.
- omfattande och dokumenterad pedagogisk skicklighet, baserad på planering, genomförande och utvärdering av undervisning, handledning och examination.

Vid urval av behöriga sökanden kommer stor vikt att läggas vid

- framgång i att erhålla externa forskningsmedel.
- förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater och studenter samt förmåga att ta egna initiativ och visa engagemang för andras insatser.
- god muntlig och skriftlig förmåga att uttrycka sig och undervisa på svenska och engelska.

Vid urval av behöriga sökanden kommer vikt att läggas vid

- erfarenhet av att undervisa inom lärarutbildning och/eller egen lärarexamen.
- erfarenhet av att kommunicera forskningsresultat till olika målgrupper i samhället.
- förmåga till samverkan såväl inom som utom akademien.
- omfattning av externa internationella och nationella kontaktnät inom ämnet.

Anställningen tillsätts med den sökande som, efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av ämnet biologi.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Sista ansökningsdag: 2022-06-05

Ange referensnr: REK2022/136

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Ansök nu

Doktorand i sociologi

Doktorand
Läs mer Apr 6
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Ämnet sociologi vid Karlstads universitet erbjuder en medelstor och etablerad ämnes- och forskarutbildningsmiljö, där såväl utbildning som forskning har en tydlig sociologisk profil och ligger i sociologins framkant.

Ämnet erbjuder utbildning på både grundnivå och avancerad nivå samt forskarnivå. På grundnivå ingår samhällsanalytikerprogrammet och på avancerad nivå erbjuds masterprogrammet i kritisk samhällsanalys. Vi har varje år omkring 230 helårs- och heltidsstuderande. Ämnet ingår i en flerämnesinstitution tillsammans med socialt arbete, psykologi och genusvetenskap. Vi är ca 20 sociologer som arbetar med forskning och utbildning inom ämnet. Vi deltar i flera olika forskningsprojekt, nationella och internationella samarbeten och nätverk. På institutionsnivå bedrivs även flervetenskapliga forskningsprojekt.

Forskning vid ämnet utforskar många olika områden inom sociologi och är för närvarande organiserad i tre överlappande grupper: (a) motstånd, makt och kunskap; (b); personligt liv, emotioner och vardagens organisering; c) ålderssociologi. 

Ämnet sociologi vill nu utöka sitt fokus på kunskapssociologi och söker kandidater med ett särskilt intresse inom ett eller flera av följande områden:

Ålderssociologi, arbete och generationsväxling: teoretisk och empirisk forskning som kartlägger, analyserar och problematiserar åldersrelaterade frågor, såsom ”ålder” som en faktor i och möjliggörare av olika sociala maktrelationer, och hur olika åldersgrupper differentiellt reagerar på och kollektivt reproducerar auktoritetssystem, expertis (sanning), ideologier, karriärvägar och arbetsrelaterade identiteter. Vi tror att ett projekt inom detta område oundvikligen kommer att kretsa kring förhållandet mellan människors arbetsliv och bredare sociala och kulturella strukturer. 

Kunskapssociologi: teoretisk och empirisk forskning om historiska och globala ämnen såsom det globala kunskapssystemet, kunskapssamhällen och kunskapspolitik, discipliner, sociologins (eller samhällsvetenskapernas) historia, förändringar inom universitetssektorn; eller mikrostudier som kunskapsarbetares liv, karriärvägar och hur yrkesmässiga och disciplinära identiteter formas/upprätthålls. Empiriskt arbete inom detta område kan vara kvantitativt eller kvalitativt och eventuellt innefatta en eller flera fallstudier. Vi tror att oavsett vilken inriktning som kandidaten valt för den empiriska studien så kommer projektet sannolikt att undersöka sambandet mellan kunskap och sociohistorisk förändring.

Kunskapssociologi och hälsa: medicinska, hälsorelaterade och vetenskapliga kunskaper kan ses som grenar inom kunskapssociologins större fält och behandlar frågor såsom hur sjukdomar och tillstånd diagnostiseras; hur medicinska kategorier skapas; vilka aktörer som har makt eller befogenhet att skapa eller modifiera eller använda dessa kategorier; skillnader mellan ortodox, legitim kunskap och andra former av kunskap; kunskapsutmaningar (t.ex. vaccinmotstånd eller kampanjer mot privatisering av hälso- och sjukvård); och effekterna för individer och grupper av olika typer av kunskap inom hälsa och medicin.

Vi värdesätter även andra projekt som är relevanta för kunskapssociologi.

För fullständig annons se  https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Sista ansökningsdag: 2022-06-05 

Ange ref.nr: REK 2022/48

Välkommen med din ansökan!

Mer information om att arbeta som forskarstuderande/doktorand vid Karlstads universitet finns här: https://www.kau.se/forskning/utbildning-pa-forskarniva/att-forska-vid-karlstads-universitet/om-vara

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r

Ansök nu

Postdoktor i hållbar samhällsförändring och industriell omvandling

Forskarassistent
Läs mer Maj 12
Beskrivning
Som postdoktor kommer du att arbeta med projektet https://www.

post-carbon.co.uk/changingplacesofwork(Arbetsplatsers strukturomvandling). Tillsammans med geografer och historiker i Sverige och England kommer du att undersöka hur den gröna omställningen (lägre koldioxidutsläpp) inom stålindustrin samverkar med arbetar- och platsbaserade identiteter i bruksorter samt hur denna samverkan påverkar möjligheterna för en rättvis omställning mot låga koldioxidutsläpp.

Du kommer att vara placerad vid Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap vid Karlstads universitet, och din formella titel kommer att vara postdoktor i historia. (Observera att detta rör tjänstens placering organisatoriskt snarare än tjänstens innehåll som har en utpräglad samhällsvetenskaplig inriktning). Många av våra medarbetare är engagerade i olika forskargrupper och du kommer att få möjligheten att knyta kontakter med dem, likväl som lärare och forskare från andra institutioner, genom tvärvetenskapliga centrumbildningar som till exempel Centrum för forskning om hållbar samhällsförändring (CRS). CRS bedriver mångvetenskaplig forskning om aktuella och historiska trender, likväl som framtida utmaningar, och skapar insikter om samhälleliga relationer och processer som möjliggör eller hindrar hållbar utveckling. Mer information om institutionen och anknutna centrumbildningar hittar du http://intra.kau.se/dokument/upload/C10B9DFB0a4241991Epp99AAC285/Antagningsordning 2020.pdf.

Vad vi erbjuder

- Möjligheten att arbeta vid en institution som främjar mångvetenskapligt lärande och samverkan.
- En forskargrupp som värdesätter en hälsosam balans mellan arbete och fritid samt flexibilitet i arbetet där det är möjligt.
- Stöd att utveckla dina egna intressen, samt möjligheten att arbeta kreativt i flera discipliner för att skapa forskning med både hög vetenskaplig kvalitet och samhällelig relevans.
- Möjligheten att tillbringa tid som gästforskare vid något av våra partneruniversitet i England (med förbehåll för slutligt godkännande).

Arbetsuppgifter
Som en del av projektet ”Changing Places of Work” kommer du som postdoktor att ansvara för planering och utförande av kvalitativ forskning med projektet. Genom dokumentanalyser och intervjuer kommer du att skapa ny kunskap om hur samtida och framtida industrier i Sverige formar både platserna och arbetarnas sociala tillhörighet där industrierna är belägna. Genom detta kommer du att hjälpa till med organiserandet av olika workshops för att bygga broar mellan praktiska förslag och kritiska perspektiv på arbetsliv, vilket kan skapa ny förståelse av hur ”åtråvärda jobb” i framtidens gröna industrier  kan komma att se ut och hur sådana jobb kan bidra till de övergripande målen om att minska socioekonomiska orättvisor och skapa välmående samhällen. Som en del i ditt arbete förväntas du resa regelbundet inom Sverige, samt ibland även utomlands.

Utöver planerande och utförande av forskningsinsatser kommer du även ha en framträdande roll i skrivandet av vetenskapliga artiklar. Du kommer att jobba med att nyttiggöra den kunskap och den kompetens som finns på universitetet i samhället. Detta uppnås bland annat genom samverkan med intressenter och spridande av projektets forskningsresultat till det omgivande samhället. Slutligen kommer du att bidra till den lokala forskningsmiljön genom att aktivt delta i både institutionens och universitetets gemensamma verksamheter, såsom forskarseminarier och workshops.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Eftersom projektet har ett tvärvetenskapligt upplägg är vi öppna för att ta emot ansökningar från sökande med avlagd doktorsexamen inom olika samhällsvetenskapliga ämnen, såsom geografi, sociologi, teknik- och vetenskapsstudier, regionala studier eller liknande ämnen.

Doktorsexamen måste vara avlagd innan beslut om anställning tas. I första hand är anställningen avsedd för de vars doktorsexamen inte är äldre än 5 år eller som på den tiden uppnått motsvarande kompetens, vid ansökningstidens sista dag. Äldre examen kan beaktas när särskilda skäl föreligger t.ex. ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, militärtjänstgöring eller andra omständigheter/tjänstgöringar av relevans för anställningen.

Bedömningsgrunder
Sökande bedöms utifrån vetenskapliga kvalifikationer och lämplighet för anställningen, som angivet i den sökandes CV och personliga brev.

Av särskild vikt är erfarenhet av samhällsvetenskapliga forskningsprocesser med kvalitativa fältarbetsmetoder som intervjuer och workshopar. Lika viktig är dokumenterad förmåga att arbeta självständigt, ta ansvar och planera din tid effektivt. Av särskild vikt är även förmåga att samarbetatvärvetenskapligt.

Av stor vikt är dokumenterad kompetens i eller intresse av en eller flera av: sociala aspekter av industriella/teknologiska förändringar; feministisk samhällsteori, deltagande och kvalitativa forskningsmetoder. Förmågan att samarbeta effektivt med intressenter med en mängd olika bakgrunder från en mängd olika organisationer, är också meriterande.

Till sist är även god förmåga att kommunicera effektivt i tal och skrift på engelska av särskild vikt, medan goda kunskaper i Svenska eller något annat skandinaviskt språk är av stor vikt.

Villkor
Anställningen en visstidsanställning på heltid och sträcker sig över två år. Anställningen kan förlängas under särskilda omständigheter, till maximalt tre år.

Ansök nu

Gästforskare i maskinteknik

Forskarassistent
Läs mer Maj 25
Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap söker en gästforskare i maskinteknik med placering vid institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik.

Institutionen har en omfattande verksamhet inom områdena fysik, elektroteknik, samt maskin- och materialteknik, som omfattar både forskning och undervisning. Vid maskin- och materialteknik bedrivs forskningen inom flera delområden. Ett av dem är pappersmekanik främst för kartongmaterial. För närvarande har institutionen cirka 60 anställda.Arbetsuppgifter
Huvudsakliga arbetsuppgifter är forskning inom pappersmekanik. Modeller baserade på kartongens fiberstruktur ska tas fram och utvecklas. Speciellt ska modellerna tas fram för att påvisa de mekaniska skjuvegenskaperna i papprets tjockleksriktning. De framtagna modellerna kommer troligtvis att ge en ökad förståelse för experimentellt framtagna materialdata. Egenskaperna är viktiga i en formningsprocess där kartongmaterialet viks.  

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.


Behörighetskrav
För anställning krävs att den sökande har doktorsexamen inom maskinteknik företrädesvis med inriktning mot materialmodellering eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Den sökande ska ha väl dokumenterad kunskap inom området hållfasthetslära.

Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

 

Bedömningsgrunder

Av särskild vikt:

- Dokumenterad forskningserfarenhet på fibermaterial.
- Dokumenterad erfarenhet av materialmodellering.
- Dokumenterad erfarenhet från tidigare undervisning på universitetsnivå.

Av stor vikt:

- Personliga egenskaper så som god kommunikativ förmåga, samarbetsförmåga, engagemang och ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter som bidrar till en trevlig arbetsmiljö. Personliga egenskaper som också är av stor vikt är att ta ansvar för sina arbetsuppgifter, att kunna arbeta självständigt och förmågan att ta egna initiativ.


Villkor
Anställningen är på heltid, tidsbegränsad till och med den 30 april 2024. Tillträde omgående.
Anställningen förutsätter att den sökande medför egen finansiering motsvarande 100 % av heltid.


Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.


Ansökan ska innehålla:

- Personligt brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen i relation till anställningens inriktning (max 2-3 sidor)
- CV
- Kopia av doktorsavhandling och andra relevanta publikationer
- Kopior av examensbevis, relevanta betyg, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer som styrker tidigare erfarenheter.
- Övriga handlingar som sökanden önskar åberopa
- Två referenspersoner, eventuella rekommendationsbrev
- Dokument som intygar egen finansiering

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

Sista ansökningsdag: 3 juni 2022                                                 

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r

Ansök nu